Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1422. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2015, stran 4782.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2)
R A Z G L A Š A M  Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Piran za leto 2015, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 12. 4. 2016.
Št. 410-2/2014
Piran, dne 12. aprila 2016
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman 
 
po pooblastilu 
podžupanja 
Meira Hot l.r.
Na osnovi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet Občine Piran na 12. redni seji dne 12. aprila 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Piran za leto 2015 
1. 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2015.
2. 
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, je na ravni podskupin kontov realiziran v naslednjih zneskih:
Konto
Opis
Znesek v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
1.0
PRIHODKI (70+71+72+73+74)
23.461.995,19
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
18.607.234,00
I.
70
DAVČNI PRIHODKI
14.403.725,22
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7.941.308,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
4.103.709,15
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
2.358.571,74
706
DRUGI DAVKI
136,33
II.
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.203.508,78
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
3.212.260,76
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
27.168,23
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
286.637,25
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
364,09
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
677.078,45
III.
72
KAPITALSKI PRIHODKI
2.414.485,53
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
192.638,20
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
2.221.847,33
IV.
73
PREJETE DONACIJE
6.500,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
6.500,00
V.
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.433.775,66
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
959.111,78
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
1.474.663,88
2.0
ODHODKI
19.784.416,49
I.
40
TEKOČI ODHODKI
4.700.195,54
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.588.847,16
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
239.046,86
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.075.060,01
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
179.976,12
409
REZERVE
617.265,39
II.
41
TEKOČI TRANSFERI
9.994.492,29
410
SUBVENCIJE
728.091,57
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.358.403,10
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
1.749.500,15
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
4.158.497,47
III.
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.833.186,06
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.833.186,06
IV.
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
256.542,60
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
131.672,80
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
124.869,80
3.0
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (1.0-2.0)
3.677.578,70
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
4.0
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
5.0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
0,00
6.0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (4.0-5.0)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
7.0
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
8.0
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.516.833,24
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
1.516.833,24
9.0
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (1.0+4.0+7.0-2.0-5.0-8.0)
2.160.745,46
10.0
NETO ZADOLŽEVANJE (7.0-8.0)
–1.516.833,24
11.0
NETO FINANCIRANJE (6.0 +10.0-9.0=-3.0)
–3.677.578,70
12.0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
2.251.022,38
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2015 znaša 4.411.767,84 € in se prenaša v proračun 2016.
Realizacijo splošnega in posebnega dela proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov ter realizacijo načrta razvojnih programov za leto 2015 se objavi na spletnih straneh Občine Piran www.piran.si.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Piran. Sestavni del zaključnega računa je tudi realizacija načrta razvojnih programov.
3. 
Sprejme se realizacija PRORAČUNSKE REZERVE Občine Piran za leto 2015, ki izkazuje:
Opis
Znesek v €
Prenos sredstev iz leta 2014
151.416,17
Prihodke v višini 
35.000,00
Odhodke v višini 
20.143,55
Stanje sredstev na dan 31. 12. 2015
166.272,62
Sredstva v vi šini 166.272,62 € se namensko prenašajo v proračunsko rezervo Občine Piran v leto 2016.
4. 
Sprejme se realizacija PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA Občine Piran za leto 2015 v višini 582.265,39 €.
5. 
Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2015 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2014
Piran, dne 12. aprila 2016
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman 
po pooblastilu 
podžupanja 
Meira Hot l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo ufficiale consolidato – 2, 76/08, 79/09, 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/24 – testo ufficiale consolidato – 2)
P R O M U L G O    I L   C O N T O   C O N S U N T I V O 
del bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2015, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 12 aprile 2016.
N. 410-2/2014
Pirano, 12 aprile 2016
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman 
 
sotto láutorità 
vicesindaco 
Meira Hot m.p.
Visto l’art. 98 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 11/11 testo ufficiale consolidato 4, e 14/13 err. corr., 102/13, 55/15 – ZFisP e 96/15 – ZIPRS1617) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/2014 testo ufficiale consolidato 2) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 12ª seduta ordinaria il giorno 12 aprile 2016 approva il seguente
C O N T O  C O N S U N T I V O 
del bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2015 
1. 
È approvato il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2015.
2. 
La parte generale di bilancio, composta dalla bilancia delle entrate e spese, dal conto dei crediti finanziari e investimenti e dal conto finanziario, a livello dei sottogruppi dei conti, è articolata come segue:
Conto
Descrizione
Importo in €
A. BILANCIA DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
1.0
ENTRATE (70+71+72+73+74)
23.461.995,19
ENTRATE CORRENTI (70+71)
18.607.234,00
I.
70
ENTRATE TRIBUTARIE 
14.403.725,22
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SULL'UTILE
7.941.308,00
703
IMPOSTE SUL PATRIMONIO
4.103.709,15
704
IMPOSTE DI RESIDENZA SU MERCI E SERVIZI
2.358.571,74
706
ALTRE IMPOSTE
136,33
II.
71
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 
4.203.508,78
710
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E RICAVI PATRIMONIALI
3.212.260,76
711
TASSE E CONTRIBUTI
27.168,23
712
AMMENDE ED ALTRE PENE PECUNIARIE 
286.637,25
713
RICAVI DALLA VENDITA DI MERCI E SERVIZI
364,09
714
ALTRE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
677.078,45
III.
72
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
2.414.485,53
720
RICAVI DALLA VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
192.638,20
722
RICAVI DALLA VENDITA DI TERRENI E DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
2.221.847,33
IV.
73
DONAZIONI 
6.500,00
730
DONAZIONI DA FONTI NAZIONALI
6.500,00
V.
74
TRASFERIMENTI 
2.433.775,66
740
TRASFERIMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE PUBBLICHE
959.111,78
741
FONDI TRASFERITI DAL BILANCIO STATALE, DERIVANTI DAL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
1.474.663,88
2.0
SPESE
19.784.416,49
I.
40
SPESE CORRENTI 
4.700.195,54
400
STIPENDI ED ALTRE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI
1.588.847,16
401
CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO PER LA SICUREZZA SOCIALE 
239.046,86
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
2.075.060,01
403
INTERESSI PASSIVI SULLA PIAZZA NAZIONALE
179.976,12
409
RISERVE
617.265,39
II.
41
TRASFERIMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
9.994.492,29
410
SOVVENZIONI
728.091,57
411
TRASFERIMENTI A CITTADINI SINGOLI ED A NUCLEI FAMILIARI 
3.358.403,10
412
TRASFERIMENTI A ORGANIZZAZIONI ED ISTITUZIONI NON PROFIT
1.749.500,15
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI NAZIONALI
4.158.497,47
III.
42
SPESE D'INVESTIMENTO (420)
4.833.186,06
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
4.833.186,06
IV.
43
TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO 
256.542,60
431
TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO ALLE PERSONE GIURIDICHE E FISICHE CHE NON SONO FRUITORI DI BILANCIO 
131.672,80
432
TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO AI FRUITORI DI BILANCIO 
124.869,80
3.0
ECCEDENZA DI BILANCIO (DISAVANZO DI BILANCIO) (1.0 – 2.0)
3.677.578,70
B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI
4.0 
RESTITUZIONE DEI CREDITI EROGATI E VENDITA DI QUOTE DI CAPITALE (750+751)
0,00
750
RESTITUZIONE DEI CREDITI EROGATI
0,00
751
VENDITA DI QUOTE DI CAPITALE
0,00
5.0
CREDITI EROGATI E AUMENTO DELLE QUOTE DI CAPITALE (440+441)
0,00
440
CREDITI EROGATI
0,00
441
AUMENTO QUOTE CAPITALE E INVESTIMENTI
0,00
6.0
CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI CREDITI EROGATI E MODIFICA DELLE QUOTE DI CAPITALE (4.0-5.0)
0,00
C. CONTO FINANZIARIO
7.0
INDEBITAMENTO (500)
0,00
500
INDEBITAMENTO NAZIONALE
0,00
8.0
RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
1.516.833,24
550
RESTITUZIONE DEL DEBITO NAZIONALE
1.516.833,24
9.0
MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI FONDI SUI CONTI (1.0+4.0+7.0-2.0-5.0-8.0)
2.160.745,46
10.0
INDEBITAMENTO NETTO (7.0-8.0)
–1.516.833,24
11.0
FINANZIAMENTO NETTO (6.0 +10.-9.0=-3.0)
–3.677.578,70
12.0
SALDO DEI FONDI SUI CONTI AL 31. 12. DELL'ANNO PRECEDENTE
2.251.022,38
Il saldo dei fondi sui conti al 31. 12. 2015 ammonta a € 4.411.767,84 e si trasferisce all'esercizio finanziario 2016.
La realizzazione della parte generale e della parte particolare di bilancio fino a livello di voci di bilancio – conti, nonché la realizzazione dei programmi di sviluppo per il 2015 sono pubblicate sul sito internet del Comune di Pirano: www.piran.si.
Nella parte generale di bilancio, che si articola in bilancia delle entrate e delle spese, conto dei crediti finanziari e degli investimenti e conto finanziario, sono riportate in dettaglio la previsione e la realizzazione delle rispettive entrate e delle uscite ovvero dei ricavi e delle spese. Nella sezione particolare sono presentate le spese programmate e realizzate nonché le altre uscite del Bilancio del Comune di Pirano. Come parte integrante del conto consuntivo è altresì riportata la realizzazione del piano dei programmi di sviluppo.
3. 
Si approva la realizzazione della RISERVA DI BILANCIO del Comune di Pirano per l'anno 2015, come segue:
Descrizione
Importo in €
– Trasferimento dei fondi dall’esercizio finanziario 2014
151.416,17
– Entrate
35.000,00
– Uscite
20.143,55
– Situazione dei fondi al 31. 12. 2015
166.272,62
I fondi nell'importo di € 166.272,62 € vengono trasferiti in maniera finalizzata alla riserva di bilancio del Comune di Pirano per il 2016.
4. 
Si approva la realizzazione del FONDO DI BILANCIO PER GLI ALLOGGI del Comune di Pirano per l'anno 2015 nell'ammontare di € 582.265,39.
5. 
Il Conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2015 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-3/2014
Pirano, 12 aprile 2016
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman 
sotto láutorità 
vicesindaco 
Meira Hot m.p.

AAA Zlata odličnost