Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1409. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015, stran 4760.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 12. redni seji dne 20. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 obsega:
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.542.961
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.923.362
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.723.929
700 Davki na dohodek in dobiček
1.621.965
703 Davki na premoženje
38.598
704 Domači davki na blago in storitve
63.366
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
199.433
710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja
101.529
711 Takse in pristojbine
3.995
712 Globe in druge denarne kazni
3.582
713 Prihodki od prodaje blaga in storite
0
714 Drugi nedavčni prihodki
90.327
72
KAPITALSKI PRIHODKI
115
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišča in nematerialnega premoženja
0
73
PREJETE DONACIJE
2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.500
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.616.984
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
822.519
741 Prejeta sredst. iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU 
1.794.465
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.394.168
40
TEKOČI ODHODKI 
737.416
400 Plače in drugi izdatki za zaposlene
205.389
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
31.477
402 Izdatki za blago in storitve
469.136
403 Plačila domačih obresti
11.980
409 Rezerva
19.434
41
TEKOČI TRANSFERI
1.015.856
410 Subvencije 
13.400
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
588.237
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
143.028
413 Drugi tekoči domači transferi
271.191
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.598.679
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.598.679
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
42.217
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
28.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
14.217
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
148.793 
B.
RAČUN FINANČINIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADLOŽEVANJE
0
50
ZADLOŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
40.000
55
ODPLAČILO DOLGA
40.000
550 Odplačilo domačega dolga
40.000
IX.
POVEČ. (ZMANJŠANJE) SRED. NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
108.793
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–40.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
–148.793
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
248.948
3. člen
Neporabljena sredstva proračunskega sklada za takso za obremenjevanje voda v višini 273.891,19 EUR se prenesejo v leto 2016 in se porabijo za investicije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
4. člen 
Ostanek sredstev na računih konec leta 2015 v višini 341.734,70 EUR se vključijo v proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2016.
5. člen 
Sestavni del zaključnega računa je tudi posebni del ter načrt razvojnih programov.
6. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2016
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 20. aprila 2016
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.

AAA Zlata odličnost