Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1384. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270, stran 4737.

  
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 11. seji dne 18. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Občinskega prostorskega načrta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14, v nadaljevanju: OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270 (v nadaljevanju: OPPN).
(2) OPPN je izdelalo podjetje Region, Projektivni biro d.o.o., Brežice, Cesta prvih borcev 11, številka projekta 3081/U-15.
2. člen 
(vsebina OPPN) 
OPPN vsebuje odlok, tekstualni del, grafični del in priloge z naslednjo vsebino:
I. ODLOK
II. TEKSTUALNI DEL OPPN za območje razpršene poselitve Koritno – AP 270
1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OPPN ZA OBMOČJE RAZPRŠENE POSELITVE KORITNO – Ap 270
2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
2.1. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosedjnimi območji
2.2. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
3.1. Pogoji za prometno urejanje
3.2. Pogoji za komunalno in energetsko urejanje
4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
5. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
III. GRAFIČNI DEL OPPN za območje razpršene poselitve Koritno – AP 270:
U1.
IZSEK IZ KARTOGRAFSKEGA DELA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREŽICE
M 1:5000
U2.
OBMOČJE OPPN Z OBSTOJEČIM PARCELNIM STANJEM
U2.1 Pregledna situacija
M 1:5000
U2.2 Geodetski načrt
M 1:500
U2.3 Situacija obstoječega stanja
M 1:500
U3.
PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV 
S SOSEDNJIMI OBMOČJI
M 1:2500
U4. 
UREDITVENA SITUACIJA
M 1:500
U5.
PRIKAZ UREDITEV GLEDE POTEKA OMREŽIJ IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO TER GRAJENO JAVNO DOBRO – SITUACIJA INFRASTRUKTURE
M 1:500
U6.
PRIKAZ UREDITEV POTREBNIH ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE IN UREDITEV POTREBNIH ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
M 1:500
U7.
NAČRT PARCELACIJE
M 1:500
IV. SEZNAM PRILOG OPPN za območje razpršene poselitve Koritno – AP 270:
1. POVZETEK ZA JAVNOST
2. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO PODALI SMERNICE IN MNENJA ZA PRIPRAVO OPPN za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270
3. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA TER MOREBITNE STROKOVNE PODLAGE OSTALIH SLUŽB
4. SEZNAM VELJAVNE ZAKONODAJE UPOŠTEVANE PRI IZDELAVI OPPN za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270
5. IZVLEČEK IZ PLANSKEGA AKTA OBČINE BREŽICE, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO OBMOČJE OPPN OPPN za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270
6. PRIKAZ STANJA OKOLJA
7. STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE OPPN OPPN za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270
8. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN OPPN za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
3. člen
(namen OPPN) 
(1) S tem OPPN se podrobneje načrtujejo prostorske ureditve na območju razpršene poselitve posebnih zaključenih območij v okviru sanacije razpršene gradnje z oznako Ap 270 v naselju Koritno.
(2) Namen OPPN je določitev prostorsko izvedbenih pogojev glede namembnosti in vrste posegov v prostor, glede lege objektov, velikosti in oblikovanja, pogojev in meril za parcelacijo, glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambnih potreb in pogojev glede varovanja zdravja.
(3) OPPN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj.
4. člen 
(obseg ureditvenega območja) 
Območje OPPN je enako območju enote urejanja prostora razpršene poselitve Ap 270, velikosti cca 370 m2 in obsega del parcele št. 1220 k.o. Koritno.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
5. člen
(opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji) 
(1) Območje OPPN se nahaja SV od vasi Koritno, izven strnjenega območja pozidave, v vinogradniškem območju. Leži ob kategorizirani javni poti JP 524901 Koritno – Vrtički, je infrastrukturno urejeno in dobro povezano z bližnjo in daljno okolico.
(2) Nova ureditev ohranja in ne spreminja osnovne značilnosti prostora, predstavlja le spremembo namembnosti in oblikovno uskladitev obstoječega objekta.
Opis rešitev načrtovanih objektov in površin 
6. člen 
(umestitev v prostor) 
Na območju OPPN se že nahaja obstoječi objekt s pripadajočimi prometnimi in infrastrukturnimi ureditvami, katere se ohranjajo in v osnovi ne spreminjajo.
Nove ureditve se nanašajo na legalizacijo neskladne gradnje obstoječega objekta in spremembo namembnosti iz vinske kleti v stanovanjski objekt ter obenem tudi na dozidavo in nadzidavo obstoječega objekta s ciljem doseganja zahtevanih oblikovnih meril za zidanico.
7. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 
Na območju OPPN je dovoljena stanovanjska dejavnost – bivanje s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo temu območju. Dejavnosti so dopustne le kot samozaposlitev in pod pogojem zagotovitve zadostnega števila parkirnih površin za potrebe izvajanja dejavnosti.
8. člen 
(vrste dopustnih gradenj) 
V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe gradbenih in drugih del:
– gradnja objektov (tudi dozidava, nadzidava, legalizacija)
– rekonstrukcija objektov
– rušitve objektov
– sprememba namembnosti objekta ali dela objekta (skladno z dopustnimi dejavnostmi)
– vzdrževanje objektov.
9. člen 
(vrste dopustnih objektov) 
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov skladno s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov (danes: Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, Uradni list RS, št. 109/11):
1
STAVBE
11
STANOVANJSKE STAVBE
111
Enostanovanjske stavbe
1110
Enostanovanjske stavbe
11100
Enostanovanjske stavbe
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
24 
Drugi gradbeni inženirski objekti
242
 
Drugi gradbeni inženirski objekti
2420
 
Drugi gradbeni inženirski objekti
24205 
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograje, oporni zid, škarpa)
(2) Na območju OPPN je skladno s predpisi, ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost (danes Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, Uradni list RS, št. 18/13, 24/13), dovoljena gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
a) Nezahtevni objekti:
– majhna stavba (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju – garaža, drvarnica in podobni objekt)
– podporni zid višine do 1,50 m
b) Enostavni objekti:
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (stavba majhnih dimenzij v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi – nadstrešek, vetrolov)
– ograja višine do vključno 1,80 m
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture, priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo, priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja)
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (vodni zbiralnik)
– pomožni komunalni objekt (pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, grajeni oljni lovilnik, ponikovalnica).
Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo 
10. člen 
(usmeritve za novogradnje) 
(1) Za potrebe gradnje objekta in pripadajočih ureditev se izdela geološko-geomehansko poročilo za pogoje temeljenja in ponikanja.
(2) Faktor zazidanosti parcele objekta je max. 0,4 (faktor zazidanosti FZ je razmerje med zazidano površino vseh objektov, vključno s tistimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti, ki imajo enega ali več prostorov in v katere človek lahko vstopi in celotno površino parcele objekta).
(3) Velikost in zmogljivost objektov:
Zasnova enostanovanjskega objekta:
Horizontalni gabarit: 
Osnovni (obstoječi) objekt: 13,02 m x 5,70 m. 
Objektu se določi območje dozidave znotraj katerega je dovoljena izvedba dozidave v maks. horizontalnem gabaritu 4,00 m x 7,70 m.
Vertikalni gabarit: 
K + P + M (kolenčni zid je max. 1,00 m).
Streha: 
Strehe so simetrične dvokapnice naklona 35o–45o; sleme dozidave je pravokotno na sleme osnovne strehe in ga višinsko ne sme presegati; dovoljeni so čopi in strešna okna, frčade niso dovoljene.
Kritina
Dovoljene so vse vrste primerne za določen naklon; v temnejših tonih (temno siva, rdeča, rjava barva).
Konstrukcija: 
Svobodna izbira nosilne konstrukcije objekta.
Fasada: 
Kontaktna termoizolacijska fasada, pri finalni obdelavi je dovoljena tudi kombinacija klasičnih ometov in lesenih fasadnih elementov. Barva fasade naj bo umirjenih tonov, vendar je možna uporaba širokega spektra; barva lesa v naravnih odtenkih; flouroscentne in močno intenzivne barve niso dovoljene.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Oblikovanje objekta mora biti usklajeno z merili za oblikovanje v vinogradniških območjih, kar se doseže s pravilno uporabo tradicionalnih elementov oblikovanja – dimenzioniranjem, izbiro materiala in povezovanjem z okolico.
– Obvezna je izvedba ganka na južni fasadi; prepovedana je gradnja nesprejemljivih dodatkov na fasadah (večkotni izzidki, stolpiči, fasadni pomoli, stebrički ipd.); napušči in ograje morajo biti v leseni izvedbi (prepovedane so kovinske, kovane in inox ograje).
11. člen 
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih) 
Do izvedbe novih gradenj in ureditev je obstoječe dovoljeno vzdrževati in po potrebi tudi rekonstruirati skladno z določili OPPN.
12. člen 
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov) 
(1) Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov pod pogojem, da so usklajeni z osnovnim objektom glede dimenzioniranja in oblikovanja, izbire materialov, detajlov in finalnih obdelav. Znotraj parcele morajo biti locirani tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnega objekta oziroma organiziranosti celotne parcele, spoštujejo odmike od parcele sosednjega lastnika ter upoštevajo faktor zazidanosti parcele (FZ je max. 0,4).
(2) Prepovedane so kovinske, kovane in inox zunanje ograje, priporočene so zelene in ozelenjene ograje.
13. člen 
(usmeritve za ureditev okolice objekta) 
Okolico objekta je potrebno urediti, tlakovati ali asfaltirati in bogato ozeleniti z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi sortami, uporaba vseh vrst cipres je prepovedana.
14. člen 
(lega objektov na zemljišču) 
(1) Lega enostanovanjskega objekta na zemljišču je definirana z odmikom od sosednjih parcelnih meja in je prikazana v grafičnem delu – U4 – ureditvena situacija.
(2) Enostavni objekti, ki so po definiciji stavbe in vkopani objekti, so od parcele sosednjega lastnika odmaknjeni min. 1,50 m (manjši odmiki so dovoljeni le ob soglasju lastnika mejne parcele); ograje se lahko gradijo na meji (ob soglasju lastnika mejne parcele).
15. člen 
(velikost in oblika parcel za gradnjo) 
V območju OPPN se določi parcela objekta in parcela javne površine (v delu javne poti), kot je prikazano v grafičnem delu U7 – načrt parcelacije.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
16. člen
(splošno) 
(1) Območje OPPN je infrastrukturno opremljeno in priključeno na obstoječe infrastrukturno omrežje. Ohranjajo se obstoječi dovoz z manipulativnim dvoriščem, priključka vodovoda in elektrike ter vodotesna greznica na praznjenje, ki se po potrebi rekonstruirajo.
(2) Gradnja novih prometnic in infrastrukturnih vodov ni predvidena.
17. člen 
(pogoji za prometno urejanje) 
Prometna ureditev na območju OPPN je obstoječa(dovoz je obstoječ z JP 524901 Koritno – Vrtički), nove prometne ureditve niso predvidene.
18. člen
(vodovodno omrežje) 
Na območju OPPN je obstoječe vodovodno omrežje – javni sekundarni vodovod PE fi 50 in obstoječi vodovodni priključek, katerega je dovoljeno vzdrževati in po potrebi rekonstruirati.
19. člen 
(kanalizacija) 
(1) Na območju OPPN ni obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja.
(2) Fekalne vode se vodijo v obstoječo vodotesno greznico na praznjenje.
(3) Padavinske vode je potrebno prioritetno ponikati oziroma odvajati v skladu z geološko-geomehanskim poročilom – sistem odvodnjavanja mora biti načrtovan tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja.
(4) Pri načrtovanju in izvedbi se smiselno upoštevajo tudi določila 25. in 28. člena tega odloka.
20. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
Na območju OPPN je obstoječe NN elektro omrežje in obstoječi priključek preko MM 190281, katerega je dovoljeno vzdrževati in po potrebi rekonstruirati.
21. člen 
(ogrevanje) 
Ogrevanje je individualno (lastna kotlovnica) – dovoljena je uporaba različnih energentov ter tudi obnovljivih virov energije.
22. člen 
(omrežje zvez) 
Na območju OPPN ni obstoječega TK in CaTV omrežja.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
23. člen
(varstvo kulturne dediščine) 
(1) Ureditve na območju OPPN ne posegajo v varovan objekt ali evidentirano območje kulturne dediščine, ne vplivajo na kulturno dediščino, ki se nahaja v okolici, tudi z vidika varstva arheoloških ostalin dodaten pregled območja ali nadzor nad gradnjo ni potreben – izdelava smernic in izdaja mnenja s področja varstva kulturne dediščine nista potrebni.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi obvesti pristojno enoto Zavoda, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE 
24. člen
(splošno) 
Ministrstvo za okolje in prostor je dne 13. 7. 2015 izdalo odločbo št. 35409-92/2015/2, da v postopku priprave OPPN za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270 ni potrebnoizvesti celovite presoje vplivov na okolje.
25. člen 
(varovanje pred onesnaženjem tal) 
Zaradi izvedbe stanovanjskega objekta in pripadajoče zunanje ureditve ne bo onesnaženih voda, ki bi jih spuščali v tla (fekalne in padavinske vode se odvajajo v ločenem sistemu; padavinske vode iz utrjenih povoznih površin se očistijo na lovilcu olj).
26. člen 
(varovanje pred prekomernim hrupom) 
(1) Skladno s predpisi, ki določajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju (danes: Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) se obravnavani poseg nahaja v III. stopnji varstva pred hrupom. V tem območju so dovoljene mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA in nočne 50 dBA.
(2) Predvidena stanovanjska dejavnost ne bo prekoračila dovoljene meje hrupa.
27. člen 
(varovanje pred onesnaženjem zraka) 
Na območju OPPN in v bližnji okolici ni večjih virov onesnaženja zraka. Stanovanjska dejavnost ne bo vplivala na prekoračitve dovoljenih vrednosti onesnaževanja zraka.
28. člen 
(varovanje pred onesnaženjem voda) 
(1) Območje OPPN se ne nahaja znotraj varovanega območja – podzemne vode Brežiško polje in se nahaja v območju varovanih vodnih virov – 3. vodovarstveno območje.
(2) Pri načrtovanju in gradnji je treba upoštevati določila Odloka o zavarovanju pitne vode v vrtinah: Mo-1/88 in Mo-2/88 ob Dolinskem potoku pod Mokricami, Pr-1/88, Pr-2(88 in Pr-3/92 nad Prilipami ter na območju perspektivne lokacije Aquaductus Romanus pod vasjo Izvir v Cerkljah ob Krki (Uradni list RS, št. 38/96 in 65/04).
(3) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s predpisi s predmetnega področja (danes: Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uradni list RS, št. 98/15 in Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09 in 64/12).
(4) Odvod vseh odpadnih in padavinskih voda je potrebno načrtovati na tak način, da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča in poslabšano stanje voda.
(5) Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo biti grajeni vodotesno.
(6) Vse parkirne in povozne površine morajo biti utrjene, omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti lovilcu olj.
(7) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin na prosto ali v zemljo.
(8) Pri načrtovanju in izvedbi se smiselno upoštevajo tudi določila 19. in 25. člena tega odloka.
29. člen 
(ohranjanje narave) 
(1) Območje OPPN se ne nahaja znotraj zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost – izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nistapotrebni.
(2) Območje OPPN se nahajana območjupričakovanenaravne vrednote Karbonati, za katero s Prilogo 2 OPN – Ap 270 veljajo splošni omilitveni ukrepi: v času gradnje je ob nepredvidenem odprtju podzemne jame ali brezni o tem potrebno obvestiti pristojne institucije, ki bodo jamo pregledale in dale navodila za ustrezno zavarovanje oziroma sanacijo podzemnega habitata. V primeru odkritja jam med izvajanjem del, je lastnik zemljišča, na katerem je bila med gradnjo odkrita jama, ali fizična ali pravna oseba, ki izvaja dejavnost, med katero je prišlo do najdbe, dolžan omogočiti raziskavo jame. Jamo je potrebno zaščititi pred uničenjem ali poškodovanjem.
30. člen 
(ravnanje z odpadki) 
V Občini Brežice je organizirano redno zbiranje in odvoz odpadkov. Odjemno mesto za posodo, število in vrsto posod za odpadke določi upravljavec odvoza odpadkov.
31. člen 
(ravnanje s plodno zemljo) 
Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic na območju urejanja, odvečna zemlja pa za sanacijo degradiranih površin v Občini Brežice.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
32. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
(1) Na območju OPPN in okolici ni dejavnosti, ki bi povzročila možnost razlitja nevarnih snovi.
(2) Objekti morajo biti projektirani potresno varno, za VIII. stopnjo EMS-98 potresne lestvice, projektni pospešek tal je 0,225 g.
(3) Območje urejanja se ne nahaja v erozijskem območju, ni poplavno ogroženo in nievidentirano kot plazljivo.
33. člen 
(varstvo pred požarom) 
(1) Na območju OPPN in okolici ni dejavnosti oziroma tehnoloških postopkov in uporabe požarno nevarnih snovi.
(2) V okviru zaščite pred požarom in z upoštevanjem določil predpisov s področja varstva pred požarom (danes: 22. in 23. člen Zakona o varstvu pred požarom – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11, 83/12) se izvedejo naslednji ukrepi:
– Ukrepi za varen umik ljudi in premoženja: posamezni objekti in ureditve morajo biti zasnovani tako, da je omogočen varen umik iz objektov na urejene površine ob objektih.
– Pri projektiranju posameznih objektov je potrebno zagotoviti ukrepe za omejevanje širjenja ognja ob požaru z upoštevanjem ustrezne požarne ločitve objektov oziroma ustreznih požarno varstvenih lastnosti obložnih materialov, in sicer glede na določene odmike objektov od parcelnih meja oziroma med objekti – skladno s predpisi o požarni varnosti v stavbah (danes: Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13).
– Prometne in delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljene v okviru obstoječih prometnic, neoviranega dovoza in manipulativne površine na parceli.
– Na območju ni zunanjega hidrantnega omrežja – zadostne količine požarne vode (za stavbe izven naselja) se zagotovijo z gasilskimi vozili pristojne gasilske enote.
– Pri projektiranju objekta morajo biti predvideni ukrepi, ki bodo zagotavljali pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara.
(3) Študija požarne varnosti oziroma zasnova požarne varnosti se za objekte izdela skladno s predpisi o zasnovi in študiji požarne varnosti (danes: Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, Uradni list RS, št. 12/13, 49/13).
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN 
34. člen 
(etapnost gradnje) 
Gradnja objekta in pripadajoče zunanje ureditve se lahko izvajajo posamezno.
Pri gradnji objekta faznost ni dovoljena – objekt mora predstavljati zaključeno funkcionalno in oblikovno celoto skladno z določili OPPN.
35. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(1) Pri projektiranju in izvajanju OPPN je treba upoštevati vsa določila, navedena v posameznih poglavjih tega odloka ter projektne pogoje, navedene v pridobljenih smernicah in mnenjih.
(2) Za vso škodo, ki nastane zaradi neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta, je odgovoren investitor.
IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV 
36. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
(1) Dovoljena so odstopanja od horizontalnega gabarita objekta za debelino izolacijske fasade, ki se določi v skladu z zadnjim stanjem tehnike – podane dimenzije horizontalnega gabarita objekta so dimenzije konstrukcije objekta.
(2) Dovoljena so odstopanja pri infrastrukturnem urejanju in parcelaciji, če to pogojujejo usklajevanja z obstoječim stanjem, gre za ustreznejšo tehnologijo izvedbe in tehnično rešitev, kolikor te spremembe ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in so za izvedbo teh odstopanj pridobljena soglasja vseh pristojnih soglasodajalcev.
(3) Odstopanja ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, poslabšati bivalnih pogojev ter vplivov na okolje in ne smejo biti v nasprotju z javno koristijo oziroma interesi. Spremembe, dovoljene z odstopanji, ne smejo ovirati realizacije OPPN in morajo biti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki se nanašajo na posege v prostor in varovanje okolja.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
37. člen
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem občinskega podrobnega prostorskega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
38. člen 
(vpogled v OPPN) 
OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi za urejanje prostora v Občini Brežice.
39. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2015
Brežice, dne 18. aprila 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost