Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1346. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015, stran 4583.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.) ter 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 17. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015.
2. člen 
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015 so znašali:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
13.439.036,27
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.700.239,97
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
3.920.849,43
700 Davki na dohodek in dobiček
2.876.674,00
703 Davki na premoženje
812.589,16
704 Domači davki na blago in storitve 
231.586,27
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.779.390,54
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.523.684,45
711 Takse in pristojbine
3.042,16
712 Globe in druge denarne kazni
13.641,41
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
225,00
714 Drugi nedavčni prihodki
238.797,52
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
138.539,13
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
68.039,13
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
70.500,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujne
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
7.600.257,17
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.299.298,98
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
6.300.958,19
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.566.475,26
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.077.391,85
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
554.371,99
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
82.657,93
402 Izdatki za blago in storitve
1.408.314,41
403 Plačila domačih obresti
32.047,52
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.157.032,75
410 Subvencije
236.218,09
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
315.541,46
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
240.838,61
413 Drugi tekoči domači transferi
1.364.434,59
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
9.237.431,70
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.237.431,70
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
94.618,96
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
10.963,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
83.655,96
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–127.438,99
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
922,02
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
922,02
750 Prejeta vračila danih posojil
922,02
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
24.838,89
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
24.838,89
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
24.838,89
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–23.916,87
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
404.192,31
55
ODPLAČILA DOLGA
404.192,31
550 Odplačila domačega dolga
404.192,31
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–555.548,17
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v letu 2015 in Poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Podrobnejši prikaz splošnega dela proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih programov in poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem ter obrazložitve se objavi na internetnih straneh Občine Šempeter - Vrtojba.
Št. 01101-9/2016-13
Šempeter pri Gorici, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti