Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1368. Pravilnik o padalstvu, stran 4663.

  
Na podlagi prvega odstavka 5. člena in šestega odstavka 77. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o padalstvu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik ureja uporabo in vzdrževanje padal, s katerimi se skače iz zrakoplova, mesta za izvajanje padalskih skokov, tehnične zahteve za izvajanje padalskih skokov, izvajanje padalskih skokov v kontroliranem zračnem prostoru, usposabljanje za dovoljenja in pooblastila padalcev, pridobivanje dovoljenj in pooblastil padalcev ter pridobivanje dovoljenja in pogojev za izvajanje tandemskih skokov za plačilo.
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za reševalna padala, razen določb 2. poglavja tega pravilnika.
2. člen 
(pomen izrazov in kratic) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. Agencija je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.
2. Aktiviranje padala je postopek, s katerim se začne proces odpiranja padala (npr. izvlečenje ročice za aktiviranje ali pilot padalčka).
3. Dnevni skok je skok s padalom, izveden v obdobju do pol ure pred sončnim vzhodom in do pol ure po sončnem zahodu.
4. Glavno padalo je osnovno padalo, ki se uporablja za skoke.
5. Izvenletališki skok je skok s padalom, kjer se namenoma in organizirano skače oziroma pristaja na površino izven letališča ali vzletišča.
6. Kandidat je oseba, ki se usposablja za pridobitev dovoljenja padalca ali ustreznega pooblastila.
7. Knjižica skokov je osebna evidenca skokov padalca.
8. Načrt izvajanja padalskih skokov je dokument, ki ga pripravi vodja skokov ali druga odgovorna oseba za izvajanje padalskih skokov in katerega vsebina je opredeljena s tem pravilnikom.
9. Nočni skok je skok s padalom, ki je izveden v obdobju pol ure po sončnem zahodu in do pol ure pred sončnim vzhodom.
10. Organizirano skakanje je skakanje s padalom, katerega namen je športno tekmovanje ali prireditev, rekreativno skakanje ali praktično usposabljanje padalcev.
11. Padalec je oseba, ki skače s padalom iz zrakoplova in ima veljavno padalsko dovoljenje.
12. Padalo je naprava brez motornega pogona, ki se uporablja za zmanjšanje hitrosti prostega pada do hitrosti varnega pristanka.
13. Padalski avtomat je tehnična naprava, ki se uporablja za aktiviranje rezervnega padala brez posredovanja osebe oziroma uporabnika padala (npr. AAD).
14. Padalski start je prostor, predviden za zlaganje padal ter pregled padalca in opreme pred vstopom v zrakoplov.
15. Pooblastilo je dokazilo o dodatni usposobljenosti padalca, ki se vpisuje v padalsko dovoljenje.
16. Potnik je fizična oseba, ki ima vozovnico za tandemski skok.
17. Praktični del izpita je skok s padalom zaradi preverjanja usposobljenosti padalca za pridobitev dovoljenja padalca ali pooblastila.
18. Proizvajalec padal je pravna ali fizična oseba, ki konstruira, izdeluje in vzdržuje padala, rezervna padala in preostale dele padalskega kompleta.
19. Reševalno padalo je padalo, katerega namen je reševanje posadke zrakoplova v sili.
20. Rezervno padalo je padalo, ki se uporablja v primeru odpovedi glavnega padala ali v drugih izrednih postopkih, ki zahtevajo aktiviranje rezervnega padala.
21. Seznam izpraševalcev je seznam strokovnjakov s področja padalstva, ki jih potrdi agencija na predlog Letalske zveze Slovenije.
22. Skok na prosto aktiviranje padala je skok, pri katerem odpiranje padala opravi padalec.
23. Skok s tandemskim padalom je skok, kjer dve osebi uporabljata eno padalo, ki je posebej namenjeno izvajanju tandemskih skokov, pri čemer mora biti vsaj ena oseba padalec z veljavnim pooblastilom tandem pilota.
24. Skok z avtomatskim aktiviranjem padala je skok, pri katerem se odpiranje padala opravi z uporabo traku, ki je pripet v zrakoplovu in povezan s padalom.
25. Tandem padalo je padalo s sistemom vezi za potnika in je namenjeno skoku dveh oseb hkrati.
26. Tandem pilot je padalec, ki je imetnik dovoljenja padalca kategorije D in pooblastila tandem pilota.
27. Tehnični pregled je pregled padala, s katerim se preveri uporabnost padala za varno skakanje.
28. Tuji vzdrževalec je imetnik tujega pooblastila, ki ni izdano v skladu s tem pravilnikom.
29. Učitelj izpraševalec (instructor examiner) je oseba, ki ima veljavno pooblastilo učitelja padalstva in jo potrdi agencija.
30. Učitelj padalstva AFF je padalec z veljavnim dovoljenjem padalca, pooblastilom učitelj padalstva ter pooblastilom učitelja padalstva AFF.
31. Učitelj padalstva je padalec z veljavnim padalskim dovoljenjem kategorije D in opravljenim izpitom za pooblastilo »učitelj padalstva« za posamezen način usposabljanja (učitelj padalstva TSO, IAD ali AFF).
32. Vodja skokov je oseba, ki je odgovorna za varno pripravo, organizacijo, izvajanje in nadziranje organiziranega izvajanja padalskih skokov.
33. Vodna površina je stoječa ali tekoča voda.
34. Vzdrževalec padal 1 (rigger) je oseba, ki je usposobljena za zlaganje rezervnih, glavnih in reševalnih padal, tehnični pregled padal in nahrbtnikov s sistemom vezi.
35. Vzdrževalec padal 2 (master rigger) je oseba, ki je usposobljena za zlaganje rezervnih, glavnih in reševalnih padal, tehnični pregled padal in nahrbtnikov s sistemom vezi ter vzdrževanje in popravila padal in nahrbtnikov s sistemom vezi.
36. Zadržek je čas prostega pada, ki traja od odskoka iz zrakoplova do odpiranja glavnega padala.
37. Zlagalec padal (packer) je oseba, ki ima veljavno pooblastilo za zlaganje glavnih padal.
(2) Kratice, ki so uporabljene v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. AAD (Automatic Activation Device) je elektronska ali mehanska naprava za samodejno odpiranje rezervnega padala po prednastavljenih višinskih ali časovnih parametrih.
2. AC (Accuracy) je skok s padalom na cilj.
3. AFF (Accelerated Free Fall) je način usposabljanja, ko kandidat izvaja skoke na prosto aktiviranje s pomočjo dveh učiteljev padalstva oziroma enega učitelja padalstva s pooblastilom učitelja padalstva AFF.
4. FF (Free Fly) je svobodni let oziroma padalska disciplina, ki poteka v prostem padu, kjer padalci izvajajo različne like v treh dimenzijah v različnih položajih telesa.
5. FS (Formation Skydiving) so skupinski likovni skoki, ki potekajo v prostem padu, kjer skupina padalcev s svojimi telesi sestavlja predpisane like.
6. IAD (Instructor Assisted Deployment) je naslednik usposabljanja TSO (na trak za samodejno odpiranje). Osnovni koncept odpiranja padala je enak TSO, pri čemer glavnega padala ne odpira trak za samodejno odpiranje (TSO), temveč ga pri IAD nadomešča učitelj padalstva, ki pri odskoku drži padalček in ga spusti, ko kandidat odskoči iz zrakoplova.
7. Figura IS (Individual Style) je posamična padalska disciplina v prostem padu, kjer padalec v čim krajšem času izvede določene elemente (obrat 360° v levo, obrat 360° v desno, salto nazaj).
8. NOTAM (Notice to Airman) je obvestilo pilotom.
9. RSL (Reserve Static Line) je naprava, ki samodejno odpre rezervno padalo, ko je glavno padalo odstranjeno ali odrezano.
10. SS (Skysurfing) je skok s padalom, kjer v prostem padu padalec izvaja določene like z uporabo posebne deske, ki je pritrjena na nogah in posebej prilagojena za skoke s padalom.
11. TP je tehnični pregled padala.
12. TSO je trak za samodejno odpiranje.
13. WS (Wing Suit) je padalska disciplina, pri kateri padalec uporablja posebno obleko, ki spremeni aerodinamične lastnosti telesa in padalcu omogoča zmanjšanje vertikalne hitrosti ter povečanje horizontalne hitrosti v prostem padu.
II. UPORABA IN VZDRŽEVANJE PADAL 
3. člen 
(uporaba in vzdrževanje padala) 
Uporabo in vzdrževanje padala, padalskega avtomata in preostale padalske opreme določi proizvajalec padala ali opreme.
4. člen 
(časovna omejitev uporabe padala) 
Če proizvajalec padala ne določi drugače, se glavno padalo in nahrbtnik s sistemom vezi uporabljata brez časovne omejitve, rezervno padalo pa se uporablja 20 let od datuma proizvodnje.
5. člen 
(označevanje padala) 
(1) Označba padala, ki jo dodeli proizvajalec padal, mora vsebovati naslednje podatke:
– tip padala;
– velikost padala;
– naziv proizvajalca;
– serijsko številko;
– datum proizvodnje.
(2) Padalo, za katero ni mogoče ugotoviti podatkov iz prejšnjega odstavka, se ne sme uporabljati.
6. člen 
(dokumenti padala in nahrbtnika s sistemom vezi) 
(1) Padalo ima knjižico, ki vsebuje naslednje podatke:
– vrsto padala (glavno, rezervno, reševalno);
– tip padala in velikost;
– naziv proizvajalca;
– serijsko številko;
– datum izdelave;
– lastnika;
– datum prvega pregleda;
– datume in izvedene tehnične preglede padala in
– zaznamek o izvedenih večjih popravilih.
(2) Knjižico padala izda in potrdi vzdrževalec padal po opravljenem tehničnem pregledu padala iz 8. člena tega pravilnika. Vzdrževalec padal dostavi izvirnik poročila o tehničnem pregledu na agencijo najpozneje v 8 dneh od opravljenega tehničnega pregleda. Kopijo poročila o opravljenem tehničnem pregledu vzdrževalec padal hrani 5 let in vodi evidenco o opravljenih tehničnih pregledih padal.
(3) Oblika knjižice padala in knjižice padalskega kompleta je določena v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Nahrbtnik s sistemom vezi vsebuje knjižico padalskega kompleta, ki ga izda proizvajalec ali vzdrževalec padal, in vsebuje naslednje podatke:
– lastnika;
– naslov lastnika;
– tip;
– proizvajalca;
– serijsko številko;
– datum izdelave;
– datum prvega pregleda;
– datum rednega pregleda;
– tip, serijsko številko in letnik glavnega padala, rezervnega padala in AAD;
– vzdrževanje in prelaganje rezervnega padala.
(5) Če se knjižica padalskega kompleta iz prejšnjega odstavka izgubi ali uniči, lahko nadomestno knjižico izda vzdrževalec padal.
(6) Vzdrževalec padal, ki je zložil rezervno ali reševalno padalo, v knjižico padalskega kompleta vpiše datum zlaganja, podpis in številko vzdrževalca padal. Padalo mora biti plombirano, na plombi pa mora biti viden odtis številke vzdrževalca padal.
7. člen 
(zlaganje padala) 
(1) Zlaganje glavnega padala opravlja padalec z dovoljenjem padalca kategorije A, B, C ali D, oseba s pooblastilom zlagalec padal in oseba s pooblastilom vzdrževalec padal.
(2) Zlaganje glavnega padala, ki ga uporabljajo kandidati, opravlja kandidat pod nadzorom učitelja padalstva ali padalca z dovoljenjem padalca kategorije B, C ali D, oseba s pooblastilom zlagalec padal ali vzdrževalec padal.
(3) Zlaganje rezervnega padala opravlja oseba s pooblastilom vzdrževalec padal (vzdrževalec padal 1 ali 2).
(4) Zlaganje reševalnega padala opravlja oseba s pooblastilom vzdrževalec padal (vzdrževalec padal 1 ali 2).
(5) Zlaganje tandem padala opravlja oseba s pooblastilom tandem pilot, zlagalec padal ali vzdrževalec padal.
(6) Če proizvajalec padala ne določi drugače, se padalo preloži najmanj enkrat v 12 mesecih.
8. člen 
(tehnični pregledi padal) 
(1) Tehnični pregledi padal se delijo na:
– tehnični pregled pred prvo uporabo v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: TP 1);
– redni tehnični pregled, ki se opravi vsakih 12 mesecev (v nadaljnjem besedilu: TP 2);
– izredni tehnični pregled, ki se opravi na zahtevo lastnika padala, vzdrževalca padala 1, agencije ali odgovorne osebe v organizaciji, ki organizira skakanje (v nadaljnjem besedilu: TP 3).
(2) TP 1 in TP 2 lahko opravi proizvajalec padal ali vzdrževalec padal 1, TP 3 pa vzdrževalec padal 2 in proizvajalec padal.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko TP 2 opravi tudi tuji vzdrževalec, če dokaže, da je usposobljen pri proizvajalcu ali vzdrževalcu padal.
9. člen 
(obseg tehničnega pregleda) 
(1) Tehnični pregled padala zajema pregled sestavnih delov kompleta padala.
(2) Sestavni deli kompleta padala iz prejšnjega odstavka so:
– glavno padalo z vrvicami;
– pilot padalček, vezni trak med padalom in pilot padalčkom ter notranja vreča;
– rezervno padalo kupole z vrvicami;
– sistem vezi in nahrbtnika;
– sistem za aktiviranje glavnega padala;
– sistem za aktiviranje rezervnega padala;
– sistem za odmetavanje glavnega padala in
– sistem vezi za tandem potnika (za tandem padala).
10. člen 
(vzdrževanje padal) 
(1) Padalo in opremo mora lastnik ali uporabnik padala vzdrževati v skladu z navodili za vzdrževanje proizvajalca padala.
(2) Popravila ali manjše spremembe na padalu lahko opravi proizvajalec padala ali vzdrževalec padal 2.
(3) Vsa dela vzdrževalca padal 2 lahko opravlja proizvajalec padal.
11. člen 
(posebne zahteve za padalo za usposabljanje) 
(1) Padalo oziroma nahrbtnik s sistemom vezi, ki se uporablja za usposabljanje kandidatov po načinu TSO, mora imeti možnost avtomatskega aktiviranja glavnega padala in možnost aktiviranja na prosto.
(2) Padalo mora imeti avtomat za odpiranje rezervnega padala.
(3) Pri skokih, kjer se pri šolanju po načinu AFF uporablja mehki pilot padalček, mora biti nahrbtnik s sistemom vezi opremljen z žepkom, ki je snemljiv z izvlečenjem blazinice na nasprotni strani, kot je pilot padalček za odpiranje glavnega padala (rip-away). Če se uporablja padalo z vzmetnim padalčkom, mora imeti dodatno ročko za odpiranje glavnega padala na nasprotni strani (varnostna ročka, da ga lahko odpre tudi učitelj padalstva na levi strani).
III. MESTA ZA IZVAJANJE PADALSKIH SKOKOV 
12. člen 
(mesta za izvajanje padalskih skokov) 
(1) Padalski skoki se izvajajo v skladu z letalskimi predpisi, ki veljajo in se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
(2) Padalski skoki se praviloma izvajajo na letališčih in vzletiščih, razen če so izpolnjeni pogoji iz 13. člena tega pravilnika.
13. člen 
(pogoji za izvajanje izvenletaliških skokov) 
(1) Vodja skokov za pristanke izven letališč ali vzletišč pred skokom pregleda teren in oceni, ali je skok na določen teren varen, in šele nato padalcem z ustrezno kategorijo dovoljenja padalca dovoli skok.
(2) Pri določitvi primernosti izvenletališkega doskočišča se upoštevajo naslednje zahteve:
– doskočišče mora biti brez naravnih in umetnih ovir, ki bi lahko vplivale na varnost izvedbe izvenletališkega skoka;
– če se padalski skoki izvajajo kot izvenletališki skoki v kontroliranem zračnem prostoru, mora vodja skokov najaviti pristojni službi zračnega prometa točko in višino ter predvideni čas odskoka v skladu s V. poglavjem tega pravilnika;
– vodja skokov ali druga pooblaščena oseba je zadolžena za ureditev objave obvestila o izvedbi teh skokov tako, kot je običajno v zračnem prometu;
– meteorološke razmere morajo izpolnjevati pogoje vizualnih meteoroloških pogojev (VMC).
(3) Vodje skokov pri izvenletaliških skokih morajo:
– ugotoviti, ali je predvideni pristajalni prostor ustrezen za izvedbo skoka;
– preveriti ustreznost privilegijev padalcev iz 44. člena tega pravilnika;
– preveriti zahtevnost doskočišča;
– na doskočišču opraviti načrt doskoka;
– seznaniti vodjo zrakoplova z nalogo padalcev;
– zavarovati doskočišče, da niso ogroženi padalci ali gledalci in druge osebe;
– postaviti zemeljske oznake in kazalnik smeri ter hitrosti vetra;
– spremljati meteorološke razmere in trenutno stanje na doskočišču ter
– organizirati reševanje in javljanje pristojnim organom v primeru nesreče.
(4) Če je v neposredni bližini ali manj kot 50 metrov od prostora, predvidenega za pristanek, vodna površina globine več kot 1,5 metra, se zagotovi ekipo za reševanje z najmanj enim čolnom in dvema usposobljenima osebama za reševanje v vodi.
IV. IZVAJANJE PADALSKIH SKOKOV 
14. člen 
(izvajalci padalskih skokov) 
Padalske skoke lahko izvajajo imetniki dovoljenja padalca in kandidati za pridobitev dovoljenja ali pooblastila.
15. člen 
(oprema padalca) 
(1) Padalci so opremljeni s padalom, ki je tehnično pregledano in ima dokumente iz 6. člena tega pravilnika.
(2) Kandidati za pridobitev dovoljenja padalca morajo poleg opreme in dokumentov iz prejšnjega odstavka imeti tudi:
– zaščitno čelado;
– višinomer in
– padalski avtomat na rezervnem padalu.
16. člen 
(minimalne višine aktiviranja glavnega padala) 
Glavno padalo se aktivira na naslednjih minimalnih višinah:
– 3000 čevljev nad terenom pri usposabljanju kandidatov;
– 2500 čevljev nad terenom pri skoku padalca in
– 4500 čevljev nad terenom pri skoku s tandem padalom.
17. člen 
(največja dovoljenja višina izvajanja padalskih skokov) 
(1) Največja dovoljena višina padalskega skoka je 14.800 čevljev nad srednjo morsko ravnjo.
(2) Z višine nad 14.800 čevljev nad srednjo morsko gladino lahko padalske skoke izvajajo padalci s padalskim dovoljenjem kategorije B, C in D, če imajo delujoč padalski avtomat.
(3) Pri padalskih skokih z višine nad 23.000 čevljev nad srednjo morsko gladino mora imeti posamezen padalec osebni sistem za dodatno oskrbo s kisikom, ki ga uporablja med izvedbo padalskega skoka.
(4) Zrakoplov, ki je namenjen prevozu padalcev do določene višine, je opremljen z napravo za shranjevanje in razdeljevanje kisika v skladu z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
18. člen 
(skoki na vodo) 
(1) Pri skokih na vodo mora biti zagotovljena služba za reševanje iz vode (najmanj dve usposobljeni osebi na čolnu).
(2) Padalske skoke na vodo lahko po predhodni oceni vodje skokov izvajajo samo padalci, ki znajo plavati.
(3) Če je temperatura vode nižja od 18 °C, morajo biti padalci opremljeni s termoizolacijsko obleko.
19. člen 
(nočni skoki) 
(1) Padalci so pri nočnih skokih opremljeni z najmanj eno svetilko in osvetljenim ali zvočnim višinomerom.
(2) Pri nočnih skokih mora biti zagotovljen vidni stik med točko odskoka in pristanka na letališču ali vzletišču.
(3) Prostor za pristanek pri nočnih skokih mora biti osvetljen z najmanj dvema močnima svetilkama in najmanj enim osvetljenim kazalnikom smeri vetra, tako da pristajalni prostor izstopa iz okolice.
20. člen 
(skoki s tandem padalom) 
(1) Pri tandemskem skoku tandem pilot in tandem potnik uporabljata eno glavno in rezervno padalo, kjer je nahrbtnik s sistemom vezi posebej prirejen za to vrsto skokov. Tandem potnik ima na sebi poseben sistem pasov, s katerimi je med skokom pripet na nahrbtnik s sistemom vezi, ki ga uporablja tandem pilot med skokom.
(2) Tandemski skoki se lahko izvajajo na letališčih ali vzletiščih.
(3) Izvenletališke tandemske skoke lahko izvaja samo tandem pilot, ki ima več kot 200 tandemskih skokov.
(4) Tandemski skoki na vodo so prepovedani.
(5) Potnik v tandemu mora po višini ustrezati pravilni namestitvi v sistem vezi za potnika, da se lahko zagotovi varno vpetje potnika v sistem vezi.
(6) Potnik v tandemu, ki je mlajši od 18 let, mora imeti podpisano dovoljenje staršev ali skrbnikov.
21. člen 
(meteorološke razmere za izvajanje padalskih skokov) 
(1) Padalski skoki se lahko izvajajo samo, če je točko odskoka mogoče vizualno določiti.
(2) Pri dnevnih padalskih skokih hitrost vetra pri tleh ne sme presegati mejnih vrednosti, ki so dovoljene za posamezno kategorijo padalskega dovoljenja. Hitrost vetra je treba ugotoviti na najboljši možni način (meritev vetra ali podatek meteorologa) pred začetkom skakanja in med dejanskim izvajanjem padalskih skokov.
(3) Če sunki vetra presežejo mejno vrednost dvakrat v 5 minutah, se izvajanje padalskih skokov za posamezno kategorijo dovoljenja padalca prekine.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se izvajanje padalskih skokov za ustrezno kategorijo padalskega dovoljenja lahko nadaljuje, ko izmerjena hitrost vetra ne presega mejne vrednosti v vsaj 15-minutnem časovnem intervalu.
22. člen 
(organizacija padalskih skokov) 
(1) Za vsako organizirano skakanje se imenuje vodjo skokov.
(2) Vodja skokov je polnoletna oseba in ima veljavno dovoljenje padalca kategorije C ali D.
(3) Vodja skokov iz prejšnjega odstavka lahko določi namestnika vodje skokov.
(4) Med izvajanjem padalskih skokov mora biti na tleh ves čas prisoten vodja skokov ali njegov namestnik.
(5) Če v času izvajanja padalskih skokov ni prisoten vodja skokov ali njegov namestnik, se izvajanje padalskih skokov prekine.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko vodja skokov udeleženec padalskih skokov v zrakoplovu, če se drugi padalski skoki ne izvajajo istočasno.
23. člen 
(dolžnosti in odgovornosti vodje skokov) 
Vodja skokov mora:
1. pred začetkom izvajanja padalskih skokov vse udeležence seznaniti s pravili skakanja;
2. organizirati izvajanje padalskih skokov v skladu z določbami tega pravilnika;
3. pred začetkom izvajanja padalskih skokov preveriti meteorološke razmere na doskočišču;
4. preveriti dovoljenje za izvajanje letalskih dejavnosti za izvajanje padalskih letov;
5. seznaniti posadko zrakoplova z nameravanimi skoki in preveriti usposobljenost posadke ter zrakoplova za izvajanje padalskih skokov;
6. seznaniti padalce z razmerami na pristajalnem mestu in določiti smer pristanka;
7. določiti vodjo padalcev na vsakem padalskem letu;
8. odločiti o začetku, prekinitvi in zaključku izvajanja padalskih skokov;
9. skrbeti za red na padalskem startu;
10. preveriti opremo padalcev (če je to mogoče) in prepovedati uporabo neustrezne opreme;
11. nadzirati varnost pri izvajanju padalskih skokov in prepovedati skakanje padalcu ali drugi osebi, za katero ugotovi, da:
– duševno in fizično ni sposobna za izvajanje padalskih skokov;
– je vidno pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih sredstev ali
– krši pravila izvajanja padalskih skokov ali kakor koli ogroža varnost izvajanja padalskih skokov;
12. voditi seznam vseh udeležencev padalskih skokov na startnem seznamu z imenom in priimkom ter podpisom vsakega posameznika, kjer morajo biti vsaj naslednji podatki:
– ime in priimek padalca;
– številka, kategorija in veljavnost padalskega dovoljenja;
– veljavnost tehničnega pregleda padala (rezervnega in glavnega padala) in
– podpis, s katerim prevzema odgovornost, da so podatki točni in resnični.
13. Če gre za usposabljanje za pridobitev dovoljenja padalca kategorije A, seznam udeležencev padalskih skokov na startnem seznamu za vsak skok kandidata podpiše tudi učitelj padalstva ali njegov pooblaščenec.
24. člen 
(postopki padalcev v zrakoplovu) 
(1) Padalci morajo biti seznanjeni s postopkom v primeru nevarnosti ali v drugih neobičajnih razmerah.
(2) V primeru nevarnosti se vodja padalcev v zrakoplovu ravna po navodilih pilota zrakoplova.
25. člen 
(vodja padalcev) 
(1) Vodja padalcev v zrakoplovu je za nadzor teh v zrakoplovu odgovoren vodji zrakoplova in skrbi za:
– komunikacijo s pilotom zrakoplova;
– določitev vrstnega reda skakanja;
– nalet, pri čemer določa točko odskoka in po potrebi usmerja zrakoplov, obenem skrbi za varnost in disciplino v zrakoplovu;
– časovni razmik skakanja iz zrakoplova.
(2) Vodja padalcev mora imeti dovoljenje padalca kategorije B, C, ali D.
(3) V zrakoplovih, ki sprejmejo 15 padalcev ali več, mora imeti vodja padalcev v zrakoplovu dovoljenje padalca kategorije C ali D.
(4) Če so v letalu kandidati in skačejo na prosto odpiranje, mora imeti vodja padalcev v zrakoplovu dovoljenje padalca kategorije C ali D.
(5) Če skačejo kandidati na avtomatsko odpiranje, mora biti v zrakoplovu učitelj padalstva s pooblastilom učitelja padalstva TSO.
V. IZVAJANJE PADALSKIH SKOKOV V KONTROLIRANEM ZRAČNEM PROSTORU 
26. člen 
(zrakoplov in vodenje) 
(1) V kontroliranem zračnem prostoru je izvajanje padalskih skokov iz zrakoplova dovoljeno:
– če je zrakoplov namenjen skakanju padalcev in če ima za to predpisano opremo ter dovoljenje za izvajanje letalskih dejavnosti oziroma padalskih skokov, ki ga izda agencija;
– če je posadka zrakoplova usposobljena za izvedbo takega leta;
– če je načrt izvajanja padalskih skokov odobren v skladu s tem pravilnikom;
– če ima let zrakoplova izpolnjen in potrjen načrt leta;
– če ima zrakoplov delujoč radarski odzivnik in
– če ima let dovoljenje kontrole zračnega prometa.
(2) Posadka zrakoplova poskrbi, da zrakoplov po odskoku padalcev vedno zadnji zapusti kontrolirani zračni prostor in s tem omogoči pristojni službi zračnega prometa ustrezno zagotovitev razdvajanja od preostalih zrakoplovov.
(3) Pristojna služba zračnega prometa lahko kadar koli zahteva prekinitev izvajanja padalskih skokov, če oceni, da bi lahko prišlo do ogrožanja varnosti v zračnem prometu ali nezmožnosti zagotavljanja ustreznega razdvajanja od preostalih zrakoplovov.
27. člen 
(načrt izvajanja padalskih skokov) 
(1) Izvajanje padalskih skokov v kontroliranem zračnem prostoru poteka v skladu z načrtom izvajanja padalskih skokov, ki ga izdela vodja skokov in potrdi pristojna služba zračnega prometa.
(2) Vodja skokov mora načrt izvajanja padalskih skokov po telefonu sporočiti pristojni službi zračnega prometa vsaj eno uro pred začetkom. Če gre za več kot tri vzlete in pristanke zrakoplova, iz katerega se izvajajo padalski skoki, je vodja skokov na zahtevo pristojne službe zračnega prometa dolžan načrt izvajanja padalskih skokov posredovati tudi v pisni obliki po elektronski pošti.
(3) Pristojna služba zračnega prometa vodji skokov potrdi načrt izvajanja padalskih skokov po telefonu, lahko pa ga tudi zavrne, če oceni, da prometne razmere ne omogočajo izvajanja varnega in tekočega vodenja zračnega prometa.
28. člen 
(vsebina načrta izvajanja padalskih skokov) 
Načrt izvajanja padalskih skokov iz prejšnjega člena vsebuje:
– navedbo vodje skokov oziroma druge odgovorne osebe za izvajanje padalskih skokov;
– območje predvidenega skakanja in pristajanja padalcev;
– predvideno obdobje in dnevni čas izvajanja padalskih skokov;
– kontaktne podatke vodje skokov oziroma druge odgovorne osebe za izvajanje padalskih skokov (telefon, elektronska pošta in naslov) in
– druge podatke, ki so pomembni za varnost v zračnem prometu v območju izvajanja padalskih skokov.
29. člen 
(omejitve izvajanja padalskih skokov) 
Izvajanje padalskih skokov iz zrakoplova v kontroliranem zračnem prostoru ne sme potekati, če:
– niso izpolnjeni meteorološki pogoji iz 21. in posebni pogoji iz 66. člena tega pravilnika;
– se na letališču izvajajo operacije v razmerah zmanjšane vidljivosti.
VI. ORGANIZACIJA ZA USPOSABLJANJE PADALCEV 
30. člen 
(program usposabljanja) 
Organizacija za usposabljanje padalcev usposablja kandidate za posamezno kategorijo dovoljenja v skladu s programom usposabljanja, ki je določen v Prilogi 1. Slednja je sestavni del tega pravilnika.
31. člen 
(dokumentacija) 
(1) Organizacija za usposabljanje vodi knjigo učencev, kot jo določi agencija.
(2) Organizacija za usposabljanje preda vse zapise o opravljenem usposabljanju drugi organizaciji za usposabljanje, če jo kandidat zamenja.
VII. USPOSABLJANJE, IZPITI, DOVOLJENJA IN POOBLASTILA 
32. člen 
(usposabljanje in preverjanje kandidatov) 
(1) Kandidat mora v organizaciji za usposabljanje opraviti teoretično in praktično usposabljanje za pridobitev dovoljenja padalca ali ustreznega pooblastila po programu usposabljanja iz Priloge 1 tega pravilnika in v skladu s priročnikom za usposabljanje, ki ga potrdi agencija.
(2) Teoretično in praktično usposabljanje iz prejšnjega odstavka mora kandidat zaključiti v 12 mesecih od začetka teoretičnega usposabljanja v organizaciji za usposabljanje. Kandidat mora pred začetkom praktičnega usposabljanja uspešno končati teoretično usposabljanje.
(3) Usposabljanje kandidatov nadzoruje učitelj padalstva, pri katerem se ti usposabljajo, ali učitelj padalstva, ki ima pisno pooblastilo učitelja padalstva, pri katerem se kandidati usposabljajo.
(4) Po končanem teoretičnem in praktičnem usposabljanju lahko kandidat pristopi k opravljanju izpita za pridobitev dovoljenja padalca ali pooblastila.
(5) Izpit za pridobitev dovoljenja padalca ali pooblastila je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.
(6) Praktični del izpita mora kandidat opraviti v 12 mesecih po zaključenem praktičnem usposabljanju.
(7) Če kandidat v roku iz prejšnjega odstavka ne opravi praktičnega dela izpita, mora ponovno opraviti teoretični del izpita.
(8) Teoretični del izpita se opravlja pisno, medtem ko se praktični del izpita opravi pod nadzorom učitelja izpraševalca, ki ni usposabljal kandidata, ampak ga spremlja v padalskem skoku. V primeru posebnih okoliščin se lahko posamezni praktični del izpita posname s snemalno napravo. V tem primeru učitelj izpraševalec kandidata oceni na podlagi posnetega padalskega skoka kandidata, če so vse naloge, ki so del praktičnega dela, nedvoumno razvidne. Učitelj izpraševalec posnetek praktičnega dela izpita oziroma izpitnega skoka elektronsko vodi 3 mesece po izvedenem padalskem skoku.
33. člen 
(usposabljanje v tujini) 
(1) Če kandidat konča teoretični in praktični del usposabljanja v tuji organizaciji za usposabljanje, mora organizacija za usposabljanje ugotoviti, ali program v tujini ustreza zahtevam iz Priloge 1 tega pravilnika. Po ugotovitvi ustreznosti lahko kandidat pristopi k opravljanju teoretičnega in praktičnega dela izpita za pridobitev ustrezne kategorije dovoljenja padalca ali pooblastila v Republiki Sloveniji.
(2) Če organizacija za usposabljanje ugotovi, da program usposabljanja v tuji organizaciji za usposabljanje ne vsebuje vseh elementov iz Priloge 1 tega pravilnika, kandidat opravlja samo manjkajoči del teoretičnega in praktičnega usposabljanja v obsegu, ki ga določi organizacija za usposabljanje.
34. člen 
(kandidat za pridobitev dovoljenja padalca) 
(1) Kandidat, ki pristopi k praktičnemu usposabljanju za pridobitev dovoljenja padalca, pred prvim skokom ne sme biti mlajši od 16 let. Kandidat, ki je mlajši od 18 let, mora imeti pred začetkom praktičnega usposabljanja pisno dovoljenje staršev ali skrbnikov.
(2) Kandidati in imetniki dovoljenja padalca, ki se usposabljajo za pridobitev posameznega pooblastila ali kategorije dovoljenja padalca, lahko izvajajo padalske skoke pod nadzorom učitelja padalstva, ko se usposabljajo za pridobitev ali obnovo dovoljenja padalca.
(3) Kandidat lahko izvaja padalske skoke, če je uspešno zaključil teoretični in zemeljski del praktičnega usposabljanja in ima veljavno zdravniško spričevalo v skladu s tem pravilnikom.
35. člen 
(pravila za usposabljanje pri izvajanju padalskih skokov) 
Kandidat lahko opravlja:
– dnevne skoke na letališču ali vzletišču, ko hitrost vetra na tleh ne presega 13,6 vozla (7 m/s);
– skoke iz letala ali helikopterja;
– skoke na cilj (AC) in figure (IS);
– skupinske likovne skoke v prostem padu (FS), pri čemer morajo imeti preostali člani skupine padalsko dovoljenje kategorije B, C ali D;
– svobodni let (FF) samostojno ali v skupini največ dveh, pri čemer morajo imeti preostali člani skupine padalsko dovoljenje kategorije B, C ali D;
– skoke s padalom, ko krilna obremenitev ne presega 5 kg/m2 (1 lbs/ft2).
36. člen 
(pogoji za pristop k izpitu) 
(1) Kandidat za pridobitev dovoljenja padalca, ki je uspešno opravil program usposabljanja ter prikazal popoln nadzor telesa v prostem padu pri gibanju okoli treh osi in samostojno zlaganje padala, lahko pristopi k opravljanju izpita za dovoljenje padalca, če ima:
– najmanj 25 skokov s padalom;
– najmanj 10 minut prostega pada;
– najmanj 10 skokov s pristankom v krog premera 100 metrov.
(2) Po uspešno opravljenem izpitu kandidat pridobi dovoljenje padalca kategorije A, ki ga izda agencija.
37. člen 
(preizkus teoretičnega znanja) 
(1) Kandidat pristopi k opravljanju teoretičnega dela izpita iz vseh predmetov, ki so predpisani s programom usposabljanja iz Priloge 1 tega pravilnika. Teoretični del izpita za pridobitev dovoljenja padalca posamezne kategorije dovoljenja padalca ali pooblastila se opravlja pri učitelju izpraševalcu.
(2) Izpitna vprašanja so sestavljena za vsako kategorijo ali pooblastilo v skladu s predpisanimi programi iz Priloge 2 tega pravilnika.
(3) Kandidat uspešno opravi teoretični del izpita, če je pravilno odgovoril na 80 % vprašanj iz posameznega predmeta, razen pri predmetu prisilni postopki, kjer je za uspešno opravljen izpit treba pravilno odgovoriti na vsa vprašanja.
(4) Kandidat lahko enkrat ponavlja izpit iz predmeta, pri katerem ni dosegel zahtevanega uspeha. Če posameznega predmeta ni uspešno opravil v drugem poskusu, mora ponovno opraviti celoten teoretični del.
(5) V primeru ponavljanja celotnega teoretičnega dela izpita lahko kandidat ponovno pristopi k temu delu izpita najprej po 30 dneh od zadnjega opravljanja izpita.
(6) Kandidat mora praktični del izpita opraviti v obdobju, ki ni daljše od 30 dni od uspešno opravljenega teoretičnega dela izpita, sicer mora ponoviti teoretični del, razen če iz objektivnih razlogov ni mogel pristopiti k praktičnemu delu.
38. člen 
(praktični del izpita) 
(1) Ko kandidat opravi teoretični del izpita, lahko pristopi k opravljanju praktičnega dela izpita pri učitelju izpraševalcu.
(2) Učitelj izpraševalec izpolni poročilo o izpitu in ga pošlje na agencijo tudi, če kandidat izpita ni opravil. Če kandidat izpita ne opravi, mora pred ponovnim opravljanjem opraviti najmanj 10 skokov.
(3) Vsebino poročila o izpitu iz prejšnjega odstavka predpiše agencija in ga objavi na spletni strani agencije.
(4) Okvirni programi izvajanja izpitov za pridobitev dovoljenja padalca in pooblastila so določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Kandidat mora uspešno opraviti celoten praktični del. Če ni bil uspešen pri posamezni nalogi, jo lahko ponovno opravlja. Če je kandidat v drugem poskusu neuspešen, mora ponovno opraviti praktični del izpita.
39. člen 
(omejitve privilegijev učiteljev izpraševalcev) 
Učitelj izpraševalec ne izvaja izpitov iz 37. in 38. člena tega pravilnika, če je sodeloval pri usposabljanju kandidata ali če meni, da bi bil lahko iz kakršnih koli razlogov neobjektiven pri ocenjevanju.
40. člen 
(izdaja, podaljšanje ali obnova dovoljenja ali posameznega pooblastila) 
(1) Vlogo za izdajo dovoljenja padalca posamezne kategorije ali pooblastila, podaljšanje ali obnovo veljavnosti se poda na obrazcu, ki ga predpiše agencija, in objavi na spletni strani agencije.
(2) Učitelj izpraševalec pregleda dokazila o izpolnjenih pogojih za posamezno kategorijo dovoljenja padalca ali pooblastilo, kot je določeno s tem pravilnikom, in jih potrdi na obrazcu s svojim podpisom in žigom učitelja izpraševalca.
(3) Dokumentacijo, ki jo s podpisom potrdi učitelj izpraševalec, je treba predložiti agenciji najpozneje v 14 dneh od dneva preverjanja pogojev za izdajo, podaljšanje ali obnovo dovoljenja oziroma pooblastila.
(4) Dovoljenje padalca posamezne kategorije se izda na obrazcu, določenem v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Agencija izda ali obnovi dovoljenje padalca posamezne kategorije ali pooblastila.
(6) Če padalec pridobi višjo kategorijo dovoljenja, rednega podaljšanja dovoljenja ali pooblastila, učitelj izpraševalec izda ali podaljša dovoljenje ali pooblastilo posameznemu imetniku dovoljenja padalca ter datum pridobitve ali veljavnost dovoljenja ročno vpiše v dovoljenje padalca.
41. člen 
(zdravstvene zahteve) 
(1) Imetnik dovoljenja padalca mora izpolnjevati pogoje za licenco LAPL v skladu s Prilogo IV Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 311 z dne 25. novembra 2011, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2015/445 z dne 17. marca 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede tehničnih zahtev in upravnih postopkov za letalsko osebje v civilnem letalstvu (UL L št. 74 z dne 18. marca 2015, str. 1), in mora imeti opravljen standardni elektrokardiogram z 12 odvodi v mirovanju (EKG).
(2) Zdravstvene preglede padalcev izvajajo zdravniki, ki imajo pooblastilo v skladu s predpisom, ki ureja zdravstvene preglede za licenco LAPL.
(3) Ob pregledu se prosilec izkaže z osebnim dokumentom s fotografijo in izpolni vprašalnik za izdajo zdravniškega spričevala za padalce iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Pooblaščeni zdravnik, ki je opravil zdravstveni pregled o opravljenem pregledu, izpolni poročilo o opravljenem pregledu padalca iz Priloge 4 tega pravilnika. Po opravljenem zdravstvenem pregledu se na podlagi poročila o opravljenem pregledu padalca prosilcu izda zdravniško spričevalo padalca iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Kandidat za pridobitev dovoljenja padalca mora z zdravniškim spričevalom za padalca dokazati, da izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena. Zdravniško spričevalo padalca ob začetku usposabljanja ne sme biti starejše od 30 dni.
(5) Veljavnost zdravniškega spričevala padalca je 5 let, veljavnost zdravniškega spričevala padalca za imetnike pooblastila tandem pilota in imetnike pooblastila učitelja padalstva pa 2 leti. Ob podaljšanju ali obnovi dovoljenja oziroma pooblastila zdravniško spričevalo ne sme biti starejše od 30 dni.
VIII. PRIVILEGIJI DOVOLJENJA PADALCA 
42. člen 
(privilegiji dovoljenja padalca kategorije A) 
Imetnik dovoljenja padalca kategorije A lahko opravlja:
– dnevne skoke, ko hitrost vetra pri tleh ne presega 13,6 vozla (7 m/s);
– skoke iz letala in helikopterja;
– skoke na cilj in figure (IS);
– skupinske likovne skoke (FS), pri čemer morajo imeti preostali člani skupine veljavno padalsko dovoljenje katere koli kategorije;
– skoke svobodni let (FF) v skupini največ 3 padalcev, pri čemer morajo imeti preostali člani skupine veljavno padalsko dovoljenje katere koli kategorije;
– skoke s padalom, kjer krilna obremenitev ne presega 7 kg/m2 (1,4 lbs/ft2).
43. člen 
(pridobitev in privilegiji dovoljenja padalca kategorije B, C, D) 
(1) Po uspešnem usposabljanju za posamezno kategorijo dovoljenja padalca učitelj izpraševalec izda potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju in praktičnem delu izpita za pridobitev kategorije B, C ali D ter vpiše datum opravljenega izpita v ustrezno polje v dovoljenje padalca, kar potrdi s svojim podpisom in žigom.
(2) Za pridobitev kategorije B mora imeti kandidat najmanj:
– dovoljenje padalca kategorije A;
– 50 skokov s padalom;
– 30 minut prostega pada;
– 10 skokov s pristankom v krog premera 50 metrov;
– 10 skupinskih likovnih skokov (FS) skokov v skupini 3 ali več padalcev ali izvesti komplet figur v največ 20 sekundah ali pokazati osnovne elemente svobodnega leta (FF) v prostem padu;
– dokaz o opravljenem praktičnem delu izpita za pridobitev kategorije B iz Priloge 2 tega pravilnika, ki sta ga podpisala najmanj dva učitelja izpraševalcev.
(3) Imetnik dovoljenja padalca kategorije B lahko opravlja:
– dnevne skoke, ko hitrost vetra pri tleh ne presega 19,4 vozla (10 m/s);
– nočne skoke na letališčih;
– izvenletališke skoke na teren velikosti najmanj 100 x 50 metrov;
– skoke iz vseh kategorij zrakoplovov;
– skoke na cilj in figure (IS);
– skupinske likovne skoke v prostem padu (FS);
– skoke svobodni let (FF);
– snemanje v prostem padu, če ima vsaj 100 skokov s padalom;
– skoke s padalom, kjer krilna obremenitev ne presega 9 kg2 (1,8 lb/ft2).
(4) Za pridobitev kategorije C mora imeti kandidat najmanj:
– dovoljenje padalca kategorije B, in sicer vsaj 12 mesecev;
– 200 skokov s padalom;
– 60 minut prostega pada;
– 25 skokov s padalom s pristankom v prostor premera 20 metrov, 20 skupinskih likovnih skokov (FS) v skupini 4 ali več padalcev, izveden komplet figur v manj kot 16 sekund ali 20 skokov svobodnega leta (FF) v skupini 3 ali več padalcev;
– dokaz o izpolnjenih pogojih za pridobitev kategorije C, ki sta ga podpisala najmanj dva učitelja izpraševalcev.
(5) Imetnik dovoljenja padalca kategorije C lahko opravlja:
– dnevne skoke, ko hitrost vetra pri tleh ne presega 23,3 vozla (12 m/s);
– nočne skoke na letališču;
– skoke na vodo;
– skoke iz vseh kategorij zrakoplovov;
– vse vrste skokov v prostem padu ali pod padalom;
– izvenletališke skoke na prostor za pristanek v velikosti najmanj 50 x 50 metrov;
– skoke v prostem padu s posebno obleko za spremembo aerodinamike telesa (WS) v skladu z navodili proizvajalca.
(6) Za pridobitev kategorije D mora imeti kandidat najmanj:
– dovoljenje padalca kategorije C, in sicer vsaj 12 mesecev;
– 500 skokov s padalom;
– 180 minut prostega pada;
– dokaz o izpolnjenih pogojih za pridobitev kategorije D, ki sta ga podpisala najmanj dva učitelja izpraševalcev.
(7) Imetnik dovoljenja padalca kategorije D lahko opravlja:
– dnevne skoke, ko hitrost vetra pri tleh ne presega 23,3 vozla (12 m/s);
– nočne skoke;
– skoke na vodo;
– skoke iz vseh kategorij zrakoplovov;
– vse vrste skokov v prostem padu ali pod padalom;
– dnevne izvenletališke skoke na prostor za pristanek brez omejitve;
– nočne izvenletališke skoke na prostor za pristanek v velikosti najmanj 100 x 100 metrov.
44. člen 
(podaljšanje in obnova veljavnosti dovoljenja padalca) 
(1) Dovoljenje padalca velja 4 leta.
(2) Imetnik dovoljenja padalca lahko tega redno podaljša, če je v zadnjih 12 mesecih opravil najmanj 10 skokov s padalom. Preverjanje pogojev za podaljšanje dovoljenja padalca opravi učitelj izpraševalec, ki vpiše v dovoljenje datum podaljšanja ter ga potrdi s svojim podpisom in žigom v ustreznem polju.
(3) Če padalec ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka ali če veljavnost dovoljenja poteče, mora opraviti teoretični del strokovne usposobljenosti iz predmeta prisilni postopki in praktični del izpita z najmanj enim skokom pod nadzorom učitelja izpraševalca.
(4) Če padalec v obdobju več kot 12 mesecev ni opravil nobenega skoka, mora opraviti teoretični del preverjanja iz vseh predmetov teoretičnega dela izpita in praktični del izpita z najmanj enim skokom pod nadzorom učitelja izpraševalca.
(5) Učitelj izpraševalec po končanem preverjanju iz tretjega in četrtega odstavka tega člena v knjižico skokov imetnika dovoljenja padalca vpiše datum in uspešnost preverjanja ter doda svoj podpis in žig (kontrolni skok).
45. člen 
(pooblastila dovoljenja padalca) 
(1) Imetnik dovoljenja padalca lahko pridobi naslednja pooblastila:
– tandem pilot;
– učitelj padalstva (učitelj padalstva TSO, IAD in AFF);
– učitelj izpraševalec (instructor examiner);
– zlagalec padal (packer);
– vzdrževalec padal (vzdrževalec padal 1, 2) (rigger, master rigger).
(2) Pooblastila iz prejšnjega odstavka veljajo dve leti.
(3) Če v času veljavnosti imetnik dovoljenja padalca s pooblastilom ne izpolni pogojev za določeno pooblastilo, ne sme izvajati privilegijev ustreznega pooblastila. V tem primeru mora imetnik dovoljenja padalca, če želi uveljavljati privilegije ustreznega pooblastila, izpolniti pogoje, potrebne za podaljšanje, ki jih potrdi in podpiše učitelj izpraševalec s seznama izpraševalcev za ustrezno pooblastilo.
(4) Če je od poteka veljavnosti pooblastila preteklo več kot 12 mesecev, mora imetnik dovoljenja padalca opraviti teoretični del izpita.
(5) Če je od poteka veljavnosti pooblastila preteklo več kot 36 mesecev, mora padalec opraviti teoretični in praktični del izpita.
46. člen 
(pooblastilo tandem pilot) 
(1) Padalec lahko skače kot tandem pilot, če ima veljavno pooblastilo tandem pilot ali učitelj tandem pilota.
(2) Preden kandidat pristopi k opravljanju izpita za pridobitev pooblastila tandem pilot, mora imeti najmanj:
– 18 let;
– dovoljenje padalca kategorije D, in sicer vsaj 12 mesecev, in
– 5 ur prostega pada.
(3) Med usposabljanjem za pridobitev pooblastila tandem pilot kandidat opravi dodatno teoretično in praktično usposabljanje po programu za pridobitev pooblastila tandem pilot.
(4) Teoretični in praktični del izpita za pridobitev pooblastila tandem pilot je določen v Prilogi 2 tega pravilnika.
47. člen 
(podaljšanje veljavnosti pooblastila tandem pilot) 
Pooblastilo tandem pilot se podaljša, če imetnik pooblastila:
– opravi 10 tandemskih skokov v obdobju zadnjih 12 mesecev;
– priloži veljavno zdravniško spričevalo v skladu s tem pravilnikom.
48. člen 
(pooblastilo učitelja padalstva TSO) 
(1) Imetnik dovoljenja padalca lahko usposablja kandidate po načinu usposabljanja TSO, če ima ustrezno veljavno pooblastilo učitelj padalstva TSO.
(2) Pred pristopom k opravljanju izpita za pridobitev pooblastila učitelja padalstva TSO mora kandidat imeti:
– spričevalo o pridobitvi najmanj V. stopnje izobrazbe;
– najmanj 21 let;
– dovoljenje padalca kategorije D najmanj 12 mesecev pred začetkom usposabljanja za pooblastilo;
– najmanj 200 skokov z zadržkom, daljšim od 30 sekund;
– najmanj 50 skokov z zadržkom, daljšim od 50 sekund;
– najmanj 20 izvenletaliških skokov in
– dokaz o izpolnjenih pogojih za pooblastilo učitelj padalstva TSO, ki ga je podpisal učitelj izpraševalec TSO s seznama učiteljev izpraševalcev.
(3) Med usposabljanjem za pooblastilo učitelj padalstva TSO mora kandidat opraviti dodatno usposabljanje po programu usposabljanja v organizaciji za usposabljanje padalcev, ki ima potrjen program za usposabljanje učiteljev padalstva TSO.
49. člen 
(podaljšanje pooblastila učitelj padalstva TSO) 
Pooblastilo učitelj TSO se podaljša, če imetnik pooblastila v zadnjih 12 mesecih nadzoruje usposabljanje najmanj 10 skokov kandidatov.
50. člen 
(pooblastilo učitelj padalstva IAD) 
(1) Imetnik dovoljenja padalca lahko usposablja kandidate po načinu usposabljanja IAD, če ima veljavno pooblastilo učitelj padalstva IAD.
(2) Pred pristopom k opravljanju izpita za pooblastilo učitelj padalstva IAD mora kandidat imeti:
– spričevalo o pridobitvi najmanj V. stopnje izobrazbe;
– najmanj 21 let;
– dovoljenje padalca kategorije D najmanj 12 mesecev pred začetkom usposabljanja za pooblastilo;
– najmanj 200 skokov z zadržkom, ki je daljši od 30 sekund;
– najmanj 50 skokov z zadržkom, ki je daljši od 50 sekund;
– najmanj 20 izvenletaliških skokov in
– dokaz o izpolnjenih pogojih za pooblastilo učitelj padalstva IAD, ki ga je podpisal učitelj izpraševalec IAD s seznama strokovnjakov.
(3) V času usposabljanja za pooblastilo učitelj padalstva IAD mora kandidat opraviti dodatno usposabljanje po programu usposabljanja v organizaciji za usposabljanje padalcev, ki ima potrjen program za usposabljanje učiteljev padalstva IAD˝.
51. člen 
(podaljšanje pooblastila učitelj IAD) 
Pooblastilo učitelja IAD se podaljša, če imetnik pooblastila v zadnjih 12 mesecih nadzoruje usposabljanje pri najmanj 10 skokih kandidatov pri načinu šolanja IAD.
52. člen 
(pooblastilo učitelj padalstva AFF) 
(1) Imetnik dovoljenja padalca lahko usposablja po načinu AFF, če ima veljavno pooblastilo učitelj padalstva AFF.
(2) Kandidat mora pred opravljanjem izpita za pooblastilo učitelja padalstva AFF imeti:
– spričevalo o pridobitvi najmanj V. stopnje izobrazbe;
– najmanj 21 let;
– dovoljenje padalca kategorije D najmanj 12 mesecev pred začetkom usposabljanja za pooblastilo;
– najmanj 6 ur prostega pada;
– najmanj 50 skupinskih likovnih skokov (FS) v skupini z najmanj 4 padalci in
– dokaz o izpolnjenih pogojih za pooblastilo učitelj padalstva, ki ga je podpisal učitelj izpraševalec AFF s seznama strokovnjakov.
(3) Po končanem usposabljanju mora kandidat opraviti teoretični in praktični del usposabljanja in izpit iz Priloge 2 tega pravilnika.
53. člen 
(podaljšanje pooblastila učitelja padalstva AFF) 
Pooblastilo učitelja padalstva AFF se podaljša, če imetnik pooblastila v zadnjih 12 mesecih opravi 10 skokov AFF.
54. člen 
(pooblastilo učitelj učiteljev padalstva AFF) 
Pred začetkom usposabljanja mora kandidat za pooblastilo učitelj učiteljev AFF imeti:
– pooblastilo učitelja padalstva AFF vsaj 4 leta;
– vsaj 12 ur prostega pada in
– najmanj 200 skokov usposabljanja kandidatov po načinu AFF.
55. člen 
(pooblastilo učitelj izpraševalec) 
(1) Kandidat mora za pridobitev pooblastila učitelja izpraševalca imeti:
– pooblastilo učitelja padalstva;
– dovoljenje padalca kategorije D in
– najmanj 1000 padalskih skokov.
(2) Učitelj izpraševalec ima enako ali višjo kategorijo dovoljenja padalca ali pooblastila kot kandidat v skladu s pooblastili učitelja izpraševalca in ga agenciji v potrditev predlaga Letalska zveza Slovenije.
(3) Pooblastilo učitelja izpraševalca velja dve leti.
(4) Podrobnejša navodila o postopkih za učitelje izpraševalce za izvajanje praktičnega dela izpita izda agencija.
(5) Letalska zveza Slovenije za učitelje izpraševalce letno izvede standardizacijski sestanek, na katerem sodelujejo tudi predstavniki agencije.
56. člen 
(pooblastilo zlagalec padal) 
(1) Zlagalec padal je pooblaščen za zlaganje glavnih padal.
(2) Kandidat mora opraviti usposabljanje pri vzdrževalcu ali proizvajalcu padal za pooblastilo zlagalec padal po programu usposabljanja iz Priloge 1 tega pravilnika.
57. člen 
(pooblastilo vzdrževalec padal 1) 
(1) Kandidat mora imeti pred začetkom usposabljanja za pooblastilo vzdrževalec padal 1 pooblastilo zlagalec padal najmanj 12 mesecev.
(2) Kandidat mora za pooblastilo vzdrževalec padal opraviti teoretično in praktično usposabljanje po programu iz Priloge 1 tega pravilnika, razen če je sam proizvajalec padal.
(3) Vzdrževalec padal 1 ima privilegije za zlaganje glavnih, rezervnih in reševalnih padal, sestavljanje in zamenjavo delov v sistemu vezi in padalske opreme ter tehnični pregled TP 1 in TP 2.
58. člen 
(pooblastilo vzdrževalec padal 2) 
(1) Kandidat za pooblastilo vzdrževalec padal 2 mora imeti pred začetkom usposabljanja pooblastilo vzdrževalec padal 1 najmanj 12 mesecev.
(2) Kandidat za pooblastilo vzdrževalec padal mora opraviti teoretično in praktično usposabljanje po programu iz Priloge 1 tega pravilnika, razen če je kandidat sam proizvajalec padal.
(3) Vzdrževalec padal ima privilegije vzdrževalca 1, poleg tega pa še privilegije za vse vrste tehničnih pregledov padal in padalske opreme ter popravila padal in padalske opreme.
IX. LISTINE IN EVIDENTIRANJE SKOKOV 
59. člen 
(listine, ki jih je treba imeti pri sebi) 
(1) Pri izvajanju privilegijev iz dovoljenja padalca mora padalec imeti pri sebi naslednje dokumente:
– osebni dokument s sliko;
– veljavno dovoljenje padalca;
– knjižico skokov;
– dokumente padala, ki ga uporablja za skakanje.
(2) Padalec mora vodji skokov na njegovo zahtevo pokazati dokumente.
60. člen 
(evidentiranje padalskih skokov) 
(1) Kandidat ali padalec vodi evidenco podatkov o vseh opravljenih skokih v knjižici padalskih skokov.
(2) Za resničnost in točnost podatkov je odgovoren kandidat, učitelj padalstva ali učitelj izpraševalec, ki s svojim podpisom potrdi vpis posameznega skoka za usposabljanje kandidata, in imetnik dovoljenja padalca.
(3) Knjižica padalskih skokov mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek ter naslov imetnika knjižice padalskih skokov;
– zaporedno številko skoka;
– datum skoka;
– kraj skoka;
– višino skoka;
– tip padala;
– tip zrakoplova;
– čas prostega pada v sekundah;
– namen skoka;
– podpis, ki potrdi točnost in resničnost podatkov.
X. ZAMENJAVA TUJIH DOVOLJENJ IN NAČINI PRIZNAVANJ 
61. člen 
(zamenjava tujih dovoljenj in pooblastil dovoljenja padalca) 
(1) Na podlagi veljavnega dovoljenja padalca ali pooblastila, pridobljenega v tujini, lahko agencija na zahtevo imetnika dovoljenja padalca izda dovoljenje padalca ali pooblastilo v skladu s tem pravilnikom.
(2) Pred izdajo dovoljenja padalca oziroma pooblastila, izdanega v skladu s tem pravilnikom, mora imetnik tujega dovoljenja padalca:
– opraviti teoretični del izpita iz predmeta pravila in predpisi;
– izpolnjevati zdravstvene zahteve iz tega pravilnika;
– izpolnjevati izkušnje in pogoje za pridobitev ustrezne kategorije dovoljenja padalca v skladu s tem pravilnikom;
– opraviti praktični del izpita v skladu s Prilogo 2 tega pravilnika, pod nadzorom učitelja izpraševalca, za ustrezno kategorijo dovoljenja padalca.
(3) Če ima vlagatelj zahteve tuje dovoljenje padalca, pa to ni več veljavno, se mora, poleg izpolnitve zahtev iz prejšnjega odstavka, udeležiti osvežitvenega teoretičnega in praktičnega usposabljanja v organizaciji za usposabljanje.
(4) Agencija na podlagi zahteve in izpolnjevanja pogojev iz drugega in tretjega odstavka tega člena vlagatelju zahteve izda dovoljenje padalca ustrezne kategorije oziroma pooblastilo v skladu s tem pravilnikom.
62. člen 
(priznavanje tujih dovoljenj) 
(1) Imetnik tujega dovoljenja padalca lahko izvaja padalske skoke iz zrakoplovov z oznako državne pripadnosti Republike Slovenije, če izpolnjujejo zahteve dovoljenja padalca in pooblastila države, ki je izdala dovoljenje, ter zdravstvene zahteve države izdaje dovoljenja.
(2) Izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka pred začetkom izvajanja padalskih skokov preveri vodja skokov.
63. člen 
(upoštevanje dovoljenja padalca, pridobljenega med služenjem vojaške obveznosti ali v vojaški službi) 
Na podlagi dovoljenja padalca ali pooblastila, pridobljenega v vojaški službi, lahko agencija izda dovoljenje padalca ali ustrezno pooblastilo v skladu s postopkom iz 40. člena tega pravilnika, s tem da organizacija za usposabljanje predlaga vpis kategorije dovoljenja padalca glede na pretekle izkušnje.
XI. ZAHTEVE ZA IZVAJANJE TANDEMSKIH SKOKOV ZA PLAČILO 
64. člen 
(odgovornost imetnika pooblastila tandem padalec in usposobljenost) 
(1) Imetnik dovoljenja padalca s pooblastilom tandem pilota mora:
– zagotoviti varno izvedbo tandemskega skoka;
– ugotoviti skladnosti vremenskih razmer z nameravanim skokom;
– dati navodila potniku;
– pravilno vpeti potnika;
– zavrniti tandemski skok potniku, ki je pod vplivom psihoaktivnih substanc;
– zavrniti tandemski skok zaradi katerih koli okoliščin, ki bi lahko ogrozile varno izvedbo skoka;
– upoštevati navodila vodje padalcev in vodje skokov;
– zavrniti potnika, ki ne upošteva njegovih navodil.
(2) Imetnik dovoljenja padalca s pooblastilom tandem pilota je usposobljen v skladu z zahtevami proizvajalca tandem padala in vzdržuje stalno veljavnost dovoljenja padalca s pooblastilom tandem pilota, ki je izdan v skladu s tem pravilnikom.
(3) Imetnik dovoljenja padalca s pooblastilom tandem pilota ne izvaja tandemskih skokov s potniki:
– če je pod vplivom psihoaktivnih substanc ali alkohola oziroma ko ni sposoben izvajati svoje funkcije zaradi poškodbe, zdravil, slabosti ali drugih podobnih vzrokov;
– 24 ur po potapljanju, če je potreben kontroliran dvig na površje;
– 24 ur po krvodajalski akciji;
– če ne izpolnjuje zdravstvenih zahtev tega pravilnika;
– če se zaveda ali sumi, da trpi za utrujenostjo, ali se kakor koli drugače počuti nezmožno za varno izvedbo skoka.
65. člen 
(druga zaščitna oprema) 
(1) Imetnik dovoljenja padalca s pooblastilom tandem pilota nosi opremo, oblačila in obutev glede na letni čas.
(2) Imetnik dovoljenja padalca s pooblastilom tandem pilota potnika obvesti o priporočljivi opremi za skok.
66. člen 
(posebni pogoji za izvajanje tandemskih skokov za plačilo) 
(1) Skoki s tandem padalom se lahko izvajajo samo, če je mogoče vizualno ali z navigacijsko napravo določiti točko odskoka. Če je spodnja baza oblakov nižja od višine odskoka, oblačnost pa 5/8 ali več, mora biti spodnja baza oblakov najmanj 4500 čevljev nad terenom za pristanek.
(2) Hitrost vetra pri tleh je treba ugotoviti pred vkrcanjem v zrakoplov in spremljati tudi med vzpenjanjem na ustrezno višino odskoka.
(3) Če sunki vetra pri tleh presežejo mejno vrednost dvakrat v 5 minutah, se mora izvajanje padalskih skokov prekiniti. Izvajanje padalskih skokov se lahko nadaljuje, ko hitrost vetra ne presega mejne vrednosti vsaj 15 minut.
(4) Tandem padalo se uporablja v skladu z omejitvami obremenitve tandemskega padala, kot jih določi proizvajalec tandem padala v navodilih oziroma priročniku o uporabi tega padala.
(5) Izvajanje padalskih skokov s tandem padalom v vodo in izvajanje tandemskih skokov ponoči ni dovoljeno.
(6) Imetnik dovoljenja padalca s pooblastilom tandem pilot, ki ima daljšo prekinitev skokov, se ravna po navodilih proizvajalca tandem padala.
(7) Imetnik dovoljenja padalca s pooblastilom tandem pilota lahko naenkrat prevaža največ enega potnika.
67. člen 
(navodila padalcev s pooblastilom tandem pilota) 
(1) Imetnik dovoljenja padalca s pooblastilom tandem pilota poda potniku navodila pred vkrcanjem v zrakoplov in med letom.
(2) Navodila potniku vsebujejo najmanj naslednje postopke:
– postopke v primeru izrednih razmer v zrakoplovu ali v trenutku priprave na izskok iz zrakoplova;
– postopke izskoka iz zrakoplova;
– postopke v prostem padu;
– postopke pri odpiranju tandem padala in v letu;
– postopke pri pristajanju.
(3) Imetnik dovoljenja padalca s pooblastilom tandem pilota potnika pouči o uporabi tandem padala, kot to predpiše proizvajalec tandem padala.
68. člen 
(dovoljenje za izvajanje tandemskih skokov s potniki) 
(1) Skoke s potniki s tandem padalom lahko opravlja imetnik dovoljenja padalca s pooblastilom tandem pilota, ki:
– izpolnjuje zahteve v skladu s tem pravilnikom, ki se nanašajo na usposobljenost, in zdravstvene zahteve;
– izpolnjuje zahteve glede vzdrževanja tandem padala;
– izpolnjuje zahteve v zvezi z zavarovanjem potnikov;
– pridobi dovoljenje agencije;
– agenciji poda izjavo, da ima dovolj finančnih sredstev, znanja, strokovnosti, izkušenj, osebja, sredstev, opreme ter dokumentacijo, da lahko opravlja varne tandemske skoke s tandem padalom za plačilo.
(2) Dovoljenje za izvajanje tandemskih skokov s potniki velja, če so izpolnjene zahteve iz prejšnjega odstavka.
(3) Imetnik dovoljenja padalca, ki je opravil usposabljanje za tandem pilota in ima ustrezno pooblastilo ter dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, lahko opravlja tudi skoke za plačilo z naključnimi potniki.
69. člen 
(hranjenje dokumentacije) 
Imetnik dovoljenja padalca s pooblastilom tandem pilota vodi evidenco o izvedenih tandemskih skokih in evidenco prodanih vozovnic vsaj dve leti.
70. člen 
(vozovnica) 
(1) Vozovnica je dokazilo o sklenjeni pogodbi o izvedbi tandemskega skoka med imetnikom dovoljenja padalca s pooblastilom tandem pilota in potnikom, pri čemer se v zvezi z vozovnico uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska in stvarnopravna razmerja v letalstvu.
(2) Vozovnica se izda potniku, ki opravlja skok s tandemskim padalom za plačilo.
71. člen 
(zavarovanje) 
Imetnik dovoljenja padalca s pooblastilom tandem pilota mora imeti urejeno zavarovanje potnikov, pri čemer mora potnika seznaniti z vrsto in višino tega zavarovanja.
72. člen 
(seznam imetnikov dovoljenj) 
Seznam imetnikov dovoljenj, ki so pridobili dovoljenje agencije za izvajanje tandemskih skokov za plačilo, se objavi na spletnih straneh agencije.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
73. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporabe) 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati:
– Pravilnik o padalstvu (Uradni list SFRJ, št. 73/89, 57/90, Uradni list RS, št. 18/01 in ZLet, 51/07).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:
– Pravilnik o izvajanju padalskih skokov (Uradni list RS, št. 51/07);
– Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom (Uradni list RS, št. 73/12);
– Pravilnik o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02, 62/08, 7/09) v delu, ki se nanaša na padalce.
74. člen 
(zamenjava dovoljenja padalca) 
(1) Imetniki dovoljenja padalca, izdanega na podlagi Pravilnika o padalstvu (Uradni list SFRJ, št. 73/89, 57/90, Uradni list RS, št. 18/01 – Zlet in 51/07), izpolnjujejo pogoje za zamenjavo dovoljenja padalca, izdanega s tem pravilnikom, pri čemer kategorijo dovoljenja in pooblastila dokazujejo s knjižico skokov in potrdilom o usposobljenosti, ki ju izda proizvajalec padal, kar potrdi učitelj izpraševalec.
(2) Imetniki dovoljenja iz prejšnjega odstavka zamenjajo dovoljenje, ki je v skladu s tem pravilnikom, po poteku veljavnosti dovoljenja padalca, izdanega v skladu s Pravilnikom o padalstvu (Uradni list SFRJ, št. 73/89, 57/90, Uradni list RS, št. 18/01 – Zlet in 51/07).
(3) Imetniki dovoljenja padalca, ki je izdano v skladu s Pravilnikom o padalstvu (Uradni list SFRJ, št. 73/89, 57/90, Uradni list RS, št. 18/01 – Zlet in 51/07) in na dan uveljavitve tega pravilnika ni veljavno, pridobijo dovoljenje padalca, ki je izdano v skladu s tem pravilnikom, če izpolnijo pogoje za obnovo dovoljenja.
75. člen 
(organizacije za usposabljanje) 
(1) Organizacije za usposabljanje uskladijo programe usposabljanj v skladu s tem pravilnikom najpozneje v 2 letih od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Kandidati, ki se usposabljajo po programu usposabljanja v skladu s Pravilnikom o padalstvu (Uradni list SFRJ, št. 73/89, 57/90, Uradni list RS, št. 18/01 – Zlet in 51/07), končajo program usposabljanja in opravijo izpit po dosedanjih pravilih.
(3) Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se za zahteve in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za usposabljanje, uporablja Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati šole ali šolski centri za usposabljanje zrakoplovnega osebja (Uradni list RS, št. 23/95, 18/01 – ZLet, 44/10 in 41/14).
76. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-301/2015/53-00851266
Ljubljana, dne 21. aprila 2016
EVA 2013-2430-0058
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost