Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1421. Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2016, stran 4780.

  
Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB in 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 12. redni seji dne 21. aprila 2016 sprejel
L E T N I  P R O G R A M  K U L T U R E 
v Občini Žalec za leto 2016 
I. 
Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2016 opredeljuje dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so financirane s sredstvi občinskega proračuna, ter višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu.
II. 
V proračunu Občine Žalec za leto 2016 so sredstva za kulturo namenjena v višini 778.670,00 € za:
– financiranje in sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev ter programov, projektov in prireditev občinskega pomena, ki jih izvajajo tako društva kot javni zavodi in sklad,
– vzdrževanje in investicije v infrastrukturo namenjeno za kulturno dejavnost.
III. 
Iz sredstev proračuna za namene iz 2. točke Letnega programa kulture se bodo sofinancirale različne kulturne vsebine:
– dejavnosti in projekti kulturnih društev in drugih neprofitnih organizacij,
– knjižnična dejavnost,
– gledališka, glasbena dejavnost in programi abonmajskih predstav,
– Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
– mediji in avdiovizualna kultura,
– prireditve občinskega pomena (večje prireditve, kulturni praznik, občinski praznik, dan državnosti, dan samostojnosti in enotnosti …),
– varovanje in obnova kulturne dediščine,
– vzdrževanje, obnova in investicije v kulturno infrastrukturo.
Proračunska postavka
Vsebina 
Vrednost v €
4041
Prireditve ob občinskem prazniku
6.100,00
4042
Prireditve ob državnih praznikih
11.040,00
4043
Ostale prireditve
1.300,00
18001
Vzdrževanje kulturnih spomenikov – Dvorec Novo Celje
5.000,00
18003
Upravljanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov – Savinova hiša 
21.000,00
18004
Vzdrževanje grobov in grobišč
4.230,00
18006
Sofinanciranje kulturnih projektov 
18.400,00
18021
Nakup knjig za Medobčinsko splošno knjižnico Žalec
26.400,00
18022
Drugi programi v knjižnicah
6.140,00
18024
Izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij
20.000,00
18028
Brezplačni časopis Utrip za občane
65.000,00
18033
Programi samostojnih kulturnih izvajalcev – Dom II. slovenskega tabora
25.800,00
18034
Programi samostojnih kulturnih izvajalcev – Savinova hiša
16.040,00
18035
Programi samostojnih kulturnih izvajalcev – BUMFEST
4.000,00
18037
Festival akustične glasbe
1.840,00
18040
Sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti OI Žalec
7.100,00
18042
Sofinanciranje programov kulturnih društev: 
– za programski del 
– za investicije 
58.900,00 
20.900,00
18044
Nagrade za kulturne dosežke (Savinova odličja)
4.700,00
18046
Festival Sredi zvezd
3.070,00
18047
Mednarodni folklorni festival
4.000,00
18062
Investicije in investicijsko vzdrževanje Doma II. slovenskega tabora
13.000,00
18063
Energetska sanacija Doma II. slovenskega tabora s prizidkom 
434.710,00
SKUPAJ
778.670,00
IV. 
Delitev sredstev za sofinanciranje redne dejavnosti društev in projektov iz Letnega programa kulture pod proračunskimi postavkami: 18006 in 18042, se izvede na podlagi prijav na javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov ljubitelske kulturne dejavnosti.
V. 
Program, ki ga ne določa Letni program kulture, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje. Občina sofinancira projekt iz drugih proračunskih postavk in če je neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju, na podlagi drugega odstavka 102. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Št. 025-04-0001/2016
Žalec, dne 21. aprila 2016
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.
 

AAA Zlata odličnost