Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1322. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje«, stran 4538.

  
Na podlagi drugega odstavka 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 52. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10), 56. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB-2), 54. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) so Občinski svet Občine Grosuplje na 9. redni seji dne 9. 3. 2016, Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 13. redni seji dne 11. 4. 2016 in Občinski svet Občine Trebnje na 13. redni seji dne 13. 4. 2016 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, matična številka 5880734000, Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, matična številka: 5886244000 in Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, matična številka: 5882958000 (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanovijo organ skupne občinske uprave, določi se njegovo ime in sedež, delovno področje, notranjo organizacijo, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) Odlok določa pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v njihovih medsebojnih razmerjih.
(3) V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(ustanovitev organa skupne občinske uprave in področje dela) 
(1) Občine ustanoviteljice ustanovijo organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju razvojnih projektov in projektov s področja javnih služb.
(2) Sedežna občina organa skupne občinske uprave je Občina Grosuplje.
(3) Organ skupne občinske uprave je enovit organ.
3. člen 
(pogodba o medsebojnih razmerjih) 
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti do organa skupne občinske uprave občine ustanoviteljice podrobneje uredijo s pogodbo o medsebojnih razmerjih, ki jo podpišejo župani. S pogodbo občine ustanoviteljice podrobneje določijo pravice in obveznosti, načrtovanje in način dela v organu skupne občinske uprave, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za organ skupne občinske uprave ter druge za skupno občinsko upravo pomembne zadeve.
4. člen 
(ustanoviteljske pravice) 
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne občinske uprave, za kar so pristojni občinski sveti občin ustanoviteljic, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župani občin ustanoviteljic sprejmejo program dela in finančni načrt skupne občinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne občinske uprave. Pri glasovanju ima vsak župan po en glas.
5. člen 
(poimenovanje in sedež) 
(1) Ime organa skupne občinske uprave je »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« (v nadaljevanju: organ skupne občinske uprave). Sedež organa skupne občinske uprave je v Občini Grosuplje na naslovu Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje.
(2) Organ skupne občinske uprave uporablja žig okrogle oblike z napisom: »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje«, v sredini žiga so grbi vseh treh občin.
(3) Za nemoteno delo organa skupne občinske uprave zagotavlja storitve na področju glavne pisarne, kadrovskih in finančnih zadev ter informacijskega sistema, občinska uprava sedežne občine.
II. NALOGE IN PRISTOJNOSTI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 
6. člen 
(naloge organa skupne občinske uprave) 
(1) Organ skupne občinske uprave opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in druge naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi posameznih občin ustanoviteljic s področij dela organa skupne občinske uprave, za katere je bil ustanovljen.
(2) Organ skupne občinske uprave opravlja naloge zagotavljanja in izvajanja javnih služb, zlasti spremlja razpise iz področja gospodarskih in negospodarskih javnih služb, urejanja prostora ter varovanja okolja, pripravlja oziroma identificira projekte, pripravlja projekte za kandidiranje na razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih institucij oziroma ustanov, pripravlja in spremlja projekte za potrebe javnih služb, prostorskega načrtovanja in varstva okolja in pripravlja splošne akte s tega področja.
(3) Obseg nalog, ki jih bo organ skupne občinske uprave izvajal za posamezno občino ustanoviteljico, se podrobneje opredeli v pogodbi iz 3. člena tega odloka.
7. člen 
(pristojnost odločanja v zadevah) 
(1) Organ skupne občinske uprave deluje neodvisno, samostojno, pri izvrševanju svojih nalog in pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva.
(2) Organ skupne občinske uprave je pristojen za odločanje na 1. stopnji v upravnih zadevah, za katere je organiziran, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
(3) Organ skupne občinske uprave mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma za katero izvršuje naloge, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organa skupne občinske uprave pa po skupnih usmeritvah županov občin ustanoviteljic.
(4) O izločitvi zaposlenega iz postopka v organu skupne občinske uprave odloča direktor občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, v primeru izločitve vodje organa skupne občinske uprave pa o zadevi direktor občinske uprave občine ustanoviteljice tudi odloči. Kolikor je vodja organa skupne občinske uprave hkrati tudi direktor občinske uprave občine ustanoviteljice, o zadevi odloči uradna oseba, ki je pooblaščena za nadomeščanje v času njegove odsotnosti.
(5) Akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe organa skupne občinske uprave, imajo v glavi naziv organa skupne občinske uprave, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice, kateri se ob sleherni izdaji vročajo v vednost.
(6) Za morebitno škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlene uradne osebe v organu skupne občinske uprave, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
III. ORGANIZACIJA ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 
8. člen 
(sistemizacija delovnih mest) 
Akt o sistemizaciji delovnih mest v organu skupne občinske uprave sprejmejo župani občin ustanoviteljic. Župan sedežne občine v skladu s kadrovskim načrtom odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v skupni občinski upravi.
9. člen 
(pravice in obveznosti delodajalca) 
(1) Sedežna občina ima za javne uslužbence organa skupne občinske uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje z Občino Grosuplje.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine.
10. člen 
(vodenje organa skupne občinske uprave) 
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga po predhodnem soglasju županov občin soustanoviteljic imenuje in razrešuje župan sedežne občine v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja organa skupne občinske uprave ima status uradnika.
11. člen 
(odgovornost vodje organa skupne občinske uprave) 
(1) Vodja organa skupne občinske uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo medobčinske uprave v celoti pa županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja organa skupne občinske uprave predstavlja organ skupne občinske uprave. V okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovitost dela organa skupne občinske uprave, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti organa skupne občinske uprave, skrbi za izdelavo in izvedbo programa dela ter opravlja vsa dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo organa skupne občinske uprave.
IV. FINANCIRANJE IN SREDSTVA ZA DELO 
12. člen 
(sredstva za delo organa skupne občinske uprave) 
(1) Vsaka občina ustanoviteljica zagotavlja eno tretjino sredstev, potrebnih za delovanje organa skupne občinske uprave.
(2) Občine ustanoviteljice zagotovijo osnovna sredstva, drobni inventar in zaščitno opremo za delovanje organa skupne občinske uprave. Nabavo osnovnih sredstev, drobnega inventarja in zaščitno opremo za delovanje organa skupne občinske uprave določi župan sedežne občine. Takšno nabavo občine ustanoviteljice financirajo v deležih iz prejšnjega odstavka.
13. člen 
(nakup oziroma najem opreme) 
Nakup oziroma najem skupne opreme, ki je potrebna za delo organa skupne občinske uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan sedežne občine.
14. člen 
(finančni načrt) 
(1) Organ skupne občinske uprave je neposredni uporabnik proračuna sedežne občine. Finančni načrt organa skupne občinske uprave, ki ga na predlog vodje soglasno potrdijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun sedežne občine.
(2) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delo organa skupne občinske uprave v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt organa skupne občinske uprave je priloga k njihovim proračunom.
(3) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta organa skupne občinske uprave je župan sedežne občine. Župan sedežne občine je tudi skrbnik prihodkov, po njegovem pooblastilu pa je lahko odredbodajalec tudi vodja organa skupne občinske uprave.
(4) Sedežna občina vodi računovodsko-finančne storitve ter druge strokovne naloge za organ skupne občinske uprave.
V. PRISTOP DRUGIH OBČIN, IZSTOP OBČINE IN PRENEHANJE ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 
15. člen 
(pristop drugih občin) 
(1) Druge občine lahko pristopijo k organu skupne občinske uprave, če izrazijo za to interes, sprejmejo o tem sklep na pristojnem organu njihove občine in če s pristopom soglašajo vse občine ustanoviteljice.
(2) Pred pristopom pristopna občina poravna sorazmerni del stroška nakupa skupne opreme, ki je razviden iz nabavne vrednosti iz računovodskih evidenc in se obračuna po ključu sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave iz tega odloka.
(3) Organ skupne občinske uprave prične z delom v pristopni občini skladno z dogovorom in predhodno sprejetim odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave.
16. člen 
(izstop občine) 
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz organa skupne občinske uprave tako, da svojo namero pisno poda županom občin soustanoviteljic, izstopi pa z enostransko izjavo, sprejeto na njenem občinskem svetu, ki jo pošlje občinam soustanoviteljicam.
(2) Izjavo o izstopu mora občina ustanoviteljica podati najmanj šest mesecev pred zaključkom tekočega proračunskega leta, sicer le-ta učinkuje z zaključkom naslednjega proračunskega leta.
(3) Občina izstopnica je dolžna svoje finančne obveznosti izpolnjevati do dne izstopa ter plačati stroške samega izstopa, prav tako pa je na enak način dolžna izpolniti svoje obveznosti iz pogodbe iz 3. člena tega odloka.
(4) Občina izstopnica mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev organa skupne občinske uprave v upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.
(5) Občina izstopnica mora prevzeti v svojo občinsko upravo javne uslužbence, ki so bili zaposleni v njeni občinski upravi pred uveljavitvijo tega odloka.
(6) Občina izstopnica prevzame tudi sorazmerni del zaposlenih v organu skupne občinske uprave, če je tako določeno v pogodbi iz 3. člena tega odloka.
(7) Podrobneje se pravice in obveznosti občine izstopnice uredijo v pogodbi iz 3. člena tega odloka.
17. člen 
(prenehanje organa skupne občinske uprave) 
(1) V primeru odločitve, da organ skupne občinske uprave preneha z delom, si občine ustanoviteljice z delitveno bilanco razdelijo zadeve po teritorialni pristojnosti iz 7. člena tega odloka, pravice in obveznosti pa upoštevajoč ključ delitve iz 12. člena tega odloka. Delitveno bilanco je treba sprejeti v treh mesecih po sprejemu odločitve o prenehanju organa skupne občinske uprave.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena morajo občine ustanoviteljice:
– poravnati vse materialne obveznosti organa skupne občinske uprave do tretjih oseb in njihove medsebojne obveznosti,
– prevzeti v skladu z deležem iz 12. člena tega odloka in v skladu s 16. členom tega odloka tudi pripadajoče število zaposlenih v organu skupne občinske uprave v delovno razmerje in
– plačati sorazmerni del stroškov glede prenehanja delovnega razmerja vodje organa skupne občinske uprave v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje, če mu zaradi prenehanja organa skupne občinske uprave preneha delovno razmerje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
(akt o sistemizaciji delovnih mest) 
Najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka župani občin ustanoviteljic sprejmejo akt o sistemizaciji delovnih mest v organu skupne občinske uprave.
19. člen 
(katalog predpisov) 
Pred začetkom opravljanja del organa skupne občinske uprave za posamezno občino morajo občine soustanoviteljice na občinsko upravo Občine Grosuplje posredovati katalog veljavnih občinskih predpisov, ki bodo podlaga za izvrševanje pooblastil organa skupne občinske uprave.
20. člen 
(sprejem, objava in veljavnost odloka) 
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne osmi dan po zadnji objavi.
Št. 032-0001/2016
Grosuplje, dne 9. marca 2016
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.
 
Št. 007-0002/2016-1
Ivančna Gorica, dne 11. aprila 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.
Št. 032-1/2016
Trebnje, dne 13. aprila 2016
 
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti