Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1318. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno, stran 4531.

  
Na podlagi 9. in 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 10. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno 
1. člen 
V Pravilniku o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 49/15) (v nadaljevanju pravilnik) se v 2. členu za tretjo alinejo doda alineja, ki se glasi:
– Samostojna filmska projekcija je projekcija enega filmskega izdelka na dogodek.
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku za tretjo alinejo doda alineja, ki se glasi:
– »založništvo – pravico do prijave imajo tudi fizične osebe.«
3. člen 
V 4. členu se v drugi alineji prvega odstavka doda besedilo:
»izjema je založništvo, kjer imajo pravico do prijave tudi posamezniki, ki z dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost. Oceno izkazane kakovosti poda strokovna komisija.«
Besedilo zadnjega odstavka 4. člena se zamenja z novim besedilom, ki se glasi:
»V sofinanciranje se sprejme tudi programe/projekte društev, katerih osnovna dejavnost ni kulturna dejavnost, a njihovi programi/projekti po vsebini sodijo v kulturne programe in se le-teh ne more umestiti v razpisno področje iz njihove osnovne dejavnosti.«
4. člen 
V četrtem odstavku 20. člena pravilnika se za besedo »intermedijske« doda beseda »avdio«.
V šestem odstavku 20. člena se doda besedilo:
»Inovativni projekt je samostojen projekt, za katerega se sredstva lahko pridobi samo enkrat.«
V devetem odstavku 20. člena pravilnika se v peti alineji za besedo »filmske« doda besedo »avdio«.
5. člen 
Priloga Točkovnik meril in kriterijev se nadomesti z novim in se glasi:
Priloga: TOČKOVNIK MERIL IN KRITERIJEV
Možnost sofinanciranja je največ do 70 % vrednosti programa/projekta.
TOČKOVNIK ZA VREDNOTENJE LJUBITELJSKIH KULTURNIH PROGRAMOV 
1. člen 
(kakovostne skupine) 
Izvajalci javnih kulturnih programov se glede na kvalitativne programske dosežke v preteklem letu razvrščajo v 4 kakovostne skupine. Oceno poda strokovna komisija na podlagi opravljenega letnega programa dela in dosežene ravni društva glede na oceno strokovnega spremljanja. Pogoji so razvidni za vsako dejavnost posebej pri točkovanju za uvrstitev v kakovostno skupino.
1. kakovostna skupina
350 točk
2. kakovostna skupina
250 točk
3. kakovostna skupina
150 točk
4. kakovostna skupina
100 točk
V peto kakovostno skupino se uvrstijo izvajalci, ki jim strokovna komisija zaradi neudeležbe na preglednih prireditvah ali nezadostnega delovanja ocene ni podala ali izvajalci delujejo prvo leto. Izvajalcem v peti kakovostni skupini se lahko dodeli samo še točke za število članov in število vaj.
5. kakovostna skupina 20 točk
2. člen 
(število članov) 
Izvajalci prve in druge kakovostne skupine predstavljajo kakovostni razred A, izvajalci tretje, četrte in pete kakovostne skupine pa kakovostni razred B.
A) skupina: do 8 članov
20 točk
od 9 do 20 članov
80 točk
od 21 do 35 članov
120 točk
nad 36 članov
180 točk
B) skupina: do 8 članov
10 točk
od 9 do 20 članov
50 točk
od 21 do 35 članov
90 točk
nad 36 članov
120 točk
3. člen 
(strokovni sodelavec) 
Za delo strokovnega sodelavca se društvom glede na kakovostno skupino in število članov lahko dodeli do 20 % dodatnih točk. Društvo je dolžno pred izplačilom sredstev dostaviti delno poročilo o izvedenem programu dela oziroma izobraževanju strokovnega sodelavca.
1. kakovostna skupina
nad 20 članov
20 %
do 20 članov
17 %
2. kakovostna skupina
nad 20 članov
15 %
do 20 članov
12 %
3. kakovostna skupina
nad 20 članov
10 %
do 20 članov
7 %
4. kakovostna skupina
nad 20 članov
5 %
do 20 članov
2 %
4. člen 
(število vaj/srečanj)
Izvajalcu se na osnovi dosežene kvalitete in razvrstitve v kakovostne skupine, na podlagi 1. člena točkovnika, priznava naslednje maksimalno število točk glede na program tekočega leta. Izvajalec je lahko uvrščen v isto ali nižjo kakovostno skupino, kot je bil uvrščen na podlagi kvalitativnih programskih dosežkov (1. člen točkovnika), če s planiranim programom dosega kriterije navedene v tabeli.
Izvajalcem, ki delujejo prvo leto, se točke priznavajo na podlagi predvidenega števila vaj.
1. Pevski zbori in instrumentalne skupine:
Pogoj za uvrstitev do vključno 4. kakovostne skupine je določeno število koncertov in nastopov.
Opomba: 1 vaja ali 1 delovni termin = dve šolski uri (90 min)
Minimalno število vaj
Maksimalno 
število priznanih vaj
Število točk/vajo
20 vaj letno
45 vaj letno
1 točka
Kakovostna skupina
1. kakovostna skupina
3 samostojne koncerte 
in 8 priložnostnih nastopov
200 točk
2. kakovostna skupina
2 samostojna koncerta 
in 6 priložnostnih nastopov
150 točk
3. kakovostna skupina
1 samostojni koncert 
in 4 priložnostni nastopi
100 točk
4. kakovostna skupina
2 koncerta (lahko v sodelovanju 
z drugim društvom) in 4 priložnostni nastopi
70 točk
5. kakovostna skupina
20 točk
Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti – ne glede na kategorizacijo – prejmejo zbori oziroma orkestri:
– 15 točk, če sodelujejo na reviji Primorska poje, Taboru slovenskih pevskih zborov in v drugih akcijah ali skupno dogovorjenih programih društev, JSKD in za nastop ne prejmejo plačila;
– 30 točk, če nastopijo na medobmočnih (regijskih) srečanjih/tekmovanjih in na državnih tekmovanjih ali mednarodnih tekmovanjih, ki se odvijajo v Sloveniji;
– 40 točk, če nastopijo na mednarodnih tekmovanjih v tujini.
2. Gledališke in lutkovne skupine:
Pogoj za uvrstitev v kakovostno skupino je določeno število gledaliških oziroma lutkovnih del in nastopov.
Opomba: 1 vaja ali 1 delovni termin = dve šolski uri (90 min)
Minimalno 
število vaj
Maksimalno 
število priznanih vaj
Število točk/vajo
10 vaj letno
45 vaj letno
1 točka
Kakovostna skupina
1. kakovostna skupina
premiera celovečernega (1 uro) gledališkega oziroma lutkovnega dela in 5 ponovitev ali nastopov
180 točk
2. kakovostna skupina
premiera enodejanke ali krajšega gledališkega dela (25 min) 
in 4 ponovitve ali nastopi
135 točk
3. kakovostna skupina
premiera krajšega gledališkega oziroma lutkovnega dela 
in 3 nastopi
90 točk
4. kakovostna skupina
vsaj 4 priložnostni nastopi
70 točk
5. kakovostna skupina
20 točk
Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:
– 15 točk, če nastopijo na medobmočnih (regijskih) srečanjih;
– 30 točk, če nastopijo na državnih srečanjih/tekmovanjih;
– 40 točk, če nastopijo na mednarodnih festivalih/tekmovanjih.
Društvom, ki se ukvarjajo z organizacijo dogodkov, se prizna točke le za kakovost po oceni izvedenega programa preteklega leta, ki jo poda komisija, točke za število članov in za vsak organiziran dogodek 5 točk, vendar za največ dva dogodka.
3. Balet, sodobni ples in folklorna dejavnost:
Pogoj za uvrstitev v kakovostno skupino je določeno število nastopov, koreografij.
Opomba: 1 vaja ali 1 delovni termin = dve šolski uri (90 min)
Minimalno 
število vaj
Maksimalno 
število priznanih vaj
Število točk/vajo
20 vaj letno
45 vaj letno
1 točka
Kakovostna skupina
1. kakovostna skupina
premiera celovečerne predstave (1 ura) in 3–5 krajših koreografij 
in več kot 10 nastopov v sezoni
200 točk
2. kakovostna skupina
premiera polvečerne plesne 
predstave in 7 nastopov v sezoni 
in 4 ponovitve ali nastopi
150 točk
3. kakovostna skupina
4 koreografije in 5 nastopov 
v sezoni
100 točk
4. kakovostna skupina
vsaj 4 priložnostni nastopi
70 točk
5. kakovostna skupina
20 točk
Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:
– 15 točk, če nastopijo na medobmočnih (regijskih) srečanjih;
– 30 točk, če nastopijo na državnih srečanjih/tekmovanjih;
– 40 točk, če nastopijo na mednarodnih festivalih/tekmovanjih.
Društvom, ki se ukvarjajo z organizacijo dogodkov, se prizna točke le za kakovost po oceni izvedenega programa preteklega leta, ki jo poda komisija, točke za število članov in za vsak organiziran dogodek 5 točk, vendar za največ dva dogodka.
4. Recitacijske in literarne skupine:
Pogoj za uvrstitev v kakovostno skupino je sodelovanje na literarnih večerih in objave del udeležencev v publikacijah.
Opomba: 1 vaja ali 1 delovni termin/srečanje = dve šolski uri (90 min)
Minimalno 
število srečanj
Maksimalno 
število priznanih srečanj
Število točk/vajo
5 srečanj letno
25 srečanj letno
1 točka
Kakovostna skupina
1. kakovostna skupina
udeležba za 8 literarnih večerih 
od tega 4 samostojni in 12 objav 
v publikacijah
100 točk
2. kakovostna skupina
udeležba na 4 literarnih večerih 
od tega 2 samostojna in 6 objav 
v publikacijah
75 točk
3. kakovostna skupina
1 literarni večer in več kot 
4 sodelovanja na drugih večerih 
in 4 objave
50 točk
4. kakovostna skupina
vsaj 4 sodelovanja na literarnih večerih ali objave v publikacijah
30 točk
5. kakovostna skupina
10 točk
Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:
– 15 točk, če nastopijo na medobmočnem (regijskem) srečanju tovrstnih skupin;
– 30 točk, če nastopijo na državnem srečanju tovrstnih skupin;
– 40 točk, če nastopijo na mednarodnem tekmovanju ali festivalu.
Društvom, ki se ukvarjajo z organizacijo dogodkov, se prizna točke le za kakovost po oceni izvedenega programa preteklega leta, ki jo poda komisija, točke za število članov in za vsak organiziran dogodek 5 točk, vendar za največ dva dogodka.
5. Likovna, intermedijska in fotografska dejavnost:
Pogoj za uvrstitev v kakovostno skupino je organizacija samostojnih razstav in/ali sodelovanje na drugih razstavah.
Opomba: 1 vaja ali 1 delovni termin/študijsko srečanje = dve šolski uri (90 min)
Minimalno 
število srečanj
Maksimalno 
število priznanih srečanj
Število točk/vajo
10 študijskih srečanj letno
 
30 študijskih srečanj letno
1 točka
Kakovostna skupina
1. kakovostna skupina
4 samostojne razstave 
in 12 sodelovanj
200 točk
2. kakovostna skupina
2 samostojni razstavi 
in 6 sodelovanj
150 točk
3. kakovostna skupina
1 samostojna razstava 
in 4 sodelovanja
100 točk
4. kakovostna skupina
4 sodelovanja 
na drugih razstavah
75 točk
5. kakovostna skupina
15 točk
Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:
– 15 točk, če nastopijo na medobmočnem (regijskem) srečanju tovrstnih skupin;
– 30 točk, če nastopijo na državnem srečanju tovrstnih skupin;
– 40 točk, če nastopijo na mednarodnem tekmovanju ali festivalu.
Društvom, ki se ukvarjajo z organizacijo razstav se prizna točke le za kakovost po oceni izvedenega programa preteklega leta, ki jo poda komisija, točke za število članov in za vsako razstavo:
– kjer razstavljajo člani društva 10 točk,
– če razstavljajo drugi umetniki pa 5 točk.
6. Filmska, avdio in video dejavnost
Pogoj za uvrstitev v kakovostno skupino je organizacija samostojne filmske, avdio ali video projekcije ali sodelovanje na drugih projekcijah.
Opomba: 1 vaja ali 1 delovni termin/študijsko srečanje = dve šolski uri (90 min)
Minimalno 
število srečanj
Maksimalno 
število priznanih srečanj
Število točk/vajo
10 študijskih srečanj letno
 
45 študijskih srečanj letno
1 točka
Kakovostna skupina
1. kakovostna skupina
3 samostojne filmske, avdio 
ali video projekcije 
in 4 sodelovanja
200 točk
2. kakovostna skupina
2 samostojni filmski, avdio 
ali video projekciji 
in 3 sodelovanja
150 točk
3. kakovostna skupina
1 samostojna filmska, avdio 
ali video projekcija 
in 3 sodelovanja
100 točk
4. kakovostna skupina
4 sodelovanja na filmskih, avdio ali video projekcijah
75 točk
5. kakovostna skupina
15 točk
Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:
– 15 točk, če nastopijo na medobmočnem (regijskem) srečanju tovrstnih skupin;
– 30 točk, če nastopijo na državnem srečanju tovrstnih skupin;
– 40 točk, če nastopijo na mednarodnem tekmovanju ali festivalu.
Društvom, ki se ukvarjajo z organizacijo dogodkov, se prizna točke le za kakovost po oceni izvedenega programa preteklega leta, ki jo poda komisija, točke za število članov in za vsak organiziran dogodek 5 točk, vendar za največ dva dogodka.
7. Založništvo (izdaja knjig, literarnih revij, almanahov, publikacij, CD zgoščenk, DVD-jev – v nadaljevanju publikacije).
Pogoj za uvrstitev v kakovostno skupino je izdajanje publikacije z namenom promocije kulturne ustvarjalnosti v najmanj 200 izvodih. Predmet sofinanciranja niso katalogi razstav, likovne monografije, zborniki simpozijev, priročniki, učbeniki, šolska glasila.
Izdaja knjig
Izdaja CD-jev
DVD-jev
Izdaja ostalih publikacij
Število točk
1. Kakovostna skupina
Izvirna dela 
s strokovno oceno
Izdaja CD in DVD-jev
z izvirno vsebino, ki je primerna za promocijo lokalne skupnosti
Izdaja revij z namenom ohranjanja kulturne dediščine
100 točk
2. Kakovostna skupina
Izvirna ali prevodna dela
Izdaja CD in DVD-jev
z izvirno vsebino
Izdaja časopisov in ostale publikacije
50 točk
Za izdajo publikacij se izvajalcem poleg točk za kakovost in število članov, prizna še točke glede na pogostnost akcij, in sicer:
– mesečne akcije 120 točk (10 točk na mesec)
– letne akcije 10 točk.
Društvo lahko prejme dodatnih
– 20 točk, vsebino prispevajo prostovoljci;
– 40 točk, vsebino sestavljajo avtorji (pisci, fotografi, grafiki) s stalnim bivališčem v Občini Cerkno;
– 20 točk, publikacija je za bralce brezplačna.
5. člen 
Pevski zbori, vokalne skupine, pihalni orkestri, komorni, mandolinski in tamburaški orkestri, male instrumentalne skupine, gledališke in lutkovne skupine, baletne in folklorne skupine, likovne, literarne, foto, video, avdio in filmske skupine (v nadaljevanju: skupine), ki so prejele najvišja državna priznanja in odlikovanja in/ali so se širše uveljavile na državnih in mednarodnih tekmovanjih z ustrezno strokovno referenco in/ali so v preteklih dveh sezonah izvedle tehtnejše programske projekte in/ali so se na kakšen drug način širše kakovostno uveljavile, prejmejo dodatek za kakovostno raven dejavnosti:
– do 25 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini glede na kakovost, vaje in članstvo (npr. zbori, pihalni orkestri, plesne skupine).
– Obletnica delovanja
Če v letu, ko skupina praznuje pomembno obletnico (vsakih 10 let in 25 let kot srebrni jubilej) svojega delovanja, pripravi poseben projekt v ta namen, lahko dobi poseben dodatek:
– do 25 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini glede na kakovost, vaje in članstvo.
TOČKOVNIK ZA VREDNOTENJE PREMIČNE IN NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE 
6. člen 
1. Število aktivnih članov:
do 8 članov 10 točk
od 9 do 20 članov 50 točk
od 21 do 35 članov 90 točk
nad 36 članov 120 točk;
2. Letni program dela: od 0 do 100 točk;
Program dela in cilji so jasno definirani 
in razdelani
100 točk
Program dela in cilji so delno definirani
50 točk
Program dela in cilji niso jasno definirani
20 točk
Program dela in letni cilji niso definirani
0 točk
3. Predvideni drugi viri financiranja programa društev: od 0 do 100 točk;
Program bo/ je sofinanciran s sredstvi
pridobljenimi na mednarodni ravni
100 točk
Program bo/je sofinanciran s sredstvi ministrstev
60 točk
Program bo/je sofinanciran tudi s sponzorskimi sredstvi v višini nad 10 % vrednosti programa
30 točk
Program bo sofinanciran samo s strani lokalne skupnosti
0 točk
4. Večletna tradicija organizacije dogodka: od 0 do 100 točk;
nad 10 let
100 točk
6 do 10 let
60 točk
4 do 5 let
40 točk
2 do 3 leta
20 točk
do 2 let
0 točk
5. Priznanost na regionalnem in državnem nivoju (nagrade, priznanja, vidni dosežki): od 0 do 100 točk;
Priznanost na meddržavnem nivoju
100 točk
Priznanost na državnem nivoju
50 točk
Priznanost na regionalnem nivoju
20 točk
Priznanost na občinskem nivoju
0 točk
6. Število dogodkov z namenom predstavitve veščin in znanj: od 0 do 100 točk;
več kot 8 dogodkov
100 točk
6 do 8 dogodkov
60 točk
3 do 5 dogodkov
40 točk
2 dogodka
20 točk
1 dogodek
0 točk
7. Število dogodkov z namenom prenosa nesnovne dediščine na mlajše generacije: od 0 do 100 točk;
več kot 8 dogodkov
100 točk
6 do 8 dogodkov
60 točk
3 do 5 dogodkov
40 točk
2 dogodka
20 točk
1 dogodek
0 točk
8. Načrt promocije prijavljenega programa na lokalni, regionalni in državni ravni: od 20 do 100 točk;
Promocija na meddržavnem nivoju
100 točk
Promocija na državnem nivoju
60 točk
Promocija na regionalnem nivoju
40 točk
Promocija na lokalnem nivoju
20 točk
9. Delo strokovnega sodelavca: do 50 % dodatnih točk od skupne vsote točk od zaporedne številke 1 do 8;
S skupino nad 35 članov
50 %
S skupino 21 do 35 članov
30 %
S skupino 9 do 20 članov
20 %
S skupino do 8 članov
10 %
10. Dodatek za vrhunske dosežke (nagrade, priznanja): do 25 % dodatnih točk od skupne vsote točk od zaporedne številke 1 do 8;
Meddržavna raven
25 %
Državna raven
15 %
Regijska raven
5 %
11. Praznovanje pomembne obletnice: do 25 % dodatnih točk od skupne vsote točk od zaporedne številke 1 do 8.
30 let in vse okrogle obletnice nad 30
25 %
20 let
15 %
10 let
5 %
TOČKOVNIK ZA VREDNOTENJE INOVATIVNIH KULTURNIH PROJEKTOV 
7. člen 
Inovativnost kulturnih projektov se točkuje po naslednjih merilih:
1. pomembnost projekta za občino: od 0 do 100 točk;
Projekt je zelo pomemben za občino
100 točk
Projekt je srednje pomemben za občino
50 točk
Projekt je pomemben za občino
20 točk
Projekt za občino ni pomemben
0 točk
2. inovativnost kulturnega projekta: od 20 do 100 točk;
Projekt je inovativen na državnem nivoju oziroma širše
100 točk
Projekt je inovativen na regijskem nivoju
50 točk
Projekt je inovativen na lokalnem nivoju
20 točk
3. organizacija inovativnih projektov v preteklosti, ki so bili pozitivno sprejeti v javnosti: od 10 do 100 točk;
6 in več inovativnih projektov v preteklosti
100 točk
4 do 5 inovativnih projektov v preteklosti
70 točk
2 do 3 inovativni projekti v preteklosti
40 točk
1 inovativni projekt v preteklosti
10 točk
4. kvaliteta in zahtevnost predloženega projekta: od 10 do 150 točk;
Projekt je zelo kvaliteten ter zelo zahteven
150 točk
Projekt je kvaliteten in zelo zahteven
100 točk
Projekt je kvaliteten in zahteven
50 točk
Projekt je kvaliteten vendar nezahteven
10 točk
5. komu je projekt namenjen: od 10 do 100 točk;
Projekt je namenjen širši slovenski javnosti in tujini
100 točk
Projekt je namenjen širši slovenski javnosti
70 točk
Projekt je namenjen prebivalcem občine Cerkno in sosednjih občin
40 točk
Projekt je namenjen prebivalcem občine Cerkno
10 točk
6. predvideni drugi viri financiranja projekta: od 0 do 100 točk;
Program bo/je sofinanciran s sredstvi pridobljenimi na mednarodni ravni
100 točk
Program bo/je sofinanciran s sredstvi ministrstev
60 točk
Program bo/je sofinanciran tudi s sponzorskimi sredstvi v višini nad 10 % vrednosti programa
30 točk
Program bo sofinanciran samo s strani lokalne skupnosti
0 točk
7. predvidena promocija projekta na lokalni, regionalni in državni ravni: od 20 do 100 točk;
Promocija na meddržavnem nivoju
100 točk
Promocija na državnem nivoju
60 točk
Promocija na regionalnem nivoju
40 točk
Promocija na lokalnem nivoju
20 točk
Sofinancirajo se projekti, ki so v postopku izbire ocenjeni oziroma vrednoteni višje in so v javnem interesu v skladu z vsakoletnim programom za kulturo Občine Cerkno. Višina točk, ki jih je potrebno doseči za uvrstitev v sofinanciranje, se opredeli v javnem razpisu.
Sofinancira se lahko največ dva inovativna projekta na prijavitelja.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015-2
Cerkno, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost