Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1356. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 4599.

  
Na podlagi štirinajste alinee drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10), prvega odstavka 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 26/07), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 15. redni seji dne 19. 4. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
1. člen 
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 40/07, 21/08, 81/15; v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen 
V pravilniku se spremeni 8. člen tako, da se glasi:
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do sejnine in plačila.
Sejnina in plačilo se oblikujeta glede na opravljeno delo, v bruto znesku, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na redni in izredni seji nadzornega odbora v višini 65 € za predsednika oziroma v višini 37 € za člana,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po letnem programu dela nadzornega odbora v višini 50 € za predsednika in člane.
Sejnina oziroma plačilo vključuje tudi stroške prihoda na sejo, sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih teles organov občine.
Sejnina predsedniku oziroma članu pripada, če je na redni in izredni seji odbora prisoten najmanj polovico trajanja seje.
Za korespondenčno sejo sejnina predsedniku in članom ne pripada.
Plačilo za izvedbo nadzora po letnem programu dela predsedniku in članom odbora pripada po obravnavi in sprejemu končnega poročila o opravljenem nadzoru.
Sejnine in plačila predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi liste prisotnosti ter zapisnika o opravljenem delu.
Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana, določene v prvem odstavku 3. člena pravilnika (v tem okviru se ne upošteva dodatek za delovno dobo).
3. člen 
V celoti se črta 10. člen pravilnika.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta pravilnik se začne uporabljati po zagotovitvi finančnih sredstev v proračunu Občine Šmarješke Toplice.
Št. 007-0014/2015-5
Šmarjeta, dne 19. aprila 2016
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti