Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1405. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2015, stran 4757.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15) in Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 10. redni seji dne 20. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Sodražica za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Sodražica za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/16
Sodražica, dne 20. aprila 2016
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost