Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2016 z dne 9. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2016 z dne 9. 5. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1426. Zakon o partnerski zvezi (ZPZ)
1427. Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD)
1428. Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-F)

MINISTRSTVA

1429. Odredba o spremembah Odredbe o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti žičniških naprav za prevoz oseb za nameravano uporabo

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1430. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju Visoke šole za gradbeno inženirstvo Kranj (skrajšano VŠGI Kranj)
1431. Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost zasebnega varovanja

OBČINE

Brežice

1432. Cenik zaračunanih cen omrežnine pri gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
1433. Cenik potrjenih cen omrežnine pri gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo

Črenšovci

1434. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci – SD OPN 1

Dolenjske Toplice

1435. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2015
1436. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, pogrebnih svečanostih, urejanju pokopališč in koncesijskemu aktu za podelitev koncesije v Občini Dolenjske Toplice
1437. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Gorenja vas-Poljane

1438. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2015
1439. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorenja vas - Poljane
1440. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Gorenja vas - Poljane
1441. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Hrpelje-Kozina

1442. Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2015
1443. Odlok o imenovanju ulic v naselju Kozina
1444. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter sejninah in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Hrpelje - Kozina
1445. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Hrpelje - Kozina

Ilirska Bistrica

1446. Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica
1447. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Ivančna Gorica

1448. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica

Kobarid

1449. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Kočevje

1450. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2015
1451. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stara Cerkev
1452. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Rinži
1453. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev
1454. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2016

Krško

1455. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Krško

Miren-Kostanjevica

1456. Odlok o priznanjih Občine Miren - Kostanjevica
1457. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1772/2 k. o. 2331-VOJŠČICA

Sežana

1458. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov«

Slovenj Gradec

1459. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015
1460. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem
1461. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju mladinskih programov v Mestni občini Slovenj Gradec
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti