Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

Ob-2091/16, Stran 1047
Svet Javnega zavoda Dravit Dravograd, Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti, Bukovje 13, 2370 Dravograd, na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 9. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Dravit« (Uradni list RS, št. 117/08, 38/09, 8/10, 60/15 in 2/16) razpisuje prosto delovno mesto
direktorja 
Javnega zavoda Dravit Dravograd (m/ž)
Za direktorja Javnega zavoda Dravit Dravograd je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima pridobljeno najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodstvenih mestih,
– da izkaže poznavanje dejavnosti s področja zavoda,
– da ima sposobnost organiziranja in vodenja timskega dela,
– da izpolnjuje pogoj nižje ravni znanja enega tujega jezika (najmanj A2).
Kandidati morajo k prijavi predložiti:
– življenjepis,
– program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje ter
– dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (fotokopija diplome)
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (z navedbo obdobja, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, vrsto dela in stopnjo zahtevnosti del),
– dokazilo o znanju tujega jezika (kopija spričevala, potrdilo).
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog Svet Javnega zavoda ne bo obravnaval.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan. Pričetek mandata je 1. 8. 2016. Z imenovanim direktorjem se bo sklenilo delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata, za polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in drugimi zahtevanimi prilogami, kandidat pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Razpis za direktorja Javnega zavoda Dravit Dravograd – Ne odpiraj!«, na naslov: Svet Javnega zavoda Dravit Dravograd, Bukovje 13, 2370 Dravograd, in sicer v roku 8 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS, torej najkasneje do 16. 5. 2016 do 12. ure. Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo prispele do 16. 5. 2016 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom z dne 16. 5. 2016 na zgoraj navedeni naslov.
Prijavljeni kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izbiri najkasneje v roku 30 dni od objave razpisa.
Informacije o izvedbi razpisa: tel. 02/87-23-583 (tajništvo).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Javnega zavoda Dravit Dravograd 

AAA Zlata odličnost