Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1307. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2015, stran 4504.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je občinski svet na 13. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Borovnica za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Borovnica za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb tekom leta 2015 ter njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Proračun Občine Borovnica za leto 2015 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Realizacija 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.030.709
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.858.971
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.221.048
700 Davki na dohodek in dobiček
1.999.094
703 Davki na premoženje
165.354
704 Domači davki na blago in storitve
56.589
706 Drugi davki
11
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
637.923
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
272.938
711 Takse in pristojbine
2.154
712 Denarne kazni
42.306
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
11.912
714 Drugi nedavčni prihodki
308.613
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
28.023
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
28.023
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
254
730 Prejete donacije iz domačih virov
254
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
3.143.461
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
603.896
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
2.539.565
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.112.718
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
863.150
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
140.682
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
24.556
402 Izdatki za blago in storitve
636.284
403 Plačila domačih obresti
53.866
409 Rezerve
7.762
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.474.062
410 Subvencije
7.876
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.017.861
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
120.836
413 Drugi tekoči domači transferi
327.489
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.688.243
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.688.243
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
87.263
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
34.263
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
53.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–82.009
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
4.059
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
4.059
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
4.059
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
4.059
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
33.333
55
ODPLAČILA DOLGA
33.333
550 Odplačila domačega dolga
33.333
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–111.283
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–33.333
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
82.009
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
1.014.963
4. člen 
Presežek odhodkov nad prihodki v znesku 111.283 EUR se prenese v proračun za leto 2016.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0003/2016-6
Borovnica, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.

AAA Zlata odličnost