Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

Št. 790/1/1 Ob-2062/16, Stran 1007
Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, objavljamo
javni poziv za zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnine 
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnine v sklopu hladilnice Delamaris.
b) Kraj: 6310 Izola, Tovarniška ulica 12, parc. št. 104/2, k.o. 2626 Izola, delež last Zavoda 1/1.
c) Vrsta nepremičnine: del hladilne komore, v izmeri 120 m2, v sklopu hladilnice Delamaris Izola.
d) Nepremičnina se odprodaja po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa, plača kupec.
e) Predkupna pravica: vsakokratni morebitni solastnik in občina.
f) Izhodiščna cena oziroma najnižja prodajna cena je 87.635,00 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo naročnik izvedel pogajanja.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.
6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije oglašujejo predmetno prodajo stanovanja na svojih spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od prodajne cene.
7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem dni, brez obresti.
V primeru, da morebitni predkupni upravičenec v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja predkupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 18. 5. 2016 do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin v Izoli – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe,
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 15. 7. 2016 oziroma do sklenitve prodajne pogodbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 18. 5. 2016 ob 9.15, v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti