Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1361. Popravek Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2015, stran 4609.

  
P O P R A V E K 
Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2015 
V Zaključnem računu proračuna Občine Bled za leto 2015 (Uradni list RS, št. 26/16 z dne 8. 4. 2016) se doda tabela I. Splošni del proračuna:
»I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
KONTO
OPIS
Realizacija 2015
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
10.189.416
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.442.703
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.765.951
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.105.370
7000
Dohodnina
4.105.370
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.642.318
7030
Davki na nepremičnine
1.328.918
7031
Davki na premičnine
1.648
7032
Davki na dediščine in darila
54.051
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
257.701
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.017.421
7044
Davki na posebne storitve
2.775
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
1.014.646
706
DRUGI DAVKI
841
7060
Drugi davki
841
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.676.753
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
730.286
7100
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
98
7102
Prihodki od obresti
1.616
7103
Prihodki od premoženja
728.573
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
10.693
7111
Upravne takse in pristojbine
10.693
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
199.144
7120
Globe in druge denarne kazni
199.144
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
477.843
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
477.843
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.258.787
7141
Drugi nedavčni prihodki
1.258.787
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
196.768
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
150.079
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
150.079
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
46.690
7220
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
21.500
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
25.190
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
549.945
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
549.945
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
309.834
7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
236.939
7403
Prejeta sredstva iz javnih skladov
3.172
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.890.161
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.462.348
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
705.256
4000
Plače in dodatki
568.735
4001
Regres za letni dopust
11.108
4002
Povračila in nadomestila
47.959
4003
Sredstva za delovno uspešnost
27.752
4004
Sredstva za nadurno delo
26.412
4009
Drugi izdatki zaposlenim
23.291
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
102.549
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
55.206
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
44.557
4012
Prispevek za zaposlovanje
516
4013
Prispevek za starševsko varstvo
627
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
1.643
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.554.347
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
320.792
4021
Posebni material in storitve
45.499
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
171.797
4023
Prevozni stroški in storitve
164.280
4024
Izdatki za službena potovanja
8.704
4025
Tekoče vzdrževanje
2.337.441
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
78.634
4027
Kazni in odškodnine
51.363
4029
Drugi operativni odhodki
375.836
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
28.479
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
28.479
409
REZERVE
71.717
4090
Splošna proračunska rezervacija
0
4091
Proračunska rezerva
70.000
4093
Sredstva za posebne namene
1.717
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.709.168
410
SUBVENCIJE
5.000
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
5.000
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.252.116
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
26.252
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
9.924
4119
Drugi transferi posameznikom
1.215.940
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
409.867
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
409.867
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.042.185
4130
Tekoči transferi občinam
1.010
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
48.301
4132
Tekoči transferi v javne sklade
0
4133
Tekoči transferi v javne zavode
980.215
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
12.659
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.638.204
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.638.204
4200
Nakup zgradb in prostorov
1.409
4201
Nakup prevoznih sredstev
472
4202
Nakup opreme
211.198
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
21.764
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
2.331.912
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
1.496.222
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
243.294
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
331.933
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
80.442
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
69.983
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
69.983
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
10.459
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
10.459
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–1.700.746
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
1.186
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
1.186
7500
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
1.186
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
1.186
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.000.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.000.000
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
1.000.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
186.885
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
186.885
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
186.885
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
–886.445
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
813.115
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.700.746
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2015)
886.445
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
« 
Št. 034-1/2016-8
Bled, dne 22. aprila 2016
 
Župan 
Občine Bled 
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti