Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1334. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015, stran 4569.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 12. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015.
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2015.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2015 znašajo:
I
Prihodki
7.560.356,68
70
DAVČNI PRIHODKI
4.377.269,06
700 Davki na dohodek in dobiček
3.407.370,00
703 Davki na premoženje
392,969,01
704 Domači davki na blago in storitve
576.930,05
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
783.991,33
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
375.464,12
711 Takse in pristojbine
8.637,79
712 Denarne kazni
7.047,26
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.300,62
714 Drugi nedavčni prihodki
391.541,54
72
KAPITALSKI PRIHODKI
328.622,41
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
4.057,50
722 Prihodki od prodaje zemljišč
324.564,91
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.070.473,88
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.182.849,19
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna in sredstva EU
887.624,69
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
0
II
Odhodki
6.956.822,68
40
TEKOČI ODHODKI
2.073.109,82
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
358.856,05
401 Prispevki delodajalcev
52.701,43
402 Izdatki za blago in storitve
1.616.103,50
403 Plačila obresti
2.547,51
409 Rezerve
42.901,33
41
TEKOČI TRANSFERI
2.312.066,03
410 Subvencije
187.247,22
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
826.821,36
412 Transferi neprofitnim organizacijam
193.963,39
413 Drugi domači tekoči transferi
1.104.034,06
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.392.632,51
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.392.632,51
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
179.014,32
431 Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski uporabniki
93.594,13
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
85.420,19
III
SALDO bilance prihodkov in odhodkov
603.534,00
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2015 izkazuje:
IV
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kap. deležev
3.201,55
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
3.201,55
750 Prejeta vračila danih posojil
3.201,55
V
Dana posojila in povečanje kap. deležev
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
0
440 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
0
VI
SALDO računa finančnih terjatev in naložb
3.201,55
4. člen 
C)
RAČUN FINANCIRANJA
Račun financiranja Občine Moravske Toplice za leto 2015 izkazuje:
VII
Zadolževanje
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII
Odplačila dolga
49.325,16
55
ODPLAČILA DOLGA
49.325,16
550 Odplačila dolga
49.325,16
IX
SPREMEMBA stanja sredstev na računih
557.410,39
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–49.325,16
XI
NETO FINANCIRANJE
–603.534,00
D)
SREDSTEVA NA DAN 31. 12. 2015 (9009 splošni sklad drugo)
1.110.347,74
5. člen
Sprememba stanja sredstev na računih proračuna Občine Moravske Toplice na dan 31. 12. 2015 v višini 557.410,39 EUR, ki se prenašajo v proračun Občine Moravske Toplice 2016. Tako na dan 31. 12. 2015 znaša saldo nerazporejenih sredstev skupaj s sredstvi iz preteklih let 1.110.347,74 EUR in se prenaša v leto 2016.
6. člen 
Stanje neporabljenih sredstev stalne proračunske rezerve na dan 31. december 2015 se izkazuje v višini 58.315,66 EUR in se prenese v leto 2016.
7. člen 
Pregled vseh prihodkov in odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice skupaj s sredstvi krajevnih skupnosti za leto 2015 je sestavni del Zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015.
8. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00054/2014-27
Moravske Toplice, dne 22. aprila 2016
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti