Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

Št. 014-5/2016 Ob-2053/16, Stran 999
Na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, (Uradni list RS, št. 23/05 – ZZDej-UPB2, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08, 40/12-ZUJF in 14/13) objavljamo
javni razpis 
za podelitev nadomestne koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju fizioterapije 
1. Koncedent: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj.
2. Naslov koncedenta: Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, tel. 05/66-46-239, telefaks 05/62-71-021.
3. Predmet in naslov izvajanja koncesije: nadomestna koncesija za izvajanje javne zdravstvene službe na področju fizioterapije na območju Mestne občine Koper v obsegu 1,00 tima.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati predvidoma 1. 7. 2016. Koncesija se podeljuje za obdobje 5 let.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
a) Zakonsko predpisani pogoji
1. ima ustrezno strokovno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti, ki je predmet razpisa in je usposobljen za samostojno delo;
2. ni v delovnem razmerju oziroma bo do začetka opravljanja koncesije po tem razpisu prekinil delovno razmerje;
3. mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;
5. obvlada slovenski in italijanski jezik.
b) Posebni pogoji javnega razpisa
6. Začetek opravljanja koncesije predvidoma 1. 7. 2016
7. prijavitelj še ni izvajalec koncesijske dejavnosti oziroma bo do začetka opravljanja koncesije po tem razpisu koncesijo oddal.
Če je prijavitelj za izvajanje nadomestne koncesije pravna oseba, morata biti poleg ostalih pogojev izpolnjena tudi naslednja pogoja:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti.
6. Merila za ocenitev prijav:
1. Delovna doba pri opravljanju razpisane dejavnosti – do 10 točk,
2. Storitve s področja fizioterapije – do 20 točk,
3. Storitve specialne fizioterapevtske obravnave – do 15 točk,
4. Dodatno strokovno izobraževanje – do 20 točk,
5. Dodatne storitve s področja fizioterapije – do 35 točk.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
7. a) Naslov službe ali osebe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
– Razpisna dokumentacija: Mestna občina Koper, Sprejemna pisarna, Verdijeva ulica 10, Koper;
– Dodatne informacije: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Helena Benčič, Verdijeva ulica 10, Koper, elektronski naslov: helena.bencic@koper.si.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo prijav v času uradnih ur sprejemne pisarne Mestne občine Koper.
8. a) Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo prijave: Ne glede na način dostave, morajo prijave na razpis prispeti najkasneje do 24. 5. 2016, do 10. ure.
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Mestna občina Koper – Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
c) Način predložitve prijave: prijava se lahko pošlje po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naveden prijavitelj in vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za nadomestno zdravstveno koncesijo – fizioterapija št. 014-5/2016«.
9. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: 24. 5. 2016, ob 12. uri, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper – sejna soba v pritličju.
Mestna občina Koper Urad za družbene dejavnosti in razvoj 

AAA Zlata odličnost