Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1326. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2015, stran 4556.

  
Na podlagi tretjega ostavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 113. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 15. seji dne 20. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2015 je realiziran v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.456.789
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.439.901
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
1.016.888
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
0
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
590.470
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
426.419
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
590.470
XI.
NETO FINACIRANJE (VI.+X.-IX.)
–1.016.888
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Medvode za leto 2015.
4. člen 
Ostanek sredstev na računih v višini 2.214.630 EUR se razporeja s proračunom za leto 2016.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-231/2016-1
Medvode, dne 20. aprila 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti