Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

15. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o mednarodnem cestnem prometu (BTMMCP), stran 217.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o mednarodnem cestnem prometu (BTMMCP) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o mednarodnem cestnem prometu (BTMMCP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. aprila 2016.
Št. 003-02-3/2016-5
Ljubljana, dne 28. aprila 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO TURKMENISTANA O MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU (BTMMCP) 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o mednarodnem cestnem prometu, sklenjen na Brdu pri Kranju 13. maja 2015.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
1 Besedilo sporazuma v turkmenskem in ruskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
S P O R A Z U M 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o mednarodnem cestnem prometu 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Turkmenistana, v nadaljnjem besedilu pogodbenici, sta se
v želji, da bi spodbudili razvoj medsebojne trgovine in gospodarskega sodelovanja,
z namenom urediti mednarodni cestni prevoz potnikov in blaga med državama ter tranzit čez njuni ozemlji na podlagi vzajemnosti in enakih pogojev,
dogovorili:
1. člen 
Področje uporabe 
Ta sporazum ne vpliva na pravice in dolžnosti pogodbenic, ki izhajajo iz drugih mednarodnih pogodb, ki sta jih sklenili.
2. člen 
Opredelitev pojmov 
V tem sporazumu uporabljeni pojmi pomenijo:
1. prevoznik – katera koli fizična ali pravna oseba s sedežem podjetja v Republiki Sloveniji ali Turkmenistanu, ki je skladno z notranjo zakonodajo svoje države pooblaščena za opravljanje mednarodnega prevoza potnikov ali blaga v komercialne namene ali v svojem imenu in za svoj račun;
2. vozilo:
a) za prevoz potnikov – kakršno koli vozilo, ustrezno opremljeno in namenjeno prevozu potnikov, ki ima poleg voznikovega še najmanj osem sedežev in je registrirano na ozemlju ene od pogodbenic;
b) za prevoz blaga – kakršno koli vozilo, ki je registrirano na ozemlju ene od pogodbenic in je opremljeno za prevoz blaga, vključno s kombinacijo vlečnega vozila in priklopnika ali polpriklopnika (ne glede na to, v kateri državi je priklopnik ali polpriklopnik registriran);
3. ozemlje pogodbenice – ozemlje Republike Slovenije oziroma ozemlje Turkmenistana;
4. občasni prevoz potnikov – prevoz, ki skupinam potnikov zagotavlja vožnje tja in nazaj iz istega odhodnega kraja v isti namembni kraj;
5. dovolilnica – dokument, ki ga prevozniku skladno s svojo notranjo zakonodajo izda pristojni organ druge pogodbenice in ki glede na vrsto dovoljenja daje pravico do enega prevoza potnikov ali blaga tja in nazaj čez ozemlje države druge pogodbenice ali z njenega ozemlja na ozemlje tretje države in nazaj med veljavnostjo dovolilnice;
6. posebna dovolilnica – dokument, ki daje prevozniku pravico do prevoza izredno velikega in težkega blaga ter prevoza nevarnega blaga skladno z zakonodajo države pogodbenice, skozi katero poteka prevoz;
7. kabotaža – prevoz potnikov ali blaga z vozili, registriranimi na ozemlju ene od pogodbenic, med dvema točkama na ozemlju druge pogodbenice.
PREVOZ POTNIKOV 
3. člen 
Občasni prevoz 
1. Občasni prevozi potnikov med obema državama ali tranzit prek njunega ozemlja, razen prevozov, predvidenih v 4. členu, se lahko opravljajo le na podlagi dovolilnic, ki jih predhodno izdajo pristojni organi pogodbenic.
2. Skladno s prvim odstavkom tega člena pristojni organ ene pogodbenice predloži vlogo za dovolilnico v pisni obliki pristojnemu organu druge pogodbenice.
3. Skupni odbor odloča o obliki vloge za dovolilnico in seznamu dokumentov, potrebnih za njeno pridobitev, in se dogovori o zahtevah tehničnih, okoljevarstvenih in varnostnih standardov, ki jih morajo izpolnjevati vozila, s katerimi se opravlja prevoz, določen v tem členu. Vlogo za dovolilnico je treba predložiti pristojnemu organu pogodbenice.
4. člen 
Prevozi, za katere dovolilnice niso potrebne 
1. Dovolilnice niso potrebne za izredne prevoze potnikov z avtobusi (vključno s tranzitom) v primerih:
a) kadar isto skupino potnikov prevaža isti avtobus ves čas prevoza, če se to potovanje začne in konča na ozemlju tiste pogodbenice, kjer je avtobus registriran, ali se konča na ozemlju druge pogodbenice, če se avtobus na ozemlje pogodbenice, kjer je registriran, vrne prazen;
b) kadar se avtobus z ozemlja tiste pogodbenice, kjer je registriran, prazen odpravi na ozemlje druge pogodbenice, s katerega pripelje potnike nazaj na ozemlje pogodbenice, kjer je registriran, če je potnike predhodno pripeljal isti prevoznik;
c) za zamenjavo pokvarjenega avtobusa z drugim avtobusom.
2. Med prevozi, ki jih predvideva prvi odstavek tega člena, je potreben seznam potnikov in itinerar, ki ju mora imeti voznik avtobusa pri sebi in ki ju mora pred prevozom sestaviti in potrditi organizator prevoza.
PREVOZ BLAGA 
5. člen 
Dovolilnice 
1. Prevoze blaga med državama ali v tranzitu prek njunega ozemlja in prevoze na ozemlja tretjih držav in z njih (vključno s praznimi vozili), razen prevozov, predvidenih v 6. členu, opravljajo tovorna vozila na podlagi dovolilnic, ki jih izdajo pristojni organi držav pogodbenic.
2. Za vsak prevoz blaga posebej je treba izdati dovolilnico, ki daje pravico do opravljanja ene vožnje v obe smeri, razen če v dovolilnici ni določeno drugače.
3. Za vsak prevoz blaga po tem sporazumu mora imeti prevoznik tovorni list, ki ustreza mednarodnemu obrazcu.
4. Pristojni organi pogodbenic si vsako leto izmenjajo vzajemno usklajeno število praznih dovolilnic za prevoz blaga. Te dovolilnice morajo imeti pečat in podpis pristojnega organa, ki je izdal dovolilnico.
5. Skupni odbor določi kvoto in dodatne pogoje za uporabo dovolilnic.
6. člen 
Prevozi, za katere dovolilnice niso potrebne 
1. Ob predložitvi ustreznih dokazil dovolilnice niso potrebne za prevoze:
a) s tovornimi vozili, katerih skupna dovoljena masa, vključno s priklopniki ali polpriklopniki, ne presega 3,5 tone;
b) premičnin pri selitvah na stalno prebivališče;
c) posmrtnih ostankov;
d) umetniških del, opreme in gradiva, namenjenih za sejme in razstave;
e) tehničnih pripomočkov, opreme, drugih potrebščin in živali ter različnega inventarja in premoženja za izvajanje gledaliških, filmskih, športnih, glasbenih in cirkuških prireditev ter za snemanje filmov, radijskih in televizijskih oddaj;
f) medicinskih potrebščin in opreme za pomoč v izrednih razmerah, predvsem ob naravnih nesrečah, in za prevoz blaga v človekoljubne namene;
g) poštnih pošiljk;
h) praznega tovornega vozila, poslanega kot zamenjava za vozilo, ki je bilo udeleženo v prometni nesreči ali se je pokvarilo, in za servisna vozila.
SPLOŠNE DOLOČBE 
7. člen 
Posebni pogoji 
1. Prevoze po tem sporazumu lahko opravljajo le prevozniki, ki imajo skladno z notranjo zakonodajo svoje države dovoljenje za opravljanje mednarodnih prevozov.
2. Vozila v cestnem prometu, ki opravljajo mednarodne prevoze, morajo imeti registrsko tablico in oznako svoje države. Priklopniki in polpriklopniki imajo lahko registrske tablice in oznake drugih držav.
8. člen 
Zavarovanje 
Prevozniki lahko prevoze potnikov in blaga po tem sporazumu opravljajo le pod pogojem, da so obvezno zavarovani za civilno odgovornost.
9. člen 
Kabotaža 
Prevozniki ne smejo opravljati kabotaže, če zanjo nimajo dovoljenja pristojnega organa druge pogodbenice, izdanega skladno z notranjo zakonodajo te države.
10. člen 
Prevoz, za katerega so potrebne posebne dovolilnice 
1. Kadar teža, dimenzije ali osna obremenitev vozila v cestnem prometu, ki potuje s tovorom ali brez, presegajo standarde na ozemlju druge pogodbenice, mora prevoznik pridobiti posebno dovolilnico pristojnih organov druge pogodbenice.
2. Prevoz nevarnih snovi skladno z notranjo zakonodajo tiste pogodbenice, po ozemlju katere poteka prevoz, in v primerih, ki jih predvideva zakonodaja, lahko poteka le na podlagi posebne dovolilnice, ki jo izda pristojni organ te pogodbenice.
3. Če posebna dovolilnica določa gibanje vozila v cestnem prometu po določeni trasi, se mora prevoz opravljati samo po tej trasi.
4. Kljub posebnim dovolilnicam je treba pridobiti tudi dovolilnico za prevoz iz prvega odstavka 5. člena.
11. člen 
Oprema in druge značilnosti 
1. Vozila za prevoz nevarnega blaga morajo biti opremljena v skladu z zahtevami Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti z dne 30. septembra 1957 (ADR).
2. Oprema, ki je v vozilih nameščena za spremljanje in nadzorovanje časa vožnje in časa počitka posadke, mora biti v skladu z določbami Evropskega sporazuma o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze, z dne 1. julija 1970 (AETR).
3. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta glede na ta sporazum spodbujali uporabo samo tistih vozil, ki izpolnjujejo varnostne in emisijske standarde.
12. člen 
Nadzor dokumentov 
1. Za obmejni, carinski in sanitarni pregled se uporabljajo določbe mednarodnih pogodb, ki sta jih sklenili obe pogodbenici, pri reševanju vprašanj, ki jih ne urejajo te pogodbe, pa se uporablja notranja zakonodaja ustrezne pogodbenice.
2. Za obmejni, carinski in sanitarni pregled pri prevozu težkih bolnikov, živali in hitro pokvarljivega blaga ni treba čakati v vrsti.
3. Vozniki vozil, ki opravljajo mednarodne prevoze, predvidene po tem sporazumu, morajo imeti državno ali mednarodno vozniško dovoljenje ter državno prometno dovoljenje za to vozilo, ki morajo ustrezati splošno sprejetim mednarodnim obrazcem.
4. Dovolilnice in drugi dokumenti, potrebni v skladu z določbami tega sporazuma, morajo biti v vozilu, h kateremu spadajo, in jih je treba pokazati na zahtevo pristojnih organov pogodbenic.
13. člen 
Carinski postopki 
1. Pri opravljanju prevoza po tem sporazumu so prevozniki vzajemno oproščeni plačevanja carin, davkov in dovoljenj za uvoz na ozemlje druge pogodbenice za:
a) gorivo v tovarniško vgrajenih rezervoarjih, ki so predvideni za vsak tip vozila ter so tehnološko in konstrukcijsko povezani s sistemom za dovod goriva do motorja in s sistemom za delovanje hladilnih naprav;
b) maziva v količinah, potrebnih za uporabo med prevozom;
c) rezervne dele in orodje, namenjene popravilu pokvarjenega vozila za mednarodne prevoze.
2. Neuporabljene rezervne dele je treba ob vrnitvi izvoziti, zamenjane rezervne dele pa izvoziti iz države ali uničiti v navzočnosti carinskih uradnikov ustrezne pogodbenice.
14. člen 
Pristojbine in dajatve 
1. Prevozniki pogodbenic so za prevoze potnikov in blaga, ki jih opravljajo po tem sporazumu, dolžni plačati davke, pristojbine in druge dajatve skladno z notranjo zakonodajo obeh pogodbenic, vključno s pristojbinami za uporabo cestnega omrežja ter za vožnjo po avtocestah, mostovih in predorih, kjer se plačuje cestnina.
2. Obveznost iz prvega odstavka tega člena se ne nanaša na plačila davkov, pristojbin in drugih dajatev na ozemlju druge pogodbenice, povezanih z lastništvom vozil ali njihovo uporabo in z opravljanjem prevoznih dejavnosti.
15. člen 
Pristojni organi 
Pristojna organa za izvajanje določb tega sporazuma sta:
v Republiki Sloveniji – ministrstvo, pristojno za promet,
v Turkmenistanu – Ministrstvo za promet.
Pogodbenici bosta druga drugo obvestili o morebitnih spremembah pri imenovanju ustreznih pristojnih organov.
16. člen 
Skupni odbor 
Za zagotovitev izvajanja tega sporazuma in reševanja spornih vprašanj bodo pristojni organi pogodbenic ustanovili skupni odbor s svojimi predstavniki.
17. člen 
Uporaba notranje zakonodaje 
1. Vprašanja, ki jih ne urejajo niti ta sporazum niti mednarodne pogodbe, ki sta jih sklenili obe pogodbenici, se razrešujejo skladno z notranjo zakonodajo ustrezne države.
2. Pristojni organi pogodbenic si izmenjujejo podatke o spremembah notranje zakonodaje, ki vplivajo na izvajanje tega sporazuma.
3. Prevozniki in tehnično osebje so dolžni upoštevati cestnoprometne predpise in notranjo zakonodajo pogodbenice, na ozemlju katere opravljajo prevoze.
18. člen 
Sankcije 
1. Če prevozniki ali tehnično osebje ene pogodbenice ne upoštevajo notranje zakonodaje druge pogodbenice ali kršijo ta sporazum, lahko pristojni organ pogodbenice, v kateri je bila kršitev storjena, izvede naslednje ukrepe:
a) izda opozorilo prevozniku;
b) prevozniku začasno, deloma ali v celoti odvzame pravico do opravljanja prevozov na ozemlju pogodbenice, kjer je bila kršitev storjena.
2. Pristojni organ, ki je sprejel ta ukrep, je dolžan o tem obvestiti pristojni organ druge pogodbenice.
3. Določbe tega člena ne izključujejo ukrepov, ki jih skladno z notranjo zakonodajo lahko sprejme sodišče ali upravni organ pogodbenice, v kateri je bila kršitev storjena.
19. člen 
Reševanje sporov 
Pogodbenici vsa morebitna sporna vprašanja v zvezi s tolmačenjem in uporabo tega sporazuma rešujeta s pogajanji.
KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Spremembe sporazuma 
Pogodbenici lahko ta sporazum dopolnita in spremenita soglasno v obliki ločenih protokolov, ki so sestavni del tega sporazuma in začnejo veljati v skladu z 21. členom.
21. člen 
Začetek veljavnosti in trajanje sporazuma 
1. Ta sporazum začne veljati po preteku 30 dni od prejema zadnjega pisnega obvestila, s katerim se pogodbenici uradno obvestita, da so končani njuni notranjepravni postopki, potrebni za začetek veljavnosti tega sporazuma.
2. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica lahko pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da prekine veljavnost tega sporazuma. Sporazum preneha veljati po preteku šestih (6) mesecev od prejema takega obvestila.
Sklenjeno na Brdu pri Kranju dne 13. maja 2015 v dveh izvodih v slovenskem, turkmenskem in ruskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
Za Vlado 
Republike Slovenije 
Peter Gašperšič l.r.
Za Vlado 
Turkmenistana
Bairamgeldi Ovezov l.r.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za promet.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-07/15-11/11
Ljubljana, dne 19. aprila 2016
EPA 340-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Bojana Muršič l.r.
Podpredsednica 

AAA Zlata odličnost