Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1403. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2015, stran 4756.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 – ZIPRS1415-C) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je občinski svet na 11. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2015 z naslednjo vsebino:
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.908.131,23
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.540.606,59
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.372.491,49
700 Davki na dohodek in dobiček
1.262.337,00
703 Davki na premoženje
67.157,71
704 Domači davki na blago in storitve
42.996,78
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
168.115,10
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
140.277,24
711 Takse in pristojbine
1.721,32
712 Denarne kazni 
1.191,64
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.410,79
714 Drugi nedavčni prihodki
21.514,11
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
7.002,08
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
7.002,08
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
360.522,56
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
360.522,56
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.963.152,82
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
743.670,09
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
157.042,44
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
24.434,70
402 Izdatki za blago in storitve 
529.563,92
403 Plačila domačih obresti
10.849,33
409 Rezerve
21.779,70
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
751.272,61
410 Subvencije
108.521,30
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
382.704,36
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
64.923,49
413 Drugi tekoči domači transferi 
195.123,46
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
416.504,22
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
416.504,22
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
51.705,90
430 Investicijski transferi 
0
431 Investicijski transferi 
35.912,71
432 Investicijski transferi 
15.793,19
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–55.021,59
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
117.859,17
55
ODPLAČILA DOLGA
117.859,17
550 Odplačila domačega dolga 
117.859,17
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–172.880,76
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
117.859,17
XI.
NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX.)
55.021,59
9009 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
Splošni sklad za drugo
235.863,00
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2016-3
Rečica ob Savinji, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost