Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1340. Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2015, stran 4580.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 21. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Sežana za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2015.
2. člen 
Proračun Občine Sežana je bil realiziran v višini 14.752.040,40 EUR.
Realizacija splošnega dela proračuna po zaključnem računu za leto 2015 izkazuje naslednje stanje:
A)
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
14.025.830,04
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.470.414,78
70
DAVČNI PRIHODKI
8.043.223,24
700 Davki na dohodek in dobiček
6.450.937,00
703 Davki na premoženje
1.250.365,53
704 Domači davki na blago in storitve
341.920,71
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.427.191,54
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.040.342,88
711 Takse in pristojbine
7.676,87
712 Globe in druge denarne kazni
54.163,83
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
26.328,61
714 Drugi nedavčni prihodki
298.679,35
72
KAPITALSKI PRIHODKI
245.359,23
720 Prihodki od prodaje
205.550,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
39.809,23
73
PREJETE DONACIJE
1.326,90
730 Prejete donacije iz domačih virov
430,00
731 Prejete donacije iz tujine
896,90
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.308.729,13
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.342.274,42
741 Prejeta sredstva z držav. prorač. iz sreds. proračuna
1.966.454,71
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
14.254.041,84
40
TEKOČI ODHODKI
3.836.989,74
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
941.365,68
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
141.588,90
402 Izdatki za blago in storitve
2.595.355,98
403 Plačila domačih obresti
157.679,18
409 Rezerve
1.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
5.972.142,02
410 Subvencije
87.450,06
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.984.018,71
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
231.417,75
413 Drugi tekoči domači transferi
2.669.255,50
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.971.386,85
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.971.386,85
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
473.523,23
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
278.570,09
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
194.953,14
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.))
–228.211,80
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
1.000.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.000.000,00
500 Domače zadolževanje
1.000.000,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
497.998,56
55
ODPLAČILO DOLGA
497.998,56
550 Odplačila domačega dolga
497.998,56
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
273.789,64
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
502.001,44
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)
228.211,80
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2015 znaša 333.968,29 EUR.
Realizacijo posebnega dela proračuna se objavi na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si.
3. člen 
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana po zaključnem računu za leto 2015 izkazujejo naslednje stanje:
V EUR
PRENOS IZ LETA 2014
68.308,49
PRIHODKI LETA 2015
1.000,00
ODHODKI LETA 2015
0,00
STANJE DENARNIH SREDSTEV 31. 12. 2015
69.308,49
Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v rezervni sklad Občine Sežana za leto 2016.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2015 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2016-5
Sežana, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti