Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1414. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi, stran 4770.

  
Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 21. aprila 2016 sprejel
O D L O K 
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi 
1. člen 
(območje urejanja) 
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi.
2. člen 
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu) 
Sprejem predvidenega podrobnega prostorskega načrta je utemeljen na podlagi Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi (Uradni list RS, št. 92/15).
3. člen 
(namen sprejetja) 
Namen sprejetja začasnih ukrepov je preprečitev utemeljene nevarnosti, da bo sicer izvedba prostorskih ureditev onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali stroški njihove izvedbe ali, da bodo za njihovo izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
4. člen 
(območje začasnih ukrepov) 
Zavarovano območje obsega območja stavbnih zemljišč naslednjih parcelnih številk oziroma njihovih delov znotraj območja urejanja: *156, *318, *459, *721, 1816/1 – del, 1816/2, 1816/3, 1817/111, 1817/112, 1817/115, 1823/173, 1823/174, 1823/289, 1823/290, 1823/296 – del, 1823/310, 1823/428, 1823/431, 1823/432, 1823/433, 1823/434, 1823/435, 1823/436, 1823/438, 1823/439, 1823/440, 1823/441, 1823/452, 1823/455, 1823/456, 1823/457, 1823/461, 1823/471, 1823/487, 1823/488, 1823/489, 1823/69, 1823/70, 1823/71, 1823/72, 1823/73, 1823/74, 1823/78, 1823/79, 1823/80, 1823/81, 1823/82, 1823/83, 1975/1 – del, 1823/86 – del, 1823/68, 1823/87, vse k.o. Žalec.
5. člen 
(vrste začasnih ukrepov) 
Do sprejema prostorskega akta iz 2. člena se sprejmeta naslednja začasna ukrepa:
– Prepoved izvajanja gradenj,
– Prepoved izdaje gradbenih dovoljenj.
6. člen 
Ne glede na določila 5. člena so v »območju začasnih ukrepov« dovoljena dela, gradnja in izdaja gradbenih dovoljenj za:
a. Geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo predvidenega prostorskega akta,
b. Gradnje s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura,
c. Rekonstrukcije objektov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje objektov in za bivanje in delo prebivalcev na tem območju,
d. Izvajanje gradenj, ki so bile v času uveljavitve začasnih ukrepov s tem odlokom že dovoljene z dokončnim gradbenim dovoljenjem.
7. člen 
(1) Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin v območju urejanja, na katerem je v pripravi omenjeni prostorski akt, morajo dopustiti dostop do nepremičnin ter izvedbo geodetskih, geoloških in drugih del, potrebnih za izdelavo prostorskega akta, kakor tudi zaradi razlastitve ali omejitve drugih pravic na njih v javno korist.
(2) Če je bila pri opravljanju del iz prejšnjega odstavka povzročena škoda, ima lastnik oziroma uporabnik nepremičnine pravico zahtevati odškodnino od naročnika teh del.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
8. člen 
(čas veljavnosti začasnih ukrepov) 
Začasni ukrepi veljajo do uveljavitve prostorskega akta opredeljenega v prvem in drugem členu tega odloka.
9. člen 
(dokončanje začetih postopkov) 
Postopki za izdajo gradbenih dovoljenj, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo po do sedaj veljavnih predpisih.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0005/2014
Žalec, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost