Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1415. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2016, stran 4771.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 12. redni seji dne 21. aprila 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2016 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2016 (Uradni list RS, št. 16/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
15.741.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.675.398
70
DAVČNI PRIHODKI
12.217.080
700 Davki na dohodek in dobiček
10.376.080
703 Davki na premoženje
1.483.000
704 Domači davki na blago in storitve
358.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.458.318
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.780.139
711 Takse in pristojbine
19.000
712 Globe in druge denarne kazni
58.290
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
43.950
714 Drugi nedavčni prihodki
556.939
72
KAPITALSKI PRIHODKI
371.077
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
44.077
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
327.000
73
PREJETE DONACIJE
158.591
730 Prejete donacije iz domačih virov
158.591
74
TRANSFERNI PRIHODKI
535.934
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
482.934
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 
53.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.783.000
40
TEKOČI ODHODKI 
4.940.507
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.075.653
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
157.599
402 Izdatki za blago in storitve
2.622.447
403 Plačila domačih obresti
158.600
409 Rezerve
926.208
41
TEKOČI TRANSFERI
8.088.255
410 Subvencije
298.038
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.290.660
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
872.878
413 Drugi tekoči domači transferi
2.626.679
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.282.278
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.282.278
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
471.960
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
271.900
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
200.060
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.042.000
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
400
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
400
752 Kupnine iz naslova privatizacije
400
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
1.050
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.050
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
1.050
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–650
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
181.946
50
ZADOLŽEVANJE
181.946
500 Domače zadolževanje
181.946
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.025.671
55
ODPLAČILA DOLGA
1.025.671
550 Odplačila domačega dolga
1.025.671
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.886.375
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–843.725
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.042.000
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2015
2.899.529
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, ukrepi in državne pomoči.«
2. člen 
Besedilo prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 150.638 EUR se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi teh sredstev odloča župan.«
3. člen 
Besedilo prvega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 181.946 EUR.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-0001/2016
Žalec, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost