Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

Št. 30/16 Ob-2032/16, Stran 1003
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15- ZUUJFO in 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14; uredba) objavlja
javno zbiranje ponudb 
I. Naziv in sedež naročnika javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna.
II. Vrsta pravnega posla
Oddaja nepremičnine v najem za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb.
Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, upravljavec pa Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
III. Predmet oddaje nepremičnine v najem: predmet najema je poslovni prostor za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna. Poslovni prostor, v izmeri 38,35 m², se nahaja v delu stavbe št. 23, na zemljišču parc. št. 2533/3, k.o. Straža.
IV. Način, mesto in rok oddaje ponudbe
Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem poslovnega prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je vsem zainteresiranim ponudnikom dostopna na spletni strani MP: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/o_ursiks/obvestila_ursiks/.
Ponudniki pošljejo ponudbo na naslov: Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna. Ponudba mora prispeti na naslov naročnika najkasneje do 16. 5. 2016 do 8. ure. Ponudnik lahko pošlje ponudbo po pošti ali jo dostavi osebno v tajništvo naročnika. Ponudbe prejete po navedenem roku bodo izločene, o čemer bo ponudnik pisno obveščen.
Ponudnik mora ponudbo poslati v zapečateni kuverti in izpolnjeni na naslednji način: desno navedba naslova naročnika, levo zgoraj navedba polnega naslova ponudnika, levo spodaj z besedo: Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za najem nepremičnine za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb.
V. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb bo javno dne, 16. 5. 2016 ob 12. uri, v prostorih naročnika. Odpiranje ponudb bo izvedla pristojna komisija. V postopek izbire se bodo uvrstile ponudbe, ki bodo pravočasne in popolne. Pravočasna je ponudba, ki prispe na naslov naročnika na način in do roka, navedenega v točki IV. Popolna je ponudba, če vsebuje vse zahtevane podatke in priloge opredeljene v razpisni dokumentaciji. O odpiranju ponudb bo komisija sestavila zapisnik.
Pristojna komisija bo izbrala najugodnejšega ponudnika na osnovi naslednjih kriterijev:
– skupna vrednost artiklov navedenih v ponudbenem predračunu,
– reference,
– število lastnih maloprodajnih trgovin ter obseg prodaje v njih.
V primeru več enakih najugodnejših ponudb bo naročnik pisno pozval najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Rok za oddajo nove ponudbe bo največ do 5 dni od prejema obvestila ponudnika za oddajo nove ponudbe. Če tudi v tem primeru naročnik ne bo mogel izbrati najugodnejšega ponudnika, bo z vsemi najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
VI. Ogled nepremičnine in dodatne informacije: ponudniki si lahko poslovni prostor, ki se oddaja v najem, ogledajo po predhodni najavi. Za ogled poslovnega prostora in podrobnejše informacije glede predmeta javnega zbiranja ponudb smo dostopni v času delavnika, med 8. in 14. uro po tel. 07/346-66-06, kontaktna oseba Suzana Kolenc.
VII. Najemnina in dolžnosti izbranega ponudnika pri izvajanju trgovinske dejavnosti
1. Najemnina
Naročnik bo neopremljen prostor oddal najugodnejšemu ponudniku s pogodbo. Višina mesečne najemnine je 300,00 € in vključuje obratovalne stroške. Najemnino bo najemodajalec zaračunaval vsake tri mesece. Najemnik bo plačal najemnino na osnovi prejetega računa, katerega bo najemodajalec izstavil do petega v mesecu za preteklo obračunsko obdobje. Najemnik bo račun dolžan plačati v roku 15 dni od datuma izdaje računa.
2. Dolžnosti najemnika
Najemnik je dolžan:
– prostor sam opremiti na lastne stroške in z opremo, ki mu omogoča normalno oskrbovanje in delovanje trgovine (police, pulti, hladilnik, blagajna itd.),
– poskrbeti za vzdrževanje ustrezne higiene prostora,
– odpravljati pomanjkljivosti, kot je menjava žarnice, higiensko beljenje, zamenjava stekel, če jih razbije sam ipd.,
– upoštevati obveznosti iz naslova sanitarno higienskih normativov in obveznosti iz naslova varstva pri delu ter poslovati v skladu z zakonskimi zahtevami s področja trgovinskega poslovanja in drugimi predpisi,
– spoštovati vse pogoje opredeljene v razpisni dokumentaciji glede obratovalnega časa, dovoljenih in nedovoljenih prodajnih artiklov ter druge pogoje.
VIII. Sklenitev pogodbe
Za oddajo nepremičnine v najem se z najugodnejšim ponudnikom sklene najemna pogodba za obdobje enega leta z možnostjo predčasne odpovedi z odpovednim rokom treh mesecev. Najemodajalec lahko prekine pogodbo takoj, če bi najemnik kršil določbe navedene v razpisni dokumentaciji.
Izbranemu ponudniku bo poslana v podpis najemna pogodba najkasneje 8 dni po izbiri.
Ponudnik mora v roku 5 dni od prejema pogodbe v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo. Če ponudnik v tem roku podpisane pogodbe ne vrne, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe. V tem primeru lahko naročnik pošlje pogodbo v podpis drugemu ponudniku, ki se je pri ocenjevanju uvrstil na mesto kot drugi najugodnejši ponudnik.
IX. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudniki oddajo ponudbo na način, opredeljen v IV. točki.
Ponudnik mora imeti že odprto svojo trgovino, s čimer bo lahko, če bo izbran za najugodnejšega ponudnika, zagotavljal ustrezno ponudbo v trgovini v prostorih najemodajalca.
Ponudniki svojo resnost za najem nepremičnine in opravljanje trgovinske dejavnosti izkažejo s ponudbo. Ponudniki so dolžni predložiti ponudbo v skladu s pogoji in navodili, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji.
Ponudbo lahko predložijo s.p., fizične in pravne osebe.
Sestavni del ponudbe so dokazila, opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki jih mora ponudnik priložiti k ponudbi:
– samostojni podjetniki: izpis podatkov iz Poslovnega registra, izpis iz obrtnega ali drugega registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki mora veljati za čas sklenitve pogodbe,
– gospodarske družbe: izpis podatkov iz sodnega registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki mora veljati za čas sklenitve pogodbe,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, in dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR. Potrdila in dokazila pa ne smejo biti starejša od 30 dni pred dnevom, ko je ponudnik oddal ponudbo,
– izjavo, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če je ponudnik pravna oseba) ni bil pravnomočno obsojen niti ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve za kazniva dejanja, ki so našteta v razpisni dokumentaciji,
– izjavo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje poslovanja, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež,
– krovno izjavo, katere vzorec je v razpisni dokumentaciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ni starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe,
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih od dneva izdaje potrdila ni imel blokiranega nobenega od odprtih transakcijskih računov, Velja za pravne osebe in s.p.
– tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR. Potrdilo, ki ga izda banka, ki vodi TRR ponudnika ne sme biti starejše od 30 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb. Ponudnik predloži potrdila za vse TRR,
– ostala dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji.
X. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem predstojnika naročnika ustavi postopek javnega zbiranja ponudb vse do sklenitve pravnega posla. Naročnik ni zavezan za povračilo stroškov, ki bi jih imeli ponudniki s pripravo in oddajo ponudbe.
Ministrstvo za pravosodje Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti