Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1385. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas, stran 4742.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 74/15 – odl. US, 15/15 – ZUUJFO) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 11. redni seji dne 18. 4. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se sprejme začetek postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) V bližini naselja Vrhovska vas, v vinogradniškem območju, na parc. št. *255 in del 740/147 k.o. Bušeča vas, želi investitor zgraditi gostinski objekt z vinsko kletjo. Na podlagi občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 61/14; v nadaljevanju: OPN) se gradnja nanaša na enoto urejanja prostora Ak 1012 – razpršena poselitev.
(2) Po preučitvi pobude je Občina Brežice (v nadaljevanju: občina) ugotovila, da se predlagani objekt glede oblikovnih pogojev odmika od tradicionalne gradnje, vendar je v okolju sprejemljiv in skladen z nadrejenim prostorskim aktom OPN. Namen objekta je izražanje prepoznavnosti vinogradniške pokrajine, zagotavljanje večje privlačnosti območja in na ta način omogočanja specifičnih razvojnih možnosti ter dvigovanja kvalitete prostora.
(3) Zaradi drugačnih oblikovalnih pogojev objektov, od z OPN določenih, je za izvedbo predvidenega objekta potrebna predhodna izdelava izvedbenega prostorskega akta – OPPN.
3. člen 
(območje OPPN) 
(1) Območje OPPN se nanaša na parc. št. *255 ter del parc. št. 740/147 in 740/149, vse k.o. Bušeča vas. Skupna površina območja je cca 1200 m².
(2) Obravnavano zemljišče je v naselju Vrhovska vas, vendar zunaj strnjenega območja pozidave. Na severni, zahodni in severovzhodni strani območje OPPN meji na vinograde, na južni in vzhodni strani pa na travnike. Dostop do območja OPPN je urejen z jugovzhodne strani, z javne poti JP 524251 Vrhovska vas–Belinje, preko dostopne poti, ki poteka po lastnih zemljiščih parc. št. 545/1, 545/2, 740/11 in 740/157, vse k.o. Bušeča vas.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za OPPN se izdelajo na osnovi obstoječih veljavnih prostorskih dokumentov in njihovih strokovnih podlag, analize prostora, programskih izhodišč pobudnikov in pripravljavca OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Okvirni roki za pripravo OPPN:
– občinski svet (v nadaljevanju: OS) sprejme sklep o pripravi OPPN (april 2016);
– občina zagotovi objavo sklepa v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu (april 2016);
– izdelovalec v roku 15 dni po objavi sklepa v Uradnem listu RS izdela osnutek OPPN (maj 2016);
– izdelovalec po pooblastilu občine v roku 30 dni pridobi od nosilcev urejanja prostora smernice za načrtovanje in odločbo o (ne)potrebi izdelave celovite presoje vplivov na okolje (maj/junij 2016);
– izdelovalec v roku 20 dni po pridobitvi smernic uskladi smernice za načrtovanje in izdela dopolnjen osnutek OPPN (junij 2016);
– izvede se javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN ter po potrebi okoljskega poročila v trajanju 30 dni (junij/julij 2016);
– izdelovalec in občina v roku 10 dni po zaključku javne razgrnitve zavzameta stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve OPPN (julij 2016);
– občina v roku 14 dni pred sejo OS pripravi gradivo za 1. obravnavo na seji OS (september 2016);
– OS izvede 1. obravnavo in odloči o sprejemu dopolnjenega osnutka OPPN s stališči do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve;
– občina v roku 7 dni po sprejemu na OS objavi stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve (september 2016);
– izdelovalec v roku 10 dni po objavi stališč izdela predlog OPPN (oktober 2016);
– izdelovalec po pooblastilu občine v roku 30 dni pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora (oktober/november 2016);
– izdelovalec v roku 10 dni po prejetju mnenj izdela usklajen predlog OPPN (november 2016);
– občina v roku 14 dni pred sejo OS pripravi gradivo za 2. obravnavo na seji OS;
– OS izvede 2. obravnavo usklajenega predloga OPPN in odloči o sprejemu dokumenta OPPN (december 2016);
– izdelovalec v roku 10 dni po sprejemu na OS izdela končni dokument OPPN (december 2016);
– občina v roku 7 dni po prejetju usklajenih izvodov končnega akta posreduje odlok OPPN v objavo v Uradni list RS.
(2) Roki iz devete in štirinajste alineje prejšnjega odstavka se nanašajo na obravnave OS. Roki se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS. Pripravljeno gradivo se uvrsti na prvo sejo OS, ki sledi.
(3) Kolikor bo potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo opredeljeni roki izdelave OPPN.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
a) Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (vode, ogrožena območja);
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana; v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto (kulturna dediščina);
5. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (ceste);
6. Komunala Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov);
7. Elektro Celje (za PE Krško), Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna energija) (električna energija);
8. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (občinske ceste, javne površine).
b) Ostali pozvani, da podajo svoja priporočila:
1. Krajevna skupnost Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 2b, 8263 Cerklje ob Krki,
2. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije).
(2) Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 74/15 – odl. US, 15/15 – ZUUJFO) podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(obveznosti financiranja OPPN) 
(1) Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen izbere izdelovalca akta, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
(2) Obveznosti investitorja v postopku priprave OPPN se določijo z dogovorom o izdelavi akta med občino, izdelovalcem in investitorjem.
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-13/2015
Brežice, dne 18. aprila 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost