Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1423. Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2016, stran 4786.

  
Na podlagi drugega odstavka 20. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2016 
1. člen 
Ta uredba določa namene porabe in višino sredstev občinam, na območju katerih so naselja z narodnostno mešanim prebivalstvom, za financiranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti za leto 2016.
2. člen 
Javna sredstva iz prejšnjega člena so namenjena za dvojezično poslovanje občinskih uprav in organov Mestne občine Koper in občin Izola, Piran, Ankaran, Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Šalovci in Hodoš ter za poslovanje občinskih samoupravnih narodnih skupnosti v navedenih občinah.
3. člen 
Obseg sredstev za sofinanciranje dvojezičnega poslovanja občinskih uprav in organov ter delovanja občinskih samoupravnih narodnih skupnosti za leto 2016 je določen v sprejetem proračunu Republike Slovenije na podlagi predloga organa, pristojnega za narodnosti, ob upoštevanju predlogov dvojezičnega poslovanja občinskih uprav in organov ter delovanja občinskih samoupravnih narodnih skupnosti v občinah iz prejšnjega člena.
4. člen 
Pri določitvi višine sredstev za sofinanciranje dvojezičnega poslovanja občinskih uprav in organov ter delovanja občinskih samoupravnih narodnih skupnosti v posamezni občini se upoštevajo predlogi iz prejšnjega člena, ki vključujejo:
– načrtovane stroške, povezane z dvojezičnim poslovanjem občinske uprave in organov občine, ter
– načrtovane stroške, povezane z delovanjem občinske samoupravne narodne skupnosti.
5. člen 
Načrtovani stroški, povezani z dvojezičnim poslovanjem občinske uprave in organov občine, so:
– del plač in povračil stroškov v zvezi z delom ter drugih prejemkov zaposlenih;
– sejnine članom občinske komisije za vprašanja italijanske ali madžarske samoupravne narodne skupnosti;
– stroški priprave in objave dvojezičnega gradiva za seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter prevodov, lektoriranja in objave občinskih predpisov in drugega gradiva v jeziku italijanske in madžarske narodne skupnosti;
– stroški izvedbe dvojezičnih prireditev občine, nastalih zaradi uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti;
– del materialnih stroškov delovanja.
6. člen 
Načrtovani stroški, povezani z delovanjem občinske samoupravne narodne skupnosti, so:
– stroški delovanja sveta samoupravne narodne skupnosti, njegovih organov in strokovnih služb;
– materialni stroški poslovanja;
– stroški stikov z matičnim narodom;
– del tekočih transferov v javne zavode, organizacije in društva, ki delujejo za potrebe italijanske in madžarske samoupravne narodne skupnosti;
– stroški izvedbe vseh drugih lastnih programov, namenjenih ohranjanju in razvoju italijanske in madžarske samoupravne narodne skupnosti.
7. člen 
Za namene iz 5. in 6. člena te uredbe se za leto 2016 občinam zagotovijo sredstva v višini:
Občina/leto
2016
Mestna občina Koper
281.800,00 eura
Občina Piran
292.900,00 eura
Občina Izola
289.000,00 eura
Občina Ankaran
22.000,00 eura
Občina Lendava
293.200,00 eura
Občina Moravske Toplice
148.900,00 eura
Občina Dobrovnik
152.200,00 eura
Občina Šalovci
67.100,00 eura
Občina Hodoš
66.700,00 eura
SKUPAJ: 
1.613.800,00 eura
8. člen 
V primeru rebalansa ali spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2016, ki ima za posledico spremembo višine sredstev na proračunski postavki, se zneski iz prejšnjega člena temu sorazmerno prilagodijo.
9. člen 
Organ, pristojen za narodnosti, na podlagi prejetega vsebinsko zasnovanega predloga programa dvojezičnega poslovanja občinskih uprav in organov ter predloga delovanja občinskih samoupravnih narodnih skupnosti, ki vsebujeta navedbo in opis ciljev, pričakovane rezultate in predvidene aktivnosti, sklene s posamezno občino pogodbo o sofinanciranju dvojezičnega poslovanja občinske uprave in organov občine ter delovanja občinske samoupravne narodne skupnosti v občini, v kateri se opredelijo medsebojna razmerja. Predlog programa dvojezičnega poslovanja občinske uprave in organov občine ter predlog delovanja občinske samoupravne narodne skupnosti morata biti finančno ovrednotena.
10. člen 
(1) Posamezna občina sklene z občinsko samoupravno narodno skupnostjo pogodbo o sofinanciranju delovanja občinske samoupravne narodne skupnosti, s katero se na podlagi dogovora med občino in občinsko samoupravno narodno skupnostjo določi višina sredstev, namenjenih za njeno delovanje.
(2) Organ, pristojen za narodnosti, lahko v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in samoupravnima narodnima skupnostma na predlog občine ali občinske samoupravne narodne skupnosti opravi mediacijo za namen sklenitve pogodbe iz prejšnjega odstavka.
11. člen 
Občina je dolžna organu, pristojnemu za narodnosti, dvakrat letno pisno poročati o finančni in vsebinski izvedbi programa dvojezičnega poslovanja občinskih uprav in organov občine ter delovanja občinskih samoupravnih narodnih skupnosti.
12. člen 
Nadzor nad namensko porabo prejetih sredstev opravlja organ, pristojen za narodnosti, na podlagi predloženih pisnih poročil občin o finančni in vsebinski izvedbi poslovanja občinske uprave in organov občine ter delovanja občinske samoupravne narodne skupnosti.
KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-3/2016
Ljubljana, dne 5. maja 2016
EVA 2016-1540-0002
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost