Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1417. Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec, stran 4772.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 12. redni seji dne 21. aprila 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec 
1. člen 
Cene programov v JZ Vrtci Občine Žalec znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
Vrsta programa
Cena v EUR
Dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja
440,28
Dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja
348,87
Poldnevi program za otroke prvega starostnega obdobja
402,61
Poldnevi program za otroke drugega starostnega obdobja 
321,10
2. člen 
Dnevni strošek živil v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znaša 1,80 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Pri izstavitvi računa vrtec odšteje staršem strošek neporabljenih živil za toliko dni, kolikor je bil otrok odsoten, razen za prvi dan odsotnosti, kolikor ni bila javljena en dan pred predvideno odsotnostjo.
3. člen 
Cene programov, določene v 1. točki, veljajo kot osnova za izračun plačila staršev. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Centri za socialno delo odločajo o pravici do znižanja plačila za programe vrtcev po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo (znižano plačilo vrtca), glede na uvrstitev v dohodkovni razred.
4. člen 
Dovoljeno število otrok v oddelku prvega in drugega starostnega obdobja se lahko poveča za največ dva otroka v oddelku v skladu s 17. členom Zakona o vrtcih.
5. člen 
Za manjkajoče otroke do najvišje določenega normativa v posameznem oddelku vrtca, se cena programa zniža za stroške živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo cene, ki jo krije lokalna skupnost, ustanoviteljica vrtca.
6. člen 
Sredstva za dodatno strokovno pomoč otrokom in spremljevalca gibalno oviranih otrok za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca na podlagi postopka in odločbe o usmeritvi, zagotavlja lokalna skupnost izven ekonomske cene.
7. člen 
Za strnjeno odsotnost otrok najmanj 3 dni zaradi bolezni se staršem na podlagi zdravniškega potrdila plačilo zniža poleg stroškov za neporabljena živila še dodatno za 5 % določenega prispevka starša na dan odsotnosti. V primeru hospitalizacije otroka so starši za ta čas oproščeni plačila vrtca.
8. člen 
(1) Starši otrok, za katere je Občina Žalec po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko v ceni programa, lahko uveljavljajo v času od 1. 6. do 30. 9. poletno rezervacijo za največ dva meseca za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih dni. O odsotnosti starši pisno obvestijo vrtec najkasneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 35 % zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev. V primeru, da je otrok v času od 1. 6. do 30. 9. prisoten do 11 dni na mesec, starši plačajo 70 % zneska (brez odbitka živil), določenega z odločbo o višini plačila staršev.
(2) Poletna rezervacija in dodatna znižanja veljajo, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
9. člen 
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec, št. 64-00-0002/2008 z dne 26. maja 2008 (Uradni list RS, št. 56/08).
10. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2016 dalje.
Št. 641-00-0007/2016
Žalec, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost