Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1401. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2015, stran 4754.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 79/01, 30/02 in 56/02) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10 in 17/16) Občinski svet Občine Podčetrtek je na 11. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2015 
1. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2015 sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Sestavni del zaključnega računa so tudi podatki vseh petih krajevnih skupnosti.
V EUR
Skupina/Podskupina konto
A. 
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.350.003
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
3.062.237
70
DAVČNI PRIHODKI 
2.643.423
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.050.865
703 Davki na premoženje 
259.066
704 Domači davki na blago in storitve 
333.489
706 Drugi davki 
3
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
418.814
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
339.520
711 Takse in pristojbine 
24.865
712 Denarne kazni 
698
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 
53.731
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
2.274
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
721 Prihodki od prodaje zalog 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premož. 
2.274
73
PREJETE DONACIJE 
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.285.492
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
1.285.492 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
3.897.744
40
TEKOČI ODHODKI
1.128.812
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
163.628
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 
25.036
402 Izdatki za blago in storitve 
862.134
403 Plačila domačih obresti 
31.109
409 Rezerve 
46.905
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.464.339
410 Subvencije 
12.611
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
809.961
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
129.979
413 Drugi tekoči domači transferi 
511.788
414 Tekoči transferi v tujino 
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.222.472
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.222.472
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
82.121
430 Investicijski transferi 
82.121
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
452.259
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C)
RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.)
–177.999
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
51
500 Domače zadolževanje 
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA 
177.999
550 Odplačila domačega dolga 
177.999
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)
274.260
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–177.999
XI
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–452.259
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA 
56.509
2. člen 
Sredstva na računu ob koncu leta 2015 se prenesejo v sklad Občine Podčetrtek in v vsako posamezno krajevno skupnost za druge namene in se vključijo v proračun Občine Podčetrtek za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-077/2016
Podčetrtek, dne 22. aprila 2016
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost