Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

Ob-2099/16, Stran 1025
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo), objavlja na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016 (Uradni list RS, št. 6/14, 54/14 in 26/15 v nadaljevanju: Uredba) in za izvajanje:
– Delegirane uredbe Komisije(EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 3-6);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865);
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/232 z dne 15. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih vidikov sodelovanja proizvajalcev (UL L št. 44 z dne 19. 2. 2016, str. 1-4), in
– Sklepa Komisije z dne 12. 8. 2013 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji,
javni razpis 
za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2016
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2016.
Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje sklopa Tehnične pomoči čebelarjem, v letu 2016 znaša do 249.362 eurov.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 124.681 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 124.681 eurov.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.
Aktivnosti za izvajanje ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. septembrom 2015 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. avgusta 2016. Za začetek aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po tem javnem razpisu.
2. Vlagatelji
2.1 Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
2.2 Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom so fizične osebe, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 6. poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme
3.1.1 Seznam čebelarske opreme, za katero lahko čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, obsega:
– čebelji panji s testnimi vložki,
– ometalnik,
– smukalnik cvetnega prahu,
– sušilnik za cvetni prah,
– točila s pripadajočo opremo,
– posoda za skladiščenje medu (prostornine najmanj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki je primerna za skladiščenje hrane,
– cedila in cedilna posoda,
– črpalka za med,
– naprave za utekočinjenje medu,
– mešalnik in mešalna palica za kremni med,
– refraktometer,
– konduktometer,
– separator medu, voska, matičnega mlečka,
– polnilna naprava za med,
– stroj za etiketiranje steklene embalaže,
– krožna dozirna miza,
– cisterna za homogenizacijo,
– kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih družin,
– posoda za odkrivanje satov,
– kuhalnik voščin,
– stiskalnica za vosek – preša,
– topilniki voska,
– parni uparjalnik za voščine,
– kalup za vlivanje satnic,
– inkubator za shranjevanje matičnjakov,
– sredstva za prevoz čebel na pašo,
– testni vložki,
– pripomočki za aplikacijo zdravil za zdravljenje čebel.
3.1.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup čebelarske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani med 1. septembrom 2015 in 31. avgustom 2016.
3.1.3 Neupravičeni stroški so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV);
– stroški nakupa rabljene čebelarske opreme;
– stroški tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrževanja, najema itd.);
– bančni stroški;
– poštnina.
3.1.4 Čebelar je do sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem obdobju 2014-2016 upravičen samo enkrat.
3.1.5 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, ki vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15; v nadaljevanju: ZDDV-1), in vsa izvirna dokazila o plačilu računov na njegovo ime. Dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.
3.2 Ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom
3.2.1 Čebelarjem začetnikom se sofinancira nakup kompleta čebelarske opreme, ki ga sestavljajo:
– trije novi panji s testnimi vložki in opremo za panje,
– tri čebelje družine,
– posoda za med, ki je primerna za skladiščenje hrane, in
– točilo za med.
3.2.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup kompleta čebelarske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani med 1. septembrom 2015 in 31. avgustom 2016.
3.2.3 Neupravičeni stroški so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– DDV;
– stroški nakupa rabljenih panjev, rabljenih posod za med in rabljenih točil za med;
– stroški tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrževanja, najema itd.);
– bančni stroški;
– poštnina.
3.2.4 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, ki vsebujejo podatke iz 82. člena ZDDV-1 in vsa izvirna dokazila o plačilu računov na njegovo ime. Dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.
3.2.5 Čebelar začetnik je do sredstev v okviru ukrepa Pomoč čebelarjem začetnikom v programskem obdobju 2014–2016 upravičen samo enkrat in če v istem programskem obdobju ni prejel sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme.
4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru ukrepa sofinanciranje čebelarske opreme samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
4.3 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v Republiki Sloveniji. Vlagatelju, ki v Republiki Sloveniji nima odprtega transakcijskega računa, se v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljevanju: ZKme-1) sredstva nakažejo na račun, odprt v drugi državi članici, ki ga vlagatelj sporoči.
4.4 Ostali pogoji za dodelitev podpore za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme:
– vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: CRČ) vsaj tri leta pred objavo tega javnega razpisa;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;
– vlagatelj je opravil nakup čebelarske opreme, pri čemer se morajo vsi računi in dokazila o plačilih glasiti na njegovo ime in računi morajo vsebovati podatke iz 82. člena ZDDV-1;
– vlagatelj je opravil usposabljanje, povezano s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma ima vzpostavljen lasten HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sistem;
– vlagatelj se je v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zatiranja varoze, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: VF NVI);
– vlagatelj se je v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za dodelitev sredstev udeležil najmanj enega apitehničnega usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla Javna svetovalna služba v čebelarstvu;
– stroški nakupa čebelarske opreme morajo znašati vsaj 35 odstotkov vrednosti iz točke 5.3 tega javnega razpisa;
– vlagatelj, ki za sofinanciranje čebeljih panjev s testnimi vložki prejme neto sredstva v višini 100 odstotkov, mora biti aktivni koristnik sheme kakovosti ali imeti potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali imeti certifikat za ekološke čebelje proizvode.
5. Višina sredstev za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme
5.1 Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1.1 tega javnega razpisa.
5.2 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša pri čebelarjih, ki so aktivni koristniki sheme kakovosti že pred letom 2015 ali imajo potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali imajo certifikat za ekološke čebelje proizvode, do 100 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki (brez vštetega DDV).
5.3 Najvišji znesek sofinanciranja čebelarske opreme znaša na upravičenca z:
– do 20 čebeljimi družinami: 1000 eurov;
– od 21 do 40 čebeljimi družinami: 2000 eurov;
– od 41 do 100 čebeljimi družinami: 4000 eurov;
– od 101 do 249 čebeljimi družinami: 6000 eurov;
– več kot 250 čebeljimi družinami: 8000 eurov.
5.4 Za namen ugotavljanja najvišjega zneska sofinanciranja čebelarske opreme po tem razpisu se upošteva število čebeljih družin, vpisano v register čebelnjakov na vlagatelja na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge.
6. Pogoji za dodelitev javnih sredstev za ukrep pomoč čebelarjem začetnikom
6.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru ukrepa pomoč čebelarjem začetnikom samo na podlagi ene odobrene vloge.
6.2 Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.
6.3 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v Republiki Sloveniji. Vlagatelju, ki v Republiki Sloveniji nima odprtega transakcijskega računa, se v skladu s 35. členom ZKme-1 sredstva nakažejo na račun, odprt v drugi državi članici, ki ga vlagatelj sporoči.
6.4 Ostali pogoji za dodelitev podpore za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom:
– vlagatelj čebelar začetnik mora biti ob oddaji vloge star najmanj 15 let;
– vlagatelj čebelar začetnik, ki ob oddaji vloge še ni dopolnil 18 let, mora imeti pisno soglasje staršev ali skrbnikov za izvajanje tega ukrepa;
– vlagatelj mora biti v letu pred objavo ali v letu objave tega javnega razpisa prvič vpisan v register čebelnjakov;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;
– vsi računi in dokazila o plačilih računov se morajo glasiti na ime vlagatelja in računi morajo vsebovati podatke iz 82. člena ZDDV-1;
– vlagatelj mora najpozneje pred oddajo vloge opraviti najmanj:
– 35 urni začetni tečaj čebelarjenja, ki ga je v obdobju 2008–2012 pripravila in izvedla Javna svetovalna služba v čebelarstvu, v letu 2013 izbrani ponudnik na podlagi operativnega programa zatiranja varoze za leto 2013, v obdobju 2014–2016 pa izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanje na področju čebelarstva in
– izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je v obdobju 2008–2013 pripravil in izvedel VF NVI, v obdobju 2014–2016 pa izbrani ponudnik za izvedbo ukrepa izobraževanja na področju zdravstvenega varstva čebel
ali predložiti certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije.
7. Višina sredstev za ukrep pomoč čebelarjem začetnikom: čebelarju začetniku se sofinancira 80 odstotkov skupne neto vrednosti (brez vštetega DDV) izvedenega nakupa kompleta čebelarske opreme iz točke 3.2.1 tega javnega razpisa, vendar ne več kot 1000 eurov.
8. Obveznosti prejemnika sredstev za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme in ukrep pomoč čebelarjem začetnikom
8.1 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila sofinancirana, uporabljali še najmanj pet let po prejetju sredstev v okviru ukrepa sofinanciranje čebelarske opreme oziroma ukrepa pomoč čebelarjem začetnikom, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah. Kot višja sila ali izredne okoliščine po tem javnem razpisu štejejo zlasti: smrt prejemnika sredstev, dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo, razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan prevzema obveznosti, in uničenje čebelnjakov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče ali kužne živalske bolezni, ki prizadene vse čebelje družine ali njihov del.
8.2 Prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba mora o višji sili ali izrednih okoliščinah iz prejšnje točke v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen oziroma zmožna storiti, pisno ali v elektronski obliki obvestiti Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in predložiti ustrezna dokazila.
8.3 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva izplačila sredstev po tem ukrepu.
9. Vloga
9.1 Vloga mora biti oddana na obrazcu iz razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
9.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno na spletni strani Ministrstva.
9.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.
10. Rok in način prijave
10.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, s pričetkom ob 8. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 8. 2016.
10.2 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije.
10.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 10.1 tega poglavja in vloge, vložene po objavi o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. avgustu 2016, se zavržejo.
10.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se zavržejo.
10.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Sofinanciranje čebelarske opreme 2016 ali Pomoč čebelarjem začetnikom 2016
11. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s III. poglavjem Uredbe in IV. poglavjem ZKme-1)
11.1 Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis, do višine razpisanih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem.
11.2 Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, Agencija v primeru dveh ali več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog z enakim datumom in časom (ura, minuta na ovojnici) oddaje popolne vloge za določitev vrstnega reda prispelih vlog izvede žrebanje.
11.3 Žrebu lahko prisostvujejo tudi vlagatelji, ki se o dnevu in kraju žrebanja pisno obvestijo.
11.4 Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki žrebanje vodi, izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na Agenciji, imenuje predstojnik Agencije.
11.5 Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki so nadzirali žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni.
11.6 Odpiranje vlog ni javno.
11.7 V primeru nepopolne vloge se za datum in čas prejema dopolnitve vloge štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnitve na pošti ali v vložišču Agencije. Ko Agencija prejme dopolnjeno vlogo, se dopolnjena vloga ponovno pregleda.
11.8 Če je vloga po dopolnitvi popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko.
11.9 Poziv za dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog.
11.10 Vloga, ki ni dopolnjena v celoti v roku, se s sklepom zavrže.
11.11 Rok za dopolnitev vloge je osem dni po vročitvi poziva za dopolnitev.
11.12 Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu oddaje popolne vloge.
11.13 Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v roku 8 dni od vročitve obvestila na Agencijo poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja, vloga se zavrne in postopek iz tega odstavka se ponovi z naslednjo vlogo.
11.14 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
11.15 Z odločbo se na podlagi predloženih ustreznih dokazil o dejanski porabi sredstev za izveden ukrep Tehnična pomoč čebelarjem določi višina odobrenih sredstev. Vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, postane upravičenec.
11.16 Agencija sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca.
11.17 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave.
11.18 Sredstva se ne dodelijo za čebelarjenje zunaj območja Republike Slovenije.
11.19 Agencija za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem izvaja administrativne kontrole in kontrole na kraju samem.
11.20 Če Agencija po izplačilu sredstev ugotovi, da so bila sredstva neupravičeno dodeljena, je prejemnik sredstev dolžan v proračun vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost