Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1420. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2016, stran 4779.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/14) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 12. redni seji dne 21. aprila 2016 sprejel
L E T N I  P R O G R A M  Š P O R T A 
v Občini Žalec za leto 2016 
(1) UVOD
Z letnim programom športa v Občini Žalec za leto 2016 se določijo vsebine športnih programov, obseg in vrsta športnih dejavnosti in višina proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih športnih vsebin. Vodilo pri načrtovanju letnega programa športa so določila Nacionalnega programa športa in Pravilnik o merilih za sofinanciranje programov športa v Občini Žalec (v nadaljevanju Pravilnik).
Z javnim razpisom je omogočena prijava programov vsem zainteresiranim izvajalcem športnih programov. Prispele vloge bo komisija za šport, ki jo imenuje župan, ovrednotila na podlagi Pravilnika. Z vsemi izbranimi izvajalci športnih programov bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov.
Izhodišča in cilji ob pripravi letnega programa športa so:
– Vsem občanom omogočiti dostopnost športnih površin in jih spodbuditi k vključitvi v različne programe športa in rekreacije.
– S sofinanciranjem interesnih programov in programov za mlade, spodbujati aktiven način preživljanja prostega časa.
– V sodelovanju z društvi in osnovnimi šolami zagotoviti dostopnost športnih programov vsem občanom.
– S sofinanciranjem programov kakovostnega in vrhunskega športa ustvariti pogoje za uspešen razvoj vrhunskih športnic in športnikov.
– Z organizacijo različnih športnih prireditev približati šport ljudem in povečati število športno aktivnih občanov.
(2) VIŠINA SREDSTEV TER VRSTA DEJAVNOSTI
Za programe športa se zagotovijo sredstva v višini 397.155,00 €, od tega 152.445,00 € za investicije v športno infrastrukturo in 244.710,00 € za dejavnosti izvajalcev letnega programa športa.
1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV, KI SE PROSTOVOLJNO UKVARJAJO S ŠPORTOM ZUNAJ OBVEZNEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA, zagotavlja se 23.650 €.
A.
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (Zlati sonček, Ciciban planinec in 60-urni programi)
– Za program Zlati sonček se zagotovi propagandno gradivo (diplome, knjižice, medalje in priročniki) 
– Za program »Ciciban planinec« se sofinancira strokovni kader in objekt 
– Za druge programe se sofinancira strokovni kader in objekt za največ 60 ur na skupino, ki vključuje od 12 do 20 otrok.
B.
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Mladi planinec in drugi 80-urni programi)
– Za programa Zlati sonček in Krpan se zagotovi propagandno gradivo (diplome, knjižice, medalje in priročniki) 
– Za program »Naučimo se plavati« se sofinancira strokovni kader in objekt 
– Za programa Mladi planinec in druge programe se sofinancira strokovni kader, propagandno gradivo in objekt. 
– Za šolska športna tekmovanja se zagotovi objekt, poleg tega pa se sofinancira še: 
– Do medobčinskega nivoja: medalje in pokali in sodniški stroški 
– Od vključno področnega nivoja dalje: prijavnina in prevoz za eno ekipo, obrok hrane, ter sodniški in stroški medalj in pokalov, če je tekmovanje organizirano v Občini Žalec. 
C.
Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 
Za te programe se sofinancira strokovni kader in objekt, predvsem za programe prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi iger z žogo in drugi podobni do 80-urni programi.
D.
Interesna športna dejavnost študentov 
Zagotovi se najem objekta in strokovni kader do 80-urni program.
2. KAKOVOSTNI ŠPORT – zagotavlja se 120.000 €
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi Pravilnika in zajema strokovni kader ter najem športnega objekta. Sofinancirali se bodo programi, v katerih tekmujejo registrirani športniki v tekmovanjih pod okriljem nacionalnih panožnih zvez. V okviru sredstev za kakovostni šport so predvidena tudi sredstva za sofinanciranje plač strokovnega kadra na področju športa v društvih, ki igrajo v prvi članski ligi v kolektivnih športih.
3. VRHUNSKI ŠPORT in USPEŠNI NASTOPI ŠPORTNIKOV – zagotavlja se 28.620 €
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega svetovnega ali perspektivnega razreda. V letu 2016 se bo sofinancirana udeležba športnikov Občine Žalec na mednarodnih športnih prireditvah v skladu s Pravilnikom do največ 10.120 €. Razlika sredstev se zagotavlja za financiranja programov športnih društev v skladu s Pravilnikom.
4. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV – zagotavlja se 8.300 €
Sofinanciranje je namenjeno za delovanje športnih društev, za izobraževanje strokovnih delavcev in za sofinanciranje osnovnih materialnih stroškov. Za Zvezo športnih društev se namenijo sredstva za zavarovanje odgovornosti trenerjev.
5. ŠPORTNE PRIREDITVE, PROGRAMI ZA MLADINO in ŠPORT INVALIDOV – zagotavlja se 64.140 €.
Občina Žalec bo sofinancirala športne prireditve, ki so v organizaciji ZKŠT Žalec ali športnih društev v skladu s Pravilnikom. Sofinancirajo se prireditve, ki se v celoti ali delno odvijajo na območju Občine Žalec in so dostopne vsem. Višina sofinanciranja je odvisna od nivoja prireditve (občinska, medobčinska, državna, mednarodna, jubilejna) in množičnosti.
Sredstva programov za mladino so namenjena različnim počitniškim aktivnostim, predvsem plavalnim izletom in interesnim programom.
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom
6. INVESTICIJE, INVESTICIJSKO in TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV – zagotavlja se 152.445 €
Za tekoče vzdrževanje je namenjenih 25.020 €. Ta sredstva so namenjena za vzdrževanje športnega centra Žalec, Športnega parka v Šempetru in drugih športnih igrišč, ter objektov.
Za investicije je namenjenih 127.425 € in se namenijo:
– v Športnem centru Žalec za sanacijo stare tribune, postavitev zaščitne mreže ob obvoznici, menjavo zaščitne mreže na igrišču za odbojko na mivki, nabavo in menjavo nogometnih golov, ureditev mreže pri atletskem metališču in ostala investicijska popravila se nameni 74.200€
– za sofinanciranje smučišča Liboje – 1.500 €;
– za investicijsko vzdrževanje večnamenskih igrišč po Občini Žalec – 10.500 €.
– Odkup zemljišč na območju športnega parka v Šempetru – 41.225 €.
(3) VELJAVNOST IN UPORABA LPŠ
Letni program športa v Občini Žalec začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2016. V primeru rebalansa proračuna se bo dopolnil Letni program športa v Občini Žalec za leto 2016.
Št. 650-01-0002/2016
Žalec, dne 21. aprila 2016
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost