Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1306. Spremembe in dopolnitve Pravil poslovanja KDD, stran 4498.

  
Na podlagi prvega odstavka 429. člena Zakona u trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 (100/07 – popr.), 69/08, 40/09, 17/10 Odl. US: U-I-196/09-15, Up-947/09-9 (21/10 – popr.), 88/10, 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K) sta uprava in nadzorni svet KDD − Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana, sprejela
S P R E M E M B E    I N  D O P O L N I T V E  P R A V I L 
poslovanja KDD 
1. V Pravilih poslovanja KDD (Uradni list RS, št. 69/12 in 28/15) se v prvem odstavku 1. člena sklicevanje na ZNVP nadomesti s sklicevanjem na ZNVP-1.
2. V drugem členu se za 5. točko dodata 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. inštrukcija je skupno poimenovanje za:
1. enostranske naloge, 
2. izročitvene dele dvostranskih nalogov in 
3. prejemne dele dvostranskih nalogov, 
7. informacijski sistem je informacijski sistem centralnega registra.«
3. Prvi in drugi odstavek 3. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Navodila KDD natančneje določajo pogoje opravljanja storitev KDD glede vodenja centralnega registra oziroma pravice in obveznosti KDD in uporabnikov njenih storitev s tem v zvezi.«
(2) Splošni pogoji KDD natančneje določajo pogoje opravljanja drugih storitev KDD poleg vodenja centralnega registra oziroma pravice in obveznosti KDD in uporabnikov njenih storitev s tem v zvezi.«
4. Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
»Fiduciarni račun KDD za skrbniške storitve in fiduciarni denarni račun 
3.a člen 
(1) Fiduciarni račun KDD za skrbniške storitve je račun vrednostnih papirjev, katerega imetnica je KDD, ki ga vodi KDD in v dobro oziroma v breme katerega se opravljajo prenosi vrednostnih papirjev, ki jih sprejema oziroma opravlja KDD za račun drugih pri opravljanju svojih storitev. Vrednostni papirji, preneseni v dobro fiduciarnega računa KDD za skrbniške storitve, se v razmerju do upnikov KDD štejejo za vrednostne papirje oseb, za račun katerih jih je KDD prejela.
(2) Fiduciarni denarni račun je bančni denarni račun, katerega imetnica je KDD, ki ga vodi Banka Slovenije ali druga članica ESCB in v dobro oziroma v breme katerega se opravljajo vplačila in izplačila, ki jih sprejema oziroma opravlja KDD za račun drugih pri opravljanju svojih storitev, razen vplačil v dobro in izplačil v breme jamstvenega sklada. V razmerju do upnikov KDD se dobroimetje na fiduciarnem denarnem računu šteje za dobroimetje oseb, za račun katerih je KDD prejela vplačila v dobro tega računa.«
5. Tretji in četrti odstavek 4. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Registrski član je oseba, ki ji KDD omogoča posredovanje inštrukcij v centralni register.
(4) Poravnalni član je registrski član, ki je udeležen pri poravnavi borznih poslov.«
Sedmi, osmi in deveti odstavek 4. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(7) Registrski ali poravnalni član lahko posreduje inštrukcije v centralni register zaradi opravljanja pomožnih investicijskih storitev, zaradi upravljanja poravnalnega sistema iz 459. člena ZTFI, zaradi opravljanja funkcije centralne nasprotne stranke, zaradi opravljanja funkcije investitorske centralne depotne družbe ali zaradi drugega zakonsko dopustnega razloga.
(8) Različne vrste članstva se medsebojno ne izključujejo.
(9) Posamezni član lahko z dovoljenjem KDD in v mejah tehničnih možnosti informacijskega sistema deloma ali v celoti izvršuje pravice in izpolnjuje obveznosti, temelječe na članstvu, za drugega člana, ob pogoju, da se s tem strinja tudi ta drugi član (izpolnitveni pomočnik/agent člana). Pri tem velja, da se lahko centralna banka druge države članice oziroma Evropska centralna banka strinjata z izvrševanjem pravic in izpolnjevanjem obveznosti v celoti s strani Banke Slovenije.«
6. V četrtem odstavku 5. člena se sklicevanje na ZISDU-1 nadomesti s sklicevanjem na ZISDU-3.
7. 3. točka drugega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»3. Banko Slovenije in«.
8. 7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odgovornost članov 
7. člen 
(1) Član KDD je odgovoren KDD, drugim članom in uporabnikom storitev KDD za izpolnjevanje obveznosti po vsakokrat veljavnih določilih pravil, navodil, splošnih pogojev in tarife KDD.
(2) Registrski ali poravnalni član mora inštrukcije v centralni register posredovati v mejah svoje pravne in poslovne sposobnosti. Kadar član pošilja inštrukcije ali druga sporočila za obdelavo v informacijskem sistemu, jih mora posredovati po elektronski poti na standardiziran način, kakor to določajo navodila.«
9. 3. točka tretjega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»3. Banko Slovenije in«.
10. V prvem odstavku 10. člena se sklicevanje na 90. člen ZNVP nadomesti s sklicevanjem na 42. člen ZNVP-1.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Poleg storitev iz prvega odstavka tega člena KDD članu-izdajatelju imenskih vrednostnih papirjev omogoča dostop do delniške knjige oziroma do knjige imetnikov drugih imenskih vrednostnih papirjev ter do knjige upravičencev do izplačil iz vrednostnih papirjev, če je to potrebno za izpolnitev obveznosti iz vrednostnih papirjev.«
V tretjem odstavku se sklicevanje na 67. člen ZNVP nadomesti s sklicevanjem na 43. člen ZNVP-1.
11. V 11. členu se izraz »vodenja računov vrednostnih papirjev« nadomesti z izrazom »posredovanja inštrukcij v centralni register«.
12. V prvem in drugem odstavku 12. člena se izraz »vodenja računov vrednostnih papirjev« nadomesti z izrazom »posredovanja inštrukcij v centralni register«.
3. točka četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»3. Banko Slovenije in«.
13. 3. točka četrtega odstavka 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»3. Banko Slovenije in«.
14. V 23. členu se izraz »pravic tretjih in pravnih dejstev« nadomesti z besedo »bremen«.
15. Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za označitev posamezne vrste (genusa) medsebojno zamenljivih vrednostnih papirjev se uporablja enolična identifikacija, določena na podlagi ustreznega mednarodnega standarda. Poleg enolične identifikacije lahko dodeli KDD posamezni vrsti medsebojno zamenljivih vrednostnih papirjev tudi enolični skrajšani naziv v skladu z ustreznim mednarodnim standardom ter enolično skrajšano oznako.«
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Enolično identifikacijo, enolični skrajšani naziv in enolično skrajšano oznako KDD na zahtevo upravičene osebe dodeli tudi drugim finančnim instrumentom, ki niso izdani kot vrednostni papirji v centralnem registru.«
16. V prvem odstavku 25. člena se izraz »vnašati« nadomesti z besedo »posredovati«. V drugem odstavku se sklicevanje na 20. člen ZNVP nadomesti s sklicevanjem na 15. člen ZNVP-1, izraz »pravic tretjih in pravnih dejstev« pa se nadomesti z besedo »bremen«. V tretjem odstavku se sklicevanje na 20. člen ZNVP nadomesti s sklicevanjem na 15. člen ZNVP-1.
17. V prvem odstavku 26. člena se črta 4. točka
V petem odstavku se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. račun za prevzem (17. točka 98. člena teh pravil).«
18. V 1. točki drugega odstavka 28. člena se črta izraz »razen če zahteva, da se mu dodeli KID«.
V četrtem odstavku se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. mednarodna enolična identifikacija pravnega subjekta (Legal Entity Identifier – LEI),«,
dosedanja 3. točka pa postane 4. točka.
Za šestim odstavkom 28. člena se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Mednarodno enolično identifikacijo pravnega subjekta (LEI) lahko KDD dodeli in vzdržuje tudi na podlagi zahteve osebe, ki ni imetnik računa.«
19. V prvem odstavku 29. člena sklicevanje na tretji odstavek 18. člena ZNVP nadomesti s sklicevanjem na četrti odstavek 14. člena ZNVP-1.
20. Za 30. členom se doda novo poglavje: »3.3. SPREMLJANJE IN IZVAJANJE KORPORACIJSKIH DEJANJ« (sledeča poglavja se ustrezno preštevilčijo) ter novi členi 30.a, 30.b in 30.c, ki se glasijo:
»Splošne določbe 
30.a člen 
(1) Korporacijska dejanja so dejanja člana-izdajatelja nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se opravijo preko KDD ali o katerih mora član-izdajatelj obvestiti KDD.
(2) Član-izdajatelj mora na način, določen v teh pravilih in navodilih, preko KDD opraviti sledeča korporacijska dejanja:
1. vpise, ki spreminjajo število vrednostnih papirjev v centralnem registru, če ni izrecno določeno drugače;
2. vpise, ki ne spreminjajo števila vrednostnih papirjev v centralnem registru, samo če je to izrecno določeno.
(3) Član-izdajatelj mora na način, določen v navodilih, nemudoma obveščati KDD o sledečih korporacijskih dejanjih:
1. sklicu skupščine imetnikov vrednostnih papirjev, razširitvi dnevnega reda skupščine, sklepih, sprejetih na skupščini, ter
2. izplačilih imetnikom vrednostnih papirjev.
(4) Kadar je nosilec korporacijskega dejanja tretja oseba in ne član-izdajatelj, se določbe teh pravil, ki urejajo obveznosti člana-izdajatelja glede korporacijskih dejanj, smiselno uporabljajo za tretjo osebo.
Odločilni dnevi 
30.b člen 
(1) Odločilni dnevi za izvedbo posameznih vrst korporacijskih dejanj so:
1. dan, ki je odločilen za določitev oseb, udeleženih v posameznem korporacijskem dejanju (presečni dan),
2. zadnji dan trgovanja z vrednostnim papirjem, udeleženim v korporacijskem dejanju,
3. dan, ki je odločilen za ločitev posameznega upravičenja iz vrednostnega papirja od tega vrednostnega papirja (dan ločitve upravičenja),
4. prvi in zadnji dan sporočitve izbire ter dan zagotovljene udeležbe pri izbiri v okviru korporacijskega dejanja,
5. dan izpolnitve obveznosti.
(2) Stanje vpisov na presečni dan je stanje vpisov ob zaprtju informacijskega sistema na ta dan.
(3) Poleg morebitnih zakonskih omejitev in omejitev v skladu s podzakonskimi predpisi mora član-izdajatelj oziroma drug nosilec korporacijskega dejanja pri določanju odločilnih dni za izvedbo posameznih vrst korporacijskih dejanj upoštevati sledeče omejitve:
1. zadnji dan trgovanja je dva delovna dneva pred presečnim dnem,
2. dan ločitve upravičenja je en delovni dan pred presečnim dnem,
3. dan izpolnitve obveznosti je po možnosti en delovni dan po presečnem dnevu,
4. zadnji dan sporočitve izbire je po možnosti en delovni dan pred dnem objave izida in dnem izpolnitve obveznosti,
5. prvi dan sporočitve izbire je vsaj deset delovnih dni pred zadnjim dnem sporočitve izbire,
6. dan zagotovljene udeležbe pri izbiri je vsaj tri delovne dni pred zadnjim dnem sporočitve izbire.
Učinki korporacijskih dejanj v zvezi s posredovanimi nalogi 
30.c člen 
(1) Izročitveno korporacijsko dejanje (prvi odstavek 37. člena ZNVP-1) učinkuje glede sledečih nalogov, ki se nanašajo na istovrstne vrednostne papirje, kot poteka korporacijsko dejanje:
1. nalog za prenos lastniških vrednostnih papirjev, ki ni bil poravnan na presečni dan, če je trgovalni dan (t.j. dan sklenitve posla, ki naj se s prenosom vrednostnih papirjev izpolni) pred dnem ločitve upravičenja,
2. nalog za prenos lastniških vrednostnih papirjev, ki je bil poravnan na ali pred presečnim dnem, če je trgovalni dan na ali po dnevu ločitve upravičenja,
3. nalog za prenos dolžniških vrednostnih papirjev, ki ni bil poravnan na presečni dan, kljub temu da je predvideni dan izvedbe prenosa na ali pred presečnim dnem,
4. drug nalog, za katerega sta registrska člana ob vnosu inštrukcij to označila na način, določen v navodilih.
(2) Izročitveno korporacijsko dejanje na naloge iz prvega odstavka tega člena učinkuje na sledeči način:
1. v primeru iz 1. in 3. točke prvega odstavka vzpostavi obveznost registrskega člana, ki je vnesel izročilni del naloga za prenos, do registrskega člana, ki je vnesel prejemni del naloga za prenos vrednostnih papirjev,
2. v primeru iz 2. točke prvega odstavka vzpostavi obveznost registrskega člana, ki je vnesel prejemni del naloga za prenos, do registrskega člana, ki je vnesel izročilni del naloga za prenos vrednostnih papirjev,
3. v primeru iz 4. točke prvega odstavka vzpostavi obveznost med registrskima članoma, ki sta vnesla izročilni oziroma prejemni del naloga za prenos vrednostnih papirjev, upoštevaje njuno označitev (ex/cum),
in sicer vsakič v takšni vrsti in višini, kot znaša izročitev, ki pripada vrednostnim papirjem, ki so predmet naloga za prenos.
(3) Nadomestitveno korporacijsko dejanje (prvi odstavek 37. člena ZNVP-1) učinkuje glede nalogov, ki se nanašajo na istovrstne vrednostne papirje, kot poteka korporacijsko dejanje, in ko niso bili poravnani na presečni dan.
(4) Izročitveno korporacijsko dejanje na naloge iz tretjega odstavka tega člena učinkuje tako, da jih preoblikuje upoštevaje nadomestitveno razmerje iz korporacijskega dejanja.
(5) Ne glede na določbe prvega do četrtega odstavka tega člena korporacijsko dejanje nima učinka na naloge, za katerega sta registrska člana ob vnosu inštrukcij to označila na način, določen v navodilih.
(6) KDD ne skrbi za poravnavo obveznosti iz drugega odstavka tega člena oziroma za preoblikovanje nalogov iz četrtega odstavka tega člena, temveč je to bilateralna obveznost registrskih članov, ki se ji lahko upravičeni registrski člani tudi odpovejo.«
21. V četrtem odstavku 31. člena se izraz »pogodbe s članom-izdajateljem« nadomesti z izrazom »zahteve člana-izdajatelja«.
22. 32. člen se črta.
23. 33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Način izdaje vrednostnih papirjev 
33. člen 
(1) Vrednostni papirji se lahko izdajo bodisi že obstoječim imetnikom določene vrste vrednostnega papirja v zvezi z imetništvom tega vrednostnega papirja bodisi posamično določenim osebam ne glede na njihovo obstoječe imetništvo vrednostnih papirjev.
(2) Če se vrednostni papirji izdajo glede na že obstoječe imetništvo, se izdajo hkratno. Če se vrednostni papirji izdajo ne glede na že obstoječe imetništvo, se lahko izdajo bodisi hkratno bodisi zaporedno.
(3) Hkratno se vrednostni papirji izdajo prek kontrolnega računa za izdajo, zaporedno pa prek plavajočega računa za izdajo.
(4) Ob prvi izdaji določene vrste vrednostnih papirjev jih KDD vpiše v evidenco izdanih vrednostnih papirjev (42. člen ZNVP-1).«
24. 34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Hkratna izdaja 
34. člen
(1) Pri hkratni izdaji vrednostnih papirjev KDD celotno število vrednostnih papirjev, ki so predmet te izdaje, vpiše v dobro kontrolnega računa, ki ga odpre v zvezi s to izdajo, ter opravi njihov prenos v breme kontrolnega računa ter v dobro:
1. računov že obstoječih imetnikov določene vrste vrednostnih papirjev ali
2. računov oseb, ki jih je navedel član-izdajatelj ne glede na obstoječe imetništvo vrednostnih papirjev.
(2) Če se izdaja opravi v dobro računov že obstoječih imetnikov določene vrste vrednostnih papirjev, mora zahteva člana-izdajatelja za izdajo vsebovati presečni dan in dan izpolnitve obveznosti (dan izdaje), v odvisnosti od vrste vrednostnega papirja pa tudi dan ločitve upravičenja.«
25. Tretji odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Prenose vrednostnih papirjev v breme plavajočega računa in v dobro računa posamezne osebe opravi KDD na podlagi dvostranskih nalogov, pri čemer izročitveni del naloga v centralni register posreduje registrski član, ki vodi plavajoči račun.«
26. Prvi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vrednostni papirji se lahko izbrišejo bodisi deloma bodisi v celoti ter bodisi vsem obstoječim imetnikom bodisi posamično določenim imetnikom. Če se vrednostni papirji izbrišejo vsem obstoječim imetnikom, se izbrišejo hkratno. Če se vrednostni papirji izbrišejo posamično določenim imetnikom, se lahko izbrišejo bodisi hkratno bodisi zaporedno.«
27. 37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Hkratni izbris 
37. člen 
(1) Pri hkratnem izbrisu KDD vrednostne papirje, ki so predmet izbrisa, prenese v breme:
1. računov vseh obstoječih imetnikov ali
2. računov posamično določenih imetnikov
in v dobro kontrolnega računa, ki ga odpre v zvezi s tem izbrisom.
(2) Če se izbris opravi v breme računov vseh obstoječih imetnikov, mora zahteva člana-izdajatelja za izbris vsebovati zadnji dan trgovanja, presečni dan in dan izpolnitve obveznosti (dan izbrisa).«
28. Prvi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri zaporednem izbrisu KDD opravi prenos vrednostnih papirjev v breme računa imetnika in v dobro plavajočega računa za izbris na podlagi dvostranskega naloga, pri čemer prejemni del naloga v centralni register posreduje registrski član, ki vodi plavajoči račun.«
29. V 40. členu se sklicevanje na poglavje 3.4. nadomesti s sklicevanjem na poglavje 3.5..
30. 41. člen se črta.
31. 3. točka drugega odstavka 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»3. nalog za vpis zastavne pravice ali prepovedi razpolaganja, ki ga da imetnik računa,«
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. nalog za izbris prepovedi razpolaganja, ki ga da upravičenec.«
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Določbe prvega do tretjega odstavka tega člena ne zmanjšujejo ali izključujejo pravice KDD, da v centralni register sama posreduje inštrukcije, kadar je to pravno potrebno ali upravičeno.«
32. Peti odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za prenos med računi istega imetnika, razen za prenos v breme registrskega računa (v tem primeru izročitveni del naloga ni potreben).«
33. V petem odstavku 44. člena se sklicevanje na 46. člen pravil nadomesti s sklicevanjem na 50. člen pravil.
34. Drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prenos vrednostnih papirjev se opravi, če je na računu oziroma podračunu, v breme katerega naj bi bil prenos opravljen, zadostna količina ustreznih vrednostnih papirjev. Vrednostni papirji so ustrezni, če so take vrste (enolična identifikacija in oznaka iz 24. člena teh pravil), kot je določena v dvostranskem nalogu, in če niso obremenjeni oziroma če so obremenjeni z vpisi takšne narave, ki niso ovira za prenos vrednostnih papirjev ali ki ob prenosu vrednostnih papirjev prenehajo.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Navodila določajo, kako pogosto, kako dolgo in v kakšnem vrstnem redu poskuša KDD ponovno opraviti prenos vrednostnih papirjev, če ob prvem poskusu pogoj iz drugega odstavka tega člena oziroma iz drugega odstavka 46. člena ni izpolnjen (recikliranje naloga).«
Četrti odstavek se črta.
35. 46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Opravljanje prenosov proti plačilu kupnine ali izročitvi drugih vrednostnih papirjev 
46. člen 
(1) Če naj se v skladu z dvostranskim nalogom prenos vrednostnih papirjev opravi proti plačilu kupnine zanje, je poleg zadostne količine ustreznih vrednostnih papirjev pogoj za prenos vrednostnih papirjev tudi plačilo kupnine v skladu z navodili.
(2) Kadar se prenos vrednostnih papirjev, proti plačilu kupnine zanje ali proti izročitvi drugih vrednostnih papirjev opravlja v postopku s prevzemno ponudbo, takšen prenos šteje za korporacijsko dejanje, ki se opravlja preko KDD (30.a člen teh pravil).«
36. V naslovu poglavja 3.4.3. (po novem 3.5.3.) se izraz »pravice tretjih in druga pravna dejstva« nadomesti z besedo »bremena«.
37. V 47. členu se izraz »pravice tretjih in druga pravna dejstva« v vseh sklonih nadomesti z besedo »bremena« v ustreznem sklonu.
38. V naslovu 49. člena se izraz »pravic tretjih in drugih pravnih dejstev« nadomesti z besedo »bremen«.
39. Drugi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vpis, sprememba ali izbris bremena se opravi, če je na računu oziroma podračunu, pri katerem naj bi se vpis opravil, zadostna količina ustreznih vrednostnih papirjev. Vrednostni papirji so ustrezni, če so take vrste (enolična identifikacija in oznaka iz 24. člena teh pravil), kot je določena v inštrukciji, in če niso obremenjeni oziroma če so obremenjeni z vpisi takšne narave, ki niso ovira za želeni vpis, spremembo oziroma izbris.«
40. 50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Trenutek vnosa in nepreklicnosti nalogov in inštrukcij 
50. člen 
(1) Velja, da je dvostranski nalog za prenos vnesen v centralni register (16. člen ZNVP-1, 403a. člen ZTFI) tedaj, ko je na njegovi podlagi opravljen vpis v dobro računa, kamor se vrednostni papirji prenašajo.
(2) Velja, da je enostranski nalog za vpis, spremembo oziroma izbris bremena vnesen v centralni register (16. člen ZNVP-1, 403.a člen ZTFI) tedaj, ko je na njegovi podlagi opravljen vpis pri računu, v dobro katerega so vpisani vrednostni papirji, na katere se nalog nanaša.
(3) Nalog, vnesen po prvem oziroma drugem odstavku, je nepreklicen v trenutku vnosa.
(4) Inštrukcija, ki vključuje tudi vpis v dobro ali v breme namenskega denarnega računa (Dedicated Cash Account) na tehnični poravnalni platformi, na katero KDD prenese izvajanje (dela) poravnav, velja za vneseno v trenutku, ko jo KDD spozna za primerno glede na pravila tehnične poravnalne platforme, ter za nepreklicno v trenutku, ko prejme status »uparjene« na takšni tehnični poravnalni platformi. KDD inštrukcijo spozna za primerno v smislu prejšnjega stavka, ko inštrukcija prejme status »veljavne« na takšni tehnični poravnalni platformi.«
41. Prvi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vrednostne papirje, ki so prosti slehernih bremen, lahko imetnik opusti pod pogoji iz tega člena. Določbe tega člena ne posegajo v določbe teh pravil o izbrisu vrednostnih papirjev.«
Tretji odstavek se spremeni, da se glasi:
»(3) Opustitev vrednostnih papirjev se opravi kot prenos v breme računa imetnika in v dobro računa za opustitev.«
Četrti odstavek se črta.
42. V drugem odstavku 52. člena se za dosedanjim besedilom doda besedilo: »Če je več oseb svojo željo sporočilo hkrati, se obravnavajo enakopravno. Z navodili se predpiše obvezni način sporočanja želja po pridobitvi opuščenih vrednostnih papirjev, obvezne sestavine takšnega sporočila ter časovno obdobje, znotraj katerega velja, da so vse želje sporočene hkrati.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Dokler so vrednostni papirji posamezne vrste vpisani v dobro računa za opustitev, se pravice iz njih ne izvršujejo, so pa udeleženi v obveznih korporacijskih dejanjih, kjer se izročajo (dodatni ali nadomestni) vrednostni papirji.«
43. Četrti odstavek 52.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Dokler so vrednostni papirji vpisani v dobro računa za sodni depozit, se pravice iz njih ne izvršujejo, so pa udeleženi v obveznih korporacijskih dejanjih, kjer se izročajo (dodatni ali nadomestni) vrednostni papirji. Upravičenec lahko zahteva izvršitev pravic, ki v času sodnega depozita niso bile izvršene, v skladu s splošnimi pravili obligacijskega prava šele po tem, ko vrednostne papirje prevzame.«
44. 1. točka prvega odstavka 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1. borzni posel je prodajna pogodba, ki je bila sklenjena na borzi,«
45. V tretjem odstavku 56. člena se za dosedanjim besedilom doda besedilo: »Prenosi vrednostnih papirjev zaradi kritne prodaje ali kritnega nakupa se opravljajo v dobro oziroma v breme fiduciarnega računa KDD za skrbniške storitve.«
46. 57. člen se črta.
47. Tretji odstavek 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zastavno pravico na vrednostnih papirjih KDD uresniči ob uporabi 31. in 33. člena ZNVP-1.«
48. V naslovu 70. člena se črta beseda »bruto«.
49. Četrti odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vrednostni papirji so ustrezni, če so tiste vrste (enolična identifikacija in oznaka iz 24. člena teh pravil), glede katere je bil sklenjen prodajni borzni posel in če niso obremenjeni oziroma če so obremenjeni z vpisi takšne narave, ki ob prenosu vrednostnih papirjev na končnega kupca prenehajo.«
50. Drugi odstavek 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Glede trenutka vnosa v centralni register in nepreklicnosti dvostranskega naloga za prenos vrednostnih papirjev v breme računa končnega prodajalca in v dobro računa končnega kupca (77. člen teh pravil) oziroma v dobro fiduciarnega računa KDD za skrbniške storitve (78. člen teh pravil) se uporabi 50. člen teh pravil.«
51. Tretji odstavek 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) KDD uresniči zastavno pravico ob uporabi 31. in 33. člena ZNVP-1.«
52. Tretji odstavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zastavno pravico na vrednostnih papirjih KDD uresniči ob uporabi 31. in 33. člena ZNVP-1.«
53. V 3. točki 97. člena se izraz »nastalih s sprejemom te ponudbe« nadomesti z izrazom »na tej podlagi«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kadar kot akceptant v skladu s 1. točko prvega odstavka 3. člena ZPre-1 ne nastopa imetnik vrednostnih papirjev, temveč druga oseba, upravičena razpolagati z vrednostnimi papirji, se določbe 5. poglavja o ravnanjih imetnika kot akceptanta ter o računih imetnika kot akceptanta uporabljajo smiselno.«
54. V 98. členu se 15. točka spremeni tako, da se glasi:
»15. akceptant je oseba, ki je upravičena razpolagati z vrednostnimi papirji ciljne družbe in ki je sprejela prevzemnikovo prevzemno ponudbo,«
Druga alineja 17. točke se spremeni tako, da se glasi:
»– ki ga vodi s strani imetnika računa izbrani registrski član,«
55. V prvi alineji 1. točke prvega odstavka 99. člena se črta izraz »pooblaščenemu članu«.
Za drugo alinejo 1. točke prvega odstavka se doda tretja alineja, ki se glasi:
»– omogočanje pooblaščenemu članu, da dostopa do podatkov o akceptantih in o količini vrednostnih papirjev, glede katerih so akceptanti sprejeli prevzemno ponudbo,«
V drugi alineji 3. točke drugega odstavka se črta izraz »v breme prevzemnikovega računa in«.
V prvi alineji 4. točke drugega odstavka se sklicevanje na 90. člen ZNVP nadomesti s sklicevanjem na 42. člen ZNVP-1.
56. V prvem odstavku 101. člena se črtata 6. in 7. točka.
57. V 102. členu se črtata druga in tretja alineja.
58. 104. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravna razmerja med KDD, prevzemnikom in akceptantom 
104. člen 
KDD opravlja vsa pravna dejanja, ki so vsebina njenih storitev v zvezi s prevzemom in ki so potrebna za izpolnitev prevzemnikovih obveznosti do akceptantov, v imenu in za račun prevzemnika.«
59. 105. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zahtevana višina denarnega zneska 
105. člen 
(1) Pri denarni ponudbi mora KDD obvestiti prevzemnika o znesku, ki ga mora deponirati pred objavo prevzemne ponudbe po prvem, drugem oziroma tretjem odstavku 36. člena ZPre-1.
(2) Pri izračunu zneska iz prvega odstavka KDD upošteva vse izdane vrednostne papirje ciljne družbe z enolično identifikacijo, ki jo je navedel prevzemnik, poleg teh pa tudi dodatno količino le-teh, ki bi po podatkih, s katerimi razpolaga KDD, ob sklenitvi pogodbe o storitvah v zvezi s prevzemom, še lahko bila izdana pred iztekom roka za sprejem prevzemne ponudbe (kot npr. količina, ki bi lahko bila izdana za združene delne pravice, za še nezamenjane tiskane listine ali za v sodnem registru že vpisano povečanje osnovnega kapitala).
(3) Od celotnega števila vrednostnih papirjev iz drugega odstavka KDD odšteje vrednostne papirje, katerih imetnik je prevzemnik in ki so deponirani pri KDD.
(4) Deponiranje vrednostnih papirjev iz tretjega odstavka se izvede z njihovim prenosom v dobro fiduciarnega računa KDD za skrbniške storitve. Če so vrednostni papirji obremenjeni, je deponiranje ustrezno šele, ko je zagotovljeno, da glede teh vrednostnih papirjev prevzemna ponudba ne bo mogla biti sprejeta.
(5) KDD deponirane vrednostne papirje vrne:
1. če je prevzemna ponudba uspešna: ob tem, ko izpolni obveznosti akceptantov do prevzemnika v skladu s 121. členom pravil,
2. če prevzemna ponudba ni uspešna: ob tem, ko vrne vrednostne papirje ciljne družbe akceptantom v skladu s 129. členom pravil.
(6) Za deponiranje dodatnega zneska v primeru naknadno višje ponujene cene(3. točka tretjega odstavka 30. člena ZPre-1) se smiselno uporabljajo določbe glede deponiranja denarnih sredstev pred objavo prevzemne ponudbe.«
60. 107. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Deponiranje že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev 
107. člen 
(1) Pri nadomestni ponudbi, katere predmet so že izdani nadomestni vrednostni papirji, mora KDD obvestiti prevzemnika o skupnem številu že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev, ki jih mora deponirati pred objavo prevzemne ponudbe po 37. členu ZPre-1.
(2) Za izračun števila že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev iz prvega odstavka se smiselno uporablja 105. člen teh pravil. Če zmnožek števila vrednostnih papirjev ciljne družbe iz drugega odstavka 105. člena teh pravil in ponujenega menjalnega razmerja ni celo število, se vzame prvo višje celo število od zmnožka.
(3) Deponiranje vrednostnih papirjev iz prvega odstavka se izvede z njihovim prenosom v dobro fiduciarnega računa KDD za skrbniške storitve. Deponiranje je ustrezno samo, če so vrednostni papirji neobremenjeni.«
61. 108. člen se črta.
62. V 111. členu se povsod črta besedilo »pooblaščenemu članu«, v tretjem odstavku pa tudi beseda »oziroma«.
63. Prvi odstavek 113. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izjava o sprejemu prevzemne ponudbe mora obsegati:
1. oznako in količino vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave;
2. nalog za prenos teh vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem;
3. pri denarni ponudbi: številko akceptantovega denarnega računa, v dobro katerega naj se opravi plačilo cene, in
4. akceptantovo davčno številko.«
64. 114. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prenos vrednostnih papirjev v dobro računa za prevzem 
114. člen 
(1) Akceptantov registrski član mora na podlagi akceptantove izjave o sprejemu prevzemne ponudbe v centralni register posredovati nalog za prenos vrednostnih papirjev v breme akceptantovega računa stranke in v dobro akceptantovega računa za prevzem.
(2) Akceptantov registrski član mora hkrati s posredovanjem naloga iz prvega odstavka tega člena pooblaščenemu članu poslati akceptantovo izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe.
(3) Velja, da je s posredovanjem naloga za prenos v centralni register akceptantov registrski član v centralni register posredoval tudi nalog za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD na vrednostnih papirjih, prenesenih v dobro računa za prevzem.«
65. 115. člen se črta.
66. 116. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustreznost vrednostnih papirjev 
116. člen 
Vrednostni papirji so za prenos v breme akceptantovega računa stranke in v dobro njegovega računa za prevzem ustrezni v smislu drugega odstavka 45. člena teh pravil le, če niso obremenjeni oziroma če so obremenjeni z vpisi takšne narave, ki ob prenosu vrednostnih papirjev na prevzemnika prenehajo.«
67. 117. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Neveljavnost izjave o sprejemu prevzemne ponudbe 
117. člen 
(1) Šteje se, da izjava o sprejemu prevzemne ponudbe že od vsega začetka ni veljavna:
1. če je potrebno na vrednostnih papirjih, vpisanih v dobro računa za prevzem, opraviti vpis bremena, za katerega vpisana prepoved razpolaganja v korist KDD ni ovira,
2. če je potrebno uveljaviti izbiro druge osebe, ki je glede na vneseni nalog za prenos vrednostnih papirjev ciljne družbe upravičena do njihovega prejema.
(2) V primeru iz prvega odstavka KDD prenese vrednostne papirje v breme računa za prevzem in v dobro računa, v breme katerega so bili predhodno preneseni.«
68. 118. in 119. člen se črtata.
69. V dosedanjem prvem odstavku 124. člena se izraz »prevzemnikovega računa« nadomesti z izrazom »fiduciarnega računa KDD za skrbniške storitve«.
Drugi odstavek se črta.
70. V drugem odstavku 125. člena se sklicevanje na 90. člen ZNVP nadomesti s sklicevanjem na 42. člen ZNVP-1.
71. V tretjem odstavku 126. člena se izraz »izbris prepovedi razpolaganja na delu« nadomesti z izrazom »vrnitev dela«.
72. 128. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vračilo nadomestnih vrednostnih papirjev 
128. člen 
Če je prevzemnik v zvezi s postopkom prevzemne ponudbe deponiral že izdane nadomestne vrednostne papirje, jih KDD prenese v dobro računa, v breme katerega so bili izhodiščno deponirani.«
73. Drugi odstavek 130. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru, da je akceptant, ki sprejema konkurenčno prevzemno ponudbo, glede istih vrednostnih papirjev predhodno že sprejel prvo prevzemno ponudbo, se nalog iz 114. člena teh pravil namesto na prenos v breme akceptantovega računa stranke in v dobro njegovega računa za prevzem nanaša na prenos v breme akceptantovega računa za prevzem v zvezi s prvo prevzemno ponudbo in v dobro akceptantovega računa za prevzem v zvezi s konkurenčno prevzemno ponudbo.«
V četrtem odstavku se črta izraz »pri pooblaščenem članu«.
74. Za 138. členom se doda 138.a člen, ki se glasi:
»Ukinitev registrskih računov 
138.a člen 
(1) Odpiranje novih registrskih računov ni več mogoče. Prenos vrednostnih papirjev v dobro registrskega računa ni več mogoč.
(2) Imetniki obstoječih registrskih računov morajo svoje vrednostne papirje, vpisane v dobro teh računov, najpozneje do 30. 9. 2016, če gre za pravne osebe, oziroma najpozneje do 1. 1. 2017, če gre za fizične osebe:
1. prenesti v dobro svojega računa, ki ga vodi registrski član KDD,
2. prenesti v dobro fiduciarnega računa upravičenega imetnika iz 255. člena ZTFI ali
3. jih opustiti.
(3) KDD za izvedbo dejanj iz drugega odstavka tega člena ne zaračunava nadomestil.
(4) Nalog za prenos vrednostnih papirjev v breme registrskega računa in v dobro računa pri registrskem članu KDD imetnik poda pri izbranem registrskem članu. Ne glede na določbo prejšnjega stavka poda imetnik nalog za prenos neposredno pri KDD, če so vrednostni papirji obremenjeni. Nalog se poda neposredno pri KDD tudi, če gre za opustitev vrednostnih papirjev v breme registrskega računa ali za njihov prenos v dobro fiduciarnega računa upravičenega imetnika iz 255. člena ZTFI.
(5) Prenos vrednostnih papirjev na registrskih računih, ki do izteka roka iz drugega odstavka tega člena ne bodo preneseni na druge račune, v dobro računa pristojnega sodišča bo opravljen:
1. šele po predhodnem pisnem opozorilu imetniku, ki mora biti imetniku poslano najpozneje mesec dni pred potekom roka za prenos (1. 1. 2017), in
2. na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o sprejemu vrednostnih papirjev v sodni depozit v konkretni zadevi.
(6) Določbe tega člena ne posegajo v druge zakonite možnosti ravnanja z vrednostnimi papirji.«
75. Te spremembe in dopolnitve z dne 30. 3. 2016 začnejo veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Nov četrti odstavek 50. člena se ne glede na predhodno določbo prične uporabljati z dnem, ko KDD dejansko prenese izvajanje dela poravnav na poravnalno platformo T2S.
76. Za uveljavitev teh sprememb in dopolnitev je potrebno soglasje agencije.
Ljubljana, dne 30. marca 2016
Predsednik uprave 
Boris Tomaž Šnuderl l.r.
 
Predsednik nadzornega sveta 
Boris Peric l.r.
Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 20. aprila 2016 izdala odločbo št. 40212 1/2016-10 o soglasju k Pravilom poslovanja KDD.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti