Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

Št. 4400-1/2016/5 Ob-2072/16, Stran 979
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1000 Ljubljana, Dunajska 22, na podlagi 129. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in 218. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRRS1011 in 3/13) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2016
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2016.
Za ta namen so predvidena sredstva proračuna Republike Slovenije za leto 2016, na proračunski postavki 141710 – ukrep: Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk, NRP 2311-11-0025, v višini do 168.010 EUR.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in študentov biotehniških, kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih, živilskih in veterinarskih srednjih in višjih strokovnih šol ter fakultet. Upravičeni oziroma neupravičeni stroški so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
II. Vlagatelji in upravičenci
Vlagatelji so zavodi, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe rednega izobraževanja s praktičnim poukom za področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ali Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,109/12 in 85/14) in delujejo na območju Republike Slovenije.
Upravičenci so vlagatelji, ki so jim dodeljena sredstva po tem javnem razpisu.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
III/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis
Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno dokumentacijo priložiti naslednje priloge:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so del razpisne dokumentacije;
– program dela za leto 2016;
– dokazilo o registraciji za izobraževanje in usposabljanje s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, živilstva oziroma veterine.
Na javni razpis lahko vlagatelj vloži samo eno vlogo za vse projekte, ki jih izvaja.
III/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje sklepa do vložitve zahtevka
Upravičenec mora glede na višino dodeljenih sredstev zagotoviti lastno udeležbo, ki je skladna s prikazanim deležem v predloženi vlogi.
IV. Finančni pogoji
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev znaša do 50 odstotkov priznane vrednosti programa. Najvišja možna višina dodeljenih sredstev na posamezno vlogo je 20.000 EUR. Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 50 točk. V primeru, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala za do 50 odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, se bodo vsem upravičencem sredstva sofinanciranja sorazmerno znižala.
Za priznano vrednost programa se štejejo materialni stroški, povezani z izvajanjem praktičnega izobraževanja dijakov in študentov v zavodih.
Sredstva bodo upravičenci lahko koristili na podlagi sklenjenih pogodb. Rok za dokončanje del je 23. 9. 2016.
V. Merila
Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili (merila so natančneje prikazana v razpisni dokumentaciji):
a. projekti z višjim deležem lastnih sredstev, oziroma drugih virov sofinanciranja;
b. projekti, ki združujejo interese čim večjega števila uporabnikov (število udeležencev praktičnega izobraževanja);
c. obseg kmetijskih ali gozdnih površin oziroma učnih delavnic, ki so vključene v izvajanje praktičnega izobraževanja.
VI. Rok in način prijave: prijava na javni razpis mora biti poslana s priporočeno pošto, iz katere sta razvidna čas in datum oddaje, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 25. 5. 2016, ali osebno dostavljena najkasneje do 14. ure istega dne v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, na kateri je označeno »Ne odpiraj – vloga za javni razpis – PRAKTIČNI POUK 2016«. Na ovojnici mora biti naveden polni naslov pošiljatelja.
VII. Razpisna dokumentacija
Vloga mora biti izpolnjena in oddana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno s podpisano in žigosano izjavo vlagatelja, ter z vsemi ostalimi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na spletni strani Ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Ministrstvu v času uradnih ur za poslovanje s strankami. Kontaktna oseba je Tomaž Hrastar, tel. 01/478-92-55, tomaz.hrastar@gov.si.
VIII. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih vlog bo 27. 5. 2016 ob 9. uri, v prostorih Sektorja za podnebne spremembe, NVO, šolstvo in knjigovodstvo, II. nadstropje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Komisija, ki jo je imenoval minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo št.: 4400-1/2016/3 z dne 10. 3. 2016, bo vloge pregledala in ocenila. Komisija bo:
– vlagatelje nepopolnih vlog v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku;
– vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, zavrnila kot neutemeljene.
Prepozno prispela vloga ali vloga, ki jo vlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil, bo zavržena kot nepopolna.
IX. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o vlogi odločal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 60 dni po odpiranju vlog s sklepom.
Zoper sklep ni dopustna pritožba, dopustno pa je vložiti tožbo v upravnem sporu pri Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Če bo ministrstvo ugotovilo, da so bila sredstva nakazana na podlagi neresničnih podatkov ali nenamensko porabljena, ima pravico zahtevati takojšne vračilo sredstev v enkratnem znesku z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti