Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1381. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, stran 4734.

  
Na podlagi 331. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo UPB3, s spremembami – ZTFI), je uprava borze, ki jo zastopata Andrej Šketa, predsednik uprave, in mag. Nina Vičar, članica uprave, dne 18. 3. 2016 sprejela naslednje Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 88/10, 89/11, 71/12, 84/12, 44/13, 81/13, 10/14, 80/14, 88/15 v nadaljevanju: Pravila), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z odločbo opr. št.: 40211-1/2016-3 z dne 20. 4. 2016:
S P R E M E M B E    I N  D O P O L N I T V E  P R A V I L 
Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana 
1. člen 
V 84. členu Pravil se spremeni drugi odstavek, tako da se po novem glasi:
»(2) Član borze z omejeno pravico sklepanja poslov lahko postanejo:
– Republika Slovenija,
– Banka Slovenije,
– oseba iz prve, druge, četrte, sedme in osme alineje prvega odstavka 34. člena ZTFI, ki izpolnjuje posebne pogoje iz 85. člena teh Pravil.
2. člen 
V 1. točki druge alineje prvega odstavka 85. člena Pravil se črta naslednje besedilo: », sorazmeren poslovanju za svoj račun«.
3. člen 
Črta se tretji odstavek 92. člena Pravil, dosedanji četrti odstavek pa postane tretji odstavek.
4. člen 
V drugem odstavku 95. člena Pravil se pika nadomesti s podpičjem in se na koncu doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– če član borze z omejeno pravico sklepanja poslov ne izpolnjuje posebnih pogojev iz 85. člena Pravil.«
5. člen 
V prvem odstavku 125. člena Pravil se črta osma alineja.
6. člen 
V drugem odstavku 127. člena Pravil se črta besedilo »naročila izvrši pri osnovni ceni,«.
7. člen 
V tretjem odstavku 137. člena Pravil se črta besedilo »in naročil »izvrši pri osnovni ceni««.
8. člen 
V drugem odstavku 142. člena Pravil se na koncu druge alineje podpičje nadomesti s piko, tretja alineja pa se črta.
9. člen 
Črta se naslov in besedilo 208. člena Pravil.
10. člen
Spremeni se 210. člen Pravil, tako da se ta po novem glasi:
»(1) Spremembe in dopolnitve Pravil z dne 18. marec 2016 začnejo veljati in se uporabljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
KONČNA DOLOČBA 
11. člen
Spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati in uporabljati pa se začnejo sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. marca 2016
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana 
mag. Nina Vičar l.r.
članica uprave
Andrej Šketa l.r.
predsednik uprave
 

AAA Zlata odličnost