Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

1402. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016, stran 4755.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. ter 107. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10 in 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 11. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/15) se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.472.736
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
3.034.567
70 
DAVČNI PRIHODKI 
2.715.536
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.146.162
703 Davki na premoženje 
224.100
704 Domači davki na blago in storitve 
345.274
706 Drugi davki 
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
319.031
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
254.631
711 Takse in pristojbine 
2.000
712 Denarne kazni 
3.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki 
59.400
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
5.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
721 Prihodki od prodaje zalog 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premož.
5.000
73 
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
433.169
740 Transferni prihodki 
iz drugih javnofinančnih institucij
433.169
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
3.786.221
40 
TEKOČI ODHODKI 
1.123.799
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
172.600
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 
26.423
402 Izdatki za blago in storitve 
833.426
403 Plačila domačih obresti 
41.350
409 Rezerve 
50.000
41 
TEKOČI TRANSFERI 
1.521.930
410 Subvencije 
15.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
856.050
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
126.600
413 Drugi tekoči domači transferi 
524.280
414 Tekoči transferi v tujino 
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.083.492
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.083.492
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
57.000
430 Investicijski transferi 
57.000
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–313.485
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
7.000
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)
7.000
C) 
RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.)
–24.761
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
164.839
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
189.600
55
ODPLAČILA DOLGA 
550
Odplačila domačega dolga 
189.600
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)
–331.246
X.
PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA 
331.246
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016.
Št. 032-078/2016
Podčetrtek, dne 22. aprila 2016
 
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost