Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

16. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o sodelovanju na področju prometa (BTMSPP), stran 220.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o sodelovanju na področju prometa (BTMSPP) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o sodelovanju na področju prometa (BTMSPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. aprila 2016.
Št. 003-02-3/2016-6
Ljubljana, dne 28. aprila 2016
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO TURKMENISTANA O SODELOVANJU NA PODROČJU PROMETA (BTMSPP) 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o sodelovanju na področju prometa, sklenjen na Brdu pri Kranju 13. maja 2015.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
1 Besedilo sporazuma v turkmenskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
S P O R A Z U M 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o sodelovanju na področju prometa 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Turkmenistana, v nadaljnjem besedilu pogodbenici, sta se
v želji, da bi druga drugi pomagali pri razvoju trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med državama,
v želji razviti vzajemno koristno sodelovanje na področju prometa,
ob priznavanju, da je učinkovito delovanje prometa nujno za gospodarski razvoj pogodbenic,
v želji na podlagi vzajemnosti razviti vse načine prometa ter zagotoviti spodbudno okolje za lažje izvajanje tovornega in potniškega prometa med državama in tranzit čez njuni ozemlji v tretje države,
dogovorili:
1. člen
Pogodbenici razvijata in krepita gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje na področju prometa.
2. člen
Pogodbenici bosta v skladu z zakonodajo obeh držav in na podlagi skupnih interesov sprejeli vse ukrepe, potrebne za zagotovitev medsebojne pomoči pri razvoju železniškega, zračnega in cestnega prometa ter ustvarjanju ugodnih razmer za obravnavanje direktnega in tranzitnega tovora v pomorskih in rečnih pristaniščih in na železniških postajah ter njegov tranzit čez ozemlji obeh držav.
3. člen
Da bi pogodbenici zagotovili učinkovito delovanje vseh načinov prevoza po tem sporazumu in okrepili trgovinsko in gospodarsko sodelovanje, bosta druga drugi zagotavljali potrebno organizacijsko, logistično in drugo pomoč pri razvoju prometne infrastrukture z uporabo naprednih in okolju prijaznih tehnologij na tem področju, prispevali k razvoju neposrednih gospodarskih vezi med prevoznimi organizacijami obeh držav ter spodbujali ustrezne znanstvene in tehnološke raziskave in razvoj.
4. člen
Pogodbenici bosta preučili možnosti za razvoj zračnih, železniških in cestnih povezav med državama.
Sodelovanje na področju posameznih načinov prevoza se lahko uredi s posebnimi sporazumi.
5. člen 
Poračuni in plačila med prevoznimi podjetji, organizacijami in družbami pogodbenic se izvajajo skladno s posebnimi sporazumi o poračunih in plačilih.
6. člen 
Vsi morebitni spori glede razlage in izvajanja posameznih členov tega sporazuma se rešujejo s pogajanji in posvetovanji.
7. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega pisnega obvestila, s katerim se pogodbenici uradno obvestita, da so končani njuni notranjepravni postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti. Ta sporazum velja pet let. Po tem obdobju se njegova veljavnost samodejno podaljšuje za petletna obdobja, razen če ena od pogodbenic vsaj šest mesecev pred potekom petletnega obdobja uradno obvesti drugo, da ga namerava odpovedati.
Sklenjeno na Brdu pri Kranju dne 13. maja 2015 v dveh izvirnikih v slovenskem, turkmenskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
Ob morebitnih razlikah v razlagi sporazuma prevlada angleško besedilo.
Za Vlado 
Republike Slovenije 
Peter Gašperšič l.r.
Za Vlado 
Turkmenistana 
Bairamgeldi Ovezov l.r.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za promet.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-01/15-4/12
Ljubljana, dne 19. aprila 2016
EPA 363-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Bojana Muršič l.r.
Podpredsednica

AAA Zlata odličnost