Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1329. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode, stran 4561.

  
Občinski svet Občine Medvode je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – UPB1 in 55/14 – popr.) na 15. seji dne 20. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode, ki ga je izdelalo podjetje LUZ, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 7882, marec 2016.
2. člen 
1. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se sprejme program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje LUZ, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 43/27-05, marec 2009 ter spremembe in dopolnitve programa opremljanja za območje Občine Medvode, ki ga je izdelalo podjetje LUZ, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 7882, marec 2016.«
3. člen 
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Program opremljanja s spremembami in dopolnitvami velja na celotnem območju Občine Medvode.«
4. člen 
V 3. členu odloka se besedilo »Program opremljanja vsebuje:« nadomesti z besedilom »Ta odlok določa:«.
V 3. členu odloka se v peti alineji pika nadomesti s podpičjem ter dodajo nova šesta, sedma in osma alineja, ki se glasijo:
»– izračun komunalnega prispevka;
– odmera komunalnega prispevka;
– oprostitve plačila komunalnega prispevka.«
5. člen 
V 4. členu odloka se za sedmim odstavkom dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.«
6. člen 
V 6. členu odloka se v četrti alineji za besedilom »javne ceste« doda besedilo »s pripadajočimi objekti«.
V šesti alineji 6. člena odloka se besedilo »javne površine« nadomesti z besedo »objekti«.
V 6. členu odloka se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Javne ceste s pripadajočimi objekti po tem odloku so:
– javne ceste;
– javna razsvetljava in semaforizacija;
– javna kanalizacija za odpadno padavinsko vodo.
Javne odprte in zelene površine po tem odloku so:
– športna igrišča;
– otroška igrišča.«
7. člen 
Prvi odstavek 7. člena odloka se spremni tako, da se glasi:
»– javni vodovod: 1 obračunsko območje, VO_1;
– javna kanalizacija: 1 obračunsko območje, KA_1;
– javni plinovod: 1 obračunsko območje, PL_1;
– javne ceste s pripadajočimi objekti: 1 obračunsko območje, CE_1;
– javne odprte in zelene površine: 1 obračunsko območje, JZ_1;
– objekti za ravnanje z odpadki, RO_1.«
8. člen 
V 8. členu odloka se za besedilom »Priloga 4 – Javne ceste« doda besedilo »s pripadajočimi objekti«.
V 8. člen odloka se besedna zveza »Javne površine« nadomesti z besedo »Objekti«.
9. člen 
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Skupni in obračunski stroški komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so:
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Skupni stroški (EUR)
Obračunski stroški (EUR)
Javni vodovod
VO_1
15.918.988,80
13.427.822,13
Javna kanalizacija
KA_1
17.999.116,16
17.877.156,32
Javni plinovod
PL_1
8.565.567,24
8.565.567,24
Javne ceste s pripadajočimi objekti
CE_1
67.717.694,59
53.054.414,30
Javne odprte in zelene površine
JZ_1
3.467.435,64
3.467.435,64
Objekti za ravnanje z odpadki
RO_1
1.492.937,06
1.492.937,06
Skupaj
115.161.739,49
97.885.332,69
Skupni in obračunski stroški za javne ceste s pripadajočimi objekti, javni plinovod in javne odprte in zelene površine vključujejo DDV. Skupni in obračunski stroški za javni vodovod, javno kanalizacijo in za objekte za ravnanje z odpadki ne vključujejo DDV.«
10. člen 
Preglednica v 10. členu odloka se nadomesti s preglednico:
»
JAVNI VODOVOD
Obračunsko območje
Strošek na m2 parcele (EUR/m2)
Strošek na m2 neto tlorisne površine objekta (EUR/m2)
Primarna komunalna oprema
Sekundarna komunalna oprema
Skupaj
Primarna komunalna oprema
Sekundarna komunalna oprema
Skupaj
VO_1
1,40
1,39
2,79
4,78
4,77
9,55
JAVNA KANALIZACIJA
Obračunsko območje
Strošek na m2 parcele (EUR/m2)
Strošek na m2 neto tlorisne površine objekta (EUR/m2)
Primarna komunalna oprema
Sekundarna komunalna oprema
Skupaj
Primarna komunalna oprema
Sekundarna komunala oprema
Skupaj
KA_1
5,17
6,57
11,74
14,62
18,60
33,22
JAVNI PLINOVOD
Obračunsko območje
Strošek na m2 parcele (EUR/m2)
Strošek na m2 neto tlorisne površine objekta (EUR/m2)
Primarna komunalna oprema
Sekundarna komunalna oprema
Skupaj
Primarna komunalna oprema
Sekundarna komunala oprema
Skupaj
PL_1
2,74
2,73
5,47
7,28
7,28
14,56
JAVNE CESTE S PRIPADAJOČIMI OBJEKTI
Obračunsko območje
Strošek na m2 parcele (EUR/m2)
Strošek na m2 neto tlorisne površine objekta (EUR/m2)
Primarna komunalna oprema
Sekundarna komunalna oprema
Skupaj
Primarna komunalna oprema
Sekundarna komunala oprema
Skupaj
CE_1
4,18
5,77
9,95
14,55
20,11
34,66
JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE
Obračunsko območje
Strošek na m2 parcele (EUR/m2)
Strošek na m2 neto tlorisne površine objekta (EUR/m2)
Primarna in sekundarna komunalna oprema
Primarna in sekundarna komunalna oprema
JZ_1
0,93
3,01
OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI
Obračunsko območje
Strošek na m2 parcele (EUR/m2)
Strošek na m2 neto tlorisne površine objekta (EUR/m2)
Primarna in sekundarna komunalna oprema
Primarna in sekundarna komunalna oprema
RO_1
0,28
0,98
« 
11. člen 
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je enako na območju celotne občine in znaša Dp = 0,3 in Dt=0,7.«
12. člen 
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov določenih skladno po predpisih za določitev klasifikacije vrst objektov:
Šifra (CC-SI)
Vrsta objekta (CC-SI)
Faktor dejavnosti
12111
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
0,7
12112
Gostilne, restavracije in točilnice
1,3
12120
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
0,7
122
Poslovne in upravne stavbe
1
123
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,3
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,7
125
Industrijske stavbe in skladišča
1
112
Večstanovanjske stavbe
1,3
« 
13. člen 
Pred 13. členom odloka, se doda naziv poglavja:
»VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA«
14. člen 
V 13. členu odloka se v četrti alineji tretjega odstavka črta besedilo: »(min. 0,3, max 0,7; Dp+Dt=1)«.
V 13. členu odloka se v sedmi alineji tretjega odstavka črta besedilo: »(min. 0,3, max 0,7; Dp+Dt=1)«.
V 13. členu odloka se v osmi alineji tretjega odstavka črta besedilo: »(min. 0,7, max 1,3; če z odlokom ni določeno drugače, se šteje, da je Kdejavnosti enak 1,0)«.
15. člen 
Pred 15. členom odloka, se doda naziv poglavja:
»VIII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA«
16. člen 
15. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Komunalni prispevek se odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se odmeri:
– za objekte za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja ob priključitvi, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Za objekte, za katere priključitev je potrebno dograditi komunalno opremo, ki ni določena v tem programu opremljanja, se izdela poseben program opremljanja, v katerem se opredeli tudi delež obračunskih stroškov po tem odloku.«
17. člen 
16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca, mora biti zahtevi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.«
18. člen 
17. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela-ostala nizka gradnja«.
Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja. Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim sprejme občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski prihodek. Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.«
19. člen 
Pred 18. členom odloka, se doda naziv poglavja:
»IX. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA«
20. člen 
V 18. členu odloka se črta drugi odstavek in dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Če je Občina Medvode lastnik in investitor samo dela ali deleža objekta, se lahko oprostitev upošteva le za ta del oziroma delež objekta.
Nestanovanjskim kmetijskim stavbam (CC-SI-1271) se komunalni prispevek zniža za 30 %.
Industrijskim stavbam in skladiščem (CC-SI-125) se komunalni prispevek zniža za 30 %.«
21. člen 
Pred 19. členom se v nazivu poglavja številka poglavja »VII.« preštevilči v številko »X.«.
22. člen 
Za prvim odstavkom 19. člena odloka se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Izdana odločba o odmeri komunalnega prispevka je veljavna eno leto po njeni pravnomočnosti.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.«
23. člen 
Za 19. členom odloka se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja:
– v preteklosti plačani komunalni prispevek za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj parcele, na kateri se gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek.
Vsem obstoječim stavbam, ki prenehajo z uporabo lastnih individualnih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode in se priključijo na javno kanalizacijsko omrežje, se prizna minula vlaganja v lastne individualne sisteme v višini 50 % komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje.«
24. člen 
Za novim 19.a členom odloka se doda nov 19.b člen, ki se glasi:
»Če se komunalni prispevek za kanalizacijsko omrežje odmeri po uradni dolžnosti, je možno obročno odplačevanje komunalnega prispevka in sicer v največ v 12 obrokih, ki morajo biti plačani v roku 12 mesecev.
Če se komunalni prispevek odmerja na vlogo zavezanca, je obročno odplačevanje komunalnega prispevka možno v skladu s pravilnikom, ki ga v roku treh mesecev po sprejemu tega odloka sprejme občinski svet.«
25. člen 
Številka poglavja »VIII.« se preštevilči v številko »XI.«.
Naziv preštevilčenega poglavja »XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« se prestavi pred 20. člen odloka.
26. člen 
V 21. členu odloka se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»V novem programu opremljanja se stroški na enoto mere iz 10. člena odloka zaradi investicije v novo komunalno opremo lahko zmanjšajo.«
V 21. členu odloka se v prvem odstavku tretji stavek se briše.
27. člen 
22. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka se dokončajo po predpisu, ki je veljal v času vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka.«
28. člen 
23. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– Program opremljanja stavbnih zemljišč s sanitarno in meteorno kanalizacijo v naselju Vaše, Goričane, Rakovnik in Sora (Uradni list RS, št. 48/02 in 70/05).«
29. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2015-3
Medvode, dne 20. aprila 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti