Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1325. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2015, stran 4556.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 10. seji dne 20. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2015 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2015, ki zajema predvidene in dosežene prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv, premoženjsko bilanco Občine Litija na dan 31. decembra 2015 ter dosežene prihodke in druge prejemke krajevnih skupnosti v Občini Litija, dosežene odhodke in druge izdatke krajevnih skupnosti v Občini Litija.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2015 izkazuje v evrih:
A. bilanca prihodkov in odhodkov
I. prihodki 
15.933.901,61
II. odhodki 
12.345.635,67
III. proračunski presežek 
3.588.265,94
B. račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
492,59
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
2.973.000,00
VI. prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 
–2.972.507,41
C. račun financiranja
VII. zadolževanje 
0,00
VIII. odplačila dolga 
647.198,91
IX. sprememba stanja sredstev na računu
–31.440,38
X. neto zadolževanje
–647.198,91
XI. neto financiranje 
–3.588.265,94
XII. stanje sredstev na računih 
na dan 31. 12. 2015
38.473,42
D. bilanca sredstev rezerv
I. prihodki 
396.703,20
II. odhodki 
301.152,56
III. presežek 
95.550,64
E. premoženjska bilanca
– sredstva
85.684.096
– obveznosti in lastni viri
85.684.096
3. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv, premoženjska bilanca in letno poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine so sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2015
Litija, dne 20. aprila 2016
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti