Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

Št. 3310-22/2016/1 Ob-2038/16, Stran 973
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– 25. člena Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16, v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013, o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/1839 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede specifičnih ukrepov za Grčijo (UL L št. 270 z dne 15. 10. 2015, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013, o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/142 z dne 2. decembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 28, z dne 4. 2. 2016, str. 8–11, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013, o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1971 z dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim kmetijskim jamstvenim skladom in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1848/2006, UL L št. 293, z dne 10. 11. 2015, str. 6–10, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013, o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014, o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za vrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
– Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014, o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/160 z dne 28. novembra 2014 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 27 z dne 3. 2. 2015, str. 7, v nadaljnjem besedilu: Uredba 907/2014/EU);
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014, o določitvi pravili za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18; v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014, o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69; zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/2333 z dne 14. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 329 z dne 15. 12. 2015, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014, o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2222 z dne 1. decembra 2015, o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 v zvezi z izjavami o odhodkih, potrjevanjem skladnosti in vsebino letnih obračunov, UL L št. 316, z dne 2. 12. 2015, str. 2–6, v nadaljnjem besedilu: Uredba 908/2014/EU) in
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015, o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 23. marca 2016, o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 CCI 2014 SI 06 RD NP 001 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani Programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si) objavlja,
1. javni razpis
za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.
Shema državne pomoči:
Odprava škode v gozdovih zaradi žledoloma – PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.44248(2016/XA)
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer: 
– 2.250.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 750.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež Republike Slovenije znaša 25 %.
Vrsta javnega razpisa:
ODPRTI
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
1. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 5. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Programa razvoja podeželja.
Obdobje upravičenosti stroškov:
Skladno s četrtim odstavkom 20. člena Uredbe, so upravičeni stroški za gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu, ki so nastali po 30. januarju 2014 do vložitve vloge.
Cilja aktivnosti:
Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih v naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.
Informacije o razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si,
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije, 
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
II. Predmet podpore
1. V skladu s prvim odstavkom 18. člena Uredbe je podpora iz tega javnega razpisa v okviru operacije Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov namenjena naložbam v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, ki so potrebne za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.
2. V skladu z drugim odstavkom 18. člena Uredbe se naložbe iz prejšnje točke izvedejo v skladu z načrtom sanacije gozdov.
III. Upravičenec
V skladu z 19. členom Uredbe je upravičenec:
– lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;
– lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;
– agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov zaradi žledoloma, na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti.
IV. Pogoji za pridobitev podpore (v skladu z 21., 27. in 28. členom Uredbe)
1. Gozdne vlake so opredeljene z Načrtom sanacije gozdov, poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014 z dne 10. aprila 2014 (v nadaljnjem besedilu: načrt sanacije gozdov), ki je objavljen na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS).
2. Do podpore so upravičene samo naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, ki so potrebne za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, ki omogočajo sanacijo gozdov v območju iz priloge 1 tega javnega razpisa, ki izhaja iz načrta sanacije gozdov.
3. Gozdne vlake so opredeljene v tehnološkem delu gozdnogojitvenega načrta, ki je ažuriran na podlagi načrta sanacije gozdov.
4. Upravičencem je bila izdana odločba ZGS v skladu s 17. ali 29. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16 – ZGGLRS; v nadaljnjem besedilu: ZG) ali 19. členom Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem besedilu: interventni zakon).
5. V skladu s sedmim odstavkom 37. člena ZG so pridobljena overjena soglasja lastnikov gozdov. V primeru, da k ureditvi gozdne vlake ne soglašajo lastniki, ki imajo v lasti največ četrtino površin zemljišč, ki jih gozdna vlaka odpira, pridobi še pravnomočno odločbo ZGS skladno z osmim odstavkom 37. člena ZG.
6. Za posamezno gozdno parcelo, čez katero poteka trasa gozdne vlake in je v solastnini, so pridobljena overjena soglasja solastnikov, katerih deleži predstavljajo več kot 50 odstotkov vseh deležev.
7. Za gozdno vlako je pridobljeno soglasje ZGS v skladu z 18. členom interventnega zakona.
8. Za gradnjo oziroma pripravo gozdne vlake je izdelan elaborat vlak, za rekonstrukcijo gozdne vlake ustrezen načrt za rekonstrukcijo gozdne vlake v skladu s Pravilnikom o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o gozdnih prometnicah).
9. Gozdna vlaka je zaključena in prevzeta s strani ZGS.
10. Na območjih Natura 2000 je izdano naravovarstveno soglasje v skladu s 105. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) oziroma pozitivno mnenje v okviru postopka iz 44. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) v okviru posegov v naravo.
11. Če je upravičenec občina ali združenje občin, mora biti ureditev gozdne vlake del občinskega načrta razvojnih programov.
12. Ne glede na peto in šesto točko tega poglavja je potrebno soglasje agrarne skupnosti, registrirane v skladu z ZAgrS, če gre za parcelo, ki je v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti.
13. Če poteka ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov na območju, varovanem po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, mora upravičenec podati izjavo, da je v skladu z 18. členom interventnega zakona najkasneje v desetih dneh od datuma pričetka del obvestil krajevno pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije o datumu pričetka izvedbe ureditve gozdne vlake.
14. V skladu s točko (a) prvega odstavka 69. člena Uredbe 1303/2013/EU javna podpora projektu, ki vključuje prispevke v naravi, ne sme preseči skupnih upravičenih izdatkov brez prispevkov v naravi ob koncu projekta. To pomeni, da skupni upravičeni izdatki projekta, za katere je bilo opravljeno plačilo v gotovini, podprto z računi ali dokumenti enakovredne dokazne vrednosti, ne smejo biti nižji od prispevka v naravi.
15. Pomoč po tem javnem razpisu se v okviru istih upravičenih stroškov ne sme združevati z drugimi državnimi pomočmi, če bi bili z združitvijo pomoči preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnosti pomoči, ki so določeni z Uredbo 1305/2013/EU in Uredbo 702/2014/EU, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije, drugih javnih sredstev ter sredstev zasebnih zavarovalnih shem.
16. Pomoč z upravičenimi stroški po tem javnem razpisu, dodeljena na podlagi Uredbe 702/2013/EU, se lahko združuje z vsako drugo državno pomočjo, če se navedeni ukrepi nanašajo na različne upravičene stroške.
17. Pomoč po tem javnem razpisu se ne sme združevati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi 702/2014/EU.
18. Pomoč po tem javnem razpisu se v skladu z enajstim odstavkom 34. člena Uredbe 702/2014/EU ne dodeli za izpad dohodka zaradi žledoloma.
19. Upravičenci, ki so fizične osebe, po tem javnem razpisu ne smejo biti v osebnem stečaju.
20. Upravičenci, ki so podjetje, po tem javnem razpisu ne smejo biti podjetje v težavah v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU z izjemo iz točke (b) šestega odstavka 1. člena Uredbe 702/2014/EU.
21. Upravičenci morajo imeti poravnane vse davčne obveznosti do države.
22. Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih nalogov za izterjavo, ki jih je izdala Evropska komisija v skladu s petim odstavkom 1. člena Uredbe 702/2014/EU.
V. Upravičeni stroški (v skladu z 20. členom Uredbe)
1. Do podpore so upravičeni:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in pripadajoče opreme,
– prispevek v naravi kot lastno delo upravičenca, ki ga neodvisno oceni ZGS, v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU do vključno 20 odstotkov priznane vrednosti naložbe,
– splošni stroški v zvezi z izdatki iz prejšnjih alinej te točke, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot so zlasti plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije ter plačila v zvezi s pridobitvijo presoje vplivov na okolje, do vključno 10 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
2. Priznajo se samo tisti upravičeni stroški iz prejšnje točke tega poglavja določeni v Seznamu upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov, ki je priloga 2 tega javnega razpisa ter je pripravljen na podlagi kataloga stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16).
3. Kot upravičene se štejejo le stroški, ki so nastali po 30. januarju 2014 do vložitve vloge.
4. Do podpore v skladu z Uredbo 702/2014/EU, Uredbo 1303/2013/EU in Uredbo 1305/2013/EU niso upravičeni naslednji stroški:
– obresti na dolgove;
– davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen če ni izterljiv na podlagi predpisov, ki urejajo DDV;
– strošek priprave vloge na javni razpis;
– stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora;
– nakup zemljišč in
– nakup rabljene opreme.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu z 22. členom Uredbe, se vloge prispele na javni razpis ocenjujejo na podlagi naslednjih meril za izbor:
1. Merila za izbor
Merila
Maks. št. točk
Dolžina ureditev gozdnih vlak, s katerimi se upravičenec prijavlja
3
Stopnja poudarjenosti funkcij gozda
3
Potencialna nevarnost
3
Skupaj
9
2. Ocenitve
Maksimalno število točk
= 9 točk
1. Dolžina ureditev gozdnih vlak, s katerimi se upravičenec prijavlja (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Upoštevajo se dolžine ureditve gozdnih vlak, ki so razvidne iz vloge. Posamezne dolžine se med seboj seštejejo. 
3 – upravičenec je uredil več kot 200 metrov gozdnih vlak;
2 – upravičenec je uredil od 51 do vključno 200 metrov gozdnih vlak;
1 – upravičenec je uredil do vključno 50 metrov gozdnih vlak.
2. Stopnja poudarjenosti funkcij gozda (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Gozdovi opravljajo različne funkcije. Zakon o gozdovih določa ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozda. Stopnja in vrsta funkcije je razvidna iz prijavnega obrazca. Varovalne gozdove določa Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15).
3 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami (1. stopnja, 2. stopnja) ali v varovalnem gozdu;
2 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi proizvodnimi funkcijami (1. stopnja, 2. stopnja);
1 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu brez poudarjenih funkcij (3. stopnja);
3. Potencialna nevarnost (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Upošteva se delež iglavcev na lesno zalogo v posameznem odseku določen v prijavnem obrazcu. Kolikor se v okviru ene vloge izvajajo dela v več odsekih, se upošteva povprečen delež iglavcev izračunan po pravilu aritmetične sredine: X= x1( %) + x2( %) + x3( %)… / N (število vseh deležev).
3 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev 30 % ali več;
2 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev manjši od 30 %.
VII. Obveznosti upravičenca
V skladu z 29. členom Uredbe mora upravičenec do podpore po izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje obveznosti:
– gozdne vlake, ki so predmet podpore v okviru tega javnega razpisa, morajo omogočati spravilo lesa s spravilnimi sredstvi še naslednjih pet let po izplačilu sredstev;
– upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, hraniti še najmanj pet let od dneva izplačila sredstev;
– upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom Evropske unije in Republike Slovenije;
– upravičenec mora ob začetku prvih aktivnosti označiti vir sofinanciranja, za izvedene aktivnosti v skladu s 13. členom in Prilogo III Uredbe 808/2014/EU. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti so navedene tudi v Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 2014-2020. Navodila so objavljena na spletni strani Programa razvoja podeželja. Upravičenci po tem javnem razpisu morajo do najmanj pet let po izplačilu sredstev zagotavljati, da je operacija označena.
VIII. Finančne določbe (v skladu s 24. členom Uredbe)
1. Stopnja javne podpore za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014–2020, je 50 odstotkov upravičenih stroškov.
2. Najmanjši znesek javne podpore v okviru tega javnega razpisa je 500 eurov.
3. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova operacije Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020, pridobi največ 500.000 eurov javne podpore.
IX. Vloga in postopek za dodelitev sredstev (v skladu z 23. členom Uredbe)
1. Sredstva se upravičencem dodelijo z odprtim javnim razpisom iz X. poglavja tega javnega razpisa.
2. Vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge prijavi pri ARSKTRP.
3. Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje točke ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj vloge ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP.
4. Vlogo sestavljajo prijavni obrazec, objavljen na spletni strani MKGP in naslednje priloge:
– fotokopija tehnološkega dela gozdnogojitvenega načrta (oblika PDF),
– overjena soglasja lastnikov gozda v skladu s sedmim odstavkom 37. člena ZG ter kopija pravnomočne odločbe ZGS v skladu z osmim odstavkom 37. člena ZG,
– overjena soglasja solastnikov, katerih deleži predstavljajo več kot 50 odstotkov vseh deležev, na gozdni parceli, čez katero poteka trasa gozdne vlake, če je v solastnini,
– pisno pooblastilo za zastopanje, če upravičenca zastopa pooblaščenec (oblika PDF),
– elaborat vlak v primeru gradnje oziroma priprave vlake, ustrezen načrt za rekonstrukcijo gozdne vlake v primeru rekonstrukcije gozdne vlake v skladu s Pravilnikom o gozdnih prometnicah (oblika PDF),
– dokazilo o prevzemu ZGS za gradbena dela na gozdni vlaki (oblika PDF),
– originalni izvodi računov,
– dokazila o plačilu računov,
– potrdilo ZGS o opravljenem prispevku v naravi, če ga upravičenec uveljavlja (oblika PDF),
– kopija celotne dokumentacije postopka izbire dobavitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdilom, da je kopija enaka originalu, kadar gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika,
– izjavo lastnika gozda iz priloge 8 ali priloge 9 Uredbe (oblika PDF),
– soglasje agrarne skupnosti, če je posamezna gozdna parcela v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti (oblika PDF),
– izjava upravičenca, če gozdna vlaka leži na območju, varovanem po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (oblika PDF),
– odločba ZGS v skladu s 17. ali 29. členom ZG, razen odločb izdanih na podlagi 19. člena interventnega zakona, ki jih ARSKTRP pridobi po uradni dolžnosti (oblika PDF),
– soglasje ZGS v skladu z 18. členom interventnega zakona (oblika PDF),
– naravovarstveno soglasje oziroma pozitivno mnenje v okviru posegov v naravo, če gozdna vlaka leži na območju Natura 2000 (oblika PDF),
– potrdilo občine ali njihove zveze, da je ureditev gozdne vlake del občinskega načrta razvojnih programov (oblika PDF) in
– izjava o vključitvi v sistem DDV, če želi vlagatelj uveljavljati DDV kot upravičen strošek pri naložbi (oblika PDF).
5. Vlagatelj priloži priloge iz prve, četrte do šeste ter devete do osemnajste alineje prejšnje točke samo v elektronski PDF obliki.
6. Obvezne priloge, ki jih mora vlagatelj priložiti k vlogi na javni razpis in brez katerih se v skladu z 52. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu) vloga na javni razpis zavrže brez pozivanja na dopolnitev, so:
– fotokopija tehnološkega dela gozdnogojitvenega načrta (oblika PDF),
– overjena soglasja lastnikov gozda v skladu s sedmim odstavkom 37. člena ZG, ter kopija pravnomočne odločbe ZGS v skladu z osmim odstavkom 37. člena ZG,
– overjena soglasja solastnikov, katerih deleži predstavljajo več kot 50 odstotkov vseh deležev, na gozdni parceli, čez katero poteka trasa gozdne vlake, če je v solastnini,
– pisno pooblastilo za zastopanje, če upravičenca zastopa pooblaščenec (oblika PDF),
– elaborat vlak v primeru gradnje oziroma priprave vlake, ustrezen načrt za rekonstrukcijo gozdne vlake v primeru rekonstrukcije gozdne vlake v skladu s Pravilnikom o gozdnih prometnicah (oblika PDF),
– dokazilo o prevzemu ZGS za gradbena dela na gozdni vlaki (oblika PDF),
– originalni izvodi računov,
– dokazila o plačilu računov,
– potrdilo ZGS o opravljenem prispevku v naravi, če ga upravičenec uveljavlja (oblika PDF),
– kopija celotne dokumentacije postopka izbire dobavitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdilom, da je kopija enaka originalu, kadar gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika,
– izjavo lastnika gozda iz priloge 8 ali priloge 9 Uredbe (oblika PDF) in
– soglasje agrarne skupnosti, če je posamezna gozdna parcela v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti (oblika PDF).
7. Pred vložitvijo vloge mora biti projekt zaključen in vsi računi plačani.
8. Računi in druga dokazila se morajo glasiti na upravičenca.
9. Iz elektronskega sistema vlagatelj natisne prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode in ga skupaj z naslednjimi prilogami:
– overjena soglasja lastnikov gozda v skladu s sedmim odstavkom 37. člena ZG, ter kopija odločbe ZGS v skladu z osmim odstavkom 37. člena ZG,
– overjena soglasja solastnikov, katerih deleži predstavljajo več kot 50 odstotkov vseh deležev, na gozdni parceli, čez katero poteka trasa gozdne vlake, če je v solastnini,
– originalni izvodi računov,
– dokazila o plačilu računov in
– kopijo celotne dokumentacije postopka izbire dobavitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdilom, da je kopija enaka originalu, kadar gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika;
pošlje priporočeno po pošti na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali odda v vložišču ARSKTRP. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Priporočena oznaka ovojnice je določena v prilogi 3 tega javnega razpisa.
10. Prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa prejšnja točka tega poglavja.
11. Popolna vloga iz tega poglavja se oceni na podlagi meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa. Če vloga izpolnjuje pogoje za dodelitev sredstev iz IV. poglavja tega javnega razpisa ter doseže vstopno mejo 4 točk iz meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa, izda ARSKTRP upravičencu odločbo o pravici do sredstev.
12. Na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka, s katero se odobrijo sredstva, se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca.
X. Javni razpis (v skladu z 25. členom Uredbe)
1. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. MKGP na svoji spletni strani objavi javni razpis s prilogami ter vzorec prijavnega obrazca s prilogami.
3. Upravičenci lahko vloge vlagajo od 23. 5. 2016, ki je prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do zaprtja javnega razpisa.
4. Zaprtje javnega razpisa MKGP objavi na spletni strani MKGP in spletni strani programa razvoja podeželja.
5. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
6. Upravičenec lahko na ta javni razpis vloži le eno vlogo.
XI. Obravnava vlog (v skladu s 26. členom Uredbe)
1. Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. ARSKTRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis.
2. Vloge na javni razpis se ločeno uvrščajo na sezname prejetih in popolnih vlog na javni razpis.
3. Po odprtju vloge na javni razpis se preveri njena popolnost. Če vlogi niso priložene obvezne priloge iz šeste točke IX. poglavja tega javnega razpisa, se vloga v skladu s tretjim odstavkom 52. člena Zakona o kmetijstvu zavrže.
4. Če je vloga nepopolna, ARSKTRP upravičenca pozove k odpravi pomanjkljivosti. Za datum in čas prejema dopolnitve vloge se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje, ki ga označi izvajalec poštnih storitev ali datum in čas (ura, minuta) oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na javni razpis na ARSKTRP se dopolnjena vloga na javni razpis ponovno pregleda.
5. Popolna vloga na javni razpis se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog na javni razpis.
6. Če je vloga popolna, vendar je vsebinsko nerazumljiva, ARSKTRP upravičenca pozove na razjasnitev. Za datum in čas prejema razjasnitve vloge se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje pri izvajalcu poštnih storitev ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda.
7. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis se preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog na javni razpis.
8. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– potencialna nevarnost;
– stopnja poudarjenosti funkcij gozda;
– dolžina ureditev gozdnih vlak, s katerimi se upravičenec prijavlja.
9. Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.
XII. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti (v skladu z 31., 32. in 33. členom Uredbe)
1. Za izvajanje kontrol v skladu z Uredbo 1306/2013/EU, Uredbo 809/2014/EU in Uredbo 908/2014/EU je odgovorna ARSKTRP.
2. MKGP lahko v skladu s prvim odstavkom 66. člena Uredbe 1305/2013/EU preverja pravilnost izvajanja operacije iz tega javnega razpisa.
3. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz VII. poglavja javnega razpisa se sankcionira v skladu z Uredbo 640/2014/EU, Uredbo 809/2014/EU, Uredbo 1306/2013/EU in 57. členom Zakona o kmetijstvu.
4. Določbe iz prejšnje točke tega poglavja se ne uporabljajo v primeru višje sile in izjemnih okoliščin, opredeljenih v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1306/2013/EU.
5. Upravičenec ali njegova pooblaščena oseba mora o višji sili ali izjemnih okoliščinah pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
6. Za namen operacije po tem javnem razpisu se po Katalogu kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe uporabljajo naslednje kršitve in sankcije:
a) Upravičencu, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa druga alineja VII. poglavja tega javnega razpisa, se sredstva ne izplačajo oziroma mora v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu.
b) Upravičenec, ki ne dovoli kontrole na kraju samem in ne omogoči dostopa do dokumentacije o projektu, kot to določa tretja alineja VII. poglavja tega javnega razpisa, ni upravičen do podpore oziroma mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu.
c) Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačno vlogo ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu in se ga izključi iz prejemanja podpore v okviru iste operacije za koledarsko leto ugotovitve kršitve in naslednje koledarsko leto.
d) Upravičencu, ki ni označil naložbe ali v obdobju do petih let po izplačilu sredstev ni zagotavljal označenosti, kot to določa četrta alineja VII. poglavja tega javnega razpisa, se določijo sankcije v naslednjih deležih:
Tabela 1: Delež neizplačanih sredstev in vračila izplačanih sredstev glede na število ponovljenih kršitev
Št. kršitev
Vrsta sankcije (delež neizplačanih sredstev, vračila)
1. kršitev
opozorilo
2. kršitev
5 %
3. kršitev
10 %
e) Če gozdne vlake, ki so predmet podpore v okviru te operacije, ne omogočajo spravila lesa s spravilnimi sredstvi, kot to določa prva alineja VII. poglavja tega javnega razpisa, sledijo sankcije, in sicer po naslednjem pravilu:
Tabela 2: Vrste sankcij glede na število ponovljenih kršitev, pri ureditvah gozdnih vlak potrebnih za sanacijo gozdov
Št. kršitev
Vrsta sankcije (vračila)
1. kršitev
Opozorilo, da se zagotovi spravilo lesa 
s spravilnimi sredstvi za posamezno gozdno vlako
2. kršitev
Upravičenec mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom Zakona o kmetijstvu, in sicer za vsako posamezno vlako
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti