Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

Št. 24/2016 Ob-2039/16, Stran 1008
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15, v nadaljevanju: ZSPDSLS) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016, Občina Turnišče objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin – stanovanj v Lendavi v lasti Občine Turnišče
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine – stanovanja:
– Posamezni del stavbe z ID znakom 166-1177-26, ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje št. 26, v izmeri 61,97 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku v drugi mansardi objekta (ID. št. stavbe 1177, k.o. Lendava), na naslovu Župančičeva 6E, Lendava, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču,
– Posamezni del stavbe z ID znakom 166-1177-20, ki v naravi predstavlja enosobno stanovanje št. 20, v izmeri 48,80 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku v 4. nadstropju objekta (ID. št. stavbe 1177, k.o. Lendava), na naslovu Župančičeva 6E, Lendava, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču,
– Posamezni del stavbe z ID znakom 166-1177-10, ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje št. 10, v izmeri 50,14 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku (ID. št. stavbe 1177, k.o. Lendava), na naslovu Župančičeva 6E, Lendava, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču,
– Posamezni del stavbe z ID znakom 166-1177-3, ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje št. 3, v izmeri 64,40 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku (ID. št. stavbe 1177), na naslovu Župančičeva 6E, Lendava, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.
Pravno stanje nepremičnin, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb je urejeno. Na nepremičninah ne obstaja ne zakonita ne pogodbena predkupna pravica. Prav tako nepremičnine niso obremenjene z drugimi bremeni (hipoteke, služnosti). Etažna lastnina za predmetno stavbo, v kateri se nahajajo nepremičnine, ki so predmet prodaje, je vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo.
3. Izhodiščna cena posameznih stanovanj:
ID znak
Št. etaže
Št. stanovanja
Površina v m2
Izklicna tržna vrednost v EUR
166-1177-3
2
3
64,90
22.695
166-1177-10
4
10
49,60
17.510
166-1177-20
6
20
47,30
17.085
166-1177-26
8
26
61,60
19.975
V izhodiščno ceno ni vključen davek na promet nepremičnin, ki ga je dolžan plačati izbrani ponudnik oziroma kupec.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – prodajna pogodba.
5. Pogoji prodaje
5.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine.
5.2 Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. Vsak sodelujoči ponudnik na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnin, ki jih kupuje.
5.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 8 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 8 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Turnišče pravico zadržati vplačano varščino.
5.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice v zemljiški knjigi na kupljeni nepremičnini, v skladu z določili prodajne pogodbe.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na transakcijski račun Občine Turnišče, številka 01332 – 0100013319, sklic na št: 720399 v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še stroške davka na promet z nepremičnino, stroške notarske overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
7. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
7.1. Ponudbo za nakup lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU.
7.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko),
– davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine,
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 7.4. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
7.2. Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine »Župančičeva 6E, Lendava«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudniki lahko ponudbo oddajo osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
7.3. Popolno ponudbo, z vsemi prilogami (iz tč. 7.4) je potrebno posredovati prodajalcu najkasneje do 8. 6. 2016, do 9. ure. Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti oziroma čas vezanosti na ponudbo, in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj do vključno dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma mora veljati do dne 8. 7. 2016.
7.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe,
– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
– potrdilo o plačani varščini,
– fizične osebe morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta.
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo,
– državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevki, ne morejo pridobiti, pa morajo priložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik.
8. Varščina
8.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino najkasneje do vključno 3. 6. 2016, v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine za katero je dal ponudbo. Varščino morajo ponudniki vplačati na transakcijski račun Občine Turnišče, številka 01332 – 0100013319, sklic na št: 720399 s pripisom »Varščina za javno zbiranje ponudb – »Župančičeva 6E, Lendava«.
8.2 Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 8. dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
8.4. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v 8. dneh po prejemu obvestila o izbiri, prodajalec obdrži varščino.
8.5 Varščino prodajalec obdrži tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe.
9. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
9.1. Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani župana imenovana komisija.
9.2 Odpiranje ponudb bo potekalo v dne 14. 6. 2016 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče. Odpiranje ponudb je javno.
9.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišje ponujena cena. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala, kot kriterij višino ponujene kupnine – najugodnejši ponudnik.
9.4 V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan k dopolnitvi, če bo ponudba sicer izpolnjevala vse elemente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval ter jo kot nepopolno izločil in o tem obvestil ponudnika. Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani varščini bo izločen.
9.5 V primeru, da bo prispelo več (popolnih in pravočasnih) ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo komisija takoj po zaključenem postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila pogajanja v smislu pravil javne dražbe.
9.6 O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb oziroma v 8 dneh po opravljenih pogajanjih.
9.7 Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za to določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za posamezno nepremičnino, ki je predmet prodaje, se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni v 8. dneh od dneva odpiranja prispelih ponudb.
9.8 Občina Turnišče si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb. Občina Turnišče si pridržuje pravico ustaviti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
10. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Jožica Litrop, na tel. 02/572-13-23, e-pošta: obcina@turnisce.si. Ogled nepremičnin (stanovanj), ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb je možen v času poslovnih ur Občine Turnišče, po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb in vsa razpisna dokumentacija (priloge – obrazci in navodila za njihovo izpolnjevanje), je sestavni del tega javnega zbiranja ponudb in je objavljena na spletni strani Občine Turnišče: www.obcinaturnisce.si ter na oglasni deski na sedežu Občine Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
Občina Turnišče

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti