Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1335. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2015, stran 4571.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 55/15 – ZFisP) ter 17. in 102. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/05) je Občinski svet Občine Puconci na 15. seji dne 21. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2015 
1. člen 
S tem odlokom občinski svet sprejme Zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2015.
2. člen 
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za proračun, proračunski sklad in krajevne skupnosti za leto 2015 znašajo:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov/konto
v evrih
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
6.987.619
Tekoči prihodki (70+71)
5.021.164
70
Davčni prihodki
4.024.774
700 Davki na dohodek in dobiček
3.495.399
703 Davki na premoženje
313.448
704 Domači davki na blago in storitve 
215.889
706 Drugi davki
38
71
Nedavčni prihodki
996.391
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
477.605
711 Takse in pristojbine
4.170
712 Denarne kazni
1.662
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
32.174
714 Drugi nedavčni prihodki
480.780
72
Kapitalski prihodki
6.599
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
24
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
6.575
73
Prejete donacije
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
Transferni prihodki
1.959.855
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.084.740
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije
875.115
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.012.087
40
Tekoči odhodki
3.141.651
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
293.166
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
43.976
402 Izdatki za blago in storitve
1.658.543
403 Plačila domačih obresti
54.957
409 Rezerve
1.091.009
41
Tekoči transferi
2.432.080
410 Subvencije
160.215
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.498.855
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
247.551
413 Drugi tekoči domači transferi
525.459
42
Investicijski odhodki
1.325.661
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.325.661
43
Investicijski transferi
112.695
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
81.934
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
30.761
III.
Proračunski primanjkljaj (I.-II.)
–24.468
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
Dana posojila in povečanje kapitalskega deleža
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
210.965
55
Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
210.965
IX.
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–235.433
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–210.965
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
24.468
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. TEKOČEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
317.968
3. člen 
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2016
Puconci, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti