Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1313. Pravilnik o sofinanciranju programov društev, stran 4517.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 11. redni seji dne 20. 4. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov društev 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo kriteriji, pogoji, postopki in merila za dodelitev sredstev za izvedbo letnih programov in projektov kmetijskih, turističnih, upokojenskih, humanitarnih, veteranskih in ostalih društev in organizacij s sedežem v Občini Braslovče in izven nje, kolikor le-te vključujejo člane iz Občine Braslovče in se ne financirajo v skladu z drugimi pravilniki.
2. člen 
Sredstva za sofinanciranje programov in projektov kmetijskih, turističnih, upokojenskih, humanitarnih, veteranskih in ostalih društev in organizacij se zagotavljajo iz sredstev občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen 
S sredstvi občinskega proračuna se na osnovi tega pravilnika lahko sofinancirajo naslednje aktivnosti:
– prireditve,
– strokovna srečanja in ekskurzije,
– izobraževanja,
– družabna srečanja,
– rekreativne dejavnosti,
– dejavnosti sekcij v okviru društev.
4. člen 
Pravico do sofinanciranja programov in projektov imajo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Braslovče ali izven nje, pod pogojem, da vključujejo najmanj 5 članov s stalnim bivališčem v Občini Braslovče,
– da so registrirana za izvajanje dejavnosti iz 1. točke tega pravilnika,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot je določeno z Zakonom o društvih.
5. člen 
Sredstva za sofinanciranje programov in projektov se dodeljujejo na osnovi neposrednih vlog ali na osnovi javnega razpisa, ki ga Občina Braslovče po sprejetju proračuna objavi na krajevno običajen način. Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
6. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati najmanj:
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– programe in projekte, ki so predmet javnega razpisa,
– okvirno višino sredstev,
– rok in pogoje prijave,
– rok v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa.
7. člen 
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa opravi pregled vlog in jih oceni na osnovi veljavnih meril. Na osnovi ocene vlog komisija pripravi predlog sofinanciranja programov in projektov in ga predloži občinski upravi Občine Braslovče, ki izbrane izvajalce o višini dodeljenih sredstev obvesti s sklepom.
8. člen 
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje programa in/ali projekta, Občina Braslovče sklene pogodbo, v kateri je opredeljena višina sofinanciranja, način dodeljevanja sredstev, način nadzora nad izvedbo programov in projektov ter porabo proračunskih sredstev.
9. člen 
Prejemniki sredstev lahko dodeljena sredstva porabijo le za programe in projekte, določene v pogodbi. Kolikor se ugotovi, da je prejemnik sredstva porabil nenamensko, se zadrži nakazilo preostalih sredstev. Nenamensko porabljena sredstva pa mora izvajalec vrniti na račun Občine Braslovče.
Namenskost porabe sredstev preverjata občinska uprava in Nadzorni odbor Občine Braslovče.
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-1/2016
Braslovče, dne 20. aprila 2016
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.
PRILOGA:
MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV KMETIJSKIH, TURISTIČNIH, UPOKOJENSKIH, HUMANITARNIH, VETERANSKIH IN OSTALIH DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ
DELOVANJE DRUŠTEV
Delovanje društev s sedežem v občini Braslovče
20 točk
Delovanje društev s sedežem na območju UE Žalec
4 točke
Delovanje ostalih društev
2 točki
Okrogla obletnica delovanja društva 
3 točke
Delovanje sekcije v okviru društva
3 točke
PRIREDITVE
Organizacija večdnevne prireditve na ravni občine
50 točk
Organizacija večjih dogodkov na ravni občine (koncerti, zabavni večeri, dramski večeri, sejmi, razstave itd.)
25 točk
Organizacija manjši dogodki na občinski ali krajevni ravni (literarni večeri, predavanja, predstave, sejmiitd.)
10 točk
Dogodki v okviru društva (občni zbori, delavnice, srečanja, tečaji, delovne akcije itd.)
5 točk
Sodelovanje na prireditvah občine ali ostalih društev
3 točke
Promocijski učinek društva
10 točk

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti