Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1324. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Marina in komunalni privezi« v Kopru, stran 4545.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Marina in komunalni privezi« v Kopru 
Št. 3505-15/2008
Koper, dne 22. aprila 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – UPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. aprila 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Marina in komunalni privezi« v Kopru 
I. PREDMET PROSTORSKEGA AKTA 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu »Marina in komunalni privezi« v Kopru (Uradni list RS, št. 90/05) (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve LN).
Spremembe in dopolnitve LN je izdelalo podjetje PS Prostor d.o.o. Koper, pod številko U/038-2011.
2. člen 
(sestavni deli prostorskega akta) 
Spremembe in dopolnitve LN vsebujejo besedni in grafični del ter priloge.
Besedni del vsebuje:
– odlok
Grafični del vsebuje:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve v širšem območju
2. Območje sprememb in dopolnitev LN z obstoječim parcelnim stanjem
3. Območje sprememb in dopolnitev LN na ureditveni situaciji veljavnega LN
4. Ureditvena situacija
5. Geodetska zazidalna situacija
6. Zbirna karta komunalnih naprav
7. Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji
Priloge prostorskega akta so:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano območje
2. Prikaz stanja prostora
3. Smernice in mnenja
4. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
5. Povzetek za javnost
3. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev LN) 
Predmet sprememb in dopolnitev LN je prostorska ureditev zelenih in športno-rekreacijskih površin kot začasna prostorska ureditev na območju morfološke enote C (v nadaljevanju: ureditveno območje spremembe in dopolnitev LN). Poleg tega spremembe in dopolnitve LN vključujejo posamezne spremembe in dopolnitve določil odloka kot tehnične, terminološke ali formalno-pravne posodobitve na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora.
4. člen 
(ureditveno območje sprememb in dopolnitev LN) 
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev LN obsega okvirno 3ha zemljišč na območju morfološke enote C (območje škvera s kontaktnimi površinami, območje parka in mandrača v ustju Badaševice).
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev LN obsega parcele/dele parcel: 1404/4, 1405/5, 1406/1, 1406/3, 1407, 1408/1, 1409/1, 1410/2, 1410/3, 1411/2, 1411/3,1411/4, 1412/1, 1412/3, 1412/4, 1413/1, 1413/3, 1413/4, 1414/1, 1414/3, 1414/4, 1543/1, 1543/2, 1544, 1555, 1556/10, 1556/11, 1626/3, 1626/4, 1626/5, 1626/6, 1628, vse k.o. 2605 Koper.
Meja ureditvenega območja sprememb in dopolnitev LN je prikazana na načrtih grafičnega dela iz 2. člena tega odloka.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA 
5. člen 
V 14. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Hortikulturne ureditve ne smejo v nobenem primeru škodljivo vplivati na obstoječe in predvidene podzemne infrastrukturne vode in naprave. Znotraj varovalnih koridorjev podzemnih vodov ni dovoljena zasaditev.«
6. člen 
V 16. členu se pod naslovom »Cestno omrežje« na koncu besedila doda naslednje besedilo:
»Omogočen mora biti dostop z intervencijskimi vozili. Novi cestni priključki na obstoječe prometno omrežje morajo zagotavljati preglednost in varno vključevanje v promet na obstoječe cestno omrežje.
Vsi posegi in spremembe občinskih javnih cest in drugih javnih površin morajo biti skladni z odlokom, ki ureja občinske ceste in druge javne površine.
V varovalnem pasu HC ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje.
DARS d.d. ni zavezan k izvedbi dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nove objekte in njihove funkcionalne površine, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja HC, glede na načrtovane ukrepe zaščite v sklopu njene izgradnje. Izvedba vseh ukrepov za zaščito območja in objektov je obveznost lokalne skupnosti oziroma investitorjev novih posegov.«
Pod naslovom »Mirujoči promet« se na koncu besedila doda naslednje besedilo:
»Javna parkirišča je potrebno opremiti s parkirnimi sistemi in z elektro priključki za napajanje parkomatov in vstopno izstopnih zapornic.«
Pod naslovom »Peš promet in kolesarske steze« se na koncu besedila doda naslednje besedilo:
»Površine za pešce morajo biti brez ovir, ki bi onemogočale ali ovirale dostop ali gibanje funkcionalno oviranih oseb.«
7. člen 
Besedilo 17. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Vodovodno omrežje
Za zagotovitev nemotene oskrbe objektov z vodo in zunanje požarne varnosti na območju je treba zgraditi vodovod med krožiščem na Piranski cesti in bazenom v Žusterni z navezavo na obstoječi NL DN 100 na koncu Semedelske promenade. Vodno oskrbo možno zagotavljati iz glavnega vodohrana RZ Rižana 5000 m3 na koti 56,59 m.n.v. oziroma preko redukcijskega ventila RV Žusterna na koti 41,65 m.n.v. z izhodnim tlakom 1,8 bar.
Razvod in dimenzioniranje razdelilnega omrežja se izvede z zankanjem ob upoštevanju podatkov predvidene konične porabe vode in zahtev požarne varnosti objektov. Omrežje se predvidi iz nodularne litine v dimenziji, ki zagotavlja tudi zunanjo požarno varnost območja. Pri projektiranju je treba upoštevati vse razpoložljive podatke o obstoječem vodovodnem omrežju ter določbe Tehničnega pravilnika RVK (2013).
Trase vodovodnih objektov in naprav morajo potekati v javnih površinah. Izvedba nadzemnih hidrantov na javnem vodovodnem omrežju kot slepih krakov je nedopustna. Detajlno morajo biti obdelana vsa križanja in zaščita vodovoda z drugimi napravami, pri čemer morajo biti upoštevani tehnični predpisi in normativi ter določbe Tehničnega pravilnika RVK (2013).
Dimenzioniranje priključkov se določi na podlagi predvidenih zahtev vodne oskrbe in notranje požarne varnosti območja in objektov. Sistem internega vodovodnega omrežja mora biti izveden tako, da niso možni povratni vplivi vode v javni vodovodni sistem. Enako velja za interni sistem požarne varnosti, ki mora biti obdelan v okviru projektne dokumentacije predvidenih objektov, skladno s študijo in predpisi o požarni varnosti tako, da bo zagotovljena tudi izmenjava vode.
S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati pogoji glede varnosti obratovanja, rednega vzdrževanja, zdravstvene neoporečnosti pitne vode ter življenjske dobe vodovodnih objektov. Zaradi izvedbe predvidenih posegov se tudi ne smejo poslabšati razmere vodne oskrbe in požarne varnosti za obstoječe uporabnike.
Kanalizacijsko omrežje 
Na ureditvenem območju LN je urejena kanalizacija v ločenem sistemu s končno dispozicijo fekalnih vod v CČN Koper. Preko obravnavanega območja poteka fekalni zbiralnik Semedela – Žusterna, za katerega je potrebno predvideti ustrezno zaščito oziroma prestavitve. Komunalne vode iz predvidenih objektov in ureditev je potrebno voditi v ločenem sistemu z najoptimalnejšo projektantsko rešitvijo odvajanja v gravitacijskem sistemu na obstoječi kanalizacijski sistem z iztokom na CČN Koper.
Priključevanje mora biti izvedeno tako, da ne bo prihajalo do poplavitve objektov na območju LN s strani kanalizacijskega sistema. Fekalno kanalizacijo je potrebno projektirati in izvesti vodotesno, da bo preprečen vtok padavinske vode v fekalno kanalizacijo.
Padavinske vode je potrebno voditi preko novo predvidene meteorne kanalizacije v obstoječe meteorne recipiente. Po izdelavi hidravličnega izračuna bo ugotovljena potreba po eventualni rekonstrukciji obstoječih meteornih odvodnikov in gradnji novih. Predvideni naj bodo ukrepi za zmanjšanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno padavinsko kanalizacijo oziroma meteorne odvodnike (npr. zalivanje, sanitarije ...). Objekti morajo biti projektirani na taki višinski koti, da ne bo prihajalo do poplavitve s strani morja ali odprtih meteornih odvodnikov. Čiste padavinske vode je potrebno voditi v odprte meteorne odvodnike preko peskolovov. Padavinske vode iz površin, ki so onesnažene z olji, je potrebno pred iztokom v odprte meteorne odvodnike očistiti v lovilcih olj, maščob in plavin. Na območju »škvera« mora biti v projektni dokumentaciji določena lokacija, kjer je možna uporaba zaščitnih kemijskih sredstev in drugih škodljivih preparatov, kjer je odvodnjavanje in prečiščevanje vod urejeno skladno s predpisi. Meteorne vode je potrebno voditi izven akvatorija marine.
Potrebno je zagotoviti dostop s komunalnimi stroji do tras interne fekalne in meteorne kanalizacije za čiščenje in vzdrževanje le-te s komunalnimi stroji.
Za obstoječe in novo kanalizacijsko omrežje je potrebno zagotoviti razmik kanalizacijskih vodov in ostale komunalne infrastrukture min. 1,5 m levo in desno od osi kanalskega voda. Če pri teh odmikih ni zagotovljena stabilnost vodov, redno vzdrževanje in obratovanje, se te odmike ustrezno poveča. Vertikalni odmiki kanalizacije in ostalih komunalnih vodov morajo biti min. 0,5 m. Kadar minimalnih pogojev pri vzporednem poteku in križanju ni mogoče zagotoviti, se odmike podrobneje uskladi. Detajli vzporedni potekov in križanja vodov morajo biti obdelana v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Kanalizacijsko omrežje je potrebno projektirati in izvesti s takim temeljenjem, da ne bo prihajalo do posedanja in deformacij kanalizacije. V času gradnje je treba zagotoviti redno vzdrževanje in obratovanje javne kanalizacije. Na mestih, kjer poteka javna kanalizacija, ni dovoljena zasaditev z grmovjem in drevjem v razdalji min. 2 m od osi kanalov, oziroma z rastlinami, ki imajo agresivni koreninski sistem.
Investitor gradnje kanalizacije mora pridobiti pogodbe o služnosti za rekonstrukcijo, upravljanje in vzdrževanje kanalov pred izdajo soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ter (pred)pogodbe o primopredaji kanalizacije. Upravljavec bo skladno z dokončnim dogovorom o primopredaji prevzel v upravljanje in vzdrževanje novo javno kanalizacijo. Kanalizacija mora biti izvedena vodotesno. Za načrtovano javno kanalizacijo je potrebno izvesti kontrolo izvedbe s TV kontrolnim sistemom, tlačni preizkus kanalizacije, izdelati kataster kanalizacije v digitalni obliki, projekt izvedenih del, navodilo o obratovanju in vzdrževanju in projekt za vpis v uradne evidence gospodarske javne infrastrukture.
Izliv reke Badaševice 
Pred izdelavo projektov za gradbeno dovoljenje je potrebno proučiti odvod visokih voda Badaševice na izlivnem delu v morje skozi območje marine in vpliv le-teh na predvidene komunalne priveze z vidika varnosti privezov in poplavne varnosti območja izliva glede na možno sovpadanje visokih vod Badaševice in visoke plime glede na že izdelano projektno dokumentacije »Ureditev Badaševice od km 0,000 do km 3,200 in zadrževalnika Šalara (idejni projekt, št. projekta 296/2002, izdelal GLG projektiranje d.o.o. Koper, december 2002) ter po potrebi izdelati dopolnitev tega projekta.
Območje izlivnega dela Badaševice mora biti urejeno tako, da bo omogočeno čiščenje naplavin ter opredeljen njihov način odstranjevanja.
Črpališče meteornih vod kanala Grande 
V okviru »LN Marina in komunalni privezi« je predvidena prestavitev črpališča za meteorne vode na kanalu Grande z izvedbo izpusta v Semedelski zaliv. Izdelati je potrebno idejno zasnovo s hidravličnim izračunom dotoka padavinskih odpadnih vod iz celotnega prispevnega območja, ki gravitira na kanal Grande s potrebno retenzijo teh vod in odvajanje slednjih preko novega črpališča v morje. Višina vode v kanalu Grande mora upoštevati maksimalno dovoljeno dopustno višino po Idejnem projektu hidravličnega sistema kanalizacijskih zbiralnikov v Kopru (PUV Celje d.d., št. projekta 44/94, maj 1995). Črpališče mora biti opremljeno z rezervnim elektro napajanjem, avtomatskim delovanjem in daljinskim nadzorom ter vodenjem. Glede na to, da je izpust speljan v precej zaprt in slabo cirkuliran Semedelski zaliv je predvidena izvedba podvodnega izpusta.
Predvideti je potrebno sanacijo celotnega meteornega odvodnega sistema Bonifike z ukinitvijo fekalnih izpustov in prelivov.
Do izgradnje novega črpališča je potrebno ohraniti obstoječ odprt meteorni kanal, iz katerega se odvaja voda iz kanala Grande v morje.
Elektroenergetsko omrežje 
Za napajanje obravnavanega območja je potrebno zgraditi novo kabelsko TP, ki bo vzankana v novi kablovod v kabelski kanalizaciji med TP Črpališče Kanal Grande in TP Terme v Žusterni. Nadaljevati je potrebno obstoječo kabelsko kanalizacijo na koncu promenade do obstoječe kabelske kanalizacije, ki se nahaja pred kompleksom notranjega bazena v Žusterni.
Planiranje in izgradnja novih TP s pripadajočim SN in NN omrežjem bo odvisna od predvidenih obremenitev na posameznih področjih. Nove TP postaje bo možno graditi kot samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini. Pri tem je treba upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde.
TP mora biti zgrajena za napetost 20/0,4 kV in nazivno moč 630 (1000) kVA na absolutni koti min +2.5 m in glede na lokacijo zavarovana pred pršenjem slane vode ter dostopna za tovornjak skupne teže 20 t, če bo v zgradbi, pa mora biti locirana v pritličju na vogalu zgradbe in neposredno dostopna od zunaj.
Kablovod napetosti 20 kV mora biti zgrajen s standardnimi kabli v kabelski kanalizaciji na celotni trasi. Nizkonapetostno kabelsko omrežje mora biti zgrajeno v PVC kabelski kanalizaciji v težki radialni izvedbi s povezovanjem prostostoječih razdelilnih omar. Zaščitni ukrep pred električnim udarom mora biti izveden s samodejnim odklopom napajanja.
Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vso podzemno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki se nahaja na obravnavanem območju oziroma na trasi za predvideno napajanje območja. Pri izvajanju zemeljskih del v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstoječih elektroenergetskih naprav morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi pravilniki, predpisi, standardi in tipizacijami.
Pri gradnji v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa skladno s prepisi. Pri posegih v prostor je potrebno predvideti prestavitve ali spremembe obstoječega elektroenergetskega omrežja zaradi novih objektov ali urejanja zunanjih površin, predvideti sanacijo obstoječega elektroenergetskega omrežja, ki ne ustreza zaradi dotrajanosti, zmogljivosti, tehnične izvedbe ali urbanističnih zahtev ter uskladiti trase novega elektroenergetskega omrežja z ostalimi komunalnimi napravami zaradi predpisanih odmikov po zahtevah tehničnih predpisov. Razsvetljava mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi.
Telekomunikacijsko omrežje 
Telefonsko omrežje za predvidene programe se ureja s sistemom kabelske kanalizacije in gravitira na telefonsko centralo Žusterna. Kabelsko kanalizacijo je možno načrtovati z navezavo na obstoječi kabelski jašek v križišču ulice Verna Pilona in Kraljeve ulice, v nadaljevanju po ulici Vena Pilona in ob načrtovani pešpoti ali pa na obstoječi kabelski jašek v križišču Nove ulice in Tomšičeve ulice v nadaljevanju mimo bivših garaž pod predvideno obalno cesto do marine.
Zbiranje in odvoz odpadkov 
Upoštevati je potrebno ločen sistem zbiranja in odvoza odpadkov. Zbirna oziroma odjemna mesta je potrebno opremiti s tipiziranimi posodami. Zbirna mesta za odpadke, ekološke otoke, vrsto in tip posod in mesto postavitve posod določi glede na velikost objekta, predvidene količine in vrsto odpadkov izvajalec odvoza odpadkov in se prikaže v projektu zunanje ureditve objektov. Odjemna mesta in ekološki otoki morajo biti dostopni za specialna vozila za odvoz odpadkov skupne teže do 28 t. Omogočeno mora biti redno čiščenje prostora, upoštevani morajo biti higienske, funkcionalne in estetske zahteve. Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo značaja komunalnih odpadkov in jih po odloku ni dovoljeno odlagati v tipizirane posode, morajo posamezni investitorji oziroma onesnaževalci skleniti pogodbo o odvozu le-teh z ustrezno organizacijo v sodelovanju s službo Snage Komunale Koper. V območju »LN Marina in komunalni privezi«, predvsem pa na območju »škvera«, je potrebno v projektni dokumentaciji predvideti prostor za nevarne odpadke.
Ravnanje z odpadki je treba urejati skladno z odlokom, ki ureja ravnanje z odpadki in ostalo veljavno področno zakonodajo.«
8. člen 
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
Pri izdelavi projektne dokumentacije in gradnji je treba upoštevati veljavno zakonodajo in predpise v zvezi z naravnimi omejitvami (erozivnost ter plazovitost terena) in potresno ogroženostjo ter v projektni dokumentaciji temu primerno prilagoditi tehnične rešitve gradnje. Območje leži na potresno manj ogroženem območju. V vseh novih objektih, določenih s predpisi, je potrebna ojačitev prve plošče.
Za ureditve, objekte in stavbe mora biti zagotovljena zakonsko predpisana poplavna varnost skladno z že izdelanimi hidrološko-hidravličnimi študijami.
Pri projektiranju je treba upoštevati možnost nastopa visokega nivoja podtalnice.
Vsi objekti morajo biti umeščeni izven priobalnega pasu, ki sega 25 m od obalne linije morja in 5 m od meje vodnega zemljišča vodotoka 2. reda. Ob strugah in ob morju je treba zagotoviti prost in neoviran prehod, skladno z veljavno zakonodajo.«
9. člen 
Doda se nov 25.a člen, ki se glasi:
"25.a člen 
(varnost plovbe) 
»Za ureditve, ki bi lahko vplivale na varnost plovbe, je treba pridobiti soglasje Uprave RS za pomorstvo k nameravanemu posegu.«
10. člen 
Za 30. členom se dodajo novo poglavje in členi od 30.a do 30.l, ki se glasijo:
»VIII.A ZAČASNA PROSTORSKA UREDITEV ZELENIH IN ŠPORTNO-REKREACIJSKIH POVRŠIN OB SEMEDELSKI OBALNI PROMENADI
30.a člen 
(območje začasne prostorske ureditve) 
Na območju morfološke enote C je kot začasna prostorska ureditev predvidena ureditev zelenih in športno-rekreacijskih površin.
Območje začasne prostorske ureditve obsega okvirno 3 ha zemljišč in obsega parcele/dele parcel: 1404/4, 1405/5, 1406/1, 1406/3, 1407, 1408/1, 1409/1,1410/2,1410/3, 1411/2, 1411/3,1411/4, 1412/1, 1412/3, 1412/4, 1413/1, 1413/3, 1413/4, 1414/1, 1414/3, 1414/4, 1543/1, 1543/2, 1544, 1555, 1556/10, 1556/11, 1626/3, 1626/4, 1626/5, 1626/6, 1628, vse k.o. 2605 Koper.
Meja območja začasne prostorske ureditve je razvidna iz grafičnih načrtov sprememb in dopolnitev LN.
30.b člen 
(funkcija območja) 
Območje začasne prostorske ureditve se nameni športno-rekreacijskim in parkovnim ureditvam. Na območju so predvideni naslednji programi in ureditve:
– površine in ureditve za šport in rekreacijo (peščena in utrjena igrišča, travnate površine, trim steza, rolkarski poligon – skate park ipd.),
– obalna promenada s sprehajališčem in parkovnimi ureditvami,
– zelene in tlakovane parkovne površine,
– površine za otroško igro,
– objekti in ureditve s spremljajočim gostinskim, storitvenim in servisnim programom, vključno s potrebno gospodarsko javno infrastrukturo za delovanje in uporabo območja.
30.c člen 
(dopustni posegi in gradnje) 
Spremembe in dopolnitve vključujejo naslednje posege in gradnje:
– gradbeno-inženirskih objektov za šport in rekreacijo (športna igrišča, tribune, otroška igrišča, rolkarski poligon ipd.);
– urejanje parkovnih površin (gradnja in vzdrževanje zelenic, pešpoti in spremljajočih ureditev, postavljanje urbane opreme in pohištva ipd.);
– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture;
– gradnja nestanovanjskih stavb, ki so neposredno vezane na funkcijo območja, različne športno-rekreacijske programe in potrebne za uporabo in/ali delovanje območja;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.
30.d člen 
(zasnova prostorske ureditve) 
Območje začasne prostorske ureditve se uredi kot športno-rekreacijski park z igrišči za odbojko na mivki, trim stezo, večnamenskimi travnatimi površinami za šport in rekreacijo, parkovnimi ureditvami, pešpotmi, otroškimi igrali. Znotraj športno-rekreacijskega parka je možno umestiti tudi rolkarski poligon-skate parke, ki se oblikovno in funkcionalno smiselno vključi v celovito zasnovo parka. Na območje se poleg tega umesti spremljajočo servisno-gostinsko stavbo za potrebe predvidenih programov, ki se lahko smiselno nameni tudi drugim športno-rekreacijskim vsebinam. Uredijo se dostopi do območja in stavbe z navezavami na prometne ureditve na kontaktnih območjih.
30.e člen 
(pogoji za izrabo, graditev in druge posege v prostor) 
Prostorska ureditev se načrtuje kot začasna ureditev do dokončne ureditve marine in spremljajočih ureditev, kot so načrtovane z LN.
Izvedba prostorske ureditve mora tvoriti prostorsko in funkcionalno zaključeno celoto. Prostorska ureditev mora biti načrtovana in izvedena tako, da se smiselno vključuje v obstoječe ureditve na sosednjih območjih, prav tako pa ne sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih predvidenih objektov in ureditev na sosednjih območjih, načrtovanih z LN.
Poleg pogoja iz predhodnega odstavka, veljajo za izrabo, graditev in druge posege v prostor vsi splošni in skupni pogoji in določila prostorskega akta.
30.f člen 
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji) 
Prostorska ureditev se mora programsko, prostorsko in funkcionalno vključevati in povezovati s sosednjimi območji kakor tudi z vsebinsko povezanimi območji (zeleni- rekreacijski- in prometni sistem mesta in širšega prostora).
S pešpotmi in ostalimi tlakovanimi površinami se mora prostorska ureditev navezovati na obalno promenado v smeri Žusterne in proti mestnemu središču ter na omrežje pešpoti in kolesarskih stez v širšem vplivnem območju Semedele in koprske bonifike.
Za potrebe programov in ureditev sprememb in dopolnitev LN bodo v uporabi obstoječa in predvidena parkirišča na sosednjih območjih. S sosednjih območij je potrebno zagotoviti tudi intervencijske dostope in navezave na javno cestno omrežje (cesta Koper–Žusterna).
V smislu funkcionalnih navezav in priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo ter vključitve v prostorske ureditve na kontaktnih območjih (obstoječe in predvidene) so dopustni posamezni posegi izven sklenjenega območja sprememb in dopolnitev LN. Tovrstni posegi morajo upoštevati in se prilagajati vsem obstoječim in predvidenim ureditvam v kontaktnem prostoru.
30.g člen 
(pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje območja, objektov in drugih posegov) 
Predvidena je postavitev gostinsko-servisne stavbe za potrebe predvidenih programov. Pri umestitvi v prostor in arhitekturnem oblikovanju stavbe je treba upoštevati naslednje pogoje:
– minimalni odmik stavbe od meje vodnega zemljišča morja 25,00 m in vodnega zemljišča celinskih voda 2. reda 5,00 m;
– maksimalni tlorisni gabarit stavbe 26×23 m, ki vključuje vse dele stavbe (nadstreški, pergole, zunanja stopnišča ipd.);
– minimalna višinska kota pritličja ±0,00 m = +2,80 m.n.v., ki se smiselno prilagodi višinski koti zunanje ureditve ob stavbi;
– etažnost stavbe P z izvedbo ravne strehe, ki se lahko izvede kot zelena streha ali pohodna terasa; na strehi je možna postavitev senčnice, pergole, nadstreška stopnišča ter tehnoloških naprav strojnih in drugih instalacij stavbe, pri čemer maksimalni višinski gabarit stavbe z vsemi pripadajočimi elementi ne sme presegati +7,00 m (merjeno od kote praga stavbe);
– predvidi se vertikalna komunikacija med pritlično teraso in pohodno streho.
Zunanje ureditve so predvidene na višinski koti minimalno +2,80 m.n.v. Nasipavanje območja naj se izvaja z inertnim materialom skladno s predpisi. V okviru predvidenih ureditev je možno višinsko strukturiranje konfiguracije terena v smislu vizualne in protihrupne zaščite ali ločevanja, za zagotavljanje poplavne varnosti ali kot oblikovno-funkcionalne rešitve posameznih ureditev. Možna je ureditev površin pod minimalno višinsko koto +2,80 m.n.v. ob izvedbi ustrezne protipoplavne zaščite.
Odsek deviacije trase kolesarske steze mora biti na višinski koti minimalno +2,80 m.n.v.. Na ostalih odsekih se trasa višinsko smiselno prilagaja celoviti zasnovi zunanje ureditve območja.
Za urejanje zunanjih in zelenih površin veljajo pogoji in določila 13. in 14. členov odloka lokacijskega načrta.
Predvideti je potrebno ukrepe za preprečitev uhajanja žog na cesto.
30.h člen 
(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov) 
Na celotnem območju je možna gradnja začasnih in trajnih enostavnih in nezahtevnih objektov skladno s predpisi, ki so po namembnosti skladni s programi in ureditvami območja, opredeljenimi v 30.b členu.
30.i člen 
(pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro) 
Objekti in ureditve na območju sprememb in dopolnitev LN bodo priključeni na javno prometno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje, na javno vodovodno omrežje ter javno kanalizacijo.
Skladno s potrebami in zahtevami predvidenih programov in ureditev ter na podlagi pogojev upravljavcev gospodarske javne infrastrukture bodo načrtovane potrebne naprave, objekti in ureditve za prometno, komunalno, energetsko in telekomunikacijsko opremljenost območja kot začasne ureditve s priključevanjem na obstoječa omrežja.
Urediti je treba dostope do območja z navezavami na prometne ureditve na kontaktnih območjih:
– Preko območja se vodi kolesarsko povezavo v smeri Koper–Semedela–Žusterna–Izola.
– Na zahodni strani se območje naveže na semedelsko obalno promenado.
– Na vzhodni strani se predvidi intervencijski dostop z navezavo na cesto Koper–Žusterna. V nadaljnjih fazah projektiranja bo treba podrobneje določiti mikrolokacijo in tehnično rešitev priključka na traso ceste.
Za infrastrukturno opremljanje in oskrbo območja in ureditev predmetnih sprememb veljajo vsi skupni pogoji in določila prostorskega akta. Priključevanje in napajanje začasnih ureditev se izvede z navezavami na obstoječa infrastrukturna omrežja:
– Za vodooskrbo se dogradi povezovalni cevovod, tako da se vzpostavi zanka med trasama obstoječega vodovoda obalne promenade in na območju Piranske ceste.
– Fekalne odpadne vode se odvajajo v obstoječo fekalno kanalizacijo s potekom v obalni promenadi. Priključitev stavbe na fekalno kanalizacijo bo možna po dokončanju del na fekalni kanalizaciji s potekom v obalni promenadi, ki se je zgradila v sklopu komunalne infrastrukture in ureditve obale-rekonstrukcija ter po predaji te kanalizacije v upravljanje in vzdrževanje upravljavcju javnega kanalizacijskega omrežja.
– Na območju ni predvidenih meteornih vod, ki bi bile onesnažene z olji in maščobami. Čiste meteorne odpadne vode z odprtih površin pronicajo v tla oziroma se preko požiralnikov in internega kanalizacijskega sistema lokalno zbirajo in odvajajo v meteorni odvodnik na lokaciji (kanal Grande, kanal Badaševice).
– Za elektro napajanje se dogradi kabelska kanalizacija med TP Črpališče in obalno promenado ter od promenade do posameznega porabnika (gostinsko-servisna stavba, javna razsvetljava, priključne omarice za zunanje ureditve ipd.).
– Za telekomunikacijsko napajanje se dogradi kabelska kanalizacija v smeri obstoječega omrežja v podhodu pod hitro cesto preko peš mostička čez kanal Badaševice.
Za začasno prostorsko ureditev je treba znotraj območja predvideti koše za odpadke ter zbirno/odjemno mesto z zbiralnico za zbiranje odpadkov. Zbirno/ odjemno mesto mora biti umeščeno in urejeno tako, da bo dostopno za specialna vozila za odvoz odpadkov z dovoljeno skupno obremenitvijo 28 t, da bo možno redno čiščenje in ob upoštevanju higienskih, funkcionalnih in estetskih zahtev kraja oziroma širše ureditve. Zbirno/ odjemno mesto se opremi s tipiziranimi posodami. Vrsto, tip in število posod se določi v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem gospodarske javne službe odvoza komunalnih odpadkov glede na velikost, zmogljivost in namembnost stavb ter predvidene količine in vrste odpadkov.
V okviru predvidenih posegov se smiselno oziroma po potrebi izvedejo tudi prestavitve in prilagoditve tangiranih obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav.
Zasnova tras infrastrukturnih naprav je razvidna iz grafičnega načrta št. 6 Zbirna karta komunalnih naprav.
30.j člen 
(rešitve za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave ter za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom) 
Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja, varstvo narave, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom se morajo načrtovati skladno s skupnimi pogoji in določili prostorskega akta in področnimi prepisi.
Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, na katerih se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/ investitor/ odgovorni vodja del naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Piran vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mesto odkritja in o najdi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
30.k člen 
(dopustna odstopanja) 
Posamezne ureditve, objekti in stavba se lahko mikrolokacijsko in gabaritno spreminjajo in v smislu optimizacije prostorske ureditve, za zagotovitev boljše funkcionalne ali oblikovne rešitve ali za zagotovitev varovalnih in zaščitnih ukrepov. Dopustno je fleksibilno strukturiranje, preoblikovanje in premeščanje ter spreminjanje tlorisnih in višinskih gabaritov prostorskih ureditev, stavb in terena ter njihovo medsebojno prilagajanje ob upoštevanju določil in pogojev tega odloka.
Pri realizaciji prostorskega akta so dopustni odmiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih, če gre za prilagajanje stanju na terenu, prilagajanju zasnovi stavb in ureditev, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, funkcionalnega, prometno-tehničnega, krajinskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja in predvidenih ureditev možno izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave.«
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
Spremembe in dopolnitve LN so stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
12. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
13. člen 
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
14. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-15/2008
Koper, dne 21. aprila 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al decreto sul piano di sito "Porto turistico e ormeggi comunali" a Capodistria 
N. 3505-15/2008
Capodistria, 22 aprile 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.
Ai sensi del quinto paragrafo dell'articolo 61 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della Corte Costituzionale e 14/15 – ZUUJFO) ed in ottemperanza dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale RS, n.94/07 – TUU, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) e in base all'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e della Gazzetta ufficiale RS, n. 90/05, 67/06, 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la seduta del giorno 21 aprile 2016 ha approvato
D E C R E T O 
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano di sito "Porto turistico e ormeggi comunali" a Capodistria 
I. OGGETTO DELLO STRUMENTO TERRITORIALE 
Articolo 1 
Con il presente decreto si accoglie il decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto sul piano di sito "Porto turistico e ormeggi comunali" a Capodistria (Gazzetta ufficiale RS, n. 90/05) (in seguito: modifiche e integrazioni PS).
Le modifiche e le integrazioni PS sono state realizzate dalla società PS Prostor s.r.l. Capodistria, numerato U/038 – 2011.
Articolo 2 
(elementi dello strumento territoriale) 
Le modifiche e le integrazioni PS comprendono la parte testuale, le rappresentazioni grafiche e gli allegati.
La parte testuale comprende:
– il decreto
Le rappresentazioni grafiche comprendono:
1. Dettaglio del piano grafico della parte cartografica del piano territoriale comunale con la posizione delle disposizioni spaziali nella zona più ampia
2. Area interessata dalle modifiche ed integrazioni del PS con la situazione attuale delle parcelle catastali
3. Area interessata dalle modifiche ed integrazioni del PS nell'attuale stato di progetto, sistemazione del PS
4. Stato di progetto, sistemazione
5. Stato dell'edificato
6. Piano d’insieme delle infrastrutture a rete
7. Stato di progetto, sistemazione, con la rappresentazione dell'impatto e dell'incidenza sulle zone attigue
Sono allegati allo strumento territoriale:
1. Estratto dello strumento urbanistico sovraordinato, che si riferisce alla zona in oggetto
2. Rappresentazione dello stato attuale,
3. Orientamenti e pareri,
4. Motivazione in merito alle modifiche ed integrazioni allo strumento urbanistico,
5. Sintesi per il pubblico.
Articolo 3 
(oggetto di modifiche ed integrazioni PS) 
Oggetto di modifica ed integrazioni PS è la regolazione territoriale delle zone sportivo – ricreative come regolazione temporanea nella zona di unità morfologica C (in seguito: zona di pianificazione delle modifiche ed integrazioni PS). Oltremodo le modifiche e integrazioni PS comprendono singole modifiche e integrazioni delle disposizioni del decreto quali aggiornamenti tecnici, terminologici o legali-formali in base alle linee guida degli enti preposti alla sistemazione del territorio.
Articolo 4 
(Zona d’intervento delle modifiche ed integrazioni PS) 
La zona d’intervento delle modifiche ed integrazioni PS comprende circa 3 ha di terreno sul territorio dell'unità morfologica C (il territorio dello squero con le zone di contatto, il territorio del parco e del mandracchio alla foce del Cornalunga).
La zona d’intervento delle modifiche ed integrazioni PS comprende le parcelle/parti delle parcelle: 1404/4, 1405/5, 1406/1, 1406/3, 1407, 1408/1, 1409/1,1410/2,1410/3, 1411/2, 1411/3,1411/4, 1412/1, 1412/3, 1412/4, 1413/1, 1413/3, 1413/4, 1414/1, 1414/3, 1414/4, 1543/1, 1543/2, 1544, 1555, 1556/10, 1556/11, 1626/3, 1626/4, 1626/5, 1626/6, 1628, tutte c.c. 2605 Capodistria.
Il limite della zona d’intervento delle modifiche ed integrazioni PS è rappresentata nei piani delle rappresentazioni grafiche del secondo articolo di questo decreto.
II. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO 
Articolo 5 
All'articolo 14 si aggiunge un nuovo comma che recita:
“Le piantagioni orticole non devono in nessun modo influire dannosamente sull’esistente e prevista rete idrica e sugli impianti. Esse non devono essere piantate all’interno del corridoio protetto delle acque sotterranee.”
Articolo 6 
All'articolo 6 sotto il titolo "Rete stradale" alla fine del testo si aggiunge il seguente testo:
»Deve essere garantito l'accesso ai veicolo di pronto intervento. I nuovi collegamenti stradali alla rete stradale esistente devono garantire la visibilità e la sicurezza nell'inserimento nel traffico sulla rete stradale attuale.
Tutti gli interventi e le modifiche alle strade pubbliche comunali e altre aree pubbliche devono venir eseguite in conformità con il decreto che regola le strade comunali e le altre aree pubbliche.
Nella zona protetta HC non è consentito posizionare insegne o altri impianti o dispositivi per informazioni visive o audio e pubblicità.
La Società DARS S.p.a. non è obbligata alla realizzazione di interventi aggiuntivi per la protezione acustica delle nuove strutture e loro aree funzionali. Parimenti non ha l’obbligo di realizzare interventi di protezione da altri effetti nocivi, che sono o saranno generati in conseguenza al funzionamento della SS, in base alle misure di tutela previste in ambito alla loro costruzione. La realizzazione di tutti gli interventi per la protezione delle aree e delle strutture è di competenza della comunità locale o degli investitori dei nuovi interventi."
Sotto il titolo di "Traffico stazionario" alla fine del testo si aggiunge il seguente testo:
"I parcheggi pubblici devono essere dotati di sistemi di parcheggio e di allacciamenti elettrici per l’alimentazione dei parchimetri e delle sbarre di uscita ed entrata."
Sotto il titolo "Traffico pedonale e piste ciclabili" alla fine del testo si aggiunge quanto segue:
"I percorsi per i pedoni devono essere senza ostacoli che potrebbero limitare l'accesso o il movimento delle persone con disabilità."
Articolo 7 
Il testo dell'articolo 17 è modificato e recita come segue:
»Rete idrica
Per garantire una fornitura di acqua indisturbata agli edifici e la sicurezza antincendio nell’area, è necessaria la costruzione della rete idrica tra la rotatoria della Strada di Pirano e la piscina di Giusterna con l'allacciamento all'esistente NL DN 100 alla fine della passeggiata di Semedella. La fornitura di acqua può essere assicurata dal serbatoio principale RZ Risano 5000 m3 posto sulla quota 56,59 m.n v. o attraverso la valvola di riduzione RV Giusterna posto sulla quota 41,65 m.n.v. con la pressione di uscita di 1,8 bar.
Il circuito e il dimensionamento della rete di distribuzione si esegue con delle sezioni, tenendo conto dei dati relativi alla quantità di consumo massimo di acqua e delle esigenze antincendio degli impianti. La rete è prevista in ghisa sferoidale con dimensioni che consentano pure la protezione esterna antincendio dell’area. Nella progettazione si deve tener conto di tutte le informazioni disponibili sull'attuale rete idrica nonché le disposizioni del regolamento Tecnico RVK (2013).
Il tracciato degli impianti e le attrezzature di approvvigionamento idrico devono estendersi in aree pubbliche. L'esecuzione di idranti fuori terra su acquedotti pubblici configurati rami ciechi è inammissibile. Devono essere dettagliatamente elaborate tutte le intersezioni e la protezione della rete idrica con altri dispositivi, prendendo in considerazione di tutte le norme tecniche, gli standard e le disposizioni del regolamento Tecnico RVK (2013).
Il dimensionamento degli allacciamenti si stabilisce in base alle esigenze previste dell'approvvigionamento idrico e della sicurezza antincendio interna delle strutture. Il sistema della rete idrica interna deve essere realizzato in modo tale che non ci possano essere effetti di ritorno di acqua nel sistema idrico pubblico. Lo stesso vale per il sistema interno della sicurezza antincendio che deve essere elaborato in ambito alla documentazione di progettazione delle previste strutture, in conformità con l’elaborato e le normative sulla sicurezza antincendio in modo da garantire lo scambio di acqua.
Gli interventi previsti non devono pregiudicare le condizioni di sicurezza di funzionamento, di regolare manutenzione, la qualità dell'acqua potabile e la durata degli impianti acquiferi. La realizzazione degli interventi programmati non deve peggiorare le condizioni dell'approvvigionamento idrico e della sicurezza antincendio per gli attuali utenti.
Rete fognaria 
Nella zona d’intervento esiste un sistema fognario separato che convoglia i reflui all’impianto centrale di depurazione. La zona è attraversata dal collettore Semedella – Giusterna che va protetto ovvero spostato. Le acque reflue, provenienti dalle nuove utenze e sistemazioni pianificate, andranno smaltiti attraverso un sistema separato con un’ottimale soluzione di progettazione di un condotto gravitazionale collegato all’attuale rete fognaria ed all’impianto centrale di depurazione di Capodistria.
L'allacciamento deve essere eseguito in modo tale da garantire il non allagamento degli impianti nella zona del PS da parte della rete fognaria. Nella progettazione della rete fognaria si deve garantire la sua impermeabilità per evitare l'infiltrazione dell'acqua piovana nella rete fognaria.
Le acque piovane è necessario condurre attraverso il sistema di scarico di nuova progettazione nei recipienti meteorici esistenti. Dopo aver eseguito il calcolo idraulico sarà determinata la necessità di un'eventuale ricostruzione dei tubi di smaltimento dell'acqua piovana e la costruzione di nuovi. Dovranno venire previste le misure per ridurre le quantità di drenaggio delle acque piovane che viene scaricata nella rete fognaria pubblica delle acque piovane o nei tubi per l’acqua piovana (es. annaffiamento, servizi igienici ...). Gli edifici devono essere progettati in tali angoli di elevazione che non portino a inondazioni del mare o delle canne meteoriche aperte. L'acqua piovana pulita è necessario condurre nelle canne meteoriche aperte attraverso i dissabbiatori. Le acque piovane provenienti da superfici inquinate con oli, vanno convogliate nei canali aperti previa depurazione nei pozzetti degrassatori e disoleatori. La documentazione progettuale riferita all’area dello squero deve prevedere il sito ove sia consentito l’uso di prodotti chimici od altre sostanze nocive al fine di garantire lo smaltimento e la depurazione delle acque provenienti da tale sito come previsto dalla normativa. Le acque pluviali vanno convogliate fuori dell’area del porto turistico.
È necessario garantire l'accesso ai macchinari dell’azienda pubblica nei percorsi per la pulizia della rete fognaria interni e di quella dell'acqua piovana per la pulizia e manutenzione della stessa con i macchinari dell’azienda pubblica.
Per il sistema fognario esistente e quello nuovo, è necessario garantire la spaziatura delle linee di fognarie e della rimanente infrastruttura comunale min. 1,5 m a sinistra e destra dall'asse del canale acquifero. Se con tali distanze non possono essere garantite la stabilità delle linee, la regolare manutenzione e il funzionamento, queste distanze di conseguenza vengono aumentate. Le deviazioni verticali delle fognature e altre linee comunali devono essere min. 0,5 m. Laddove le condizioni minime per il corso parallelo e gli incroci non possono essere garantiti, gli spostamenti vanno modificati più dettagliatamente. I dettagli delle linee parallele e di incrocio con i tubi dell’acqua devono venir elaborati nella documentazione di progetto per l'ottenimento del permesso di costruzione.
La rete fognaria è necessario progettare e realizzare su tali basi da non portare a cedimenti e deformazioni della rete fognaria. Durante i lavori di costruzione, è necessario assicurare la regolare manutenzione e il funzionamento del sistema fognario pubblico. Non è consentita la messa a dimora di alberi e cespugli nella distanza min. 2 m dall'asse dei canali, o di piante che hanno un sistema di radici aggressivo, nei luoghi in cui passa il sistema fognario pubblico.
L'investitore della costruzione della rete fognaria deve ottenere un contratto di servitù per la ricostruzione, la gestione e manutenzione di canali, previo rilascio del consenso al progetto per l'ottenimento del permesso di costruzione, e (anteriore) alla consegna della rete delle acque reflue. La rete delle acque reflue deve essere effettuata a tenuta stagna. Per il sistema fognario pubblico previsto è necessario effettuare il controllo di esecuzione con il sistema di controllo TV, la prova di pressione delle acque di scarico, catasto in forma digitale della rete delle acque reflue, il progetto dei lavori svolti, le istruzioni sul funzionamento e la manutenzione e il progetto per la registrazione nei registri ufficiali delle infrastrutture pubbliche.
La foce del fiume Cornalunga 
Previa predisposizione dei progetti finalizzati al rilascio della concessione edilizia occorre compiere un’indagine conoscitiva relativa allo smaltimento della piena del Cornalunga in mare attraverso il sito del porto turistico, come pure all’azione prodotta sugli ormeggi comunali in termini di sicurezza dei medesimi, oltre alla protezione da inondazioni dell’area, in considerazione della coincidenza della piena del Cornalunga con le mareggiate a fronte della documentazione progettuale realizzata “Regolazione del Cornalunga dal km 0,000 al km 3,200 e serbatoio di ritenzione Salara” (schema di massima, n. 296/02, realizzato dalla GLG projektiranje S.r.l. Capodistria, dicembre 2002) apportandovi eventuali integrazioni.
L’area della foce del Cornalunga deve essere sistemata in maniera da consentire la depurazione dei depositi alluvionali e definire le modalità della rispettiva rimozione.
Impianto di pompaggio delle acque meteoriche presso il Canal Grande 
In ambito al »PS Porto turistico e ormeggi comunali« si prevede lo spostamento dell’impianto di pompaggio delle acque meteoriche, posto sul Canal Grande, con la realizzazione dello scarico nel Golfo di Semedella. Va quindi predisposto un progetto di massima, completo del calcolo idraulico riferito all’apporto delle acque reflue provenienti dall’intero bacino che gravita sul Canal Grande, prevedendo altresì la necessaria ritenzione e lo smaltimento in mare delle acque meteoriche, attraverso un nuovo impianto di pompaggio. Il massimo livello dell’acqua nel Canal Grande consentito è come previsto nel progetto di massima riferito al sistema idraulico dei collettori fognari a Capodistria (PUV Celje d.d., n. di progetto 44/94, maggio 1995). L’impianto di pompaggio deve essere dotato di gruppo elettrogeno, dispositivo di funzionamento automatico e dispositivo di controllo e gestione a distanza. Essendo quello di Semedella un golfo chiuso, caratterizzato da correnti deboli, occorre realizzare uno scolo subacqueo.
Va previsto il rifacimento dell’intero sistema di smaltimento delle acque meteoriche dell’area della Bonifica, con la soppressione di scoli delle acque reflue.
Sino alla costruzione del nuovo impianto di pompaggio è necessario mantenere l’attuale canale meteorico aperto, dal quale viene defluita l’acqua dal Canal Grande nel mare.
Rete di distribuzione dell’energia elettrica 
Per alimentare la potenza della zona è necessario costruire un nuovo CT cavo che sarà collegata nel nuovo condotto via cavo nelle canaline tra la stazione di pompaggio CT Canal Grande e CT Terme a Giusterna. È necessario continuare le canaline esistenti alla fine del lungomare sino alle canaline esistenti, ubicate davanti al complesso di piscine al coperto a Giusterna.
La progettazione e costruzione del nuovo CT con la MV e la rete LV dipendono dal carico previsto nelle aree specifiche. Le nuove stazioni CT potranno venir costruite come strutture autonome e nel contesto di altri edifici o nelle immediate vicinanze. È da considerare le tipizzazioni valide delle società di distribuzione, i regolamenti tecnici vigenti e gli standard.
La nuova CT deve essere costruita per una tensione pari a 20/0,4 kV, con potenza nominale 630 (1000) kVA, da costruirsi alla quota assoluta minima + 2,5 m e considerando l’area, deve venir protetta dall'acqua salata, ed accessibile ai camion dal peso massimo 20 t. Nel caso di CT costruita all’interno di un fabbricato, essa deve essere posta al pianterreno, all’angolo, in un luogo direttamente accessibile dall’esterno.
Il cavo 20 kV deve essere realizzato con l’utilizzo di materiale standard, posto nella canalizzazione prevista lungo l’intero tracciato. I cavi a bassa tensione devono essere costruiti in canaline in PVC nel disegno radiale pesante con il collegamento di armadi di distribuzione autonomi. La misura di protezione contro le scosse elettriche deve essere condotta con la disconnessione di alimentazione automatica.
Prima dell'inizio della costruzione è necessario impostare l'intera infrastruttura di distribuzione elettrica sotterranea, che si trova nella zona o sul percorso della potenza prevista nella zona. Nell'esecuzione dei lavori di scavo nelle immediate vicinanze delle centrali elettriche è necessario tener conto delle norme di sicurezza per il lavoro nei pressi di apparecchiature sotto tensione. Gli spostamenti dalle centrali elettriche esistenti devono essere progettati in conformità con le vigenti norme, i regolamenti, le norme e la tipizzazioni.
Nella costruzione nella zona cuscinetto di linee elettriche e le attrezzature necessarie devono venir soddisfatti i requisiti relativi alle radiazioni elettromagnetiche e il rumore in accordo con le prescrizioni.
Nel caso di interventi nell’area è necessario prevedere il trasferimento o la modifica della rete elettrica esistente a causa di nuovi impianti o di sistemazione delle superfici esterne, prevedere il risanamento della rete elettrica esistente, che non è adeguata a causa di usura, di capacità di prestazione, le prestazioni tecniche o esigenze urbanistiche nonché coordinare le linee della nuova rete elettrica con altri dispositivi comunali dovuto allo spostamento impartito dai requisiti delle normative tecniche. L'illuminazione deve soddisfare le esigenze di velare l'abbagliamento e l'inquinamento luminoso in conformità con le normative.
Rete di telecomunicazione 
La rete di telecomunicazione per i previsti programmi viene regolata da una rete telefonica posta in tubazione sotterranea ed è allacciata alla centrale telefonica di Giusterna. La prevista canalizzazione può essere allacciata a quella esistente, all’altezza dell’incrocio tra la Via Veno Pilon e la Via Kralj, per proseguire lungo il previsto percorso pedonale, oppure all’altezza dell’incrocio tra la Via Nuova e la Via Tomšič, per proseguire accanto alle autorimesse abbandonate, sotto la prevista strada costiera, fino a raggiungere il porto turistico.
Raccolta e rimozione dei rifiuti 
Occorre introdurre il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. I punti di raccolta ossia di rimozione vanno attrezzati con cassonetti destinati. Tali punti o isole ecologiche, la tipologia dei cassonetti e luogo di ubicazione dei medesimi, vanno individuati in funzione del volume del fabbricato servito, delle quantità e del genere di rifiuti conferiti, dall’impresa incaricata della raccolta dei rifiuti vengono previsti nel progetto di sistemazione delle superfici all’aperto. I punti di raccolta e le isole ecologiche devono essere accessibili ai veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, dal peso complessivo di 28 t. Deve essere altresì consentita la pulizia regolare di tali superfici, in considerazione delle esigenze igieniche, funzionali e di decoro. I produttori di rifiuti diversi dai rifiuti comunali, che non possono essere conferiti nei cassonetti destinati, devono stipulare con l’azienda autorizzata ed in collaborazione con l’apposito servizio della Snaga Komunala Koper un contratto finalizzato alla raccolta e all’asporto di tali rifiuti. Nella zona del “PS Porto turistico e ormeggi comunali”, ed in particolare in quella dello squero, occorre prevedere un sito per la raccolta dei rifiuti pericolosi da individuarsi nel progetto. La gestione dei rifiuti deve essere in concomitanza con il decreto che regola la gestione dei rifiuti e la pertinente legislazione."
Articolo 8 
Il testo dell'articolo 25 è modificato e recita come segue:
“Articolo 25 
(protezione da calamità naturali) 
Nel predisporre la documentazione progettuale e nel realizzare le costruzioni vanno rispettate la legislazione in vigore e le normative riguardanti i vincoli naturali (erosione e dissesto del terreno), come pure il rischio sismico; nella detta documentazione, le soluzioni tecniche di costruzione progettuale vanno adattare alle suddette prescrizioni. L’area è sita in una zona a rischio sismico minore. Per tutte le nuove strutture, definite dalle normative, è d’obbligo il rafforzamento del primo solaio.
È necessario garantite le misure anti inondazione prescritte dalla legge e in conformità con gli studi idrologici-idraulici già realizzati per tutte le sistemazioni, gli impianti e gli edifici.
Nella fase di realizzazione del progetto è necessario tener conto della possibile comparsa di alti livelli di acque sotterranee.
Tutti gli impianti devono essere posizionati esternamente alla fascia costiera che si estende per 25 m dalla linea costiera del mare e per 5 m dal confine dello specchio acqueo del corso d’acqua di livello 2. È necessario garantire il libero accesso agli alvei e al mare, come prescritto dalla legislazione in vigore.”
Articolo 9 
È aggiunto un nuovo articolo 25a che recita come segue:
“Articolo 25a 
(sicurezza della navigazione) 
“Relativamente alle sistemazioni che potrebbero incidere sulla sicurezza della navigazione è necessario acquisire l’autorizzazione in merito all’avvio degli interventi previsti da parte dell’Amministrazione marittima della RS.”
Articolo 10 
Di seguito all’articolo 30 è aggiunto un nuovo capitolo con i rispettivi articoli da 30.a a 30.l che recitano come segue:
“VIII.A INTERVENTI TERRITORIALI TEMPORANEI COMPRENDENTI ZONE VERDI E SPORTIVO-RICREATIVE PRESSO IL LUNGOMARE DI SEMEDELLA
Articolo 30a 
(zone interessate da interventi territoriali temporanei) 
Nell’area del comparto C è prevista la sistemazione temporanea di zone verdi e superfici sportivo-ricreative.
La zona interessata da interventi territoriali temporanei comprende circa 30ha di terreno e include le seguenti particelle e o parte delle medesime:
1404/4, 1405/5, 1406/1, 1406/3, 1407, 1408/1, 1409/1,1410/2,1410/3, 1411/2, 1411/3,1411/4, 1412/1, 1412/3, 1412/4, 1413/1, 1413/3, 1413/4, 1414/1, 1414/3, 1414/4, 1543/1, 1543/2, 1544, 1555, 1556/10, 1556/11, 1626/3, 1626/4, 1626/5, 1626/6, 1628, tutte del c.c. 2605 Capodistria.
Il confine della zona interessata da interventi territoriali temporanei è visibile negli elaborati grafici delle modifiche ed integrazioni al PS.
Articolo 30b 
(funzione della zona) 
La zona interessata da interventi territoriali temporanei è destinata a superfici sportivo-ricreative ed a parchi. Nella zona sono previsti i seguenti programmi ed interventi:
– Superfici e sistemazioni destinate ad attività sportive e ricreative (campi da gioco sabbiosi e pavimentati, superfici erbose, pista da jogging, pista di pattinaggio a rotelle – skate park e simili),
– Il lungomare con sentiero pedonale e parchi,
– Parchi con superfici verdi e pavimentate,
– Superfici per bambini destinate al gioco,
– Impianti e strutture con programmi di ristorazione, nonché con servizi di varia natura, comprendenti anche l’infrastruttura pubblica necessaria per il funzionamento e l’utilizzo della zona.
Articolo 30c 
(costruzioni e interventi ammessi) 
Le modifiche ed integrazioni comprendono i seguenti interventi e costruzioni:
– opere d’ingegneria civile per lo sport e la ricreazione (campi sportivi, tribune, parchi gioco per bambini, pista di pattinaggio a rotelle e simili);
– parchi (realizzazione e mantenimento di prati, sentieri pedonali e interventi affini, allestimento di arredi urbani e simili);
– costruzione, ricostruzione e mantenimento degli impianti e delle strutture dell’infrastruttura pubblica;
– costruzione di edifici non residenziali adeguati alla funzione dell’area, ai programmi sportivo-ricreativi ed alle necessità relative all’utilizzo ed al funzionamento della zona;
– costruzione di fabbricati semplici e non complessi.
Articolo 30d 
(idea di massima degli interventi) 
La zona interessata dagli interventi territoriali viene sistemata in qualità di parco sportivo-ricreativo con campi da gioco per beach-volley, pista da jogging, superfici erbose polifunzionali per lo sport e la ricreazione, giardini, sentieri pedonali, giochi per bambini. All’interno del parco sportivo-ricreativo è possibile includere anche la pista per pattini a rotelle – skate park, realizzata in modo da inserirsi in maniera funzionale all’interno dell’idea di massima del parco. Nella zona viene costruito anche un edificio con servizi di ristorazione necessari per i programmi previsti che può essere destinato anche ad altre attività sportivo-ricreative. A tale fine vengono progettati gli accessi alla zona ed agli edifici, i quali si allacciano alle vie stradali delle zone limitrofe.
Articolo 30e 
(condizioni per l’uso, la costruzione ed altri interventi nel territorio) 
Gli interventi progettati sono di natura temporanea ovvero rimangono funzionali fino alla sistemazione definitiva della marina e degli altri assetti, previsti col PS.
L’intervento deve costituire un insieme funzionale e territoriale completo. L’intervento nel territorio deve essere realizzato in modo da permettere un suo inserimento coerente rispetto alle sistemazioni delle zone limitrofe e, in aggiunta, non deve ostacolare o pregiudicare la realizzazione di altri impianti ed interventi nelle zone vicine, previste dal PS.
In aggiunta alla condizione di cui al comma precedente, relativamente all’uso, alla costruzione ed agli interventi del territorio vanno applicate tutte le condizioni generali e comuni dello strumento urbanistico.
Articolo 30f 
(incisione e collegamento dell’intervento alle aree limitrofe) 
L’intervento nel territorio deve includersi e collegarsi dal punto di vista territoriale e funzionale alle aree limitrofe, come pure con alle aree dai contenuti affini (superfici verdi-ricreative e viarie della città e della zona più ampia).
I sentieri pedonali e le altre superfici pavimentate devono inserirsi nella sistemazione territoriale del lungomare in direzione di Giusterna e verso il centro cittadino, nonché alle reti dei sentieri pedonali e ciclabili della zona d’influenza più ampia di Semedella e della bonifica capodistriana.
Per le necessità dei programmi e degli interventi delle modifiche ed integrazioni al PS verranno utilizzati i parcheggi attuali e pianificati nelle zone limitrofe. È necessario prevedere dalle zone limitrofe gli accessi e i collegamenti alla rete stradale pubblica (strada Capodistria–Giusterna).
Al fine di garantire allacciamenti funzionali all’infrastruttura pubblica ed l’inserimento delle sistemazioni territoriali nelle zone limitrofe (attuali e previste) sono ammessi alcuni singoli interventi al di fuori dell’area definita dalle modifiche ed integrazioni al PS. Tali interventi devono rispettare ed adeguarsi a tutte le attuali e previste sistemazione nella zona di contatto.
Articolo 30g 
(condizioni per la progettazione urbanistica, architettonica e paesaggistica dell’area, degli impianti e degli interventi) 
È prevista la sistemazione di un edificio dedito alla ristorazione ed ai servizi necessari ai programmi previsti. Nella progettazione dell’edificio nel territorio è necessario rispettare le seguenti condizioni:
– Il distacco minimo dell’edificio dal confine dello specchio acqueo del mare di 25,00 m e il distacco dalle acque interne di livello 2 di 5,00 m;
– Le quote planimetriche massime dell’edificio di 26 x 23 m, comprendenti tutte le articolazioni dell’edificio (tettoie, pergole, scalinate esterne e simili);
– La quota altimetrica minima del pianterreno ±0,0 m = +2,80 m.s.l.m. che si adatta in maniera conforme alle quote altimetriche delle sistemazioni esterne circondanti l'edificio;
– Il numero complessivo dei piani dell’edificio P, il quale presenta un tetto piano che può fungere da terrazza o da tetto piano pedonabile; sul tetto è concesso l’allestimento di gazebi, pergole, tettoie sopra le scalinate, impianti tecnologici ed installazioni, purché rientrino nelle quote altimetriche massime pari a +7,00 (quota misurata rispetto al suolo);
– È previsto un collegamento verticale tra la terrazza al pianterreno e il tetto pedonabile.
Le sistemazioni esterne sono previste alla quota altimetrica minima di +2,80 m.s.l.m. L’arginamento della zona deve essere effettuato con materiali inerti conformemente alle normative. Nell’ambito delle sistemazioni previste è possibile una strutturazione della configurazione del terreno finalizzata alla protezione visuale ed acustica o alla divisione volta alla riduzione del rischio di inondazione o quale risultato di una soluzione progettuale-funzionale dell’intervento. È ammessa la sistemazione di superfici al di sotto della quota altimetrica minima di +2,80 m.s.l.m. purché siano garantite le opportune misure anti inondazione. Il tratto della deviazione della pista ciclabile deve essere posto alla quota altimetrica minima di +2,80 m.s.l.m. Negli altri tratti, la quota altimetrica della pista si adeguata all’insieme delle soluzioni esterne della zona. Relativamente alla progettazione di superfici esterne e verdi vanno rispettate le disposizioni e le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 del presente piano di sito.
È necessario progettare le misure necessarie per impedire la fuoriuscita dei palloni sulla strada.
Articolo 30h 
(norme per la progettazione di fabbricati semplici e non complessi) 
Presso l’intera zona è ammessa la costruzione di fabbricati semplici e non complessi permanenti o temporanei, attuata nel rispetto delle normative; la destinazione d’uso di tali fabbricati deve essere conforme ai programmi ed alle sistemazioni dell’area di cui all’articolo 30b.
Articolo 30i 
(norme di allacciamento degli impianti all’infrastruttura pubblica ed ai beni pubblici edificati) 
Gli impianti e gli interventi nel territorio interessato dalle modifiche ed integrazioni al PS si allacceranno alla rete pubblica viaria, elettroenergetica e delle telecomunicazioni, come pure alla rete pubblica idrica e fognaria.
Conformemente alle necessità ed alle imposizioni dei programmi e degli interventi previsti ed in virtù delle condizioni imposte dai gestori delle opere di urbanizzazione primaria, verranno realizzati gli impianti, le strutture e le sistemazioni delle opere d’urbanizzazione primaria in qualità di soluzioni temporanee allacciate alle reti attuali.
È necessario realizzare gli accessi alla zona, mediante l’allacciamento alla rete viaria delle aree di contatto:
– Attraverso la zona si conduce l’allaccio ciclabile in direzione Capodistria–Semedella–Giusterna–Isola.
– Nella zona meridionale l’area si allaccia al lungomare di Semedella.
– A oriente si progetta un accesso di emergenza, allacciato alla strada Capodistria–Giusterna. Nelle fasi di progettazione successive sarà necessario definire l’ubicazione e le soluzioni tecniche del collegamento al tracciato della strada.
Per l’infrastruttura di approvvigionamento e fornitura dell’area, nonché per la sistemazione delle modifiche in oggetto, vanno prese in considerazione tutte le condizioni e le disposizioni dello strumento urbanistico. L'allacciamento e l’approvvigionamento delle sistemazioni di carattere temporaneo viene effettuato con i collegamenti alle reti delle infrastrutture presenti:
– Per l'approvvigionamento idrico viene in aggiunta costruito l'allacciamento in modo tale da realizzare un collegamento tra le reti dell'acquedotto attuale del lungomare e nella zona della Strada di Pirano.
– La acque reflue defluiscono nell’attuale rete fognaria sul tracciato del lungomare. L’allacciamento dell’edificio alla rete fognaria sarà possibile dopo la conclusione dei lavori alla rete fognaria sul tracciato del lungomare, costruita in ambito dell’infrastruttura comunale e della sistemazione del lungomare-ricostruzione e in seguito alla consegna dei lavori della medesima rete fognaria in gestione e manutenzione al gestore della rete fognaria pubblica.
– Nell’area in oggetto non sono previste acque meteoriche inquinate con olii o grassi. Le acque meteoriche incontaminate delle aree aperte penetrano nel suolo ossia vengono accumulate e defluiscono attraverso inghiottitoi e la rete fognaria interna, nei corpi ricettori pluviali presenti (Canal Grande, canale Cornalunga).
– Per la fornitura dell’energia elettrica viene prolungato il cavo tra la centralina “Impianto di pompaggio e il lungomare nonché dal lungomare fino al singolo utente (impianto di ristorazione-servizio, illuminazione pubblica, armadietti di approvvigionamento per la sistemazione delle aree aperte, ecc.).
– Per la fornitura della rete di telecomunicazione viene prolungato il cavo nella direzione dell’attuale rete nel sottopassaggio sotto la superstrada, attraverso il ponte per il passaggio pedonale oltre il canale Cornalunga.
All’interno della sistemazione di carattere temporaneo è necessario prevedere i cassonetti per la spazzatura, nonché un punto di raccolta, adibito alla raccolta differenziata. Il punto di raccolta deve essere posizionato in modo da essere accessibile ai veicoli specializzati alla rimozione dei rifiuti aventi un carico massimo ammissibile di 28 t; la posizione deve permettere la pulizia regolare del punto e dell’intera zona, effettuata in conformità con le norme igieniche, funzionali e estetiche. Il punto di raccolta deve essere attrezzato con cassonetti standardizzati. Il modello ed il tipo di cassonetti vengono definiti in collaborazione con il gestore del servizio pubblico di rimozione del rifiuti urbani nel rispetto delle dimensione, delle capienze e delle destinazioni d’uso degli edifici, nonché della quantità e del tipo di rifiuti previsti.
Nell’ambito degli interventi previsti, vengono adeguati, se necessario, gli spostamenti e gli adattamenti dei dotti e degli impianti tangenti dell’infrastruttura attuale. L’idea di massima dei tracciati delle infrastrutture a rete è visibile dagli elaborati grafici n. 6 Piano d’insieme delle infrastrutture a rete.
Articolo 30j 
(soluzioni per la conservazione del patrimonio culturale, la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali, nonché per il mantenimento della natura e le misure di sicurezza contro calamità naturali e di altra natura, misure antincendio incluse) 
Le soluzioni e gli interventi per la conservazione del patrimonio culturale, la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali, per il mantenimento della natura e le misure di sicurezza contro calamità naturali e di altra natura, comprese le misure antincendio, vanno progettate in conformità con le condizioni generali e le disposizioni dello strumento urbanistico e di altre normative in materia.
Al fine di tutelare i reperti archeologici nel rispetto delle normative sulla conservazione dei beni culturali, è necessario consentire alla sovrintendenza nazionale alle belle arti, l’accesso ai terreni sui quali verranno effettuati interventi nel terreno e l’attuazione dei controlli tecnici sui lavori. Il proprietario del terreno/l’investitore/il responsabile dei lavori è tenuto ad informare per iscritto la sovrintendenza nazionale alle belle arti, UO di Pirano, relativamente alla dinamica dei lavori, almeno 10 giorni prima dell’avvio dei medesimi.
Relativamente a tutti gli interventi negli strati del terreno va applicato il regime di tutela archeologica vincolante, il quale, in caso di ritrovamento di beni culturali, obbliga il ritrovatore/il proprietario del terreno/l’investitore/il responsabile dei lavori di mantenerli al sicuro, intatti ed al proprio posto e di informare immediatamente l’unità competente della sovrintendenza nazionale alle belle arti, la quale documenta la situazione in conformità con le disposizioni tecniche in ambito archeologico. In caso di ritrovamento di reperti archeologici esposti al danneggiamento ed alla distruzione, l’organo competente assegna al terreno, mediante decisione, lo status di sito archeologico fino alla conclusione delle ricerche sui reperti archeologici ovvero riduce o impedisce l’uso economico o di altra natura dei terreni che minacciano i detti reperti.
Articolo 30k 
(deroghe ammesse) 
Le singole sistemazioni, gli impianti e gli edifici possono subire modifiche riguardanti l’ubicazione e la planimetria al fine di garantire un intervento territorialmente ottimale, una migliore funzionalità e resa architettonica e misure di sicurezza più efficienti. Sono ammesse strutturazioni flessibili, armonizzazioni, trasferimenti e modifiche alle quote planimetriche ed altimetriche delle sistemazioni del territorio, degli edifici e del terreno, nonché l’adeguamento reciproco delle strutture, il tutto però nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni di tale decreto.
Nel realizzare lo strumento urbanistico sono ammesse deroghe ai tracciati elaborati delle infrastrutture a rete e della rete viaria, se ciò risulterà necessario al fine di un adeguamento al terreno, alla struttura degli edifici ed alle sistemazioni oppure per garantire soluzioni tecniche migliori, più adatte dal punto di vista architettonico, funzionale, tecnico-viario, paesaggistico e ambientale, purché non peggiorino le condizioni ambientali e territoriali o pregiudichino o ostacolino i futuri interventi, il tutto nel rispetto delle normative vigenti riguardanti tali reti ed impianti. Alle stesse condizioni, è possibile aumentare il numero di reti ed impianti sotterranei necessari per garantire infrastrutture quanto più efficienti.
III. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
Articolo 11 
Le modifiche ed integrazioni al PS sono disponibili alla visione presso l’ufficio competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 12 
La vigilanza sull’applicazione del presente decreto viene effettuata dal Ministero per l’ambiente e il territorio della RS, Ispettorato per l’ambiente e il territorio – ufficio di Capodistria.
Articolo 13 
Le procedure avviate prima della validità di tale decreto vengono portate a termine in conformità con le normative vigenti prima della sua entrata in vigore.
Articolo 14 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-15/2008
Capodistria, 21 aprile 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti