Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1314. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje III, stran 4518.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje III 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III (v nadaljnem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN).
2. 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Območje Dečkovega naselja ureja Odlok o zazidalnem načrtu Dolgo polje III (Uradni list SRS, št. 26/82, 43/85, Uradni list RS, št. 54/02, 49/04, 12/05, 14/06, 25/08, 108/08, 56/13; v nadaljnjem besedilu: ZN). Na delu območja, ki je namenjen samskim domovom, namerava novi investitor izvesti temeljito prenovo in spremeniti dva izmed obstoječih objektov v večstanovanjska objekta.
Predlogi sprememb so glede na lokacijo znotraj stanovanjskega območja sprejemljivi, so v skladu s celostno prenovo naselja ter ne spreminjajo celovitosti načrtovanih prostorskih ureditev v območju ZN. Da bo mogoče izvesti večstanovanjska objekta je treba izdelati spremembe in dopolnitve določil ZN.
3. 
(predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje) 
Predmet sprememb in dopolnitev je pridobitev pogojev za predvideno prenovo obstoječih objektov ter dograditev komunalne, prometne in druge infrastrukture, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala izvedbene pogoje za gradnjo.
Zasnova in tipologija prenove mora izhajati iz morfološke analize naselja ter upoštevati značilnosti prostora in obstoječe grajene strukture. Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati tudi druga priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
Območje obsega parc. št. 602/19 in 602/21, v k.o. 1075 – Ostrožno. Območje sprememb in dopolnitev ZN se v fazi priprave lahko dopolni s sosednjimi parcelami glede na prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN so strokovne podlage za območje DN 14, območje bivših samskih domov Dečkovo naselje, številka projekta 01/2016, ki jih je izdelal Motiv plus d.o.o. v aprilu 2016.
5. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice, in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, so:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo;
– Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o.;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.;
– Energetika Celje, JP d.o.o.;
– Simbio, JP d.o.o.;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje
6. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Priprava sprememb in dopolnitev ZN se bo vodila po skrajšanem postopku, saj se spremembe in dopolnitve ZN nanašajo samo na spremembo izvedbenih pogojev, s katerimi se opredeljuje boljša in racionalna raba zemljišč in objektov.
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena 2 tedna po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev ZN je predviden 6 mesecev po začetku priprave sprememb in dopolnitev ZN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo sprememb in dopolnitev ZN financira investitor, Posest d.o.o., Celje, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi med investitorjem in izvajalcem.
8. 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2016
Celje, dne 12. aprila 2016
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana 
mag. Darja Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti