Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1411. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2015, stran 4764.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 32. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 14. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2015 se potrjuje v naslednjih zneskih:
Zneski v EUR
A)
Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.
Skupaj prihodki
12.639.819
II.
Skupaj odhodki
12.068.445
III.
Proračunski presežek oziroma primanjkljaj (I.-II.)
571.374
B)
Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
VI.
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
0
C)
Račun financiranja:
VII.
Zadolževanje proračuna
0
VIII.
Odplačilo dolga
506.976
IX.
Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
64.398
X.
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
–506.976
XI.
Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
–571.374
3. člen 
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0005/2014-401
Tržič, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost