Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1399. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2015, stran 4752.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 127/00, 79/01, 110/02 in 30/02) ter Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 3/15) je Občinski svet Občine Križevci na 11. redni seji dne 19. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2015 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Križevci za leto 2015.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Križevci po zaključnem računu za leto 2015 znašajo:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V EUR
Skupina/ Podskupina kontov
Proračun leta
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4,132.019
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,420.861
70
DAVČNI PRIHODKI
1,929.768
700 Davki na dohodek in dobiček
1,794.390
703 Davki na premoženje
100.572
704 Domači davki na blago in storitve
34.739
706 Drugi davki
67
71
NEDAVČNI PRIHODKI
491.093
710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premož.
329.193
711 Takse in pristojbine
5.954
712 Globe in denarne kazni
4.607
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
14.344
714 Drugi nedavčni prihodki
136.995
72
KAPITALSKI PRIHODKI
41.416
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
10.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premož.
31.416
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1,669.742
740 
Transferni prihodki iz drugih javnofin. instit.
513.074
741 Prejeta sredstva iz drž. prorač. Iz sredstev proračuna EU
1,156.668
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3,847.528
40
TEKOČI ODHODKI
571.949
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
105.419
401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost
15.702
402 Izdatki za blago in storitve
400.019
403 Plačila domačih obresti
6.252
409 Rezerve
44.557
41
TEKOČI TRANSFERI
1.263.708
410 Subvencije
230.217
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
757.015
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam
90.952
413 Drugi tekoči domači transferi
185.524
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.870.049
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.870.049
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
141.822
431 Investi. transf. prav. in fiz. osebam, ki niso prorač. uporab.
77.357
432 Investic. transf. proračunskim uporabnikom
64.465
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
284.491
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽ
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽ.(440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
51
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
39.080
55
ODPLAČILA DOLGA
39.080
550 Odplačila domačega dolga
39.080
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
245.411
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–39.080
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)
–284.491
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
399.145
3. člen 
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
4. člen 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-11/2016-82
Križevci, dne 20. aprila 2016
Župan 
Občine Križevci 
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost