Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1412. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2015, stran 4764.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 12. redni seji dne 21. aprila 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Žalec za leto 2015 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa proračuna so tudi obrazložitve zaključnega računu proračuna.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Splošni in posebni del proračuna in obrazložitve zaključnega računa proračuna se objavijo na spletni strani Občine Žalec.
Št. 403-03-0001/2016
Žalec, dne 21. aprila 2016
 
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost