Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1400. Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Log - Dragomer, stran 4753.

  
Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF in 14/13) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 10. redni seji dne 13. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Log - Dragomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Log - Dragomer (v nadaljevanju: občina) določi mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na območju občine.
II. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST NA PRIMARNI RAVNI 
2. člen 
(zdravstvena dejavnost v občini) 
(1) Zdravstvena dejavnost na primarni ravni v občini obsega:
– osnovno zdravstveno dejavnost,
– lekarniško dejavnost.
(2) Zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni v občini obsega:
– specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje.
III. IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI 
3. člen 
(izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni) 
(1) Zdravstveno dejavnost na primarni ravni v občini opravlja zdravstvena postaja v okviru zdravstvenega doma Vrhnika, katerega soustanovitelj je občina in zasebni zdravstveni delavci.
(2) Na način iz prejšnjega odstavka se zagotavlja izvajanje naslednjih zdravstvenih dejavnosti:
– preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
– zdravstveno varstvo otrok in mladine,
– družinska medicina,
– preventivno in kurativno zobozdravstvo.
4. člen 
(javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti) 
Na območju občine se, v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost, podeli dovoljenje javnemu zavodu za podružnično lekarno.
5. člen 
(zdravstvena postaja) 
(1) Na območju občine se ustanovi zdravstvena postaja v kateri se izvaja:
– nujna medicinska pomoč,
– splošna medicina,
– zdravstveno varstvo otrok in mladine oziroma družinska medicina,
– osnovne diagnostične preiskave in
– preventivno in kurativno zobozdravstvo.
(2) Za zagotavljanje drugih dejavnosti, ki se opravljajo v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti se zdravstvena postaja povezuje z zdravstvenim domom Vrhnika.
6. člen 
(zasebni zdravstveni delavci) 
Osnovno zdravstveno dejavnost na območju občine lahko na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost določene pogoje.
IV. KADRI ZA ZAGOTAVLJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI 
7. člen 
(kadri) 
Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti mora zdravstveni dom iz 6. člena tega odloka skupaj z zasebnimi zdravstvenimi delavci zagotoviti naslednje število kadrov:
1. za dejavnost družinske medicine: en zdravnik splošne medicine s pripadajočim timom;
2. za dejavnost zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov: en pediater s pripadajočim timom;
3. za dejavnost zobozdravstva: en zdravnik dentalne medicine s pripadajočim timom.
V. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 160-1/2016
Dragomer, dne 13. aprila 2016
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost