Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1365. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-G), stran 4632.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-G) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. aprila 2016.
Št. 003-02-3/2016-12
Ljubljana, dne 3. maja 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI OPREMI V CESTNIH PREVOZIH (ZDCOPMD-G) 
1. člen
V Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 23/15) se v 2.a členu, prvem odstavku 2.b člena, 9. členu, tretjem odstavku 24. člena, tretjem odstavku 25. člena, prvem odstavku 28. člena, prvem in drugem odstavku 33. člena, prvem odstavku 35.a člena, prvem odstavku 39.b člena in prvem odstavku 39.d člena besedilo »Uredba 3821/85/EGS« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Uredba 165/2014/EU« v ustreznem sklonu.
2. člen 
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »določata uredbi« nadomesti z besedilom »določajo uredbe«.
3. člen 
V šestem odstavku 8. člena se besedilo »prvi alinei prvega pododstavka sedmega odstavka 15. člena Uredbe 3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »točki (i) prvega odstavka 36. člena Uredbe 165/2014/EU«.
V osmem odstavku se v prvi alinei besedilo »14. člena Uredbe 3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »33. člena Uredbe 165/2014/EU«, v tretji alinei pa se besedilo »prvega in drugega odstavka 15. člena in drugega odstavka 16. člena Uredbe 3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »tretjega odstavka 34. člena, drugega odstavka 35. člena in drugega odstavka 37. člena Uredbe 165/2014/EU«.
4. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(odobritev tipa in homologacija) 
(1) Odobritev tipa tahografa iz II. poglavja Uredbe 3821/85/EGS se izvede v državi članici v skladu s 5. členom Uredbe 3821/85/EGS.
(2) Za homologacijo iz III. poglavja Uredbe 165/2014/EU je pristojno ministrstvo, pristojno za promet.«.
5. člen 
Naslov 2. podpoglavja in 11. člen se spremenita tako, da se glasita:
»2. Delavnice za vgradnjo, preverjanje, kontrolo in popravilo zapisovalne opreme 
11. člen 
(splošna določba) 
(1) Pravna ali fizična oseba, ki pridobi odobritev ministrstva v skladu z Uredbo 165/2014/EU in tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: delavnica) za izvajanje postopkov vgradnje, preverjanja, kontrole in popravila zapisovalne opreme, znotraj teh postopkov opravlja naloge, ki so določene v Uredbi 165/2014/EU in Uredbi 3821/85/EGS (v nadaljnjem besedilu: naloge delavnice).
(2) Odobritev izda ministrstvo za obdobje petih let. Delavnica vloži vlogo za podaljšanje odobritve v roku 60 dni pred iztekom njene veljavnosti.
(3) Ob vsaki spremembi lastništva, upravitelja delavnice oziroma upraviteljice delavnice (v nadaljnjem besedilu: upravitelj) ali spremembi glede zaposlenih ljudi, ki opravljajo postopke v delavnici (v nadaljnjem besedilu: tehnik), mora delavnica v roku osmih dni spremembo vnesti v evidenco iz 16. člena tega zakona.
(4) Način izvajanja postopkov in nalog delavnice podrobneje predpiše minister.«.
6. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(obseg odobritve) 
(1) Odobritev za postopka preverjanja in kontrole se izda delavnici za oba postopka in vse tipe in proizvajalce zapisovalne opreme, ki ustrezajo določbam iz priloge IB Uredbe 3821/85/EGS in Priloge I ter II. poglavja Uredbe 165/2014/EU.
(2) Odobritev za postopka vgradnje in popravila se izda delavnici za vsaj en tip proizvajalca zapisovalne opreme, ki ustreza določbam iz priloge IB Uredbe 3821/85/EGS in Priloge I ter II. poglavja Uredbe 165/2014/EU.
(3) V odobritvi ministrstvo delavnici določi oznako odobritve, ki jo delavnica uporabi pri plombiranju.«.
7. člen 
V prvem odstavku 14. člena se v drugi alinei za besedilom »3821/85/EGS« doda besedilo »ali homologacije v skladu z Uredbo 165/2014/EU«.
V tretji alinei se za besedilom »Uredbe 3821/85/EGS« doda besedilo »ali IV. poglavjem Uredbe 165/2014/EU«.
V četrti alinei se besedilo »3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »165/2014/EU«.
8. člen 
V prvem odstavku 14.a člena se v sedmi alinei za besedilom »Uredbe 3821/85/EGS« doda besedilo »in četrtem odstavku 12. člena Uredbe 165/2014/EU«.
V petem odstavku se besedilo »3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »165/2014/EU«.
9. člen 
V prvem odstavku 17. člena se v prvi alinei za besedno zvezo «digitalne tahografe« doda besedilo »ali homologacijo za pametne tahografe iz III. poglavja Uredbe 165/2014/EU«.
V zadnji alinei četrtega odstavka in osmem odstavku se besedilo »3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »165/2014/EU«.
10. člen 
V prvem odstavku 18. člena se besedilo »3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »165/2014/EU«.
V petem odstavku se za besedilom »Uredbe 3821/85/EGS« doda besedilo »in II. poglavju Uredbe 165/2014/EU«.
11. člen 
Napovedni stavek prvega odstavka 20. člena se spremeni tako, da se glasi: »Javno pooblastilo izdajatelja kartic obsega dolžnost opravljati naslednje upravne naloge za izvršitev Uredbe 3821/85/EGS ali Uredbe 165/2014/EU, tega zakona in predpise, izdane za njihovo izvrševanje:«.
12. člen 
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »Sveta 3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »165/2014/EU«.
V drugem odstavku se besedilo »3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »165/2014/EU«.
13. člen 
V prvem odstavku 32. člena se v napovednem stavku za besedilom »Uredbe 3821/85/EGS,« doda besedilo »Uredbe 165/2014/EU,«.
V 4. točki se za besedo »tipa« doda besedilo »ali homologacijo«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku besedilo »3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »165/2014/EU«.
V prvi alinei se besedilo »16. člena Uredbe 3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »37. člena Uredbe 165/2014/EU«.
Peta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– začasno odvzeti voznikovo kartico v primeru, ko je treba izvesti postopke glede voznikove kartice v skladu s sedmim odstavkom 26. člena Uredbe 165/2014/EU;«.
Šesta in sedma alinea se črtata.
Dosedanja osma alinea postane šesta alinea.
V osmem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če nadzorni organ odredi izredni pregled zapisovalne naprave ali naprave za omejevanje hitrosti in pri pregledu odkrije predmete ali naprave, s pomočjo katerih se beležijo napačni podatki zapisovalne naprave, delavnica tak predmet ali napravo na stroške prevoznega podjetja, ki trenutno upravlja vozilo, odstrani iz vozila.«.
14. člen 
V prvem odstavku 35. člena se besedilo »tretjem odstavku 19. člena Uredbe 3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »40. členu Uredbe 165/2014/EU«.
15. člen 
Prvi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se kaznuje:
– z globo 800 eurov, če odreja mobilne delavce na delo tako, da je njihov tedenski delovni čas daljši od 48 ur (in ga ni dovoljeno podaljšati na 60 ur) za od osem do 12 ur (4. člen);
– z globo 1.250 eurov, če odreja mobilne delavce na delo tako, da je njihov tedenski delovni čas daljši od 48 ur (in ga ni dovoljeno podaljšati na 60 ur) za več kot 12 ur (4. člen);
– z globo 800 eurov, če odreja mobilne delavce na delo tako, da je njihov tedenski delovni čas daljši od 60 ur na teden za od pet do deset ur (4. člen);
– z globo 1.250 eurov, če odreja mobilne delavce na delo tako, da je njihov tedenski delovni čas daljši od 60 ur na teden za več kot deset ur (4. člen);
– z globo 800 eurov, če mobilnim delavcem ne omogoča odmorov med delovnim časom, zaradi česar odmor traja le od 10 do 20 minut za skupno število delovnih ur med šest in devet ur (5. člen);
– z globo 1.250 eurov, če mobilnim delavcem ne omogoča odmorov med delovnim časom, zaradi česar odmor traja manj kot 10 minut za skupno število delovnih ur med šest in devet ur (5. člen);
– z globo 800 eurov, če mobilnim delavcem ne omogoča odmorov med delovnim časom, zaradi česar odmor traja le od 20 do 30 minut za skupno število delovnih ur več kot devet ur (5. člen);
– z globo 1.250 eurov, če mobilnim delavcem ne omogoča odmorov med delovnim časom, zaradi česar odmor traja manj kot 20 minut za skupno število delovnih ur več kot devet ur (5. člen);
– z globo 800 eurov, če mobilnim delavcem odreja nočno delo tako, da njihov skupni dnevni delovni čas presega deset ur v vsakem 24-urnem obdobju od ene do treh ur (7. člen);
– z globo 1.250 eurov, če mobilnim delavcem odreja nočno delo tako, da njihov skupni dnevni delovni čas presega deset ur v vsakem 24-urnem obdobju za več kot tri ure (7. člen);
– z globo od 800 do 1.250 eurov, če ponareja, ne vodi ali ne zagotovi evidenc v skladu z drugim odstavkom 8. člena tega zakona;
– z globo od 800 do 1.250 eurov, če mobilnim delavcem na njihovo zahtevo ne zagotovi kopije evidence opravljenih delovnih ur (peti odstavek 8. člena);
– z globo od 800 do 1.250 eurov, če izda potrdilo iz šestega odstavka 8. člena tega zakona iz neupravičenih razlogov;
– z globo od 800 do 1.250 eurov, če ne izvaja hrambe v skladu z osmim odstavkom 8. člena tega zakona.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »oziroma v vozilu nima potrdila o odsotnosti ali ga na zahtevo pristojnega organa ne predloži v pregled (sedmi odstavek 8. člena)«.
16. člen 
V prvem odstavku 36.b člena se za besedo »vendar« doda besedilo »najmanj v višini 200 eurov in«.
17. člen 
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen 
(prekrški) 
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2006/ES ali prvim odstavkom 6. člena AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 7.500 eurov:
– 200 eurov za prekoračitev dnevnega ali dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje do največ ene ure,
– 300 eurov za prekoračitev dnevnega ali dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje od ene ure do največ dveh ur,
– 180 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dnevnega ali dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje za več kot dve uri,
– 210 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dnevnega časa vožnje, če je prekoračil dnevni čas vožnje za več kot štiri ure 30 minut in v tem obdobju ni imel predpisanih odmorov ali neprekinjenega časa počitka v trajanju vsaj štiri ure 30 minut,
– 210 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje, če je prekoračil dovoljeni podaljšani dnevni čas vožnje za več kot pet ur in v tem obdobju ni imel predpisanih odmorov ali neprekinjenega časa počitka v trajanju vsaj štiri ure 30 minut.
(2) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2006/ES ali prvim odstavkom 6. člena AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov za prekoračitev dnevnega ali dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje do največ ene ure,
– 100 eurov za prekoračitev dnevnega ali dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje od ene ure do največ dveh ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dnevnega ali dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje za več kot dve uri,
– 70 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dnevnega časa vožnje, če je prekoračil dnevni čas vožnje za več kot štiri ure 30 minut in v tem obdobju ni imel predpisanih odmorov ali neprekinjenega časa počitka v trajanju vsaj štiri ure 30 minut,
– 70 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje, če je prekoračil dovoljeni podaljšani dnevni čas vožnje za več kot pet ur in v tem obdobju ni imel predpisanih odmorov ali neprekinjenega časa počitka v trajanju vsaj štiri ure 30 minut.
(3) Voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2006/ES ali prvim odstavkom 6. člena AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov za prekoračitev dnevnega ali dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje do največ ene ure,
– 100 eurov za prekoračitev dnevnega ali dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje od ene ure do največ dveh ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dnevnega ali dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje za več kot dve uri,
– 70 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dnevnega časa vožnje, če je prekoračil dnevni čas vožnje za več kot štiri ure 30 minut in v tem obdobju ni imel predpisanih odmorov ali neprekinjenega časa počitka v trajanju vsaj štiri ure 30 minut,
– 70 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje, če je prekoračil dovoljeni podaljšani dnevni čas vožnje za več kot pet ur in v tem obdobju ni imel predpisanih odmorov ali neprekinjenega časa počitka v trajanju vsaj štiri ure 30 minut.
(4) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2006/ES ali drugim odstavkom 6. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 7.500 eurov:
– 200 eurov za prekoračitev tedenskega časa vožnje do največ štirih ur,
– 600 eurov za prekoračitev tedenskega časa vožnje od štirih ur do največ devetih ur,
– 150 eurov za vsako začeto uro prekoračitve tedenskega časa vožnje, če prekorači tedenski čas vožnje nad devet ur do največ 14 ur,
– 180 eurov za vsako začeto uro prekoračitve tedenskega časa vožnje, če prekorači tedenski čas vožnje za več kot 14 ur.
(5) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2006/ES ali drugim odstavkom 6. člena AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov za prekoračitev tedenskega časa vožnje do največ štirih ur,
– 200 eurov za prekoračitev tedenskega časa vožnje od štirih ur do največ devetih ur,
– 50 eurov za vsako začeto uro prekoračitve tedenskega časa vožnje, če prekorači tedenski čas vožnje nad devet ur do največ 14 ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve tedenskega časa vožnje, če prekorači tedenski čas vožnje za več kot 14 ur.
(6) Voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2006/ES ali drugim odstavkom 6. člena AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov za prekoračitev tedenskega časa vožnje do največ štirih ur,
– 200 eurov za prekoračitev tedenskega časa vožnje od štirih ur do največ devetih ur,
– 50 eurov za vsako začeto uro prekoračitve tedenskega časa vožnje, če prekorači tedenski čas vožnje nad devet ur do največ 14 ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve tedenskega časa vožnje, če prekorači tedenski čas vožnje za več kot 14 ur.
(7) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2006/ES ali tretjim odstavkom 6. člena AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 7.500 eurov:
– 200 eurov za prekoračitev skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov do največ desetih ur,
– 600 eurov za prekoračitev skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov od desetih ur do največ 15 ur,
– 150 eurov za vsako začeto uro prekoračitve skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov, če prekorači skupni čas vožnje dveh zaporednih tednov nad 15 ur do 22 ur 30 minut,
– 180 eurov za vsako začeto uro prekoračitve skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov, če prekorači skupni čas vožnje dveh zaporednih tednov za več kot 22 ur 30 minut.
(8) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2006/ES ali tretjim odstavkom 6. člena AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov za prekoračitev skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov do največ desetih ur,
– 200 eurov za prekoračitev skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov od desetih ur do največ 15 ur,
– 50 eurov za vsako začeto uro prekoračitve skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov, če prekorači skupni čas vožnje dveh zaporednih tednov nad 15 ur do 22 ur 30 minut,
– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov, če prekorači skupni čas vožnje dveh zaporednih tednov za več kot 22 ur 30 minut.
(9) Voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2006/ES ali tretjim odstavkom 6. člena AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov za prekoračitev skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov do največ desetih ur,
– 200 eurov za prekoračitev skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov od desetih ur do največ 15 ur,
– 50 eurov za vsako začeto uro prekoračitve skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov, če prekorači skupni čas vožnje dveh zaporednih tednov nad 15 ur do 22 ur 30 minut,
– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov, če prekorači skupni čas vožnje dveh zaporednih tednov za več kot 22 ur 30 minut.«.
18. člen 
37.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»37.a člen 
(prekrški) 
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 7. členom Uredbe 561/2006/ES ali 7. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 7.500 eurov:
– 200 eurov za prekoračitev neprekinjenega časa vožnje do odmora ali počitka do največ 30 minut,
– 300 eurov za prekoračitev neprekinjenega časa vožnje do odmora ali počitka od 30 minut do največ ene ure 30 minut,
– 180 eurov za vsako začeto uro prekoračitve neprekinjenega časa vožnje do odmora ali počitka, če prekorači neprekinjeni čas vožnje do odmora ali počitka od ene ure 30 minut do 11 ur 30 minut,
– 210 eurov za vsako začeto uro prekoračitve neprekinjenega časa vožnje do odmora ali počitka, če prekorači neprekinjeni čas vožnje do odmora ali počitka za več kot 11 ur 30 minut.
(2) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 7. členom Uredbe 561/2006/ES ali 7. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov za prekoračitev neprekinjenega časa vožnje do odmora ali počitka do največ 30 minut,
– 100 eurov za prekoračitev neprekinjenega časa vožnje do odmora ali počitka od 30 minut do največ ene ure 30 minut,
– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve neprekinjenega časa vožnje do odmora ali počitka, če prekorači neprekinjeni čas vožnje do odmora ali počitka od ene ure 30 minut do 11 ur 30 minut,
– 70 eurov za vsako začeto uro prekoračitve neprekinjenega časa vožnje do odmora ali počitka, če prekorači neprekinjeni čas vožnje do odmora ali počitka za več kot 11 ur 30 minut.
(3) Voznik, ki ravna v nasprotju s 7. členom Uredbe 561/2006/ES ali 7. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov za prekoračitev neprekinjenega časa vožnje do odmora ali počitka do največ 30 minut,
– 100 eurov za prekoračitev neprekinjenega časa vožnje do odmora ali počitka od 30 minut do največ ene ure 30 minut,
– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve neprekinjenega časa vožnje do odmora ali počitka, če prekorači neprekinjeni čas vožnje do odmora ali počitka od ene ure 30 minut do 11 ur 30 minut,
– 70 eurov za vsako začeto uro prekoračitve neprekinjenega časa vožnje do odmora ali počitka, če prekorači neprekinjeni čas vožnje do odmora ali počitka za več kot 11 ur 30 minut.«.
19. člen 
37.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»37.b člen 
(prekrški) 
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 7.500 eurov:
– 200 eurov, če skrajša dnevni čas počitka do največ ene ure,
– 300 eurov, če skrajša dnevni čas počitka od ene ure do največ dveh ur 30 minut,
– 180 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dnevni čas počitka od dveh ur 30 minut do največ šestih ur 30 minut,
– 210 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dnevni čas počitka za več kot šest ur 30 minut,
– 200 eurov, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka do največ ene ure,
– 300 eurov, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka od ene ure do dve uri,
– 180 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka od dveh ur do največ štirih ur 30 minut,
– 210 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka za več kot štiri ure 30 minut.
(2) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov, če skrajša dnevni čas počitka do največ ene ure,
– 100 eurov, če skrajša dnevni čas počitka od ene ure do največ dveh ur 30 minut,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dnevni čas počitka od dveh ur 30 minut do največ šestih ur 30 minut,
– 70 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dnevni čas počitka za več kot šest ur 30 minut,
– 40 eurov, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka do največ ene ure,
– 100 eurov, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka od ene ure do dveh ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka od dveh ur do največ štirih ur 30 minut,
– 70 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka za več kot štiri ure 30 minut.
(3) Voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov, če skrajša dnevni čas počitka do največ ene ure,
– 100 eurov, če skrajša dnevni čas počitka od ene ure do največ dveh ur 30 minut,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dnevni čas počitka od dveh ur 30 minut do največ šestih ur 30 minut,
– 70 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dnevni čas počitka za več kot šest ur 30 minut,
– 40 eurov, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka do največ ene ure,
– 100 eurov, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka od ene ure do dveh ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka od dveh ur do največ štirih ur 30 minut,
– 70 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka za več kot štiri ure 30 minut.
(4) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 7.500 eurov:
– 200 eurov za nezadosten čas počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka do največ ene ure,
– 300 eurov za nezadosten čas počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka od ene ure do največ dveh ur,
– 180 eurov za vsako začeto uro skrajšanja časa počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka od dveh ur do največ štirih ur 30 minut,
– 210 eurov za vsako začeto uro skrajšanja časa počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka za več kot štiri ure 30 minut.
(5) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov za nezadosten čas počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka do največ ene ure,
– 100 eurov za nezadosten čas počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka od ene ure do največ dveh ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja časa počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka od dveh ur do največ štirih ur 30 minut,
– 70 eurov za vsako začeto uro skrajšanja časa počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka za več kot štiri ure 30 minut.
(6) Voznik, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov za nezadosten čas počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka do največ ene ure,
– 100 eurov za nezadosten čas počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka od ene ure do največ dveh ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja časa počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka od dveh ur do največ štirih ur 30 minut,
– 70 eurov za vsako začeto uro skrajšanja časa počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka za več kot štiri ure 30 minut.
(7) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 7.500 eurov:
– 200 eurov za nezadosten dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka, če skrajša dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka do največ dveh ur,
– 150 eurov za vsako začeto uro skrajšanja dovoljenega skrajšanega tedenskega časa počitka, če skrajša dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka od dveh ur do največ štirih ur,
– 180 eurov za vsako začeto uro skrajšanja dovoljenega skrajšanega tedenskega časa počitka, če skrajša dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka za več kot štiri ure,
– 200 eurov za nezadosten tedenski čas počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni dovoljeno, do največ treh ur,
– 150 eurov za vsako začeto uro skrajšanja tedenskega časa počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni dovoljeno, od treh ur do devet ur,
– 180 eurov za vsako začeto uro skrajšanja tedenskega časa počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni dovoljeno, za več kot devet ur.
(8) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov za nezadosten dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka, če skrajša dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka do največ dveh ur,
– 50 eurov za vsako začeto uro skrajšanja dovoljenega skrajšanega tedenskega časa počitka, če skrajša dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka od dveh ur do največ štirih ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja dovoljenega skrajšanega tedenskega časa počitka, če skrajša dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka za več kot štiri ure,
– 40 eurov za nezadosten tedenski čas počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni dovoljeno, do največ treh ur,
– 50 eurov za vsako začeto uro skrajšanja tedenskega časa počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni dovoljeno, od treh ur do devet ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja tedenskega časa počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni dovoljeno, za več kot devet ur.
(9) Voznik, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo, vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 40 eurov za nezadosten dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka, če skrajša dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka do največ dveh ur,
– 50 eurov za vsako začeto uro skrajšanja dovoljenega skrajšanega tedenskega časa počitka, če skrajša dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka od dveh ur do največ štirih ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja dovoljenega skrajšanega tedenskega časa počitka, če skrajša dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka za več kot štiri ure,
– 40 eurov za nezadosten tedenski čas počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni dovoljeno, do največ treh ur,
– 50 eurov za vsako začeto uro skrajšanja tedenskega časa počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni dovoljeno, od treh ure do devet ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja tedenskega časa počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni dovoljeno, za več kot devet ur.
(10) Voznik, ki ravna v nasprotju z drugim stavkom druge alinee šestega odstavka in sedmim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo 40 eurov za vsako začeto uro nenadomestitve tedenskega časa počitka, vendar največ v višini 2.000 eurov.
(11) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s šestim a odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo (12-dnevno pravilo o izjemi glede tedenskega časa počitka), vendar največ v višini 7.500 eurov:
– 400 eurov za prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij po predhodnem rednem tedenskem času počitka, če je prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij do največ treh ur,
– 200 eurov za vsako začeto uro prekoračitve 12 zaporednih 24-urnih obdobij po predhodnem rednem tedenskem času počitka, če je prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij od treh ur do največ 12 ur,
– 250 eurov za vsako začeto uro prekoračitve 12 zaporednih 24-urnih obdobij po predhodnem rednem tedenskem času počitka, če je prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij za več kot 12 ur,
– 200 eurov za nezadosten 69-urni tedenski čas počitka po 12 zaporednih 24-urnih obdobjih, če je skrajšanje 69-urnega tedenskega časa počitka do največ dveh ur,
– 200 eurov za vsako začeto uro skrajšanja 69-urnega tedenskega časa počitka po 12 zaporednih 24-urnih obdobjih, če je skrajšanje 69-urnega tedenskega časa počitka od dveh uri do štirih ur,
– 250 eurov za vsako začeto uro skrajšanja 69-urnega tedenskega časa počitka po 12 zaporednih 24-urnih obdobjih, če je skrajšanje 69-urnega tedenskega časa počitka za več kot štiri ure,
– 200 eurov za vsako začeto uro nenadomestitve dovoljenega skrajšanega tedenskega počitka (69 ur) pred koncem tretjega tedna po koncu obdobja odstopanja,
– 300 eurov za prekoračitev časa vožnje med 22.00 in 6.00, več kot tri ure pred odmorom in v vozilu ni več voznikov, če je prekoračen čas vožnje pred odmorom do največ ene ure 30 minut,
– 200 eurov za vsako začeto uro prekoračitve časa vožnje med 22.00 in 6.00, več kot tri ure pred odmorom in v vozilu ni več voznikov, če je prekoračen čas vožnje pred odmorom za več kot eno uro 30 minut.
(12) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s šestim a odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo (12-dnevno pravilo o izjemi glede tedenskega časa počitka), vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 150 eurov za prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij po predhodnem rednem tedenskem času počitka, če je prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij do največ treh ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve 12 zaporednih 24-urnih obdobij po predhodnem rednem tedenskem času počitka, če je prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij od treh ur do največ 12 ur,
– 80 eurov za vsako začeto uro prekoračitve 12 zaporednih 24-urnih obdobij po predhodnem rednem tedenskem času počitka, če je prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij več kot 12 ur,
– 60 eurov za nezadosten 69-urni tedenski čas počitka po 12 zaporednih 24-urnih obdobjih, če je skrajšanje 69-urnega tedenskega časa počitka do največ dveh ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja 69-urnega tedenskega časa počitka po 12 zaporednih 24-urnih obdobjih, če je skrajšanje 69-urnega tedenskega časa počitka od dveh ur do štirih ur,
– 80 eurov za vsako začeto uro skrajšanja 69-urnega tedenskega časa počitka po 12 zaporednih 24-urnih obdobjih, če je skrajšanje 69-urnega tedenskega časa počitka za več kot štiri ure,
– 60 eurov za vsako začeto uro nenadomestitve dovoljenega skrajšanega tedenskega počitka (69 ur) pred koncem tretjega tedna po koncu obdobja odstopanja,
– 80 eurov za prekoračitev časa vožnje med 22. in 6. uro, več kot tri ure pred odmorom in v vozilu ni več voznikov, če je prekoračen čas vožnje pred odmorom do največ ene ure 30 minut,
– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve časa vožnje med 22. in 6. uro, več kot tri ure pred odmorom in v vozilu ni več voznikov, če je prekoračen čas vožnje pred odmorom za več kot eno uro 30 minut.
(13) Voznik, ki ravna v nasprotju s šestim a odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo (12-dnevno pravilo o izjemi glede tedenskega časa počitka), vendar največ v višini 2.000 eurov:
– 150 eurov za prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij po predhodnem rednem tedenskem času počitka, če je prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij do največ treh ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve 12 zaporednih 24-urnih obdobij po predhodnem rednem tedenskem času počitka, če je prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij od treh ur do največ 12 ur,
– 80 eurov za vsako začeto uro prekoračitve 12 zaporednih 24-urnih obdobij po predhodnem rednem tedenskem času počitka, če je prekoračitev 12 zaporednih 24-urnih obdobij za več kot 12 ur,
– 60 eurov za nezadosten 69-urni tedenski čas počitka po 12 zaporednih 24-urnih obdobjih, če je skrajšanje 69-urnega tedenskega časa počitka do največ dveh ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja 69-urnega tedenskega časa počitka po 12 zaporednih 24-urnih obdobjih, če je skrajšanje 69-urnega tedenskega časa počitka od dveh ur do štirih ur,
– 80 eurov za vsako začeto uro skrajšanja 69-urnega tedenskega časa počitka po 12 zaporednih 24-urnih obdobij, če je skrajšanje 69- urnega tedenskega časa počitka za več kot štiri ure,
– 60 eurov za vsako začeto uro nenadomestitve dovoljenega skrajšanega tedenskega počitka (69 ur) pred koncem tretjega tedna po koncu obdobja odstopanja,
– 80 eurov za prekoračitev časa vožnje med 22. in 6. uro, več kot tri ure pred odmorom in v vozilu ni več voznikov, če je prekoračen čas vožnje pred odmorom do največ ene ure 30 minut,
– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve časa vožnje med 22. in 6. uro, več kot tri ure pred odmorom in v vozilu ni več voznikov, če je prekoračen čas vožnje pred odmorom za več kot eno uro 30 minut.«.
20. člen 
V prvem odstavku 39. člena se besedilo »12. členom Uredbe 3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »22. členom Uredbe 165/2014/EU«.
V tretjem odstavku se besedilo »12. člena Uredbe 3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »22. člena Uredbe 165/2014/EU«.
21. člen 
V 39.c členu se za besedilom »Uredbe 3821/85/EGS« doda besedilo »ali IV. poglavje Uredbe 165/2014/EU.«.
22. člen 
V prvem odstavku 39.č člena se za besedilom »Uredbe 3821/85/EGS« doda besedilo »ali IV. poglavjem Uredbe 165/2014/EU«.
23. člen 
V prvem odstavku 39.i člena se besedilo »Prilogo I oziroma Prilogo IB Uredbe 3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »Prilogo IB Uredbe 3821/85/EGS ali Prilogo I Uredbe 165/2014/EU ali II. poglavjem Uredbe 165/2014/EU«.
24. člen 
Tretji odstavek 39.m člena se črta.
25. člen 
V prvem in drugem odstavku 40. člena se besedilo »3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »165/2014/EU«.
26. člen 
V prvem in drugem odstavku 40.a člena se besedilo »13. členom Uredbe 3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »prvim odstavkom 32. člena Uredbe 165/2014/EU«.
V tretjem in četrtem odstavku se besedilo »prilogo IB Uredbe 3821/85/EGS oziroma s prvim odstavkom 32. člena Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES« nadomesti z besedilom »prvim odstavkom 23. člena Uredbe 165/2014/EU«.
27. člen 
V prvem in drugem odstavku 40.b člena se besedilo »14. člena Uredbe 3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »33. člena Uredbe 165/2014/EU«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo od 4.000 do 8.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 27. členom Uredbe 165/2014/EU ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če voznik omenjene osebe:
– ima več voznikovih kartic,
– nima oziroma uporablja ponarejeno voznikovo kartico,
– opravlja vožnjo z voznikovo kartico, ki ni njegova last,
– opravlja vožnjo z voznikovo kartico, ki je bila izdana na podlagi lažne izjave ali ponarejenih dokumentov.«.
28. člen 
V drugem odstavku 40.c člena se besedilo »prvim odstavkom 15. člena Uredbe 3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »četrtim odstavkom 29. člena Uredbe 165/2014/EU«.
V dvanajstem odstavku se besedilo »sedmim odstavkom 15. člena Uredbe 3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »prvim in drugim odstavkom 36. člena Uredbe 165/2014/EU«.
29. člen 
V prvem in tretjem odstavku 40.č člena se besedilo »z osmim odstavkom 15. člena Uredbe 3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »s tretjim odstavkom 32. člena Uredbe 165/2014/EU«.
30. člen 
V prvem, drugem, petem, šestem in sedmem odstavku 40.d člena se besedilo »16. člena Uredbe 3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »37. člena Uredbe 165/2014/EU«.
V osmem odstavku se besedilo »tretjim odstavkom 16. člena Uredbe 3821/85/EGS« nadomesti z besedilom »35. členom Uredbe 165/2014/EU«.
KONČNA DOLOČBA 
31. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 130-02/16-1/13
Ljubljana, dne 22. aprila 2016
EPA 1023-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost