Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

17. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o gospodarskem in tehničnem sodelovanju, stran 222.

  
Na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 ZUTD in 31/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH ARABSKIH EMIRATOV O GOSPODARSKEM IN TEHNIČNEM SODELOVANJU 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o gospodarskem in tehničnem sodelovanju, podpisan v Ljubljani 17. septembra 2015.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
1 Besedilo sporazuma v angleškem in arabskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
S P O R A Z U M 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH ARABSKIH EMIRATOV O GOSPODARSKEM IN TEHNIČNEM SODELOVANJU 
Preambula 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenih arabskih emiratov (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se
v želji okrepiti prijateljske odnose ter razvijati gospodarsko in tehnično sodelovanje med državama na podlagi načela enakosti, vzajemnosti in obojestranske koristi,
ob potrditvi skupnega interesa za krepitev sodelovanja,
v prepričanju, da bo ta sporazum temelj za razvoj gospodarskega in tehničnega sodelovanja med državama,
dogovorili:
1. člen
Namen in področje uporabe sporazuma 
1. Pogodbenici si v skladu s svojo veljavno zakonodajo prizadevata za razvoj in krepitev gospodarskega in tehničnega sodelovanja med državama.
2. Področja sodelovanja so med drugim:
a)
industrija,
b)
infrastruktura,
c)
telekomunikacije in informacijska družba,
d)
inovacije in tehnološki razvoj,
e)
promet,
f)
okolje,
g)
naložbe,
h)
blagovna in storitvena menjava,
i)
turizem,
j)
izobraževanje in razvoj človeških virov,
k)
petrokemija in petrokemijsko inženirstvo,
l)
finančne storitve,
m)
mala in srednje velika podjetja,
n)
kmetijstvo.
3. Pogodbenici za namen izvajanja gospodarskega in tehničnega sodelovanja po tem sporazumu spodbujata ustrezne specializirane subjekte in poslovne skupnosti, naj preučijo možnosti za izvedbo projektov na različnih področjih gospodarskega in tehničnega sodelovanja.
2. člen
Obveznosti pogodbenic 
1. Pogodbenici:
a) sprejmeta vse potrebne ukrepe za razvoj gospodarskega in tehničnega sodelovanja v obeh državah;
b) sprejmeta vse potrebne ukrepe za lažjo izmenjavo informacij o gospodarskih razmerah, tudi zakonih in drugih predpisih, gospodarskih programih in poslovnih dejavnostih, ter drugih informacij v obojestranskem interesu;
c) opredelita težave in ovire, ki hromijo dvostransko gospodarsko sodelovanje, ter predlagata ukrepe za njihovo odpravo.
2. Pogodbenici spodbujata in podpirata sodelovanje med malimi in srednje velikimi podjetji na vseh področjih ter preučita možnosti za morebitne skupne naložbe.
3. Pogodbenici vlagateljem v obeh državah zagotovita posebne olajšave in spodbude, če so skladne z njuno veljavno zakonodajo ter mednarodnimi obveznostmi in zavezami.
4. Pogodbenici:
a) spodbujata udeležbo svojih poslovnih skupnosti na mednarodnih sejmih in razstavah v obeh državah;
b) podpirata in spodbujata izmenjavo obiskov poslovnih delegacij.
5. Pogodbenici v okviru svoje veljavne zakonodaje zagotovita vse mogoče zmogljivosti za pretovarjanje, ponovni izvoz in začasno skladiščenje blaga.
3. člen
Ustanovitev skupne gospodarske komisije 
1. Za izvajanje tega sporazuma se ustanovi skupna gospodarska komisija (v nadaljnjem besedilu: skupna komisija), ki jo sestavljajo predstavniki vlad in poslovnih skupnosti pogodbenic. Vsaka pogodbenica imenuje sopredsedujočega skupni komisiji.
2. Skupna komisija zaseda izmenično v eni in drugi državi. Pogodbenici se dogovorita o datumu, dnevnem redu in vseh drugih podrobnostih zasedanj.
3. Skupna komisija sprejme svoj poslovnik.
4. Skupna komisija si med drugim prizadeva za:
a) spremljanje izvajanja tega sporazuma;
b) oceno in pripravo predlogov za izvajanje določb tega sporazuma in vseh posebnih sporazumov oziroma dogovorov, sklenjenih na njegovi podlagi;
c) spodbujanje sodelovanja na področjih po tem sporazumu ali za širše in okrepljeno sodelovanje na drugih področjih, o katerih se pogodbenici dogovorita;
d) pripravo priporočil za odpravo morebitnih ovir, ki bi se pojavile med izvajanjem sporazumov oziroma dogovorov ali projektov, zasnovanih v skladu s tem sporazumom;
e) če je to potrebno, sklepanje sporazumov oziroma dogovorov na podlagi tega sporazuma o sodelovanju na prej naštetih področjih ter pripravo drugih projektov, o katerih se dogovorita pogodbenici;
f) če je to potrebno, ustanavljanje stalnih ali začasnih komisij ali delovnih skupin ter jasno opredelitev njihovih nalog.
4. člen
Regionalni in mednarodni sporazumi 
1. Sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov, zavezujočih za pogodbenici, ali iz njunega članstva v mednarodnih organizacijah. Prav tako ne vpliva na obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Evropski uniji, in obveznosti, ki izhajajo iz članstva Združenih arabskih emiratov v Svetu za sodelovanje v Zalivu.
2. Nič v tem sporazumu ni mogoče razlagati tako, kot da pogodbenici obvezuje, da druga drugi zdaj ali v prihodnje zagotavljata ugodno obravnavo, prednost ali privilegij na podlagi katerega koli obstoječega ali prihodnjega mednarodnega sporazuma, katerega članica je ali bi lahko postala katera od pogodbenic.
5. člen
Razlaga in reševanje sporov 
Morebitne spore glede razlage ali izvajanja tega sporazuma pogodbenici rešujeta po mirni poti s posvetovanji v skupni komisiji; če spora ni mogoče rešiti s posvetovanji, ga rešujeta po diplomatski poti.
6. člen
Spremembe 
Spremembe tega sporazuma so mogoče v pisni obliki s soglasjem pogodbenic. Sprejmejo se v obliki ločenih protokolov, ki so sestavni del sporazuma in začnejo veljati v skladu z določbami 7. člena tega sporazuma.
7. člen
Trajanje, podaljšanje in odpoved 
1. Pogodbenici se po diplomatski poti pisno uradno obvestita o dokončanju notranjepravnih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti sporazuma. Sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega od obeh uradnih obvestil.
2. Sporazum velja pet (5) let in se samodejno podaljšuje za nadaljnja petletna (5) obdobja, razen če ena od pogodbenic najmanj šest (6) mesecev pred potekom njegove veljavnosti po diplomatski poti pisno uradno ne obvesti druge pogodbenice, da ga namerava odpovedati.
3. Razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače, odpoved ne vpliva na veljavnost ali trajanje katerega koli sporazuma oziroma dogovora, projekta, zaveze ali dejavnosti po tem sporazumu, dokler se ta sporazum oziroma dogovor, projekt, zaveza ali dejavnost ne izpelje do konca.
V POTRDITEV TEGA sta podpisana, ki sta ju ustrezno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.
Podpisano v Ljubljani dne 17. septembra 2015 v dveh izvirnikih v slovenskem, arabskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado 
Republike Slovenije 
Zdravko Počivalšek (l.r.)
Za Vlado 
Združenih arabskih emiratov 
Sultan bin Saeed 
Al Mansoori (l.r.)
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-8/2016
Ljubljana, dne 7. aprila 2016
EVA 2015-1811-0195
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miro Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost