Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1308. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2016, stran 4505.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 4. izredni seji dne 19. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2016 (Uradni list RS, št. 18/16, dne 4. 3. 2016) se spremeni 2. člen in se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.808.696,81
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.913.492,14
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.945.147,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.373.212,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
236.335,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
335.600,00
706 DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
968.345,14
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
736.765,14
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
2.300,00
712 DENARNE KAZNI
4.380,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
186.400,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
38.500,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
36.500,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
5.000,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
31.500,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
500,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
500,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.077.081,52
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
3.077.081,52
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
781.123,15
782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU – ZA STRUKTURNO POLITIKO
0,00
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
781.123,15
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.046.028,75
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.969.437,81
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
535.978,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
80.615,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.326.809,81
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
23.635,00
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
2.400,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.567.964,21
410 SUBVENCIJE
38.200,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
576.300,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
158.425,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
795.039,21
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.255.736,73
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.255.736,73
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
252.890,00
431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
198.800,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
54.090,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (prih.-odhod.)
–237.331,94
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
491.178,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
491.178,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.923.825,76
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
1.923.825,76
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–1.669.979,70
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.432.647,76
XI.
NETO FINANCIRANJE
–237.331,94
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA
1.986.616,53
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016.
Št. 410-01/2015-4
Bovec, dne 20. aprila 2016
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti